Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 1/2017

Du finner hele utgaven på www.nft.nu. Her kan du også søke opp artikler fra de siste 20 årene. Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 10 artikler, 3 av norske forfattere, om aktuelle forsikringsemner.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du en oversikt over de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

Av Runa Kristiane Sæther, seksjonssjef Finanstilsynet og medlem av arbeidsgruppe om egen pensjonskonto mv.

En arbeidsgruppe har utredet ulike alternativer for tilpasninger i privat tjenestepensjon. Rapporten fra arbeidsgruppen tar for seg ulike alternativer for såkalt egen pensjonskonto, økt mulighet for individuell pensjonssparing og kriterier for rett til pensjonsopptjening.

Bakgrunnen for utredningen var en henvendelse fra Riksmekleren til statsministeren i forbindelse med meklingen i Frontfaget mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO i lønnsoppgjøret 2016. Det fremgikk av henvendelsen at det var enighet mellom partene om at det var ønskelig at det igangsettes et arbeid med sikte på å modernisere pensjonsordningene i privat sektor. Statsministeren besvarte henvendelsen i april 2016, og bekreftet at regjeringen er innstilt på å utrede behovet tilpasninger i regelverket for tjenestepensjon i privat sektor. Brevet fra statsministeren utgjorde mandatet for utredningen.

Offentlig utvalg foreslår store endringer i etterlatte- og barnepensjon fra folketrygden

Av Sissel Rødevand, partner Actecan og Fredrik Haugen, partner Actecan

Et offentlig utvalg foreslår store endringer i den norske folketrygdens ytelser til etterlatte. Utvalget foreslår at etterlatte under 67 år kun skal få en tidsbegrenset omstillingsstønad, at reglene om mulige tillegg i alderspensjon og uføretrygd for etterlatte fases ut, og at ytelsene til etterlatte barn skal forbedres. Denne artikkelen beskriver hovedregler i dagens ordninger for etterlatte i folketrygdens ytelser til etterlatte, og hvordan utvalget foreslår at ordningene bør endres.

Viktige utviklingstrekk i norsk forsikring de siste 30 år

Av Bjørn Skogstad Aamo, tidligere direktør for Finanstilsynet/Kredittilsynet

Artikkelen er basert på et foredrag på Den norske Forsikringsforenings årlige konferanse og boken «Læring fra kriser». Bjørn Skogstad Aamo ble tildelt årets forsikringspris på den nevnte forsikringskonferansen. Se nærmere omtale.

Øvrige artikler i denne utgaven:

Larmtjänst hjälper till att utreda kniviga försäkringsfall

Resemönstren förändras och sätter press på reseförsäkringen

Preskription och preklusion av den skadelidandes direktkravsrätt enligt FAL

Politiska och ekonomiska utmaningar väntar försäkringsbranschen

FI om samarbetet med EIOPA

I väntans tider på MiFID och IDD

Europeiska långsiktiga investeringsfonder – ett privilegierat tillgångsslag i Solvens II

Skroll til toppen