Foreningens historie

Denne siden er under utvikling og vil bli utvidet med nye opplysninger i tida som kommer.

Milepæler i Den norske Forsikringsforenings (DnF) historie

1900:

2. januar: invitasjon til stiftelse sendes ut.
28. mai: Foreningens stiftelsesdag
20. oktober: Første møte i Foreningens regi. Medlemstallet var 42.

1910: 70 av DnFs medlemmer deltar i stiftelsen av Sjøassurandørernes Centralforening (CEFOR)

1916: Antallet medlemmer når 100.

1917: Omorganisering av DnF:

Det ansettes en lønnet sekretær
Forsikringsbiblioteket opprettes
Forsikringsselskap opptas som passive medlemmer

1918: Startet utgivelse av Norsk Forsikringsforenings Tidsskrift

1919: Overtok utgivelsen av Norsk Forsikrings Årbok – som var startet opp i 1919. Årboka utkom årlig fram til 1999.

1921:

Startet forsikringsopplæringen i Norge – foredragskurs i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo

Bidro til etableringen av Norsk Brannvern Forening 

Første utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift. Dette utkommer fortsatt som web-tidsskrift – www.nft.nu

1922: Foreningen har nå 292 medlemmer – stifter Forsikringsforeningens Diskussionsklub – et forum for yngre forsikringsansatte. Den eksisterte fram til 1988 da den ble fusjonert med DnF.

1924: Den nordiske stipendiatutvekslingen starter opp. Stipendiatoppholdet varte den gang tre uke. Utvekslingen fortsetter den dag i dag.
Det etableres samarbeid med Oslo Handelsgymnasium om forsikringsutdanning.

1939: Et eget undervisningsutvalg etableres. Det utvikler planer for opplæring både av selgere og funksjonærer, men den tyske okkupasjonen setter stopper for videreføring av planene.

1950: Undervisningsleder ansettes og Forsikringsskolen etableres.
Den skilles ut som en egen stiftelse eid av forsikringsselskapene i 1958. Skolen omdøpes i 1986 til Forsikringsakademiet. Fusjoner med Handelshøyskolen BI i 2002.

1988: Diskusjonsklubben fusjoneres med DnB.

1991: Forsikringsbiblioteket overdras til Forsikringsakademiet. Etter at fusjonen med BI er bibliotekets bøker tatt i BIs bibliotek.

1995: Den første Årets Forsikringskonferanse arrangeres. Dette er senere blitt et årvisst arrangement.

 

Skroll til toppen