Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 4/2016

Du finner hele utgaven på www.nft.nu. Her kan du også søke opp artikler fra de siste 20 årene. Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 14 artikler, 3 av norske forfattere, om aktuelle forsikringsemner.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du en oversikt over de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Ut av språktåka

Av Marit Sagen Åstvedt, Finans Norge

Pensjon er vanskelig. Saksområdet er faglig sett innfløkt, og næringens og myndighetenes språkbruk gjør det ikke enklere for forbrukerne. Dette var utgangspunktet for Finans Norges språkprosjekt. Prosjektet er et samarbeid med Språkrådet, og hensikten er å gjøre det enklere å være forbruker. Arbeidet bygger på klarspråk-tenkningen som er kjent fra offentlig sektor.

Solvens 2 og naturskadekapitalen

Av Jørn H. Hammer, direktør Gjensidige

Forsikringsforetakene må ha ansvarlig kapital som også dekker forsikringsrisikoen knyttet til naturskader. Solvens I hadde et helt enkelt system for å fastsette krav til risikokapital. Med Solvens II er det nå innført et moderne risikobasert kapitalkravsystem. Foretakenes ansvar for naturskade speiles tydelig i mengdekravet til solvenskapital. Denne artikkelens formål er å peke på en logisk brist i myndighetenes kvalitetskrav til den ansvarlige kapitalen som kreves i forhold til naturskadeforsikring.  Helt konkret er det Naturskadekapitalens rolle som solvenskapital som kommenteres.

Høyere kapitalkrav for pensjonskasser gir store kostnader

Av Rolf Røtnes, daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse AS

Våren 2016 ble Jon Hippe fra Fafo og undertegnede presentert for en for meg ny problemstilling. Hva er de økonomiske effekten av å stille høyere kapitalkrav til norske pensjonskasser, i tråd med Solvens II? Oppdragsgiver var Pensjonskasseforeningen, på vegne av en rekke interesserte aktører.

Vi kan ikke se at det foreligger beregninger av potensiell realøkonomisk nytte av de foreslåtte reguleringsendringene. Vår vurdering er at gevinster ved reguleringsendringer bør holdes opp mot både argumentene for at pensjonskassene bør forbli langsiktige investorer i aksjemarkedet og de samfunnsøkonomiske tap som følger av forsert salg av aksjer til fordeler for obligasjoner o.a. andre sikre plasseringer. Vår vurdering er at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved forslaget til strengere kapitalkrav for pensjonskostnader er betydelig. Det er vanskelig å se at gevinstene av reguleringsendringen som tilsvarer disse kostnadene.

 Øvrige artikler i denne utgaven:

Delkaskoförsäkringar och prissättningsmetoder

Danske husejere ramt af deres forsikringsselskabs konkurs

Ingen lugn pensionärstillvaro för Bengt-Åke Fagerman

Hur kan vi i vår bransch rekrytera unga talanger?

Årets unga talang är analytisk och tänker som en entreprenör

Arbetsmiljöförordning gör att EuroAccident lanserar nytt verktyg

Karlstad Universitet bedriver forskningsprojekt kring hot och risker kopplade till klimatförändringar

Förändringar den röda tråden vid SCORs livförsäkringskonferens

Skroll til toppen