Forsikringskonferanser

I 2014 har vi arrangert to konferanser. Årets Forsikringskonferanse 2014 gikk av stabelen 28. januar  med i alt 200 deltakere (ny rekord!) og Nordisk forsikringskonferanse 17. september med 185 deltakere. Nedenfor finner du program for konferansene med lenker til presentasjonene fra de enkelte innlederne.
Videre nedover finner du program og informasjon om tidligere års forsikringskonferanser.


Nordisk forsikringkonferanse i Oslo 17. september 2014

Det var i alt 185 påmeldte til konferansen som hadde tema: Et bærekraftig pensjonssystem – demografiske, politiske og markedsmessige utfordringer.

Her finner du presentasjonene som ble vist på konferansen:

Keynote speaker: Statssekretær Jon Gunnar Pedersen, Finansdepartementet: Pedersen

Innledningsforedragene:
Chefkonsulent Peter Foxman: Demografiske utfordringer: Foxman
Adm. direktør Anders Skjævestad, DNB Livsforsikring: Flere blir gamle – har vi råd til det:Skjævestad
Forsker Axel West-Pedersen, Institutt for samfunnsforskning: Pensjonssystemene i de nordiske land: West Pedersen
Daglig leder Jon Hippe, Forskningsstiftelsen FAFO: Hva bør gjøres med norske tjenestepensjoner: Hippe 17 sep 2014

Innledninger til debatten om fremtidens tjenestepensjonsmarkeder:
Seniormegler Beate Fahre, AON: Fahre pdf
Konsernsjef Odd Arild Grefstad, Storebrand: Grefstad
Direktør Svein Oppegaard, NHO: 2014 09 17 Nordisk Svein Oppegaard_PDF
1. nestleder Tor Arne Solbakken, LO: Solbakken

Banklovkommisjonens leder, professor dr. juris. Erling Selvig viste ikke noen presentasjon i forbindelse med sin innledning.

Årets forsikringskonferanse 2014

Morgensesjon:  Ny uførepensjon – godt bidrag til arbeidslinjen? I desember 2013  la Banklovkommisjonen fram sin utredning «Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger». I sesjonen får vi først noen hovedtrekk fra forskningsresultater de siste årene når det gjelder utviklingen av uførepensjonering i Norge. Så følger innføring i hovedpunktene i utredningen om ny uførepensjon i tjenestepensjonsordninger og de vurderingene som ligger bak forslagene. Deretter presenteres synspunkter fra forsikringsnæringen på hvordan forslagene i utredningen vil påvirke næringen, både fra et selskaps- og rådgiversynspunkt, og reaksjoner fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Her er innledernes presentasjoner i alfabetisk rekkefølge:

Innlegg ved seniormegler Beate Fahre, AON
Innlegg ved banklovkommisjonens hovedsekretær Lise Ljungmann Haugen
Innlegg ved prosjektdirektør Kristin Diserud Mildal, NHO
Innlegg ved sjefsøkonom Erik Orskaug, UNIO
Innlegg ved seniorforsker Knut Røed, Frisch-senteret
Innlegg ved adm. dir. Anders Skjævestad, DNB Livsforsikring

Ettermiddagssesjon: Fremtidens kundeadferd i endring – hva gjør forsikringsnæringen? Hvilken plass vil bl.a. digitalisering ha i forsikringsnæringens arbeid for å tilpasse seg ny kundeadferd, og hva bør være de viktigste driverne for digitalisering: Nytte for brukerne eller reduserte kostnader for forsikringsselskapene?

Her er presentasjonene som ble vist i sesjonen, i alfabetisk rekkefølge:

Innlegg ved konsernsjef Helge Leiro Baastad, Gjensidige
Innlegg ved fagansvarlig merkevare og kommunikasjon Eirik Friberg Ekrann, TNS Gallup
Innlegg ved country director Jan Grønbech, Google Norge
Innlegg ved principal Martin Landberg, Capgemini Consulting
Innlegg ved nettansvarlig forsikring Jon Erland Madsen, Finansportalen

******************

Her er program for tidligere års konferanser:

Årets forsikringskonferanse 29. januar 2013:

Program:

Formiddagssesjon: ”Banklov 3” – sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjons­ordninger

I januar 2013 la Banklovkommisjonen fram innstillingen om fase III i arbeidet med tilpasning av pensjonslovene til ny folketrygd. Her er spørsmål i forbindelse med sammen­kobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger diskutert, bl.a. hvilke over­gangsregler og overgangsperioder som er nødvendige og behov for endringer i annen lovgivning og hva som bør skje med eksisterende foretakspensjonslov.

Innledning ved sesjonsleder Sissel Rødevand – aktuar i Actecan
Innledning ved Lise Ljungmann Haugen – Banklovskommisjonens hovedsekretær
Innledning ved Idar Kreutzer – adm. direktør, Finans Norge
Innledning ved Eystein Gjelsvik – utredningsleder i LO
Innledning ved Kristin Diserud Mildal – prosjektdirektør, NHO
Innledning ved Tom Staavi – redaktør Dine Penger

I tillegg var det innledning uten power-point presentasjon ved sjefsøkonom Erik Orskaug, UNIO

Ettermiddagssesjon: Helseforsikring – hvilken plass har den i ”Helse-Norge”?

Debatt om hvilken betydning privat helseforsikring har for helsevesenet i Norge i dag og hvilken rolle den kan eller bør spille fremtiden.

Innledning ved Robin Kåss – statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
Innledning ved Ivar Martinsen – konserndirektør i If skadeforsikring
Innledning ved Ingrid Wergeland – utreder i Manifest analyse
Innledning ved Grethe Aasved – adm. direktør i Aleris Helse

Klikk her for å se fotomontasje fra konferansen

**************

Årets forsikringskonferanse 24. januar 2012:

24. januar 2012 kl. 09.00 – 15.30
Hotell Bristol, Kristian IV’s gt. 7, Oslo

Med foredrag og paneldiskusjon rundt følgende tema:

«Forsikringsnæringens kommunikasjon i en digital verden»
«Pensjon – quo vadis ?»

09.00: Velkommen til årets konferanse
Styreleder i Den norske Forsikringsforening (DnF) Bjørn Hamre, KLP

09.15 – 12.15: «Forsikringsnæringens kommunikasjon i en digital verden»

Aktuelle spørsmål i denne sesjonen vil bl.a. være:

 • Hvilke muligheter for kommunikasjon med markedet åpner nye media for?
 • Hvordan kan dette påvirke forsikringsselskapenes markedsføring og virksomhet ellers,
  for eksempel skadeoppgjør?
 • Hvilke begrensninger legger lovverket og regler om personvern på bruken av nye media?

09.15: Innledning ved sesjonsleder: Generalsekretær i IKT Norge Per Morten Hoff
09.20: Innledning til debatt ved

 • Direktør digitale kanaler Wenche A. Martinussen, Storebrand ASA
 • Informasjonsdirektør Christian Brosstad, SpareBank 1 Gruppen
 • Konserndirektør merkevare, kommunikasjon og marked. Cecilie Ditlev-Simonsen, Gjensidige Forsikring ASA

10.30: Benstrekk og forfriskninger
10.45: Innledninger ved

 • Senior executive advisor Ivar Sorknes, Telenor
 • Avdelingsdirektør Leif T. Aanensen, Datatilsynet

11.30: Debatt mellom innlederne med anledning til innlegg fra salen

12.15: Lunsj

13.00 – 15.30: «Pensjon – quo vadis ?»

I denne sesjonen vil vi bl.a. diskutere disse spørsmålene:

 • Hvilke produkttilpasninger bør nå gjøres, og hva kan eller bør videreføres?
 • Hvor vellykket ser folketrygdreformen ut til å bli? Positive og negative effekter
 • Er fleksibel pensjon blitt tidligpensjon?
 • Pensjonsreform kun for privat sektor?

13.00: Innledning ved sesjonsleder: Daglig leder i Forskningsstiftelsen Fafo Jon Hippe

13.10: Innledninger og debatt med disse deltakerne

 • Prof. dr. juris Erling Selvig, Universitetet i Oslo
 • Adm. dir. Lars Haukaas, Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter
 • Konserndirektør livsforsikring Ida Espolin Johnson, KLP
 • Leder Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Tore Eugen Kvalheim,
 • Divisjonsdirektør Hanne Langseth, DNB Livsforsikring ASA
 • Sjefsøkonom Erik Orskaug, Unio

Benstrekk ca kl. 14.15

 


Nedenfor finner du programmet for konferansen som ble avviklet i januar 2011.

Med foredrag og paneldiskusjon rundt følgende tema:

«Konsekvenser og utfordringer ved et langsiktig lavrentescenario»
«Emerging risks – hvilke nye risikoer vil forsikringsnæringen stå overfor i årene som kommer?»

«Konsekvenser og utfordringer ved et langsiktig lavrentescenario – står vi foran en «pensjonsomveltning?

Aktuelle spørsmål vil være om vi står foran en lengre periode med lave renter, og i hvilken grad dette vil påvirke særlig næringslivets pensjonsordninger. Videre hvordan disse utfordringene kan møtes, bl.a. om det er behov for endringer i næringens rammebetingelser.

Innledning ved sesjonsleder – vise adm. dir. Arne Skauge, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Innledninger til debatt ved:

 • Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo, Finanstilsynet
 • Senioranalytiker Katrine Godding Boye, Nordea Markets
 • Adm. direktør Tom Rathke, Vital Forsikring
 • Daglig leder Solveig Åsland, Statoil Pensjon

Debatt mellom innlederne og med anledning til innlegg fra salen.

Emerging risks»

Tema for denne sesjonen er hvilke nye risikoer utviklingen både i det norske samfunnet og internasjonalt vil stille næringen overfor. Aktuelle problemstillinger i denne sammenheng er bl.a. klimaendringer, økonomisk kriminalitet, nanoteknologi, internasjonalisering m.m.

Innledning ved sesjonsleder – Informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad, Gjensidige forsikring

Innledninger til debatt ved:

 • Head of captive management and consulting Karl-Ove Andersson, Marsh AB
 • Nordic Development Manager Olav Breen, If skadeforsikring
 • Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, Økokrim
 • Professor Lars Fr. H. Svendsen, Universitetet i Bergen.

Debatt mellom innlederne og med anledning til innlegg fra salen.


Nedenfor finner du programmet for konferansen som ble avviklet i januar 2010.

Med foredrag og paneldiskusjon rundt følgende tema:

”En nordisk forsikringsunion?” – hvilken betydning har samarbeid og fusjoner over landegrensene i Norden hatt for utviklingen av det nordiske forsikringsmarkedet,
og hva vil skje i årene f ramover?

”Finanskrisen og forsikring” – hvilken betydning fikk krisen for forsikringsnæringen nasjonalt og internasjonalt, og hva er veien videre?

Program:

Morgensesjon: ”Den nordiske forsikringsunion”
I denne sesjonen vil vi sette søkelys på det nordiske forsikringsmarkedet – og spesielt fusjoner og samarbeid over landegrensene i Norden.

Aktuelle spørsmål er hvilken betydning dette samarbeidet har
hatt for utviklingen av forsikringsmarkedene i de nordiske land, rammebetingelser, produktutvikling m.m.

Videre ser vi på perspektiver for utvikling i årene framover – nasjonalt og internasjonalt.

Innledninger til debatt ved:

 • Konsernsjef Torbjørn Magnusson, If
 • Rådgiver Hans Erik Andersson, tidl. konsernsjef i Skandia og nå bl.a. styremedlem Gjensidige forsikring
 • Konserndirektør Kjerstin Fyllingen, TrygVesta forsikring

Debatten ledes av Arne Skauge

Ettermiddagssesjon: ” Finanskrisen og forsikring”
Tema for denne sesjonen er finanskrisens betydning for forsikringsnæringen – både internasjonalt og i Norge:

Hvilke utfordringer stilte krisen næringen overfor, hvordan
mestret den disse utfordringene, og hvilke erfaringer og hvilken lærdom kan næringen trekke av utviklingen under krisen?

Har krisen vist behov for endringer i rammebetingelsene?

Innledninger til debatt ved:

 • President and CEO Nicholas C Walsh, Chartis International
 • Sjefsstrateg Peter Hermanrud, First Securities
 • Avdelingsdirektør Emil R. Steffensen, Kredittilsynet

Debatten ledes av Egil Thompson


Året forsirkingskonferanse 2009.

Morgensesjon: «Vindu mot verden»
Søkelys på sentrale trekk i den seneste tids utvikling innen forsikring fra europeisk,
nordisk og norsk synsvinkel.
Hvilken betydning vil utviklingen få for norsk og nordisk forsikring?

Innledninger og deretter paneldebatt med:

 • International Chairman Mark Drummond-Brady, Jardine Lloyd Thompson, London
 • Verkställande direktör Anders Sundström, Folksam
 • Konsernsjef Helge Leiro Baastad, Gjensidige

Sesjonen ble ledet av Adm. dir. Arne Skauge, FNH

Ettermiddagssesjon: «Pensjonshverdagen 2020»

Tema for sesjonen er hvilke virkninger modernisert folketrygd vil få for samfunnet og for brukere av trygd på noe sikt. Videre hvilken effekt endringene som noenlunde samtidig er foretatt i rammebetingelsene for og produkter fra livsforsikringsnæringen, vil få. Vi vil også reise spørsmålet om den modellen som er valgt for folketrygden, er den beste eller om det er tenkelig med andre modeller, for eksempel basert på et nærmere samarbeid mellom trygd og privat forsikring enn det legges opp til i Norge.

Innledningsforedrag ved direktør Caspar Holter jr, Pensjon&Finans

Innledninger og deretter paneldebatt med

 • Adm.dir. Jørund Vandvik, Nordea Liv Norge AS
 • Adm.dir. Lars Aa. Løddesøl, Storebrand Livsforsikring AS
 • Stortingsrepresentant Jan Tore Sanner, Høyre
 • Stortingsrepresentant Robert Eriksson, Fremskrittspartiet
 • Direktør Caspar Holter jr, Pensjon&Finans

Debatten ble ledet av partner Espen Klitzing, McKinsey & Company


Årets Forsikringskonferanse 2008

Sesjon 1:

Fremtidens konkurransearena i nordisk og nord-europeisk perspektiv
De siste årene har forsikringsnæringen gjennomgått en rivende utvikling på en rekke områder, bla. når det gjelder grenseoverskridende virksomhet, konserndannelser på tvers av landegrensene og innen distribusjonen. I formiddagssesjonen har vi invitert sentrale ledere innen næringen til å gi oss sitt syn på hvilken utvikling vi kan vente innen nordisk og nord-europeisk forsikring de nærmeste årene.

Innledninger og deretter paneldebatt med:

 • Konsernsjef Idar Kreutzer, Storebrand
 • Konsernsjef Stine Bosse, TrygVesta
 • Dr. Jan Carendi, Allianz (styremedlem), tidl. Skandia

Sesjonen ledes av adm. dir. Arne Skauge, FNH

Sesjon 2:

Kriminalitetsutviklingen – et nytt trusselbilde for forsikringsnæringen
Vi ser i dag en vekst i kriminaliteten innenlands og i grenseoverskridende kriminalitet, også innen forsikringssvindel, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. I ettermiddagssesjonen vil vi se på hvordan denne utviklingen påvirker forsikringsnæringen og hvilke forebyggende tiltak som kan settes i verk.

Innledninger og paneldebatt med:

 • Statssekretær i justisdepartementet Terje Moland Pedersen
 • Fagdirektør Hans-Jacob Anonsen, Skadepolitisk avdeling i Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Adm. direktør Lars-Göran Nilsson, risikoanlyse- og krisehåndteringsfirmaet Seccredo
 • Politi-inspektør Terje Ingstad, Økokrim

Sesjonen ledes av partner Helge Kvamme, PricewaterhouseCoopers

Påmelding innen 11. januar 2008. Det tas forbehold om endringer i programmet.


Årets forsikringskonferanse

25. januar 2007 kl. 09.00 – ca. 15.00 Høyres Hus, Stortingsgt. 20, Oslo

Sesjon 1: Livsforsikring ved en skillevei?
De siste årene har det kommet et stort antall nye lover, forskrifter og regler som livsforsikringsselskapene har måttet forholde seg til. Samtidig har innføringen av OTP vært en utfordring både for næringslivet generelt, myndighetene og forsikringsnæringen. I sesjonen vil vi reise spørsmål om hvordan innføringen av OTP har gått, bl.a. om det har ført til en økt overgang fra ytelses- til innskuddsbasert ordninger. Videre vil vi se på hvilken betydning de mange nye bestemmelsene og de nye virksomhetsreglene vil få for næringen og om de er til fordel for kundene.

Innledninger og paneldebatt med:

 • Prof. Erling Selvig, Banklovkommisjonen
 • Adm. dir. Jørund Vandvik, Nordea Liv
 • Dir. Espen Rye Ellingsen, AON Grieg
 • Dir. Lars E. Haartveit, Handelens og servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Sjefsaktuar Egil Heilund, Vital

Debatten ledes av dir. Bjørn Hamre, KLP

Sesjon 2: Hva skjer med yrkesskadeforsikringen?
Kjønstadutvalget la i 2004 fram forslag til ny arbeidsskadeforsikring (NOU 2004:3). Forslaget var til høring i berørte instanser, men etter dette er lite skjedd. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har imidlertid signalisert at et nytt forslag snart sendes ut til høring. I sesjonen vil vi se på hvordan situasjonen nå er når det gjelder spørsmål som f. eks. videreføring av det to-sporede system(trygd – forsikring) og sentral oppgjørsenhet.

Orientering om:

Departementets arbeid med yrkesskade ved representant for Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/ Lars Berøe.
Erfaringer med felles oppgjørsenhet i Arbejdsstyrelsen ved Kontorsjef Steen Kristiansson,
Forsikring & Pension, Danmark

Paneldebatt med:

 • Prof. Asbjørn Kjønstad
 • Konserndirektør Erica Blakstad, Gjensidige forsikring
 • Rådgiver Tom O. Orsteen, NHO
 • Advokat Geir Høin, Fagforbundet

Debatten ledes av leder personalforsikring Tom Sørli, If skadeforsikring


Temaer på de tidligere forsikringskonferansene har vært:

26. januar 2006 Ny lovgivning – eller en vei ut av uføre(t)
Lovpålagt forsikringsrisiko i OTP – hva blir konsekvensen?
20. januar 2005 Ny lovgivning – ny hverdag for norsk forsikring
Nordisk skadeforsikringsmarked – utvikling og utfordringer.
21. januar 2004 Vår fremtidige pensjon / Skadeforsikring i finanskonsern
6. november 2001 Utviklingen av finansnæringen i Norge
25. mai 2000 Jubileumskonferansen
3. november 1998 Sparing – Konkurransen innen finansnæringen
4. november 1997: Framtidens forsikrings Norge
7. november 1995: Forsikring i Norden
Skroll til toppen