SpareBank1 Gruppen

 

SpareBank 1 Gruppen

Opprinnelig navn

Sparebankgruppen AS

Stiftet

(30.11.1995)

29.05.1996

Navneendring

SpareBank 1 Gruppen AS

Dato

17.11.1997

Fusjonert med

David AS

VÅR Gruppen AS

Dato

           1997

10.11.2000

Opphørt

Dato

1996

Sparebanken Midt-Norge opprettet selskapet Sparebankgruppen AS i Trondheim 30. november 1995 med en aksjekapital på 50.000 kroner, og det ble søkt konsesjon for felleseie av dette selskapet. Slikt felleseie ble gjennomført ved ekstraordinær generalforsamling 29. mai 1996, hvor Sparebankgruppen AS ble vedtatt omdannet og etablert som finansinstitusjon denne gang med forretningskontor i Tromsø. Adm. direktør ble Tor Lægreid. Aksjekapitalen ble forhøyet til 167 millioner kroner ved en rettet emisjon mot Sparebanken Rogaland, Vest, Midt-Norge og Nord-Norge. 11. november regnes som fysisk oppstartdato.

1997

De mindre sparebankene organiserte sitt eierskap via selskapet Samarbeidende Sparebanker AS, som kom inn i Sparebankgruppen 11. februar 1997 ved en rettet emisjon på 62,5 millioner kroner. Samspar hadde dermed samme eierandel som regionbankene. Sparebankgruppen ervervet i 1996 alle aksjene i David AS og fusjonerte i 1997 David AS inn i Sparebankgruppen AS.  Forsøk på å kjøpe Fokus Bank førte ikke frem. Sparebankgruppen AS skiftet 17. november 1997 navn til SpareBank 1 Gruppen AS. Samtidig ble aksjekapitalen forhøyet med 225 millioner kroner til 454,5 millioner kroner. Kapitalutvidelsen gikk til etablering av et nytt skadeforsikringsselskap, som ble etablert 18. november. Det nye skadeselskapet kom i drift fra 2. februar 1998

1998

På ekstraordinær generalforsamling 8. juli 19989 ble aksjekapitalen utvidet med 25 millioner kroner for å finansiere opprettelsen av et fondsforsikringsselskap.

1999

18. februar 1999 ble aksjekapitalen utvidet med 151,5 millioner kroner til 631 millioner ved rettet emisjon mot FöreningsSparbanken AB (publ), som dermed eide 25 % av selskapet. Det ble samtidig inngått en rammeavtale om samarbeid. SB1G gikk inn med 51 % av aksjekapitalen i First Securites som var operative fra 1. juni 1999. De resterende 49 % ble eid av de ansatte som kom fra tidligere Elcon Securities. Selskapet SpareBank 1 Kredittkort ble etablert og fusjonerte med Sparebankkort AS til EnterCard i 2000, eid 65 % av SB1G og 35 % av Terragruppen. Den 22. desember 1999 ble det underskrevet avtale om kjøp av VÅR Gruppen fro 3,3 milliarder kroner og inngått samarbeidsavtale med LO og NKL.

2000

I januar ble de resterende 49 % av aksjene i ODIN Forvaltning overtatt. Det ble etablert et eget datterselskap for Aktiv forvaltning. Den 7. august 2000 godkjente generalforsamlingen fusjonsplanen med VÅR Gruppen. Aksjekapitalen ble vedtatt utvidet med 291.067.000 kroner, hvorav 93.040.000 kunne tegnes av LO og de fagforbund, som var aksjonærer i VÅR Gruppen. Fagbevegelsen kom følgelig, i tråd med kjøpsavtalen for VÅR, inn med 10 % eierandel i SpareBank 1 Gruppen AS.  Avdelingskontorene til VÅR Bank AS og distribusjonsapparatet til forsikringsselskapene i VÅR Gruppen ble splittet opp og de ansatte og porteføljen fordelt på bankene. Den nye Bank 1 Oslo AS ble sittende igjen med distribusjon i Oslo, Akershus og Hedmark. Lillestrømbanken og Sparebanken Øst trakk seg ut av alliansen i kjølvannet av VÅR-kjøpet og Sparebanken Nordvest kom inn slik at det ved årets utgang direkte og indirekte i alt var 19 norske sparebanker inne som eiere og distributører.

2001

Selskapet kjøpte biladministrasjonsselskapet IDA i Trondheim, senere omdøpt til SpareBank 1 Bilplan. 15. august 2001 fratrådte adm. direktør Tor Lægreid, og viseadm. direktør Ole Grøterud ble konstituert som ny adm. direktør. Den 19. september ble aksjekapitalen utvidet med 67,2 millioner kroner til pari kurs. FöreningsSparbanken sa opp Nordisk Rammeavtale, og det ble innledet forhandlinger om revisjon. I tråd med avtalen trakk FöreningsSparbanken seg fra styret.

2002

Gunn Wærsted tiltrådte som ny adm. direktør fra 1. februar 2002. Den 11. september ble aksjekapitalen utvidet med 44,8 millioner kroner. Emisjonskursen var kr.4.466,33 per aksje pålydende 1000 kroner. Aksjeinnskuddet ble gjort opp med motregning i tidligere lån fra aksjonærene. Sparebanken Vest deltok ikke i emisjonen. Den 19. desember ble det foretatt ytterligere en emisjon på 520 millioner kroner til pari kurs, også denne gang med motregning i lån fra aksjeeierne. Samlet aksjekapital kom dermed opp i 1.562,4 millioner kroner. Ved utarbeidelse av strategiplanen for 2002-2005 viste det seg at Sparebanken Vest ikke delte de øvrige bankenes syn på hva som kreves for å møte fremtidige utfordringer. Banken sa opp samarbeidsavtalen og trakk seg fra styret og fra banksamarbeidet. Det ble imidlertid fremforhandlet en avtale, som bl.a. medførte at Vest fortsatte som distributør av gruppens produkter.

Som følge av svake finansmarkeder og ekstraordinære goodwillavskrivninger på 593 millioner kroner fikk SpareBank 1 Gruppen et underskudd på nærmere 1,3 milliarder kroner i 2002. Det ble derfor tatt omfattende grep for å redusere kostnader, bedre arbeidsprosessene og øke effektiviteten gjennom prosjektet Effektivitet 2003.

2003

Det ble oppnådd enighet med FöreningsSparbanken om ny rammeavtale, og FöreningsSparbanken trådte fra ordinær generalforsamling igjen inn i selskapets organer.

Sparebank 1 Finans AS, SB1 Aktiv Forvaltning AS og eierandelen i EnterCard AS ble solgt. Som et ledd i kostnadsreduksjonsprogrammet ble det gjennomført oppsigelse av 50 ansatte høsten 2003.

2004

FöreningsSparbanken reduserte sin eierandel til 19,5 % ved salg av aksjer til de norske eierbankene. Eierandelen i Bilplan ble redusert til en minoritetsposisjon. Virksomheten i konsernet ble konsolidert og viste for første gang siden 1998 overskudd.

2005

De norske eierbankene kjøpte Sparebanken Vest`s eierandel i SpareBank 1 Gruppen AS. Dermed er eiersitsen i SB1G slik at FSPA eier 19,5 %, regionbankene og SamSpar  17,63 % hver og LO og fagforbundene 10 %.  I løpet av 2004 og 2005 er det inngått distribusjonsavtaler særlig for ODIN-fond med Sparebanken Pluss, Sparebanken Hedmark , Acta og Skandiabanken. Det er dessuten opprettet eget kredittforetak for 1. pr. boliglån, men direkte eid av bankene i alliansen.  SB1G  deltar via Bank 1.

Tekst forfattet av

Thore S. Jordet

Dato

12.09.2005

Oppdatert av

Dato

Kilder:  Styre-, representantskap- og generalforsamlingsprotokoller

             Årsberetninger 1996-2004.

 

Skroll til toppen