Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 1/2023

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 10 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav to er skrevet av norsk forfatter.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Av Aksel Wilhelm Jebsen, Associate Attorney at Law, Contract & Claims Consulting og Anders Clementz-Antonsen, Nordic Head of Claims, Aon Norway

I dag inneholder de fleste kommersielle kontrakter kapitler om hvilke forsikringer partene skal ha og hvordan ansvaret partene imellom og overfor tredjemann skal reguleres. I vår rolle som ansvars- og forsikringsrådgiver ser vi imidlertid også at disse reguleringene ofte behandles noe stemoderlig på både kjøper- og selgersiden. Som ellers i livet bør man etterstrebe balanse i ansvars- og forsikringsreguleringene i kontraktene sine, og artikkelen setter søkelyset på noen sentrale problemstillinger som kan være til hinder for slik balanse.

Pensjonsutvalget – Et forbedret pensjonssystem

Av Øyvind Røst, Pensjonsøkonom, KLP

I forbindelse med at den norske pensjonsreformen fra 2011 har virket et tiår, har et regjeringsoppnevnt utvalg evaluert reformen. Før sommeren 2022 leverte det bredt sammensatte Pensjonsutvalget sine forslag. Hovedkonklusjonen er at pensjonsreformen var nødvendig, men at det nå også er behov for å justere reformen for å styrke pensjonssystemets sosiale bærekraft og skape bred politisk oppslutning om pensjonssystemet over tid.

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Garantifondsdækning af grænseoverskridende forsikringsvirksomhed i Norge – ny dom fra Højesteret
Får lojala försäkringstagare betala mer?
Försäkringsbedrägerierna ett allt större samhällsproblem
Dark Patterns – vad är det?

 

Skroll til toppen