Velkommen til Den norske Forsikringsforening

Den norske Forsikringsforening (stiftet 28. mai 1900) har  over 1 000 enkeltpersoner og 13 norske forsikringsselskaper som medlemmer. Foreningen arrangerer årlig en stor forsikringskonferanse og fem til seks årlige medlemsmøter med debatt av aktuelle forsikringstema. Sammen med forsikringsforeningene i Danmark og Sverige utgir vi Nordisk Forsikringstidsskrift  (web – www.nft.nu). Les mer om Foreningen under «Om oss» ovenfor!

Vil du bli medlem i Forsikringsforeningen?

Du finner mer om fordelene ved medlemskap under fanen «Medlemskap» øverst. Om du allerede har bestemt for å bli med, kan du fylle ut innmeldingsskjema her
Vi bekrefter påmelding i løpet av kort tid. Kontingent for 2016 er kr 150.

******

Medlemsmøte 26. oktober

Fripoliseutfordringer og nye regler om offentlig administrasjon

Vi inviterer til medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening onsdag 26. oktober 2016 kl. 16.15 – ca. kl. 18.30 i møtesenteret KS Agenda i Haakon VIIs gate 9, Oslo.  Vi byr på tapas fra kl. 16.15 og tid for mingling fram til møtet starter ca. kl. 16.45. Møterom blir «Nordkapp».

Medlemmer kan melde seg på medlemsmøtet her. Er du ikke medlem kan du melde deg inn via skjemaet du finner her.

Regelverket for offentlig administrasjon gjelder både for skade- og livsforsikringsselskaper. I et nytt lovforslag om endringer i dette regelverket har Finansdepartementet blant annet foreslått at dersom et livsforsikringsselskap settes under offentlig administrasjon, skal det bli mulig å overføre alle fripoliser til fripoliser med investeringsvalg som ledd i en overdragelse av forsikringsbestanden til annet forsikringsforetak.

I medlemsmøtet vil vi få en gjennomgang av lovforslaget, hva som vil kunne skje i en konkurssituasjon, og vi vil få høre finansnæringens og Forbrukerrådets syn på lovforslagene.

Du vil møte følgende innledere i møtet:

 • Advokat og partner Tore Mydske, Advokatfirmaet Thommessen AS
 • Fagdirektør Tone Meldalen, Finans Norge
 • Direktør for næringspolitikk Jan Otto Risebrobakken, Storebrand
 • Fagdirektør finans Jorge Jensen, Forbrukerrådet

Ordstyrer blir pensjonsøkonom Knut Dyre Haug, Storebrand.

Her finner du Finansdepartementets forslag til lovendring.

******

Presentasjoner fra medlemsmøte 19. september

Medlemsmøtet tok for seg Finans Norges og forsikringsselskapenes arbeid med en språkstandard for forsikringsbransjen. Målet for standarden er at finansnæringen skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid.

Her finner du lysbildene som ble vist i møtet:

Deltakerlisten finner du her

******

Presentasjoner fra medlemsmøte 20. april: Delingsøkonomi og forsikring

Fenomenet delingsøkonomi har vært mye omtalt i den senere tiden. I medlemsmøtet fikk vi høre mer om hva delingsøkonomi egentlig er, vi fikk høre fra If hvordan de jobber med problemstillinger knyttet til delingsøkonomi, og vi fikk høre fra to av selskapene innenfor delingsøkonomien hvilke erfaringer de har hatt i møte med norske forsikringsselskaper.

Her finner du presentasjonene som ble vist i møtet:

Deltakerlisten finner du her

******

HemNy utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift

Nordisk Forsikringstidskrift nr. 1/2016 er nå publisert. Du finner hele utgaven på www.nft.nu. Her kan du også søke opp artikler fra de siste 20 årene. Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 15 artikler, 3 av norske forfattere, om aktuelle forsikringsemner. Har du en idé til en artikkel i NFT eller har skrevet allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre  – kontakt norsk redaktør Leif Osland på e-post: leif.osland@fno.no

Nedenfor finner du en oversikt over de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet. De øvrige artiklene finner du på www.nft.nu.

 Ny modell for tjenestepensjon i offentlig sektor

Av Jan Fredrik Nordby, aktuar i Aon og Christer Drevsjø, advokat i Pensjonskasseforeningen

Folketrygdens alderspensjonsprodukt er reformert, og med dette har dagens tjenestepensjonsordning i offentlig sektor i Norge fått en fremtoning som er lite tilpasset. Dette gjelder selv om produktet har fått innbakt en levealdersjustering. Sistnevnte element har bidratt til at tjenestepensjonsordningens generøsitet har blitt svært avhengig av når man er født, og til dels når pensjon tas ut. Samtidig har AFP-ordningen og særaldersgrenser ikke bidratt til å fremme arbeidslinjen, men fungerer som mindre veltilpassede tidligpensjonsordninger.

Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjorde 17. desember 2015 en utredning om en mulig ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor, samt skissering av potensielle overgangsordninger. Rapporten skisserer et mulighetsrom for ny modell for tjenestepensjon i offentlig sektor. Imidlertid åpner rapporten for mange spekulasjoner, samtidig som det er mange uavklarte forhold. Så langt foreligger det ikke konkretisert forslag til formell regulering. Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/sv/ny-modell-tjenestepensjon-i-offentlig-sektor

Kan forsikringsselskaper gå konkurs?

Av fagsjef Stein Haakonsen, Finans Norge

Det har vært ytterst få konkurser i norsk skadeforsikring, takket være streng lovregulering, solide solvenskrav, skadeavsetninger og en garantiordning i bunnen. Med innfasing av Solvens II ved siste årsskifte kan norske forsikringskunder om mulig sove enda tryggere om natten.

EU-myndighetene har utarbeidet et eget regelverk (EU-direktiv) kalt Solvens II, som setter et minstekrav til reservekapitalen, både i skade- og livselskaper. Ifølge Solvens II må reservekapitalen innrettes slik at sannsynligheten for å gå konkurs i løpet av det kommende året ikke er større enn en halv prosent. Direktivet er gjort gjeldende i Norge fra 1.1.2016.

De største kostnadene for et skadeforsikringsselskap er erstatningsutbetalingene. Fordi eksakt størrelse på framtidige utbetalinger er uviss, kan de ikke fullt ut forhåndsberegnes. Derfor må forsikringsselskapene sette av betydelige ekstra kapitalreserver og forvalte disse med optimal sikkerhet. I Norge har vi allerede siden 1990 hatt et regelverk som sier noe om hvordan og hvor mye som må avsettes til å dekke framtidige skadeutbetalinger.

Skadeforsikringsselskapene i Norge har fram til nå avsatt drøye to ganger premiebeløpet knyttet til den forsikringsrisikoen de til enhver tid påtar seg. Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/sv/kan-forsikringsselskaper-ga-konkurs

Utviklingen av offentlig tjenestepensjon i Norge

Av Kristian Trosdahl, Handelshøyskolen BI

De siste årene er det gjennomført store endringer i det norske pensjons­systemet. I folketrygden er reformarbeidet kommet langt, nye modeller for både alderspensjon og uførepensjon er vedtatt og innført. Privat kollektiv tjenestepensjon er i ferd med å bli tilpasset endringene i Folketrygden, og de offentlige tjenestepensjonene står for tur. Den norske Forsikringsforening hadde «Ny offentlig tjenestepensjon» som ett av temaene på Årets Forsikringskonferanse i januar i år. Det er neppe noen overdrivelse å si at innleggene viste at det ikke er full enighet om hvilke endringer som bør gjennomføres.

Utviklingen av offentlig tjenestepensjon i Norge har historiske røtter langt tilbake i tid.  I denne artikkelen gis det et historisk tilbakeblikk på offentlig tjenestepensjon i Norge. Det gis en omtale av utviklingen fra ”Kongens Casse” til Statens pensjonskasse. Den historiske bakgrunnen for kommunale tjenestepensjonsordninger blir også omtalt. Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/sv/utviklingen-av-offentlig-tjenestepensjon-i-norge

******

Presentasjoner fra medlemsmøte 2. mars: Hva skjer med pensjon i vårens tariffoppgjør?

Pensjon ligger an til å bli et sentralt tema i vårens tariffoppgjør i privat sektor. Dette skyldes blant annet at partene i oppgjørene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri og i oppgjøret mellom Handel og Kontor og Virke i 2014 ble enige om å utrede ulike forhold ved tjenestepensjonsordninger frem mot tariffoppgjøret våren 2016. Herunder skulle blant annet følgende utredes:

 • At arbeidstakerne gjennom etablering av ulike ordninger kan få medbestemmelsesrett over plassering og forvaltning av pensjonsmidlene
 • Ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte
 • Konsekvensene for allerede etablerte ordninger
 • Mulighetene for den enkelte arbeidstaker til på individuelt grunnlag å betale inn til egen pensjon

I medlemsmøtet fikk vi presentert ulike utredninger om privat tjenestepensjon som har blitt lagt frem de siste ukene.

Her finner du presentasjonene som ble vist i møtet: 

Christian Fotland, Gabler, og Vidar Nilsen, Deloitte

Jon Hippe, Fafo

Sissel Rødevand, Actecan

Fredrik Haugen, Actecan

Her finner du deltakerlisten

******

 

Årets Forsikringskonferanse 2016

Konferansen ble avviklet i Ingeniørenes Hus i Oslo 26. januar, med 170 deltakere. Temaene på konferansen var «Ny offentlig tjenestepensjon» og «Styrt fra EU eller stort rom for særnorsk regulering i forsikring?». Dessuten ble Årets Forsikringspris delt ut for andre gang. Nedenfor finner du mer om prisutdelingen og presentasjonene som ble vist på konferansen.

Årets forsikringspris 2015 ble tildelt Kristian Trosdahl

Prisvinner Kristian Trosdahl og styreleder i Forsikringsforeningen Leif Osland

Prisvinner Kristian Trosdahl og styreleder i Forsikringsforeningen Leif Osland

Kristian Trosdahl var en av flere kandidater som var nominert av Forsikringsforeningens medlemmer. Vinneren ble utpekt av foreningens styre, som ved avgjørelsen la styret vekt på Trosdahls fremragende arbeid som adm. leder for Forsikringsforeningen i rundt 13 år fram til 1. september 2015. Trosdahl har også gjort en stor innsats for forsikringshistorien og hans sentrale rolle i Forsikringshistorisk Forum i en årrekke ble også framhevet. Trosdahl har videre vært redaktør for Nordisk Forsikringstidsskrift i over 10 år, og han har lagt ned en betydelig innsats for undervisning i forsikring ved Forsikringsakademiet, som nå er en del av Handelshøyskolen BI. Her har han har vært kursansvarlig for en rekke forsikringskurs, samt arrangert spesialseminarer om ulike temaer innen forsikring. Han har forelest om forsikring og skrevet lærestoff til BIs forsikringskurs, til AFR og til Skadeforsikringsselskapenes godkjennelsesordning GOS. Om noen måneder planlegger Trosdahl å utgi boken ”Hovedtrekk fra norsk forsikrings historie 1900-2000”.

 Presentasjoner vist på konferansen

Her er foilsettene som ble vist på konferansen:

Ny offentlig tjenestepensjon

Styrt fra EU eller stort rom for særnorsk regulering i forsikring?

 

Deltakerliste Forsikringskonferansen 2016

******

Medlemsmøter våren 2016

Det vil bli arrangert medlemsmøter 2. mars og 20. april. Merk av dagene i kalenderen din!

Som vanlig arrangeres møtene fra 16.15 til ca. 18.30. Tema for medlemsmøtene vil bli offentliggjort senere.

 

******

Hem

Ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift

Nordisk Forsikringstidskrift nr. 4/2015 er nå publisert. Du finner hele utgaven på www.nft.nu. Her kan du også søke opp artikler fra de siste 20 årene. Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 15 artikler, 3 av norske forfattere, om aktuelle forsikringsemner. Har du en idé til en artikkel i NFT eller har skrevet allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre  – kontakt norsk redaktør Leif Osland på e-post: leif.osland@fno.no

Nedenfor finner du en oversikt over de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet. De øvrige artiklene finner du på www.nft.nu.

Pensjonsreformen er ikke over, det er reformer igjen…

Av Knut Dyre Haug, Storebrand Livsforsikring

1.januar 2015 ble enda en stor og viktig reform satt i kraft i Norge. Denne gang er det folketrygdens uførepensjon og er en viktig del av den store pensjonsreformen, som startet i 2004. Felles for hele reformen er at arbeid skal lønne seg. Uførhet er noe av det mest dramatiske som kan ramme deg, i økonomisk forstand. I Storebrand har vi tidligere sammenlignet det med å krasje en bil, uten kasko, hvert år frem til du blir pensjonist. Blir vi uførepensjonist skjer det ofte ganske plutselig. Du får kort tid på deg til å omstille økonomien til en ny virkelighet, i motsetning til det å bli alderspensjonist.  Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/sv/pensjonsreformen-er-ikke-over-det-er-reformer-igjen

Er insentivene til å forebygge ”klimaskader” for små?

Av fagsjef Mia Ebeltoft, Finans Norge

Et Regjeringsoppnevnt ekspertutvalg leverte sin utredning (NOU 2015:16) om ”overvann i byer og tettsteder – som problem og ressurs”, den 2. desember til den norske klima- og miljøministeren Tine Sundtoft. Utvalget anslår at de totale skadekostnadene bare som følge av overvann ligger et sted mellom 1,6 til 3,6 milliarder kroner per år, og vil koste samfunnet mellom 45 og 100 milliarder i årene fremover om man ikke forebygger bedre. For å kunne ta standpunkt på en god måte til om det lønner seg å forebygge, er det viktig at myndighetene får bedre forståelse for hva «klimaendringene» vil koste samfunnet.  Det er videre viktig at de som kan påvirke skadeforebygging bør ha ansvaret for skadekostnadene.  Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/sv/er-insentivene-forebygge-mot-klimaskader-sma

Har du en ”bombe” i hagen?
Av fagsjef Stein Haakonsen, Finans Norge

Nå som oljefyren er på vei inn i dinosaurenes rekker, er det på tide å tenke gjennom ansvaret ved å ha en oljetank nedgravd i hagen. Hva kan gjøres for å redusere ansvar og risiko for forurensing? Hva med oljetanken som potensiell kostnadsbombe? I Stortingets klimaforlik i 2012 ble det vedtatt generelt forbud mot fossil oljefyring i Norge fra 2020. Huseier er ansvarlig for oljelekkasjer fra egen oljetank og tilhørende rør. De fleste bør derfor kjenne til hvilke lover og forskrifter som gjelder på dette området. Skaderisikoen er i utgangspunktet forsikret, men huseier risikerer betydelig avkorting i erstatningen dersom tanken er for gammel eller hvis myndighetenes regler på området ikke er blitt fulgt. Les hele artikkelen her:http://www.nft.nu/sv/har-du-en-bombe-i-hagen

 

*****

Presentasjoner fra medlemsmøte 25. november: Behandlingsforsikring – nyttig eller unødvendig?

Omfanget av behandlingsforsikringer har økt kraftig det siste tiåret. Det er nå 472 000 personer som er dekket av privat behandlingsforsikring i Norge ifølge statistikk fra Finans Norge. Samtidig med at utbredelsen av ordningene har økt, har de vært gjenstand for debatt, både med hensyn til om de har den effekten de er ment å ha, og om de bidrar til å skape et a- og b-lag innenfor arbeidslivet.

SINTEF la tidligere i høst frem en rapport om hvorvidt behandlingsforsikringer bidrar til å redusere sykefraværet i bedriftene. I rapporten, som er finansiert av NHO, skriver SINTEF at slike forsikringer ikke gir seg utslag i redusert sykefravær. Årsaken er ifølge SINTEF at slike forsikringer i første rekke er rettet inn mot sykdommer som lar seg behandle på en forholdsvis enkel måte.

I medlemsmøtet fikk vi presentert innholdet i den aktuelle SINTEF-rapporten, og vi fikk kommentarer fra fire andre innledere.

Her finner du presentasjonene fra møtet: 

Forsker Karl-Gerhard Hem, SINTEF

Professor Terje P. Hagen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Overlege, spesialist i ortopedi, Trygve Kase, Ringvollklinikken (kommer senere)

Seniorrådgiver Lasse K. Tenden, NHO Service

Direktør Informasjon og Næringspolitikk, Jan Otto Risebrobakken, Storebrand

Her finner du deltakerlisten til medlemsmøtet.

******

Presentasjoner fra medlemsmøte 14. oktober 2015  med tema «Nye pensjonsordninger for uføre»

Fra 1. januar 2015 ble det innført en ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig ansatte. Også i privat sektor er en ny ordning vedtatt, men så langt er det ikke avklart når denne vil bli innført. I medlemsmøtet fikk vi en oversikt over de nye uføreordningene og status  for uførereformen, vi så på utviklingen i uførepensjonering, vi fikk et innblikk i erfaringene med de nye ordningene i folketrygden og offentlig tjenestepensjon så langt, og vi fikk høre om selskapenes forventninger til den nye uførepensjonsordningen i privat sektor.

Her finner du presentasjonene som ble vist i møtet:

 

Her finner du deltakerlisten til medlemsmøtet.

******

 

Hem

Ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift nylig publiserthttp://www.nft.nu/nb

Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen hele 12 artikler, 5 av norske forfattere, om aktuelle forsikringsemner. Nedenfor finner en kort presentasjon av de fem norske artiklene denne gangen. For en presentasjon av alle artikler i denne utgaven – klikk her: NFT 3/2015

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har skrevet allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre  – kontakt norsk redaktør Leif Osland på e-post: leif.osland@fno.no

 • Verdens vakreste – og farligste? – fjord – Av teknisk ekspert Carl B. Harbitz, NGI

Spillefilmen Bølgen av Roar Uthaug er blitt en gedigen kinosuksess. Den er solgt til over 100 land og valgt som Norges Oscar-bidrag 2016. Handlingen tar utgangspunkt i et tenkt scenario, der et stort skred fra fjellet Åkerneset forårsaker en kjempemessig flodbølge i Storfjorden, Møre og Romsdal.  Flodbølgen, eller tsunamien, skyller inn over Geiranger og andre lokalsamfunn – med katastrofale konsekvenser. Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/nb/node/1994

 • Opparbeidede rettigheter fra pensjonsavtale i tidligere arbeidsforhold kan nå forvaltes på en moderne måte – til fordel for hvem? Av pensjonsøkonom Knut Dyre Haug, Storebrand

I Norge har det siden 1917 vært en pensjonsordning som sammen med folketrygden vil gi arbeidstakeren en bestemt andel av sin sluttlønn som pensjon (ytelsespensjon). Når man slutter får man den oppsparte verdien. Dette kalles en fripolise (fribrev). Nå kan midlene i denne avtalen forvaltes for kundens egen «regning og risiko», Fripolise med Investeringsvalg. Hvorfor har myndighetene åpnet for dette, og hva bør kundene gjøre? Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/nb/node/1988

 • Billigere eldre i ytelsesordninger – Av partner Fredrik Haugen, Actecan

En avklaring fra Finansdepartementet slår fast at bedriftenes pensjonsutgifter for eldre ansatte kan bli lave. Faktisk kan utgiftene for ansatte over 67 år bli lavere enn for yngre ansatte. Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/sv/billigere-eldre-i-ytelsesordninger

 • Pensjonskassenes stilling i det norske tjenestepensjonsmarkedet – Av generalsekretær Rolf Skomsvold, Pensjonskasseforeningen

Vi har hatt pensjonskasser i Norge like lenge som vi har hatt tjenestepensjonsordninger. Av ulike grunner har imidlertid livsforsikringsselskapene dominert dette markedet. En overgang fra ytelsespensjoner til innskuddspensjoner, som i så mange andre land, har vist seg å representere en utfordring for pensjonskassene. Antall kasser i privat sektor har gått sterkt tilbake. Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/sv/pensjonskassenes-stilling-i-det-norske-tjenestepensjonsmarkedet

 • Trafikkforsikringsgebyr reduserer uforsikretproblemet – Av fagsjef Stein Haakonsen, Finans Norge

Forsikringsnæringen griper utfordringen fra norske myndigheter i ønsket om å overføre inndrivningen av dagens årsavgift til næringen. Med sitt forslag til parallell innføring av et nytt regime for trafikkforsikringspremie, tar næringen også ett steg videre i de felles anstrengelser for å redusere det årelange problemet med uforsikrede motorvogner. Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/nb/node/1983

******

Presentasjoner fra medlemsmøtet 15. september

Det var 110 medlemmer som var påmeldt medlemsmøtet «Forsikring til å forstå». Møtet tok for seg hvordan språket best kan tjene effektiv kommunikasjon med kunder og samfunnet for øvrig. Det var innledninger ved Konserndirektør Cecilie Ditlev Simonsen, Gjensidige Forsikring, fungerende Kommunikasjonsdirektør Linda Nilsen Methi, KLP, advokat Terje Marthinsen, adv. firma Kogstad Lunde, kommunikasjonsansvarlig i markedsavdelingen Ingeborg Skaug, Storebrand, og redaktør og daglig leder Elisabeth Realfsen, Finansportalen. Møteleder var Jan Erik Fåne, Finans Norge.

 

Her finner du presentasjonene som ble vist av innlederne på møtet:

******

Hva mener deltakerne om våre medlemsmøter?

Etter alle våre medlemsmøter  blir deltakerne bedt om å sende inn et skjema der de vurderer møtet på en skala fra 1 til 6, der 6 er best. Totalvurderingen av vårens møter har vært:
Møte 4. februar: Høyesteretts dom om kapitaliseringsrenten: 5,14
Møte 18. mars: Hva bør pensjonsaldersgrensen være?: 4,86
Møte 29. april: Behov for ny ytelsespensjon: 4,91

Hem

Ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift på bladets nettsidehttp://www.nft.nu/nb

Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen hele 14 artikler, 4 av norske forfattere, om aktuelle forsikringsemner. Nedenfor finner en kort presentasjon av de fire norske artiklene denne gangen. For en presentasjon av alle artikler i denne utgaven – klikk her: NFT 2/2015

 • Myter om ytelsespensjon av pensjonsøkonom Knut Dyre Haug, Storebrand Livsforsikring
  Jobb i 30 år og få 66 prosent av din sluttlønn som pensjon, resten av livet. Høres ikke det ut som en god avtale? På papiret, ja, men realiteten er ofte en annen. Ved pensjonsreformen i 2011 ble  folketrygden lagt om fra et ytelsesbasert til et innskuddsbasert pensjonssystem. Dette harmonerer dårlig med en ytelsesbasert pensjonsordning, som lover deg et bestemt pensjonsnivå etter en forhåndsbestemt tjenestetid. I sum er det en rekke ulemper ved ytelsespensjon. Forfatteren vi gjerne avlive det han kaller «myter» om ytelsespensjon – bl.a. den vi finner i første setning ovenfor. Les hele artikkelen her: http://nft.nu/nb/node/1953
 • Er ordningen for legemiddelansvarsforsikring i Norge EØS-forenlig? av advokatene Christian Kjellby Nesset og Katrine Lillerud, Advokatfirma DLA Piper
  I 2003 fant EFTAs overvåkningsorgan (ESA) at den norske forsikringsordningen for legemiddelansvar var konkurransebegrensende og følgelig i strid med EØS-avtalen. Ordningen ble erstattet med en hasteløsning. 12 år er nå gått, og den ordning som ble etablert gjennom hasteløsningen, er fortsatt gjeldende. Selv om det formelt kan se ut som om konkurransen er fri på området for legemiddelansvarsforsikring, kan det stilles spørsmålstegn ved om den gjeldende ordningen i praksis virker mer konkurransedempende enn den tidligere ordningen.Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/nb/node/1954
 • Teoretiske og praktiske sider ved erstatningsutmålingen i internasjonale bilskader av skadekonsulent Patrik Linsbauer, Tryg forsikring
  Artikkelen er et bearbeidet utdrag fra studien ”Vei og rett i utlandet – skylddiskusjon, erstatningsutmåling og tvisteløsning etter bilkollisjoner i Europa”, som forfatteren leverte til Den norske Forsikringsforening i juni 2013. Artikkelen er den siste i en rekke av fire, og den bygger på andre del i studiens kapittel 5, ”Erstatningsutmåling”. Les hele artikkelen her: http://nft.nu/nb/node/1958
 • Godt år for skadeforsikring i Norge av sjefaktuar skadeforsikring Kari Mørk, Finans Norge
  Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 18,6 milliarder kroner før skattekostnad for 2014. Dette er en resultatforbedring på 4,2 milliarder kr i forhold til 2013. Hovedårsaken er noe færre storskader innenfor brann, vann og natur og et godt resultat i motorvognforsikring, ifølge statistikk fra Finans Norge. Les hele artikkelen her: http://nft.nu/nb/node/1972

 ********************

Fra medlemsmøtet 29. april

110 medlemmer var påmeldt møtet der Banklovkommisjonens innstilling om ny ytelsesbasert tjenestepensjon ble diskutert. Adm. direktør Geir Tore Nygaard, Norwegian Insurance Partner innledet møtet med å gå gjennom hovedpunktene i Banklovkommisjonens innstilling. Deretter var det korte innledninger ved head of Product Development Lars-Erik Eriksen, Storebrand Livsforsikring; direktør Ståle Frausing, DNB; avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal, NHO og sjefsøkonom Erik Orskaug, Unio. Møtet ble avsluttet med en paneldebatt. Møteleder var daglig leder Jon Hippe, FAFO.

Her finner du presentasjonene som ble vist av innlederne på møtet:

Hem

Nytt nummer av Nordisk Forsikringstidsskrift på bladets nettsidehttp://www.nft.nu/nb

Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) nr. 1/2015 er nå lagt ut på nettet. Denne utgaven er svært innholdsrik med 15 aktuelle og interessante artikler om forsikringsfaglige og relaterte emner. Nedenfor finner en kort omtale av de fem artiklene med norsk forfatter.  Du kommer rett til artiklene ved å klikke på tittelen. Klikk her for å finne de øvrige ti artiklene som er med i denne utgaven av NFT.

Kostnadseffektivitet og markedsdynamikk i det skandinaviske tjenestepensjonsmarkedet av partner Knut Erlend Vik, PA Consulting Group Norge.
PA Consulting presenterte på Finans Norges pensjonskonferanse 28. januar en rapport om ”Kostnadseffektivitet og markedsdynamikk i det skandinaviske tjenestepensjonsmarkedet.” I denne artikkelen blir sammendraget av rapporten presentert.

Nordisk forsikring i Europa av fagsjef Stein Haakonsen, Finans Norge
Europeisk forsikringsstatistikk presentert av Finance Europe viser at selv om de nordiske forsikringsmarkedene er forholdsvis små i absolutte tall sammenliknet med Europa for øvrig, er de relativt sett betydelige. Norden ligger godt over europeisk gjennomsnitt når det gjelder både dekningsgrad og effektivitet. Rapporten dekker 32 land og viser status for både skadeforsikring og livs- og pensjonsforsikring i de europeiske forsikringsmarkedene fram til 2014.

Erstatningsutmåling ved bilskader i utlandet av skadekonsulent Patrik Linsbauer, DNB Skadeforsikring.
Artikkelen er et bearbeidet utdrag fra studien Vei og rett i utlandet – skylddiskusjon, erstatningsutmåling og tvisteløsning etter bilkollisjoner i Europa, som forfatteren leverte til Den norske Forsikringsforening i juni 2013. Artikkelen er den tredje av fire, og bygger på første del i studiens kapittel 5: Erstatningsutmåling. I artikkelen presenterer forfatteren viktige avgjørelser om tematikken i EU-domstolen, i Storbritannia, i Frankrike og i Menneskeretts­domstolen.

Kvinner kommer dårlig ut ved overgang til innskuddspensjon av partner Sissel Rødevand, Actecan.
Overgangen fra en livsvarig ytelsespensjon til innskuddspensjon med utbetaling bare til 77 år gir mye lavere forventet samlet pensjon enn tidligere for kvinner enn for menn. I Norge har Likestillingsombudet uttalt at det er viktigere med samme årlige pensjon enn samme premie­innbetaling for kvinner enn for menn. Samtidig har det vært en gjengs oppfatning at innskuddspensjon er en kjønnsnøytral pensjonsordning.

Nye uføreregler i Norge fra 2015 av partner Fredrik Haugen, Actecan.
Nye uføreregler fra 2015 skal få flere uføre i arbeid og gjøre det lettere å kombinere arbeid og uføretrygd. Samtidig blir det innført egne «uføreoppgjør» som vil komme etter lignings­oppgjørene hvert år. I denne artikkelen gis det en overordnet innføring i de nye uførereglene.

 ******

Fra medlems- og årsmøte 18. mars 2015 kl. 16.00 med tema «Hva bør pensjonsaldersgrensen være?»

Regjeringen har foreslått å øke pensjonsalderen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år. Reaksjonene på forslaget har vært blandet – Finans Norge ønsker å beholde adgangen til å ha bedriftsintern aldersgrense på 67 år, LO ønsker ikke at pensjonsalderen økes, mens YS gjerne hadde sett at den ble øket til 75 år. På møtet ble temaet diskutert av statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (FrP), Arbeids- og sosialdepartementet, direktør Jan Asker, Prosessområde arbeidsgiver i Finans Norge, avdelingsleder Jan Olav Bjergene, Handel og Kontor og nestleder Hans-Erik Skjæggerud, YS. Debatten ble ledet av direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Det var bare en av innlederne, Jan Olav Bjergene, som viste en presentasjon, og den finner du her: Presentasjon Bjergene

Møtet var også årsmøte for Den norske Forsikringsforening, og referatet fra møtet blir sendt medlemmene så snart som mulig.

***************

Fra medlemsmøte onsdag 4. februar 2015  med tema: Høyesteretts dom om kapitaliseringsrenten

Høyesteretts dom fra 12. desember 2014 betyr at rentesatsen som brukes når en personskadeerstatning skal omregnes til en engangserstatning, settes ned fra 5 % til 4 %. På møtet ble dommen gjennomgått av advokatene Jarl Henstein fra adv.firma Riisa & Co og Christian Lundin fra adv. firma Ness Lundin som prosederte saken for henholdsvis forsikringsselskap og skadelidt. Dommens betydning for erstatningsutbetalinger etter personskader i tiden fremover, ble også diskutert. Aktuar Walther Neuhaus’ tok opp dette spørsmålet i sitt innlegg. Ass. generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN deltok også med innledning og i debatten der han pekte spesielt på den menneskelige siden ved saker som dette – «det handler om liv som skal leves», minnet han om.
Møteleder var direktør Anne Stine Mollestad, DNB Skadeforsikring.

Nedenfor finner du lenker til presentasjonene som ble vist.

 • Advokat Jarl Hensteins presentasjon: Henstein 150204
 • Advokat Christian Lundins presentasjon: Lundin 150204
 • Aktuar Walther Neuhaus´’ presentasjon: Neuhaus 150204
 • Ass. generalsekretær Per Oretorp – ingen presentasjon

Årets Forsikringskonferanse 2015

Konferansen ble avviklet i Ingeniørenes Hus i Oslo 13. januar i år. Det var påmeldt 170 deltakere – som fikk høre foredrag og diskusjon om årets temaer: «Big data og forsikring» og «En framtid for garantert pensjon?» Dessuten ble Årets Forsikringspris delt ut for første gang. Nedenfor finner du mer om prisutdelingen, bilder fra konferansen og lenker til presentasjonene som ble vist på konferansen.

Idar Kreutzer tildelt Årets forsikringspris 2014

ANG_4385

Idar Kreutzer var en av flere  kandidater foreslått av  Forsikringsforeningens  medlemmer. Vinneren ble utpekt av foreningens styre. Ved avgjørelsen la styret særlig vekt på Kreutzers betydelige innsats for å bedre næringens rammebetingelser og å styrke forsikringsnæringens posisjon i samfunns- og mediabildet. I denne sammenheng har han medvirket ved en lang rekke seminarer, konferanser o.l. med foredrag og i debatter om  ulike temaer knyttet til forsikringsnæringen og til forsikringsfaglige spørsmål. Han har også vært engasjert i meningsutveksling i media – både i presse og radio/TV – bl.a. i forbindelse med utviklingen av det norske pensjonssystemet.  I tillegg har han bidratt til styrket kontakt mellom ulike faglige miljøer innen forsikringsnæringen.
Prisen består av diplom og en gave på kr 20 000. Kreutzer ga pengebeløpet videre til Flyktninghjelpen (www.flyktninghjelpen.no) der han er styreleder.

Presentasjoner fra foredrag og innledninger på konferansen

2015-01-13 DnF årsmøte

Her er foilsettene som ble vist i foredrag og innledninger på konferansen:

«Big data” og forsikring
Astrofysiker, forfatter og blogger Eirik Newth – ingen presentasjon
Fra Financial Services Accenture Bjørn Garmann og Kurt Rosander  – Presentasjon Accenture
Seniorrådgiver Catharina Nes, Datatilsynet – Presentasjon Nes
I sin innledning viste Nes til en rapport om Big Data utarbeidet av datatilsynet – her er lenke til rapporten: http://www.datatilsynet.no/Global/04_planer_rapporter/Big%20Data_web.pdf
Digital director Anders Stenbäck, If skadeforsikring – presentasjon ikke tilgjengelig

En framtid for garantert pensjon?
Direktør næringspolitikk Jan Otto Risebrobakken (overtok for konserndirektør Geir Holmgren som ble forhindret på kort varsel pga eksternt møte) –  Presentasjon Holmgren
Avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal, NHO – Presentasjon Mildal
Sjefsøkonom Erik Orskaug, UNIO – Presentasjon Orskaug
Aktuar og partner Sissel Rødevand, Actecan – Presentasjon Rødevand
Adm. direktør Jørund Vandvik, Nordea Liv Norge – Presentasjon Vandvik

Her er flere bilder fra konferansen:

For samtlige bilder – foto: Kjell Smedsrud

Hem

Nytt nummer av Nordisk Forsikringstidsskrift på bladets nettsidehttp://www.nft.nu/nb

Denne utgaven, nr. 4/2012, inneholder 14 artikler om forsikringsfaglige og relaterte emner. Alle artiklene kan leses på www.nft.nu, der du også kan skrive dem ut eller sende dem til en venn. Her finner du også et søkbart arkiv over alle artikler i bladet fra og med 1992 til i dag.

I dette nummeret finner du bl.a. disse tre artiklene av norske forfattere:

Færre branndøde, men erstatningene øker av Stein Haakonsen, Finans Norge
54 personer er omkommet i branner i Norge fram til medio desember, melder Direktoratet for sivilt beredskap. Det betyr heldigvis en liten nedgang sammenliknet med samme tidspunkt i fjor, men tallet er høyere enn i 2012 og 2011. Samtidig øker de materielle brannskadeerstatningene for tredje år på rad. Klikk her for å lese denne artikkelen: http://www.nft.nu/nb/node/1906

Framtidas tjenestepensjon i Norge av Steinar Fuglevaag,Fagforbundet
Våren 2013 ble forfatteren tildelt et av våre jubileumsstipend. Dette er brukt til å besøke ulike aktører som er sentrale innenfor pensjonsområdet i Danmark og Nederland, både i forsikringsbransjen, bransjeorganisasjoner og fagforeninger. Klikk her for å lese denne artikkelen: http://www.nft.nu/nb/node/1908

Should one insure against employee dishonesty (or rather not)? av Johannes Brinkman, Handelshøyskolen BI
Insurance is among the most important institutions in present day society, as a provider of economic risk coverage and as a major player in financial markets. As all other profit and growth seeking business, insurance is risky and developing an appropriate frame of reference for insurance business ethics can be useful. In this paper, it is suggested to take a look at employees as insurable risks. Klikk her for å lese denne artikkelen: http://www.nft.nu/nb/node/1923

Consumer Insurance Fraud and Abuse: The Role of Customer Satisfaction av Johannes Brinkmann, Handelshøyskolen BI og William C. Lesch, The University of North Dakota
Initiated by ROFF, the BI Centre of risk and insurance research, an industry-academic insurance seminar was held at Handelshøyskolen BI in Oslo, during March, 2014. The purpose of the seminar was to address the relationship between customer satisfaction and the incidence of consumer insurance fraud and abuse (CIFA). Klikk her for å lese denne artikkelen: http://www.nft.nu/nb/node/1919

På www.nft.nu  finner du mer om disse og de øvrige ti artiklene i denne utgaven av NFT.

*****

Tidligere arrangementer:

Møtet for yngre forsikringsansatte 5. november

DNB Bygget

Det var 170 påmeldte til møtet i DNBs bygg i Bjørvika i Oslo.
De fikk høre kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø fra DNB med en presentasjon med tittelen Baklengs inn i fremtiden – utviklingstrekk innen nye medier, informasjonsdirektør Christian Brosstad, SpareBank 1 Gruppen tok opp sosiale media og kundekommunikasjon, og produktsjef Mona Haugen og salgssjef Tim Nguyen fra EVRY foredro om Digitalisering – hva skaper en god brukeropplevelse for både kunder og interne brukere?

Medlemsmøte 15. oktober: Solvens II – til beste for kundene, men til hvilken pris?

Møtet onsdag 15. oktober 2014  samlet ca 85 medlemmerTema denne gangen var Solvens II, og vi spurte bl.a. om omfanget av regulering er rimelig – eller om næringen blir overregulert og ”overrapportert”, om konkurransen svekkes ved innføringen av Solvens II, om Solvens II begrenser mulighetene for nyetableringer i næringen, og om hvilke problemstillinger Solvens II reiser for skadeforsikringsselskapene. Møtet ble ledet av Head of corporate finance Fridtjof Berents fra Arctic Securities. Nedenfor finner du presentasjonene som ble vist av innlederne på møtet:

Spesialrådgiver Arild Kristiansen, Finanstilsynet – 141015 Kristiansen
I denne presentasjonen finner du også svar på spørsmål som ble sendt inn til innlederne på forhånd – se side 25 – 27 i presentasjonen.
Analytiker Tord Kopland Eid, DNB Skadeforsikring: 141015 Eid
Analytiker Nikola Heitmann, KLP: 141015 Heitmann
Advokat/partner Fred Arthur Andersen, adv. firma CLP: 141015 Andersen

*******

Nordisk norsk

Nytt nummer av Nordisk Forsikringstidsskrift på bladets nettsidewww.nft.nu

Denne utgaven, nr. 3/2012, inneholder 10 artikler om forsikringsfaglige og relaterte emner. Alle artiklene kan leses på www.nft.nu, der du også kan skrive dem ut eller sende dem til en venn. Her finner du også et søkbart arkiv over alle artikler i bladet fra og med 1992 til i dag.

I dette nummeret finner du bl.a. disse tre artiklene av norske forfattere og en omtale av Nordisk Forsikringskonferanse 2014:

Cybercrime og forsikring av Stein Schjølberg
Forfatteren var invitert som foredragsholder på konferansen Asia Cyber Liability Conference i Singapore 2-3. juli 2014. Konferansen var organisert av Asia Insurance Review, en ledende journal for forsikringsbransjen i Asia. Foredraget hadde som tittel “The Cybercrime Laws of Today – will they protect our future and how Insurance can help”. I denne artikkelen gis det et sammendrag av hans foredrag, og omtale av enkelte andre foredragsholdere av særlig interesse.
Klikk her for å lese denne artikkelen: http://nft.nu/node/1879

Syndflod på gang av Stein Haakonsen, Finans Norge

Det har gjennom flere år vært en foruroligende økning i skader forårsaket av vann på ville veier. Forsikringsselskapene i Norden må trolig forberede seg på at denne trenden vedvarer.
Klikk her for å lese denne artikkelen: http://nft.nu/node/1880

Kan forsikringsdata bidra til et mer robust samfunn? av Mia Ebeltoft, Finans Norge
Klimaendringene er her allerede! Dette merkes godt også i Norge. Vi opplever nye varmerekorder, nye rekorder for ekstremvind og orkaner, stadig flere oversvømte kjellere, flere flomhendelser osv. Kommunene kjenner ikke alltid til hele skadebildet. Det gjør derimot forsikringsselskapene. Kan man ved å tilby kommunene skadeforsikringsdata bidra til en mer robust arealplanlegg, bedre prioriteringer og tilpasninger slik at innbyggerne slipper å oppleve tilbakeslag av vann eller kloakk i kjelleren, eller at huset blir ødelagt av flom og skred? Et pilotprosjekt som Finans Norge nylig avsluttet viser at dataene kan være nyttige.
Klikk her for å lese denne artikkelen: http://nft.nu/node/1881

Ett bärkraftigt pensionssystem av Carl-Henrik Knutsson, redaktør NFT
Omtale av den nordiske forsikringskonferansen som Den norske Forsikringsforening arrangerte 17. september.
Klikk her for å lese denne artikkelen: http://nft.nu/content/article/ett-barkraftigt-pensionssystem

Mer om konferansen kan du se nedenfor – her finner du også lenker til de presentasjonene som ble vist på konferansen.

På www.nft.nu  finner du mer om disse og de øvrige seks artiklene i denne utgaven av NFT.

 

nordiske_flagg_508

Nordisk forsikringkonferanse i Oslo 17. september 2014

Det var i alt 185 påmeldte til konferansen som hadde tema: Et bærekraftig pensjonssystem – demografiske, politiske og markedsmessige utfordringer.

Her finner du presentasjonene som ble vist på konferansen:

Keynote speaker: Statssekretær Jon Gunnar Pedersen, Finansdepartementet: Pedersen

Innledningsforedragene:
Chefkonsulent Peter Foxman: Demografiske utfordringer: Foxman
Adm. direktør Anders Skjævestad, DNB Livsforsikring: Flere blir gamle – har vi råd til det: Skjævestad
Forsker Axel West-Pedersen, Institutt for samfunnsforskning: Pensjonssystemene i de nordiske land: West Pedersen
Daglig leder Jon Hippe, Forskningsstiftelsen FAFO: Hva bør gjøres med norske tjenestepensjoner: Hippe 17 sep 2014

Innledninger til debatten om fremtidens tjenestepensjonsmarkeder:
Seniormegler Beate Fahre, AON: Fahre pdf
Konsernsjef Odd Arild Grefstad, Storebrand: Grefstad
Direktør Svein Oppegaard, NHO: 2014 09 17 Nordisk Svein Oppegaard_PDF
1. nestleder Tor Arne Solbakken, LO: Solbakken

Banklovkommisjonens leder, professor dr. juris. Erling Selvig viste ikke noen presentasjon i forbindelse med sin innledning.

Viktig melding til våre medlemmer!

Skal du bytte jobb eller flytte? Husk å melde ny adresse (e-post eller postadresse) også til Forsikringsforeningen! Hvert år mister vi kontakt med flere medlemmer som ikke har meldt adresse-endring til oss. Bruk gjerne dette skjemaet: Adresse-endring Forsikringsforeningen

 

Nordisk norsk

 

Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 2/2014 er nå lagt ut på bladets nettsidewww.nft.nu

Denne utgaven inneholder 14 artikler om forsikringsfaglige og relaterte emner. Nedenfor finner du oversikt over alle artikler i denne utgaven.  Alle artiklene kan leses på www.nft.nu, der du også kan skrive dem ut eller sende dem til en venn. Her finner du også et søkbart arkiv over alle artikler i bladet fra og med 1992 til i dag.

I denne utgaven finner du disse tre artiklene av norske forfattere:

Alternative tvisteløsninger i forsikringssaker av Patrik Linsbauer, Tryg Forsikring
Artikkelen er et bearbeidet utdrag fra studien “Vei og rett i utlandet – skylddiskusjon, erstatningsutmåling og tvisteløsning etter
bilkollisjoner i Europa” som Patrik Linsbauer leverte til Den norske Forsikringsforening i juni 2013.
Klikk her for å lese denne artikkelen: http://www.nft.nu/node/1855 

Unge og eldre bilførere mest utsatt av Stein Haakonsen, Finans Norge
Nye trafikkskadetall fra forsikringsselskapene, Statens Vegvesen og Statistisk Sentralbyrå (SSB) bekrefter at de yngste og de eldste bilførerne fortsatt er farligst bak rattet. Menn er generelt sterkest representert i skadestatistikken, og spesielt de yngste.
Klikk her for å lese denne artikkelen: http://www.nft.nu/node/1856 

Skadeforsikring i Norge 2013: Mye vann og brann av Kari Mørk, Finans Norge
Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 13,9 milliarder kroner før skattekostnad for 2013. Dette er en resultatforverring på 1,1 milliarder kr i forhold til 2012. Hovedårsaken er noe flere skader og kostnader. Likevel må det forsikringstekniske resultatet anses som godt. Dette skyldes at forsikringsselskapene fortsatt har fokus på effektiv drift.
Klikk her for å lese denne artikkelen: http://www.nft.nu/node/1857 

På www.nft.nu  finner du mer om disse og de øvrige 11 artiklene i denne utgaven av NFT.

Årets stipend

Forsikringsforeningens styre tildelte i møte 4. juni årets jubileumsstipend til:

Stein Schjølberg
Jacob Bølgen Bronebakk, Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

Årets nordiske stipend gikk til:

Øystein Perdreau Dahl, Gjensidige Pensjonsforsikring AS
Tor Inge Gjøstøl, Danica Pensjon
Karl Petter Kilnes, SpareBank 1 SMN og  
Jo Le, Storebrand Livsforsikring AS

Vi gratulerer årets stipendiater!

Fra medlemsmøtet 23. april

Tema for dette møtet var:  «Når skal pensjonskundene våkne?»  

Størrelsen på pensjonsytelsene den enkelte kan vente å få fra sin tjenestepensjon når den tid kommer, er svært avhengig av hvordan pensjonskapitalen forvaltes. Vi spurte blant annet om hvilken betydning kapitalforvaltningen vil ha for fremtidige pensjonsytelser, og hvordan forsikringsnæringen kan gjøre kundene mer bevisste om sammenhengen mellom kapitalforvaltning og pensjonsytelser. Hallgeir Kvadsheim, siviløkonom og programleder i TV 3 ledet møtet. Møtet samlet ca. 100 deltakere.
Innledere og debattanter var:
Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge – hans presentasjon finner du her: Kreutzer140423
Verkställande direktör Sarah McPhee, SPP Liv AB – hennes presentasjon finner du her: McPhee 140423
Daglig leder Øistein Medlien, Grieg Investor – hans presentasjon finner du her: Medlien 140423
Økonomikommentator Tom Staavi, VG – viste ikke noen presentasjon i forbindelse med sitt innlegg.

 *******************

Års- og medlemsmøtet 19. mars 2014

100 medlemmer var påmeldt års- og medlemsmøtet 19.3. Årsmøtet behandlet og godkjente årsmelding og regnskap for 2013. Videre ble det foretatt valg, og to nye medlemmer ble valgt inn i styret: Anne Stine Eger Mollestad fra DNB Skadeforsikring som styremedlem og Nils Arne Fagerli fra Willis som varamedlem. Kåre Ulvin og Marit Lorentzen-Lund gikk ut av styret ved denne korsveien, og mottok takk for innsatsen og blomster fra styreleder Leif Osland.  Til sist vedtok møtet kontingentsatser for personlige medlemmer for 2015 og for selskapsmedlemmer for 2014. Årskontingenten for personlige medlemmer forblir uendret – (kun) kr 150 også i 2015.

Etter årsmøtet var det innledninger og debatt om kveldens tema: «Fripoliser med investeringsvalg – til beste for hvem?» Debatten ble ledet av Bjørn Hamre, KLP. Nedenfor finner du presentasjonene paneldeltakerne viste i forbindelse med sine innledninger:

 • Adm. direktør Mikkel Berg, Silver Pensjonsforsikring: 140319 Berg
 • Daglig leder Agnes Bergo, Pengedoktoren: 140319 Bergo
 • Direktør for produktutvikling Lars-Erik Eriksen, Storebrand Livsforsikring AS: 140319 Eriksen

*****************

Årets forsikringskonferanse 2014

Forsikringskonferansen 2014, den 16. i rekken,  gikk av stabelen 28. januar  med i alt 200 deltakere (ny rekord!). Nedenfor finner du programmet for konferansen med lenker til presentasjonene fra de enkelte innlederne.

Morgensesjon:  Ny uførepensjon – godt bidrag til arbeidslinjen? Her er innledernes presentasjoner i alfabetisk rekkefølge:

Innlegg ved seniormegler Beate Fahre, AON
Innlegg ved banklovkommisjonens hovedsekretær Lise Ljungmann Haugen
Innlegg ved prosjektdirektør Kristin Diserud Mildal, NHO
Innlegg ved sjefsøkonom Erik Orskaug, UNIO
Innlegg ved seniorforsker Knut Røed, Frisch-senteret
Innlegg ved adm. dir. Anders Skjævestad, DNB Livsforsikring

Ettermiddagssesjon: Fremtidens kundeadferd i endring – hva gjør forsikringsnæringen? Her er presentasjonene som ble vist i sesjonen, i alfabetisk rekkefølge:

Innlegg ved konsernsjef Helge Leiro Baastad, Gjensidige
Innlegg ved fagansvarlig merkevare og kommunikasjon Eirik Friberg Ekrann, TNS Gallup
Innlegg ved country director Jan Grønbech, Google Norge
Innlegg ved principal Martin Landberg, Capgemini Consulting
Innlegg ved nettansvarlig forsikring Jon Erland Madsen, Finansportalen

Foilsett m.m. fra tidligere Årets Forsikringskonferanse finner du under Konferanser i topp-menyen.

*******************************

Litt fra medlemsmøtet 27.11.2013

Tema for møtet var:

Forsikringssvindel og personvern – hvor går grensen?
Hvordan kan vi bekjempe forsikringssvindel og samtidig ta vare på personvernet?

Over 90 medlemmer møtte opp i KS Agenda denne ettermiddagen. Det gir et gjennomsnitt på 110 påmeldte for våre fem medlemsmøter i 2013 – tilsvarende tall for 2012 var 95. Debatten ble denne gangen ledet av journalist Olav Høgetveit. Nedenfor finner du foilsettene paneldeltakerne viste i forbindelse med sine innledninger til debatten:

Fagdirektør Frode Bjeglerud, Finans Norge: Presentasjon Bjeglerud – FNO
Kontorsjef Ludvig Guldal, NAV Kontroll: Presentasjon Guldal – NAV
Advokat Øystein Flagstad, Advokatfirma Grette: Presentasjon Flagstad – Grette
Fagdirektør Cecilie Rønnevik, Datatilsynet: Presentasjon Rønnevik – Datatilsynet

Du finner presentasjoner fra tidligere medlemsmøter også under «Medlemsmøter» i toppmenyen.