Forsikringsprisen 2017

Forsikringsprisen 2017 til Bjørn Skogstad Aamo


På Forsikringskonferansen 24. januar tildelte Den norske Forsikringsforening årets Forsikringspris til Bjørn Skogstad Aamo.

Det var flere sterke kandidater som var nominert til årets pris. Styret i Forsikringsforeningen, som er jury for Forsikringsprisen, valgte å tildele prisen til Skogstad Aamo med følgende begrunnelse:

Årets prisvinner var statssekretær i Finansdepartementet 1973- 79 og 1986-89 og stabsleder ved Statsministerens kontor 1990-93. Han har videre vært direktør for Kredittilsynet, altså det nåværende Finanstilsynet, i perioden 1993-2011. Siden september 2008 har han vært professor II i anvendt penge- og kredittpolitikk ved «Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap» ved Universitet i Agder.

Kongen utnevnte i 2011 årets prisvinner til kommandør av St. Olavs Orden «for samfunnsnyttig virke», og i oktober 2016 ga han ut boken «Læring fra kriser».

Prisvinneren har i mange år behandlet emner av forsikringsmessig art ved foredrag og diskusjoner samt utallige møter med Finans Norge og enkeltselskaper om forsikringsrelaterte problemstillinger, innen både livs- og skadeforsikring. Han har også hatt mye dialog med andre nordiske lands myndigheter og bransjeorganisasjoner. Prisvinneren har gjennom sine forskjellige jobber arbeidet for en sunn utvikling av forsikringsnæringen i Norge, ikke minst har han i mange år arbeidet for at norske forsikringsselskaper skulle få et nasjonalt regelverk som ville gjøre selskapene i stand til å møte de betydelige utfordringene som følge av tilpasningen til EUs Solvens II-regelverk. Han har i den sammenheng pekt på viktigheten av å skape rammebetingelser som er tilpasset en situasjon der avkastningsrisiko gir opphav til betydelige soliditetsutfordringer i pensjonsinnretningene. Og endelig har prisvinneren alltid lagt stor vekt på viktigheten av at det skal være konkurranse i forsikringsnæringen.

Vi gratulerer årets prisvinner: Bjørn Skogstad Aamo.

 

Skroll til toppen