Vedtekter

V E D T E K T E R

for

DEN NORSKE FORSIKRINGSFORENING

vedtatt 14. januar 1931

Med endringer av 18. november 1942, 25. mars 1953, 23. mars 1955, 10. desember 1958, 12. april 1972, 27. februar 1974, 11. mars 1987, 20. mars 1991, 10. mars 1993, 9. mars 1994, 26. mars 2008,2. mars 2016, 27.april 2023 og 25.april 2024.

§ 1
Den norske Forsikringsforening – stiftet den 28. mai 1900 – har til formål:
å arbeide for en sunn utvikling av forsikringsnæringen i Norge,
å fremme godt samarbeid mellom foreningens medlemmer og med andre
forsikringsforeninger i Norge,
fremme informasjonsutveksling og kunnskap innen forsikring
å utgi eller medvirke til utgivelse av publikasjoner om forsikringsemner,
å samarbeide med de øvrige nordiske forsikringsforeninger om felles interesser, blant annet
utgivelse av «Nordisk Forsikringstidsskrift» og utveksling av stipendiater.

§ 2
Foreningen har sitt sete i Oslo. Den forpliktes ved underskrift av lederen eller nestlederen.

§ 3
Som medlem i foreningen kan opptas personer som er tilknyttet forsikringsnæringen.
Søknad om medlemskap behandles av foreningens administrasjon.
Uttredelse kan bare skje ved kalenderårets utgang.
Utmeldelse skjer skriftlig til administrasjonen innen 1. desember.

§ 4
Foreningens styre består av leder og nestleder samt inntil seks andre medlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.

§ 5
Foreningens styre ansetter de nødvendige funksjoner for Forsikringsforeningen og bestemmer
godtgjørelse og vilkår.

§ 6
Innen utgangen av første halvår holdes årsmøte til behandling av følgende saker:
a. årsberetning og regnskap for Forsikringsforeningen.
b. valg av styremedlemmer og revisor.
c. fastsettelse av årskontingenten for påfølgende år.
Lederen og nestlederen velges ved særskilt valg. De velges for ett år av gangen og kan gjenvelges.
Styrets medlemmer har en funksjonstid på to år og kan gjenvelges.
Valg foretas ved håndsopprekning blant de fremmøtte, så lenge ikke krav om skriftlig avstemming
fremsettes. Ved avstemning skjer avgjørelsen ved alminnelig flertall blant de møtende, hvor ikke
annet er bestemt i disse vedtekter (§ 8).
Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Alle medlemmer har stemmerett.
Årsmøtet innkalles med minst 8 dagers varsel.

§ 7
Foreningen holder møte så ofte styret finner det ønskelig, eller når minst 20 medlemmer forlanger
det. Møte skal gjennomføres senest to måneder etter at kravet er fremsatt. Det føres protokoll over
de beslutninger som tas på møtene.

§ 8
Valgkomiteen velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Styremedlemmer kan ikke delta i valgkomiteen.
Foreningens valgkomite består av minst to medlemmer, og inntil fire. Komiteen velger selv sin leder.
Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år, med adgang til gjenvalg.
Valgkomiteens innstilling avgis ved alminnelig flertall. Denne skal normalt følge med innkallingen til årsmøtet.

§ 9
Beslutning om endring av vedtektene er gyldig når det vedtas med minst 2/3 flertall i et møte som er
innkalt med minst 8 dagers varsel.
For at beslutning om foreningens oppløsning skal være gyldig, kreves dessuten at minst 1/4 av de
aktive medlemmer er til stede, eller at beslutningen gjentas i nytt møte som innkalles etter det første
møte og holdes senest 1 måned etter dette møtet.

Skroll til toppen