DAVID

DAVID

Opprinnelig navn

David Livsforsikring AS

Stiftet

29.11.1985

Navneendring

Sparebank 1 Livsforsikring AS (I logo skrives SpareBank 1)

Dato

20.10.1987

Fusjonert med

Vår Livsforsikring AS (I logo skrives VÅR)

Dato

10.11.2000

Opphørt

Som følge av fusjonen

Dato

1985

Selskapet fikk konsesjon 13.9, og stiftelsesmøte ble holdt 29.11 (reg. 2.12). Av aksjekapita-len på 30 millioner kroner ble 15 millioner tegnet i stiftelsesmøtet og 15 millioner ved offentlig tegning. Som adm. direktør ble ansatt Svein Lindbak.

1986

Selskapet ble børsnotert. Profileringen av ”David mot Goliat” med lav pris etc. hadde ikke ønsket effekt, og en besluttet derfor å legge opp en mer behovsorientert profil med produkter som for eksempel nøkkelmannsforsikring, gjeldsforsikring etc. Salgspolicyen ble lagt om fra salg ved direkte markedsføring til salg gjennom andre kanaler som meglere, banker etc. Storebrand gjorde fremstøt for å kjøpe opp selskapet, men det førte ikke frem. Sparebanken Vestfold og Sparebanken Rogaland kjøpte seg opp i selskapet til 21 % hver.

1987

Styret fikk fullmakt til å øke aksjekapitalen med i alt 13 mill. kr. innen utgangen av 1989. Av dette ble det tegnet 5.560.000 kr. i 1987 ved en rettet emisjon mot sparebankene Østfold, Nord Møre, GS, Grenland og Sørlandsbanken. Administrasjonen ønsket også å utvikle skadeforsikringstilbud, men styret var relativt reservert.

1988

Aksjekapitalen ble utvidet med 2.620.000 kr. ved rettet emisjon til Skandia, og nærmere samarbeid med Skandia ble drøftet. Enkelte sparebanker kjøpte seg opp i selskapet. Selskapet distribuerte nå forsikring gjennom 17 banker mot 2 banker i 1986.

Oslo Børs tok i april opp manglende likviditet og store kurssvingninger i David-aksjen. Sty-ret anså at å gå av børs kunne skape mer arbeidsro i selskapet, hvis en fant en akseptabel løsning for småaksjonærene, men ba børsen om tid for alternative vurderinger. 8.600 småaksjonærer eide da 28,5 % av aksjene i David, mens resten i hovedsak var eid av banker.

1989

Sparebanken Midt-Norge og Moss Sparebank kjøpte seg inn på eiersiden, og David distri-buerte nå gjennom 16 sparebanker og 3 forretningsbanker.

1990

Sparebanken NOR økte sin eierandel fra 27 % til 40 %, men meddelte at en ønsket å øke sin eierandel til over 50 % og fusjonere David med NORs eget livselskap ALFA. Administra-sjonen i David var sterkt imot en slik løsning og anbefalte NOR å selge til Irish Life. NOR valgte da å selge sine aksjer til Irish Life, som etter oppkjøpet økte sin eierandel til 57 %, men en fikk signaler om at myndighetene ikke ville godkjenne dette. Irish Life ga da utløsningstilbud til de øvrige aksjonærene. Aksjekapitalen ble også utvidet ved en rettet emisjon mot Irish Life Overseas Ltd. på 11.565.000 kr. til 53,5 mill. kr. Det ble besluttet å søke selskapets aksjer strøket fra kursnotering ved Oslo børs.

1991

Selskapets styreprotokoll ble ført på engelsk i 1991 og deler av 1992.

1993

Adm. direktør Svein Lindbak sa opp sin stilling og Bjørn Berg ble konstituert i hans sted.

1994

En gruppe sparebanker kjøpte selskapet fra Irish Life. Det ble opptatt ansvarlig lån i livselskapet på 30 millioner kroner. Som ny adm direktør ble ansatt Jan Petter Brovik med tiltredelse senest 1.5.1995.

1995

Det ble arbeidet med etablering av fondsforvaltningsselskap, men endskapen ble at en kjøpte 51 % av aksjene i Odin med opsjon på de resterende 49 %. Det ble så stiftet (27.9) et hol-dingselskap, David AS, som eide 100 % av aksjene i livselskapet. De fire regionspare-bankene SR, Vest, Midt og Nord Norge eide til sammen 40 % av David og ønsket å overta selskapet.  Midt-Norge opprettet selskapet Sparebankgruppen AS 30.11, og det ble søkt konsesjon for felleseie av dette selskapet. Slikt felleseie ble gjennomført ved ekstraordinær generalforsamling 29.5.1996, hvor Sparebankgruppen AS ble etablert som finansinstitusjon. Markedssjef Lars Gunnar Otterlei ble konstituert som adm. direktør i livselskapet i styremøte 17.9.

1996

Otterlei sa opp sin stilling og økonomidirektør i David, Bjørn Berg, ble i januar konstituert som adm. direktør i livselskapet og tilsatt i styremøte 24.4.

Sparebankgruppen ervervet alle aksjene i holdingselskapet David AS, og livselskapet David fikk dermed ny eier..

1997

David AS ble fusjonert inn i Sparebankgruppen AS. De mindre sparebankene organiserte sitt eierskap via selskapet Samarbeidende Sparebanker AS, som kom inn i Sparebankgruppen 11.2 med samme eierandel som regionbankene.

Livselskapet stiftet fondsforsikringsselskap 13.3, men på grunn av lang konsesjonsbehand-ling ble selskapet stiftet på nytt 25.8.1998. Aksjene ble så overdratt til morselskapet. Livselskapet byttet navn til Sparebank 1 Livsforsikring AS 20.11 etter at morselskapet 17. 11 hadde skiftet navn til Sparebank 1 Gruppen AS.

1999

Det ble gjennomført en kapitalutvidelse med en rettet emisjon mot Sparebank 1 GruppenAS på 30 millioner kroner slik at aksjekapitalen ble 83,5 millioner kroner.

2000

Det ble gjennomført nok en rettet emisjon mot eier på 25 mill.kr. kroner slik at ny aksje-kapital ble 108,5 mill. kr.

Ved Sparebank 1 Gruppens overtagelse av Vår Gruppen for 3,3 mdr. kr. ble de to gruppenes livsforsikringsselskaper i henhold til fusjonsplanen av 8.8 fusjonert 10.11 med Vår Livsfor-sikring som formelt overtakende selskap av praktisk/økonomiske grunner. Det overtakende selskap overtok også det overtatte selskaps navn i ekstraordinær generalforsamling 15.11. Det opprinnelige Sparebank 1 Livsforsikring (tidl. David) ble deretter oppløst.

Tekst forfattet av

Thore S. Jordet

Dato

23.08.2005

Redaksjonen avsluttet

Dag Wold

Dato

24.06.2007

Oppdatert av

Dato

Kilder: Sparebank 1 Gruppens historiske arkiv (Styre- og generalforsamlingsprotokoller)

Skroll til toppen