Vedtekter

V E D T E K T E R

for

DEN NORSKE FORSIKRINGSFORENING

vedtatt 14. januar 1931

Med endringer av 18. november 1942, 25. mars 1953, 23. mars 1955, 10. desember 1958, 12. april 1972, 27. februar 1974, 11. mars 1987, 20. mars 1991, 10. mars 1993, 9. mars 1994, 26. mars 2008 og 2. mars 2016.

§ 1

  • Den norske Forsikringsforening – stiftet den 28. mai 1900 – har til formål:
  • å arbeide for en sunn utvikling av forsikringsnæringen i Norge,
  • å fremme godt samarbeid mellom foreningens medlemmer og med andre forsikringsforeninger i Norge,
  • å behandle emner av forsikringsmessig art ved foredrag, diskusjoner eller på annen måte,
  • å utgi eller medvirke til utgivelse av publikasjoner om forsikringsemner,
  • å samarbeide med de øvrige nordiske forsikringsforeninger om felles interesser, blant annet utgivelse av «Nordisk Forsikringstidsskrift» og utveksling av stipendiater.

§ 2

Foreningen har sitt sete i Oslo. Den forpliktes ved underskrift av lederen eller nestlederen.

§ 3

Som medlem i foreningen kan opptas:

  • som aktive medlemmer: personer som er fast knyttet til forsikringsnæringen.
  • som passive medlemmer: norske forsikringsselskaper, generalagenturer for utenlandske forsikringsselskaper, assuranseagenturforretninger samt andre institusjoner og personer med interesse for forsikring enn de som er nevnt under a.
  • Uttredelse kan bare skje ved kalenderårets utgang.
  • Utmeldelse skjer skriftlig til styret innen 1. desember.

§ 4

Foreningens styre består av leder og nestleder samt 4 andre medlemmer. Det velges også 2 varamedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.

Foreningens valgkomite består av 2 medlemmer med 1 varamedlem. Medlemmene er de 2 personer som sist har vært styreledere i foreningen.

§ 5

Foreningens styre ansetter de nødvendige funksjonærer for Forsikringsforeningen og bestemmer lønn og arbeidsvilkår.

§ 6

Innen utgangen av april holdes årsmøte til behandling av følgende saker:

a. årsberetning og regnskap for Forsikringsforeningen.

b. valg av styremedlemmer med varamedlemmer samt revisor.

c. valg av varamedlem til valgkomiteen

d. fastsettelse av årskontingenten for påfølgende år.

Lederen og nestlederen velges ved særskilt valg. De velges for ett år av gangen og kan gjenvelges.

Styrets øvrige medlemmer samt varamedlemmene velges for 2 år av gangen, idet det hvert år ordinært trer ut 2 styremedlemmer og 1 varamedlem etter tur. Disse kan gjenvelges en gang til samme stilling det år de trer ut. Styremedlemmer kan ikke velges til varamedlem det året de trer ut.

Varamedlem til valgkomiteen velges for ett år av gangen og kan gjenvelges.

Alle valg foregår skriftlig, dog kan valg foregå ved akklamasjon hvis bare èn er foreslått.

Ved avstemning skjer avgjørelsen ved alminnelig flertall blant de møtende, hvor ikke annet er bestemt i disse vedtekter (§ 8).

Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget unntatt ved valg hvor det benyttes loddtrekning. Bare aktive medlemmer har stemmerett.

Årsmøtet innkalles med minst 8 dagers varsel.

§ 7

Foreningen holder møte så ofte styret finner det ønskelig, eller når minst 10 medlemmer forlanger det. Det føres protokoll over de beslutninger som tas på møtene.

§ 8

Beslutning om endring av vedtektene er gyldig når det vedtas med minst 2/3 flertall i et møte som er innkalt med minst 8 dagers varsel.

For at beslutning om foreningens oppløsning skal være gyldig, kreves dessuten at minst 1/4 av de aktive medlemmer er til stede, eller at beslutningen gjentas i nytt møte som innkalles efter det første møte og holdes senest 1 måned efter dette møtet.

Scroll to Top