VIKING

A/S Forsikringsselskabet “Viking”, Kristiania

Opprinnelig navn

A/S Forsikringsselskabet Viking

Stiftet

4.12.1911

Navneendring

Storebrand Øst A/S, Oslo

Dato

10.1.1987

Fusjonert med

Storebrand

Dato

20.11.1968

Fusjonert med

Storebrand Skadeforsikring A/S

Dato

1.1.1990

Opphørt

Søm følge av fusjonen

Dato

1.1.1990

1911

Viking blir stiftet 4.12 som et rent sjøforsikringsselskap etter at den nye  forsikringsloven var vedtatt. Den stipulerte at utenlandske selskaper måtte deponere kr. 100.000 her i landet for å få konsesjon, med den følge at mange trakk seg ut da de syntes det ble for dyrt. Det ble følgelig plass til flere norske i et marked hvor det bare var 6 selskaper fra før. Initiativtaker var Gerhard C.  Kallevig som hadde begynt som forsikringsagent da han var 20 år, og nå ,da han var 31, hadde opparbeidet en stor og god portefølje. Han blir da også det nye selskaps første adm. dir med advokat Johan Bredal som styreformann. Aksje­kapitalen blir satt til kr. 1 mill. med 25 % innbetalt, og blant aksjonærene finner vi Thor Dahl og andre redere i Sandefjord og Tønsberg. Kontor opprettes i Kallevigs lokaler i Akersgt. 18 i Kristiania.

1913

Vedtektene endres til å omfatte “alle arter skadeforsikring”, og premieinntekten er kommet opp i kr. 1,1 mill brutto.

1915

Som første norske forsikringsselskap begynner Viking å tegne bilforsikring og utsteder den første norske automobilpolise. Kontoret flytter til lokaler i  “Sjøfartsbygningen” i Kongensgt. 6.

1916

Datterselskapet “Aktieselskabet Reassuranceselselskabet Mars” opprettes med en  kapital på kr. 600.000. Det er et rent sjøselskap, og når en brutto premieinntekt på kr. 1,2 mill. samme år. Deretter faller inntekten til kr. 50.000 i 1920, samme år som det blir avviklet.

1917

Det tyske selskap Magdeburger trekker seg ut, Viking overtar den norske porteføljen, og premieinntekten øker til kr. 15,7 mill.brutto. Den faller imidlertid til kr. 8 mill. etter krigen. Det var nå 70 sjøselskaper i markedet, og flere hadde egne reassuranseselskaper for krigsforsikringer.

1918

Viking forsøker å etablere et svensk forsikringsselskap i Gøteborg: “Nordiska Försäk­ringsaktiebolaget“. Forretningsgård er innkjøpt, adm.dir. ansatt, aksjekapital på kr. 1 mill. er tegnet, men selskapet får ikke konsesjon da myndighetene finner at markedet ikke trenger flere assurandører.

Det opprettes  en pensjonsordning for funksjonærene med en aldersgrense på 60 år for damer og 65 for herrer. Selskapet flytter til Rådhusgt. 26

1920

I perioden 1914-20 blir det opprettet i alt 103 norske forsikringsselskaper, hovedsakelig mindre enheter med krigsforsikring som spesiale, og antall konkurser er stort. På grunn av den store innenlandske konkurranse tegnes utenlandsk forretning, og det er behov for øket kapital. Den nominelle aksjekapitalen blir følgelig øket til kr. 2 mill. i 1915, kr. 6 mill i 1916 og til kr. 10 mill i 1918. Premieinntekten er kr. 10 mill brutto og kr. 4 mill f.e.r. Datterselskapet “Mars” registrert opphørt 25. mai

1922

Grunnfondsforskrivelsene blir frigitt, og aksjekapitalen på 2,5 mill blir fullt innbetalt.

1924

Selskapet overtar “Norsk Sjø og Transportforsikringsselskap”s portefølje på kr. 600.000 i sjø og 100.000 i brann.

1925

På generalforsamling 25.9 besluttes overtagelse av 67 % av aksjekapitalen i “A/S Norske Reassuranceselskap og Minerva” som  flytter sitt hovedkontor fra  Sandefjord til Kirkegt. 17 i Oslo, sammen med Viking..

1929

Med fallende premieinntekter anses aksjekapitalen å være for stor for den forretning selskapet nå har på bare kr. 3 mill f.e.r.  Kr. 1 mill. tilbakebetales derfor til aksjonærene, og den gjenstående kapitalen er kr. 1,5 mill.

1930

Advokat Annæus Schjødt blir ny styreformann.

1931

Det er deflasjon og funksjonærenes gasjer reduseres med 10 %. Årsregnskapet nektes approbasjon av Forsikringsrådet fordi sjøreservene etter rådets mening er for små. Viking protesterer heftig og vinner delvis frem.

1935

Selskapet kjøper Tollbodgt. 27 for kr. 300.000 for nedrivning før oppføring av en ny gård på tomten. Man velger arkitekt Henrik Nissen siden han er ung, rimelig og antakeligvis lett å influere. Dessverre tok de feil, og får et bygg de ikke hadde ønsket seg. Dessuten arbeider arkitekten sent og det blir store forsinkelser underveis. “Vikinggården” blir først innflytningsklar i juni 1937 med en byggesum på kr. 1,5 mill.

1936

I jubileumsåret (25 år) kan det være interessant å notere at premieinntekten brutto er nede i kr. 3,7 mill., som i 1915, og langt lavere enn i 1917 da den var kr. 15,7 mill.

1939

Selskapet får lisens til å tegne livreassuranse, og overtar porteføljen til “Aktieselskabet Norsk Assuranseunion” i Oslo.

1950

Aksjekapitalen økes fra kr. 1,5 mill til 3,0 mill, og premieinntekten er kr. 15,2 mill brutto.

1951

Selskapet oppretter et bidragsfond til funksjonærer som vil studere i utlandet. Det bevilges en halv månedsgasje til ansatte i anledning av 40-årsjubileet.

1954

U.S.A. står på programmet, og det planlegges start av “American Viking Insurance Co.” Ansøkning om valuta til kjøp av hus i New York blir avslått av Norges Bank, og planene skrinlegges.

1956

Det ytes ekstraordinært gratiale til de ansatte i forbindelse med overgang til skatt av årets inntekt.

1957

Gerhard Kallevig er nå 77 år gammel og går av som adm.dir. Han blir etterfulgt av sin nestkommanderende Alf K. Svensen som også i 5 år har vært adm. dir. i datterselskapet Minerva. Kallevig fortsetter som medlem av styret.

1958

Gerhard Kallevig fratrer som styremedlem og blir representantskapets ordfører.

1961

Kallevig trekker seg helt ut av selskapet etter 50 års tjeneste og fylte 80 år.

Selskapet kjøper funksjonærhytte på Sjusjøen for kr. 27.000. Det er vedtatt en aldersgrense for selskapets tillitsmenn på 73 år.

1962

Skipsmegler Ragnar S. Platou overtar som ny styreformann etter Annæus Schjødt som trekker seg etter 32 år i stillingen.

1965

Innkjøp av ny funksjonærhytte i Aurdal for kr. 30.000.

1968

Selskapet har hatt kjøpstilbud både fra Storebrand og Vesta, og velger Storebrand som 30.5 tilbyr fire Storebrandaksjer pål. kr.100 for en Vikingaksje pål. kr. 150. Transaksjonen vedtas på representantskapsmøte 20. november. Avtalen innebærer at “Viking “ skal fortsette som eget selskap innenfor Storebrand-gruppen, men det tas sikte på at det etter hvert foregår ”en integrasjon av funksjoner som ligger til rette for dette”. Viking hadde da 99 funksjonærer som i løpet av det følgende år ble redusert til 52 ved overføring  til Storebrands lokaler i Haakon VII’s g. 10. Resten fortsetter i Tollbugt. 17.

Alf Svensen fratrer som adm. dir. og etterfølges av sin nestkommanderende, advokat Per O. Krogh. Storebrands toppledelse blir representert i styret ved Per. M. Hansson og Gustav Aarestrup. Selskapets brutto premieinntekt er nå kr. 53.6 mill hvorav 40 er sjøforretning.

1969

Adm. dir Per M. Hansson etterfølger skipsmegler R.S. Platou som styrets formann.

1971

Datterselskapet Minervas direkte norske forretning flyttes til Viking (ca. kr. 2,6 mill), og selskapet får en andel reassuranse i retur.

1972

Viking/Minervas personale flyttes til Storebrands lokaler i Dronning Maudsgt. 1-3, og Tollbugt. 17 leies ut i sin helhet.

1976

Per M. Hansson trekker seg fra styret og overlater plassen som styrets formann til Gustav Aarestrup som nå er blitt adm. dir i Storebrand.

1979

Adm. dir Per O. Krogh faller for aldersgrensen, og selskapets administrasjon forenkles. Representantskapet sløyfes, og styret med daglig ledelse legges inn under de interne organer i Storebrand-gruppen. Storebrands nye adm. dir. Jannik Lindbæk overtar som styreformann, og gruppens sjødirektør John L. Ødegaard blir ny adm. dir. Selskapet har en brutto premie på kr. 172,5 mill. med kr. 71,5 f.e.r. Nå er brann størst, med kr. 41 mill, auto med kr. 38 mill. og sjø sterkt redusert til kr. 17 mill.

1984

Selskapet tegner ikke lenger direkte forretning, men blir tilført rundt kr. 64 mill i reassuranse fra Storebrand-gruppens skadeforsikringsselskaper.

1987

I ekstraordinær generalforsamling 10. juni blir selskapets navn endret til Storebrand Øst A/S, Oslo.

1990

 Storebrand Øst A/S blir fra 1.1.1990 blir innfusjonert i Storebrand Skadeforsikring A/S i Oslo.

Tekst forfattet av

Reidar Lundh

Tekst oppdatert av

Dag Wold

28.1.05

Redaksjonen avsluttet

Kristian Trosdahl

24.1.08

Kilder: Storebrands forsikringshistoriske arkiv

 Norsk Forsikrings Årbok

 Forsikringsrådets beretninger

Skroll til toppen