ATLAS

Forsikrings-Aktieselskapet Norske Atlas,  Kristiania

Opprinnelig navn

Forsikrings-Aktieselskapet Norske Atlas

Stiftet

19.1.1915

Navneendring

Forsikrings-Aksjeselskapet Norske Kreditt-Atlas.

Dato

Fusjonert med

Dato

Opphørt

Omdannet til spesialselskap for kredittforsikring

Dato

1937

1915

Reassuransemeglerfirmaet Harald Stange & Co. hadde nær reassuransekontakt  med (forsikrings)Aktieselskabet Norske Lloyd (som gikk i likvidasjon i 1922), og det hadde også etter hvert opparbeidet seg en del direkte forretning fra norske redere. I det første krigsåret 1914 hadde rederne et klart økende behov for krigsforsikring, som direktør Stange først plasserte i London, men som han snart så som et godt grunnlag for et nytt norsk forsikringsselskap. Han innbyr representanter for norske rederier, bankforbindelser og Alf L. Whist, sjefen for Norske Lloyd, til stiftelsen av Norske Atlas. Konstituerende general forsamling finner sted 19.1. 1915. Formålet er direkte krigsforsikring i Norge, Danmark og Sverige, men for sikkerhets skyld lød vedtektene på tegning  av all direkte og indirekte forsikring, bortsett fra liv. Aksjekapitalen blir satt til kr. 500.000 fordelt på 1000 aksjer pålydende kr 500, med 50 % innbetalt. Direktør Stange tegner seg personlig for 45,6 % og skipsreder Thor Dahl for 25 %, resten blir fordelt på en rekke mindre poster. Ikke uventet blir Harald Stange valgt til formann i direksjonen og adm. direktør. Fra begynnelsen blir Stanges kontorlokaler i Prinsensgt. 23 brukt til det nye selskap mot en avtalt godtgjørelse.

Premieinntekten utvikler seg raskt og allerede på ekstraordinær general-  forsamling 17.9 blir aksjekapitalen vedtatt utvidet til kr. 1 mill, til pari kurs og 50 % innbetaling. 10 % blir tilbudt til offentlig tegning. Etter kort tid blir det igjen innkalt til ny ekstraordinær generalforsamling, den 8.11., og igjen blir aksjekapitalen vedtatt øket, denne gang til kr. 1,5 mill., forbeholdt gamle aksjonærer, til pari kurs og 50 % innbetaling. Det var i løpet  av året tegnet en rekke reassuransekontrakter i krigsforsikring og en beskjeden portefølje av ren sjøforsikring. Første driftsår avsluttes med en premieinntekt på kr. 6,2 mill brutto med kr. 1,7 mill f.e.r. og et disponibelt overskudd på kr. 493.000.

1916

På generalforsamling 5.7 blir det vedtatt at kr. 250.000 av fjorårets overskudd bevilges som utbytte ved fondsemisjon hvor aksjonærene får én friaksje for to gamle, og i tillegg ble aksjekapitalen vedtatt fordoblet til kr. 3 mill, fremdeles med 50 % innbetalt og til pari kurs. Aksjer som ikke blir tegnet av  gamle aksjonærer, kan tilbys allmennheten til overkurs etter styrets avgjørelse.

Selskapet kjøper Rådhusgt. 20 for kr. 400.000. Premieinntekten kommer i 2. driftsår opp i kr. 36,2 mill., med kr. 7,9 mill. f.e.r.

1917

Etter den kraftige utviklingen av porteføljen blir det på generalforsamling 14.7 vedtatt å øke aksjekapitalen til kr. 4 mill. til kurs 110 %. Samtidig vedtas det å innkalle tidligere grunnfondsforskrivelser slik at den nye kapital blir fullt innbetalt. Det utbetales 15 % kontantutbytte. Det anses nødvendig å ha et pålitelig reassuranseselskap å støtte seg til, og Forsikrings-Aktieselskapet Norske Triton opprettes som søsterselskap. Det får en aksje­kapital på kr 3 mill., med 25 % innbetalt, og N.A.s aksjonærer får fortrinnsrett til tegning. Harald Stange blir adm. dir. også for det nye selskap, og adressen blir i den nyinnkjøpte eiendom i Rådhusgt. 20.

Den uinnskrenkede ubåtkrig innledes, og premiesatsene økes kraftig. Samtidig rammer tapene stadig hårdere, og markedet for krigsforsikringer blir sterkt beskåret. Mange selskaper reduserer sine porteføljer, men Norske Atlas regner med at de økende ratene vil kompensere for dårlig forløp, så de fortsetter stort sett som før og begynner også, etter sterkt press fra sine agenter, å tegne kapringsrisiko (særlig Englands oppbringelse av nøytrale skip).

1918

Generalforsamlingen 28.6 vedtar nok en gang utvidelse av aksjekapitalen, nå til kr. 6 mill. til en kurs på 130 %.  Samtidig begynner selskapet tegning av brann- og spesialforretning, og det opprettes agenturer flere steder i utlandet etter at adm.dir får vide fullmakter til så å si å gjøre hva han vil. Han tar initiativet til, og blir selv formann for, en organisasjon av i alt 10 skandinaviske selskaper for tegning av internasjonal sjøforsikring: Northern Union Underwriting Association. Formannen får fullmakt til å åpne agenturer og overta reassu­ranse hvor som helst i verden og i navn av det selskap han selv velger. Stort sett blir forretningen tegnet i navn av Norske Atlas som det ledende i konsortiet, og dette kommer til å medføre en del omkostninger og mange vanskeligheter under den senere avvikling av porteføljen. Sjøporteføljen reduseres til kr. 28,9 mill, (mens det er tegnet kr.0,7 mill. i brann) på grunn av fallende krigspremie etter krigens opphør, de alliertes rekvisisjon av norske skip og etter hvert nedgang i internasjonal varetransport under ubåtkrigen. Selskapet håper dette skal kompenseres ved tegning av utenlandsk forretning. Det flytter sine kontorer til St. Olavsgt. 29

1921

Det er muntlige drøftelser om nedleggelse, men man fortsetter. Intet utbytte for året. Premieinntekten er nede i kr. 21,4 mill.

1922

Selskapet innskrenker sitt personale fra 59 til 45, og avvikler en stor del av sin utenlandske forretning. Kapitalen ansees å bli for stor for selskapets fremtidige virksomhet. På generalforsamlingen 26.7 blir derfor aksjekapitalen vedtatt nedskrevet med 50 % til kr. 3 mill. ved kontant tilbakebetaling til aksjonærene forutsatt at “upaaregnlige tap” fratrekkes slik at restkapitalen på kr. 3 mill. og reservefondet forblir uberørt. Dette viser seg å være et gunstig forbehold siden den sviktende betalingsevne hos en del reassurandører og ytter­ligere forsikringsmessige tap fører til at avsetningene ved årets slutt må økes med kr. 670.000 til forsikringsfondet og kr. 273.000 til delkrederefond. Beløpene belastes aksjonærene tilgodehavende.

1924

En ekstraordinær generalforsamling 10.12 vedtar tilbud om salg av den resterende portefølje i U.S.A. til et nyopprettet selskap i New York, North Star Ins. Co., med betaling delvis kontant og delvis i aksjer som så skal selges i det åpne marked så snart selskapet blir registrert. Etter at man noe senere har fått ytterligere opplysninger, avslås tilbudet, og det bestemmes at selskapet skal avvikle forretningen selv. Samlet brutto premieinntekt er sunket til kr. 4,2 mill

1925

Selskapet bokfører et betydelig valutatap, siden den overveiende del av dets midler på grunn av den amerikanske portefølje er plassert i fallende dollar.

1926

10 funksjonærer sies opp. Den amerikanske porteføljen selges til American Equitable Ins. Co. i New York., og på generalforsamling 7.7 blir aksjekapitalen videre redusert til kr.

2 040 000. Total brutto premieinntekt er redusert til kr. 2,6 mill.

1927

Norske Triton blir sammensluttet med Bergens Sjøforsikringsselskab A/S, som også i sin tid ble stiftet etter initiativ fra direktør Harald Stange. Endelig avviklet i 1933.

1928

London-agenturene overtas til videre avvikling av Cornhill Ins. Co.

1930

I oktober kjøper Christiania Almindelige Forsikrings-Aktieselskap Storebrand aksje­majori­teten i selskapet til pari kurs og til glede for aksjonærene siden den siste tids omsetning har vært til underkurs. Det inngås avtale om overførsel av selskapets spesial­portefølje til Storebrand. Flesteparten av de funksjonærene som har arbeidet med spesial­forretningen følger med, resten blir oppsagt. På Storebrands anmodning selges Rådhusgt. 20.

1931

På generalforsamling 26.3 blir aksjekapitalen nedskrevet til kr. 504.000 etter at det er registrert store avviklingskostnader i U.S.A, særlig i forbindelse med en pågående prosess. Storebrands adm. dir. overtar som ny styreformann, og Stanges nestkommanderende, P.A. Iversen blir ny adm.dir. Selskapet har 38 ansatte som blir oppsagt pr 31.10 med bevilget 3 måneders etterlønn, men siden det viser seg behov for hjelp under avviklingen, blir de endelige oppsigelsene foretatt over lengre tid.

1932

Fra 1. januar overtar Storebrand avviklingen av samtlige bransjer, og selskapet flytter til Storebrands adresse i Kirkegaten 24. Fra da av ”føres ingen forsikringskonti” i selskapets bøker, de resterende verdier, bl.a. en del eiendommer, selges, og selskapet er sovende inntil 1937.

1937

Storebrands dir. Olav Smedal overtar som ny styreformann. Det vedtas å gjøre selskapet om til spesialselskap for kreditt, og det døpes om til Forsikrings-Aksjeselskapet Norske Kreditt-Atlas.

For videre historikk, se dette selskapet.

Til sist kan de nevnes at aksjonærene fikk et utbytte på 100 % på innbetalt kapital i 1915, 15 % i 1916, 10 % i 1917, 12,5 % i 1918 og 10 % i 1919. Deretter intet før 5 % hvert år perioden i perioden 1926-30.

Tekst forfattet av

Reidar Lundh

20.3.2006

Tekst oppdatert av

Dag Wold

Redaksjonen avsluttet

Kristian Trosdahl

16.1.08

Kilder: Storebrands historiske arkiv

 Norsk Forsikrings Årbok

 Forsikringsrådets beretninger.

Skroll til toppen