POLARIS STELLA

Aktieselskapet Polaris, Assuranceselskap, Kristiania
Opprinnelig navn

 

Aktieselskapet Polaris, Assuranceselskap Dato

 

20.6.1917
Navneendring

 

Forsikrings-Aksjeselskapet Polaris – Norske Sjø Dato

 

1965
Navneendring

 

Polaris Assuranse A/S Dato

 

6.11.1981
 

Navneendring

 

UNI-Polaris Forsikringsaksjeselskap Dato

 

1989
Fusjonert med

 

UNI Storebrand International Insurance AS Dato 1991
Opphørt

 

Ved fusjonen i 1991  

Dato

1917 Det ble ingen offentlig tegningsinnbydelse siden stifterne, skipsrederne Johan L. Mowinkel Müller, Otto og Thor Thoresen og direktør Gustav Henriksen hver overtar 25 % av aksjekapitalen som er på kr. 2 mill. nominelt, med 50 % innbetalt og forbehold om videresalg av 1/5 av postene. Konstituerende generalforsamling holdes 20.6 under navnet “A/S Norske Ocean Assuranceselskap” men før registreringen 28.7 er navnet forandret til “Polaris” av hensyn til mulig forveksling med andre norske selskaper. Det tas sikte på kun å tegne sjø og krigsforsikring, og Thor Thoresen blir styreformann med Ragnar Poulsson som adm.dir. Selskapets logo er tegnet av maleren Gerhard Munthe.

På dette tidspunkt var det registrert 119 norske og 86 utenlandske forsikringsselskaper i Norge.

1918 Premie brutto er allerede kommet opp i kr. 13,7 mill. Tilsvarende tall kommer man ikke opp i før en god stund etter 2. verdenskrig.  Det reassureres kraftig og egenregnings­premien er bare kr. 1,6 mill. d.v.s 11,7 %. Det utdeles “Nytaars- gratiale” på en måneds gasje til funksjonærene og en halv måned til avdelingssjefene. Selskapet greier i løpet av året, etter sterk uenighet, å melde seg ut av og senere inn igjen i “Cefor”. En ny utmelding senere i året blir det intet av. Selskapet leier nye lokaler i “Poseidongaarden” i Prinsensgt. 5.
1919 Ny utmeldelse av “Cefor”. Premieinntekten er kommet opp i kr. 9,1 mill          brutto. Med konservativ egenregningspolitikk er premien f.e.r bare kr. 1,1 mill. og årets overskudd hele kr. 400.000.
1922 Selskapet går sammen med A/S Wikborgs Assuranceselskap om felleskontor og felles reassuranse for tegning av brannforsikring.
1927 Etter at premieinntekten nå er redusert til kr 4.0 mill brutto blir aksjekapitalen nedskrevet til kr. 1 mill fullt innbetalt. Etter overførsel fra disposisjonsfondet          er reservefondet kommet opp i lovens krav på kr. 500.000. For å redusere omkostningene blir funk­sjonærenes gasjer redusert med 5 %.
1930 Selskapet vurderer samarbeid med “Christiania Søforsikringsselskab” og “Poseidon”, men det bortfaller
1931 Selskapet begynner å tegne bilforsikring og det stifter forsikringsmeglerfirmaet             “A/S Stella”. Aksjekapitalen er kr. 10.000 som finansieres ved rentefritt lån fra selskapet.
1932 Selskapet flytter til Stortingsgaten 18.
1935 Det viser seg etter hvert at forutsetningene for stiftelsen av meglerfirmaet A/S Stella ikke lenger holder, og det er også tvil om selskapet får tillatelse til fortsatt å drive forsikrings­megling.  På ekstraordinær generalforsamling 4.12   blir derfor navnet endret til “A/S Stella Assuranceselskap” med en fullt innbetalt aksjekapital på kr. 500.000. Det får felles ledelse og administrasjon med Polaris som det ”arbeider i nøye tilknytning til”. Det blir et rent sjø- selskap og opprettes fordi antall sjøselskaper i Norge nå er redusert til 19 med 40 % av de norske rederiinteressene dekket ute.
1937 “Arendals Forsikringsselskab A/S “overtar 98,2 av aksjekapitalen i Polaris/Stella til kurs 200 %, og dette selskaps sjef, Kristian Lindqvist overtar som adm.dir. med direktør Nicolai B. Herlofson som ny styreformann i begge disse selskapene.
1939 Selskapet oppretter “Oslo Hypotekselskap A/S” med formål kjøp og drift av eiendommer og formidling av lån. Aksjekapital kr. 25.000
1944 Selskapets aksjekapital økes til kr. 1,5 mill fullt innbetalt.
1945 Direktør Bjarne Holst rykker opp som adm.dir., og grosserer Peter Fløystad overtar som styreformann.  2500 Polarisaksjer (pål. kr.625.000) selges til egne      aksjonærer som blir direkte eiere av Polaris
1948 Direktør Christian Holst blir ny styreformann.
1954 Selskapet går 50/50 med Arendal om kjøp av gårdselskapet Stortingsgt. 18.
1959 Skipsreder Fred. Olsen melder sin interesse for å kjøpe datterselskapet “A/S Stella“, men forhandlingene strandet, og isteden oppretter Fred. Olsen “Fred. Olsen Brokers A/S”.
1965 “Forsikrings-Aktieselskapet Norske Sjø” forhøyer sin aksjekapital fra kr. 9 til 15 mill. og kjøper Polaris med aksjebytte 1 for 1. Navnet forandres til     “Forsikrings-Aksjeselskapet Polaris – Norske Sjø”, og Norske Sjøs sjef Erik L. Flinder blir adm. dir. Advokat Hans Aasnes fra Norske Sjø overtar som styreformann. Polaris har en brutto premieinntekt på kr. 14 mill. og Norske Sjø kr. 17 mill., begge med ca. 70 % sjøforretning. Arendals Forsikrings-selskab bytter sine Polaris-aksjer i tilsvarende i det nye selskap og kjøper i tillegg samme antall i kapitalutvidelsen. Det diskuteres også en fusjon med Arendals Forsikringsselskab, men kravene derfra er for stive. Datterselskapet A/S Stella følger ikke med på kjøpet men blir overtatt av Arendal til bokført verdi kr.1 mill. Premieinntekten er da på kr. 1,2 mill.
1966 Skipsreder Sigurd Skaugen blir ny styreformann, og det føres samtaler med forsikrings­selskapet “Viking” om en mulig sammenslutning, men samtalene fører ikke frem.
1973 Det legges vekt på tegning av utenlandsk forretning etter nedgang i premie- inntekt fra norsk forsikring, og selskapet overtar andeler i tegningsagenturer for direkte forretning i London og Toronto.
1974 Det blir enighet med “Arendal Forsikringsselskab A/S” om å oppheve avtalen om gjensidig styrerepresentasjon, og styret reduseres fra ni til syv medlemmer. På general­forsamlingen 22.5 besluttes aksjekapitalen øket fra kr. 15 til 18 mill gjennom en fonds­emisjon på kr. 1,5 mill. og nytegning til pari kurs på kr. 1,5 mill. Aksjene pål. kr. 250 splittes i fem á kr. 50.
1975 Etter Sigurd Skaugens død velges direktør Hans Chr. Henriksen til ny styreformann. Det besluttes å gå inn med en investering på 10 % tilsvarende kr. 10 mill. i et nystiftet sveitsisk reassuranseselskap “Rhein Re”.
1976 Storebrand kjøper aksjemajoriteten i Arendal Forsikringsselskab A/S og får dermed en indirekte eierandel i Polaris som dette selskapet er lite fornøyd med. Storebrand går med på ikke å kjøpe flere aksjer uten samtykke fra styret i Polaris – Norske Sjø.
1980 Skipsreder Knut Staubo overtar som styreformann etter Hans Chr. Henriksen som faller for aldersgrensen.
1981 Aksjekapitalen forhøyes til kr. 24 mill ved nytegning, besluttet på general         forsamling 25.5.  På ekstraordinær gen. fors. 6. november vedtas navneendring til “Polaris Assuranse A/S”. Selskapet kjøper nybygget i Parkveien 61.
1983 Innflytning i Parkveien 61 i november. Storebrand kjøper Arendal Forsikringselskap, og får ytterligere 6 % av aksjekapitalen i Polaris. Etter initiativ fra Polaris selger Storebrand en del av aksjene til Sparebanken Oslo Akershus som deretter får en representant i styret. .
1984 Brutto premieinntekt viser sterk økning fra kr. 399 mill i 1983 til kr. 539 mill i 1984 herav akseptert reassuranseforretning hele 58 % med kr. 313 mill. På generalforsamling 28.5 vedtas derfor forhøyelse av aksjekapitalen til kr. 36 mill. ved nytegning til kurs 150 %. Etter initiativ fra Polaris, som føler seg for liten og er presset av stadig sterkere konkur­ranse, kontaktes Vesta A/S med tilbud om samarbeide. Vesta er interessert og tilbyr en Vesta-aksje for to i Polaris, og bytteforholdet vedtas på ekstraordinær generalforsamling 5. desember. Vesta overtar 98 % av aksjene, og selskapets styreformann Einar Falck blir nytt styremedlem i Polaris, mens Erik L. Flinder går inn i Vestas styre. Polaris skal opprett­holdes som eget selskap innenfor Vesta-gruppen
1985 Adm. dir. Erik L. Flinder overtar som arbeidende styreformann, og hans nestkomman­derende Frithjof H. Fredriksen blir ny adm.dir.
1987 Meglerfirmaet J. Grieg lanserer tanken om et nytt sjøselskap basert på rederiet Bergesens forsikringsselskap “Edda” og foreslår samarbeid med Polaris. Vesta er positiv til salg av aksjene i Polaris, men kjøper trekker seg. Frithjof H. Fredriksen trekker seg som adm. dir. og Flinder overtar midlertidig.
1988 Aksjekapitalen forhøyes til kr. 81 mill. ved nytegning til pari kurs, og Vesta tegner hele beløpet.  Rolf Tolle fra Storebrand International Insurance A/S ansettes som ny adm. dir.og bringer med seg tre av sine nærmeste medarbeidere. Det er vanskelig å utvikle den norske delen av forretningen, og det besluttes å satse sterkere på internasjonal reassuranse.
1989 Det er vanskelig tider og Vesta har svake resultater. Det blir overtatt av svenske Skandia, og selger sine Polarisaksjer til “UNI Forsikring” som døper selskapet om til “UNI-Polaris Forsikringsaksjeselskap“. Etter redusert premieinntekt til kr. 499 mill. i 1988, stiger brutto premie kraftig i 1989 til kr. 749 mill. etter at inngående reassuranse omtrent er fordoblet til kr. 538 mill. På ekstraordinær generalforsamling 30. oktober besluttes aksjekapitalen forhøyet til kr. 331 mill.
1990 UNI Forsikring fusjonerer med Storebrand A/S. Det fører til at Rolf Tolle forlater selskapet, og Oddvar Kvan fra Storebrand overtar som adm.dir. Samtidig blir lederen for Storebrands utenlandsvirksomhet Lloyd C. Briggs ny styreformann. Datterselskapet A/S Securitas Assuransemegler og Agentbyrå endrer navn til Securitas Assuransemegler A/S.
1991 UNI-Polaris Forsikringsaksjeselskap oppløses og fusjoneres inn i UNI Storebrand International Insurance AS i Oslo. Securitas A/S selges til meglerfirmaet A/S Duo, som eies av Storebrand.
Tekst forfattet av Reidar Lundh
Tekst oppdatert av Dag Wold 28.1.05
Redaksjonen avsluttet Kristian Trosdahl 15.1.08

Kilder:

  • Storebrands historiske arkiv
  • Norsk Forsikrings Årbok
  • Forsikringsrådets beretninger.
Skroll til toppen