Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 2/2024

 

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen åtte artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav tre er skrevet av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Av Christian Kjellby Nesset, Kristin Solevåg, Kristian Olsen Willumsen og Martin Olasveen Enger, Sands Advokatfirma DA

Det er bred enighet om at den norske naturskadeforsikringsordningen i all hovedsak fungerer godt overfor allmennheten og forsikringskundene. Ekstremværet «Hans», som i august 2023 førte til store ødeleggelser flere steder i Sør-Norge på grunn av flom og jordskred, var en påminnelse om viktigheten av en velfungerende naturskadeforsikringsordning. 2023 var også året Norsk Naturskadepool har hatt de høyeste utbetalingene i ordningens historie med over 3,5 milliarder kroner i utbetalinger.

Med klimautfordringene vi står overfor i dag, er det god grunn til å anta at omfanget av naturskader vil øke i tiden fremover, slik at behovet for ordningen bare blitt større fremover.

Økt pensjonsalder og forbedre alderspensjon for uføre

Av Øyvind Røst, KLP

I 2020 startet arbeidet med å åpne for justeringer av pensjonsreformen fra 2011. Da satte nemlig regjeringen ned et pensjonsutvalg som fikk i oppdrag å evaluere pensjonsreformen og foreslå justeringer som de mente var nødvendig for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. I desember 2023 kom stortingsmeldingen om «Et forbedret pensjonssystem med styrket sosial profil». Og i slutten av februar kunne de politiske partiene på Stortinget, med unntak av fløypartiene Fremskrittspartiet og Rødt, presentere et pensjonsforlik for et bedre pensjonssystem.

Skroll til toppen