Det Norske Garantiselskab, Kristiania

Det norske Garantiselskab, Kristiania

Opprinnelig navn

Stiftet

7.11.1891

Navneendring

Det norske Garantiselskab Aktieselskab

Dato

1925

Navneendring

Storebrand Kredittforsikring A/S etter fusjonen – se nedenfor

1988

Fusjonert med

Forsikrings-Aksjeselskapet Kreditt-Atlas

Dato

1988

Opphørt

Som følge av fusjonen

Dato

1988

1891

Det gjensidige norske livsforsikringsselskap, Glitne (den gang under navnet Folke­pensjonskassen Glitne) innkalte 28.10 til innbydermøte på Glitnes kontor i Kristiania på initiativ av bankier H. J. Henschien. Formålet var stiftelsen av et forsikringsselskap som skal dekke pekuniære tap som følge av underslag og utroskap. Konstituerende general­forsamling avholdes 7.11, og selskapet vedtas opprettet med en nominell aksjekapital på kr. 500.000 aksjer pål. kr.1000, minimum kr. 100.000 og en innbetaling på 35 %. På grunn av usikkerhet rundt den tegnede kapital må endelig avgjørelse henstå til 11.11 da nytt møte med 14 innbudte under ledelse av H.r. advokat Carl Unger konstaterer at vedtektenes minimum er tegnet. Glitnes sjef Christian Bø ansettes som adm.dir. og advokat Unger som styreformann. For å holde omkostningene nede, avtales felles administrasjon og lokaler i “Glitnegården” i Drammensveien 4.

1892

Selskapet begynte så smått å tegne forretning i løpet av første halvår, men første års­regnskap kom ikke før pr. 31.12 1892. Aksjekapitalen viser seg vanskelig å få innbetalt, og det ble diskutert om man skulle gå til rettslig inkasso, men det ender med at en del tegnet kapital blir strøket som uerholdelig. Ved årets slutt kommer derfor aksjekapitalen bare så vidt over minimumsgrensen med kr. 103.500. Det første regnskap blir avsluttet med et overskudd på kr. 5.040.

1895

Det er fremdeles tvil om enkelte aksjonærers betalingsevne så ytterligere beløp må av­skrives, men takket være nye aksjonærer er samlet beløp på aksjekonto nå kr. 101.000. Premieinntekten er kommet opp i kr. 15.931 og ytterligere15 % av kapitalen innkalles slik at 50 % skal være innbetalt.

1897

Påløpt underskudd fra selskapets begynnelse er dekket, og premieinntekten er nå kr. 24.600. Det utbetales utbytte på 5 % for første gang.

1898

Det konstateres at en innbetalt aksjekapital på kr. 50.000 er spedt, og det vedtas derfor at den nominelle kapital reduseres til kr. 250.000, fremdeles med 50 %, altså kr. 125.000 som innbetalt. Dette er et kraftig økning og klok av skade ventes pengene inn på konto først over en viss periode. Det var fornuftig siden bare kr. 67.500 kom inn i løpet av året. Adm. dir. Christian Bø går plutselig av, og Glitnes nye adm. dir. Karl Dons overtar.

1905

I alt 52 nye aksjer er utstedt, og samlet tegnet aksjekapital er kommet opp i kr. 161.000, som styret anser tilstrekkelig foreløpig.

1909

Kontorpersonalet i Glitne og D.n.G. skilles, men selskapene har fremdeles felles adm.dir. og styre. Først nå er hele den innbetalte kapital på kr. 125.000 innbetalt.

1913

Direktør Karl Dons dør, og sekretær Einar Gundersen konstitueres i hans  stilling i to måneder før direktør L. Hyggen overtar som ny adm.dir.

1915

Det som hittil har vært “Fællesstyre” med representantskap og direksjon, skiller lag

1916

Funksjonærene får 25 % i dyrtidstillegg.

1918

På grunn av “den fremdeles herskende strenge dyrtid” bevilges en måneds gasje i jule­gratiale til funksjonærene. Aksjekapitalen øker til kr. 150.000 innbetalt, og det betales 6 % pluss ekstraordinært 6 % utbytte til aksjonærene ved overførsel fra disposisjonsfondet.

1921

Det vedtas at selskapet kan overta andre skadeforsikringsarter med unntagelse av sjø og brann. Den nominelle aksjekapital forslås fordoblet til kr. 500.000, men på grunn av svak respons fra aksjonærene blir forslaget trukket tilbake. Det bevilges et dyrtidstillegg på 25 % og et krigstillegg på 20 % til funksjonærene. Regnskapet avsluttes med kr. 8 400 i underskudd som dekkes opp ved tilsvarende oppskrivning av tidligere nedskrevne verdipapirer.

1924

O.r. sakfører Kristian Delphin overtar som styreformann etter Carl Unger som hadde fungert i stillingen i 32 år. Tilføyelsen “Aktieselskab” kommer med i navnet.

1925

Selskapet får konsesjon i alle skadebransjer, men benytter den de første årene bare i inngående reassuranse.

1926

Kontorene i Drammensveien 4 ble i mai ødelagt av brann, og selskapene flytter til leide lokaler i Bygdøy Allé 1.

1927

Personalet flytter tilbake til Drammensveien i september. Kr. 50.000 av disposisjonsfondet brukes til oppskrivning av aksjene med kr. 100 hver, til kr. 400. Dermed er den innbetalte aksjekapital kommet opp i kr. 200.000

1929

Det tas nye kr. 50.000 fra disposisjonsfondet som tilføres aksjekapitalen som dermed kommer opp i kr. 250.000, og er fullt innbetalt. Det opprettes pensjonsfond for funksjonærene.

1935

Aksjekapitalen vedtas øket til kr. 300.000 ved at aksjene pålydende økes med kr. 100 til kr. 600. Oppskrivningen skjer ved overførsel på kr. 50.000 av fjorårets overskudd.

1937

Ny økning av kapitalen med overførsel fra reguleringsfondet på kr. 50.000, og aksjenes pålydende blir kr. 700.

1938

Også dette året blir reguleringsfondet redusert med kr. 50.000 til fordel for aksjonærene som får sine aksjer oppskrevet til kr. 800 pål.  Samlet er aksjekapitalen nå kommet opp i kr. 400 000.

1942

Selskapet flytter til Munkedamsveien 59B.

1943

Funksjonærene får en måneds lønn som rentefritt lån for å finansiere innkjøp av vinter­forsyning av poteter m.v.

1945

Det bevilges en måneds ekstra lønn i anledning av “fedrelandets befrielse”.

1946

Krigen har ført til en premiereduksjon fra kr. 676.600 i 1939 til kr. 574.100 nå. Derav er kr. 451.300 garantiforretning og resten “annen”. Sorenskriver O. Andersen blir ny styreformann, og revisor Thorbjørn Thorstensen overtar som adm. dir. Ordningen med felles administrasjon med “Glitne” bortfaller.

1947

Funksjonærene får som lån en måneds ekstra lønn som lån til innkjøp av  ved og poteter.

1949

Aksjekapitalen vedtas øket ved nytegning til pari kurs til kr. 800.000 fordelt på 1000 aksjer á kr. 800. Premieinntekten er kommet opp i kr. 752.600 med kr. 581.200 f.e.r. Storebrand fremsetter tilbud på kjøp av 67 % av selskapets aksjer, men det vinner ikke tilslutning hos aksjonærene. Den lenge hvilende konsesjonen for alle skadebransjer blir fra nå av benyttet til tegning av direkte  forretning.

1950

Vedtektene endres idet formålet utvides til å omfatte reassuranse i alle bransjer unntatt sjø og liv. Selskapet flytter tilbake til Drammensveien 4.

1951

Generalkonsul Hans P. Børstrup blir styreformann. Ny utvidelse av formålet til å omfatte også sjøreassuranse.

1956

Etter initiativ fra forsikringsselskapet “Norske Fortuna” inviteres Garantiselskapet, de svenske selskapene “Skandia” og “Atlas” og det danske selskapet  “Baltica” til stiftelsen av “Kreditt-Kausjon, Norsk Forsikringsaksjeselskap. Formålet er tegning av direkte forsikring i kreditt og reassuranse i skade, med en aksjekapital på kr. 2 mill. Selskapet er uavhengig med Skandia som største aksjonær, og Garantiselskapet tegner 13,5%, kr. 270.000. Som spesialist er D.n.G. behjelpelig ved opprettelsen av det nye selskapet, og stiller sine lo-

kaler, sin adm. dir. og sine funksjonærer til disposisjon. Styret blir også det samme bortsett fra at “Norske Fortuna” får en representant.

1959

Avdelingssjef Bjarne Nissen overtar som styreformann.

1963

Premieinntekten er kommet opp i kr. 3,2 mill., men resultatene er svake, særlig grunnet inngående reassuranseforretning.

1967

Har nå aksjer i Kreditt-Kausjon for kr. 285.000.

1969

Murmester Hans J. Hansen blir ny styreformann. Kreditt-Kausjon øker sin aksjekapital til kr. 6.700.000, og en rekke andre norske selskaper tegner seg.

Garantiselskapet overtar sin forholdsvise andel, og har nå 8,7% = kr. 580.000.

1970

Det er svake resultater både i direkte og indirekte forretning. Etter en premieinntekt på kr. 5,7 mill. oppstår et underskudd på kr. 131.000 som dekkes ved overførsel fra kursreguleringsfondet Forsikringsselskapet Norden inngir bud på selskapets aksjer med forslag om bytte av én aksje i Garantiselskapet pål. kr. 800 mot 9 i Norden pål. kr.100. Tilbudet anbefales av styret, men forutsetningene om aksept fra min. 80 % av aksjene slår ikke til. Derimot blir Forsikringsselskabet Arendals tilbud om kontant oppgjør vedtatt, og det overtar 94 % gjennom sitt finansieringsselskap Sartorus A/S.  Eier nå aksjer i Kreditt-Kausjon for kr. 580.000.

1971

“Glitne” sier opp leieforholdet i Drammensveien 4, og Garantiselskapet flytter sammen med Kreditt-Kausjon til Stortorget 5.

1972

Selskapet har svake resultater i alle bransjer, og gjenopptar tegning av kreditt som nå viser bedre takter. Direktør Gottfred H. Greve blir ny styreformann, og assist. direktør Ivar Forfang overtar som adm. dir. Selskapet sier opp samarbeidet med Kreditt-Kausjon som nå må greie seg selv uten hjelp av Garantiselskapets funksjonærer

1973

Med en premieinntekt på kr. 7,2 mill. blir det et ubetydelig overskudd på kr. 2.222, og selskapet har ikke betalt utbytte siden 1969. Det vedtas stopp av all tegning av ny forretning utenom garanti og kreditt, og den øvrige skade-  portefølje overføres til Arendal Forsikringsselskab A/S, som til gjengjeld overfører sin garanti/kredittforretning til Garantiselskapet. Siden det betyr en  betydelig økning av selskapets garantiansvar økes aksjekapitalen til kr. 5 mill., og Arendal har nu 100 % av aksjene. Flytning til lokalene til Arendals Oslokontor i Stortingsgt. 18.

1974

Premieinntekten er halvert til kr. 4,4 mill., med et lite overskudd og intet utbytte

1976

Moderselskapet Arendal Forsikringselskab A/S kjøpes av Storebrand-Konsernet, men fortsetter som selvstendig enhet i Arendal.

1978

Assist. direktør Tore Høidal forfremmes til adm.dir. etter Ivar Forfang. Finansdirektør Chris Brække fra Storebrand og direktør Ove Oland fra Arendal går inn i styret.

1980

For å styrke selskapets økonomiske stilling setter “Arendal” inn kr. 5 mill. som ansvarlig lånekapital. Det har nå 100 % av aksjekapitalen.

1982

Selskapet kjøper Tollbugt. 19 for kr. 3 mill. av Forlaget Cappelen. Det er bygget i 1687, og er et av de eldste husene i “kvadraturen”

1983

H. r. advokat Jon R. Gundersen overtar som styreformann

1986

Ved Kgl. resolusjon bestemmes at min. egenkapital i skadeforsikringsselskaper skal være kr. 15 mill. Følgelig forhøyes selskapets aksjekapital fra kr. 5 til 6 mill. med tegningskurs 500 %, hvorav overkursen tilføres reservefondet. Det finansieres ved konvertering av kr. 5 mill i tidligere bevilget ansvarlig lånekapital fra Arendal. Advokat Vidar Nielsen blir ny adm. dir.

Selskapet slutter å tegne formuesansvars- og underlagsgarantiforsikring, og den løpende portefølje overføres til Arendal.

1987

Moderselskapet omdøpes til Storebrand Arendal A/S etter at Arendal blir innfusjonert i Storebrand, og får ansvaret for konsernets forretning i Agder og Telemark  Adm. dir Ove Oland i Arendal overtar som ny styreformann.

Garantiselskapet fortsetter som før og får overført S. A.’s kredittforsikringsportefølje til seg. Selskapet flytter inn i Tollbugt. 19.

1988

Selskapet fusjonerer med Storebrands spesialselskap i kreditt, Forsikrings-Aksjeselskapet Kreditt-Atlas, som skifter navn til Storebrand Kredittforsikring A/S og flytter til deres lokaler i Rådhusgt. 1-3.

Tekst forfattet av

Reidar Lundh

Tekst oppdatert av

Dag Wold

28.1.05

Redaksjonen avsluttet

Kristian Trosdahl

15.1.08

Kilder: Norsk Forsikringstidende no. 10. 1981

 Storebrands historiske arkiv

 Norsk Forsikrings Årbok

Skroll til toppen