ARENDAL

Arendals Søforsikringsselskab, Arendal
Opprinnelig navn  Arendals Søforsikringsselskab Stiftet 14.2.1860

 

Navneskifte 

 

Arendals Forsikringsselskab A/S. Dato 1918
Navneskifte  Arendal Forsikringsselskab A/S Dato 1970
Navneskifte  Storebrand-Arendal A/S Dato 1987
Navneskifte  Storebrand Sør A/S Dato 1.6.1988
Fusjonert med  Det norske Garantiselskab A/S og Arendal Forsikringsselskab A/S (tidl. Stella) Dato  1988
Fusjonert med  Storebrand Forsikring A/S Dato  1.1.1990
Opphørt  Som følge av siste fusjon Dato 1.1.1990
1860 Arendal var på den tid Norges største og en av de rikeste sjøfartsbyene, med 400 skip i registret. Det var således et klart marked for et sjøforsikringsaksjeselskap, og innbydelse ble sendt ut av skipsrederne Chr.Stephansen og W.Foss, konsulene P.L.Lund og E.Kallevig samt brukseier N.B.Herlofson. Konstituerende generalforsamling ble holdt14.2., og innbyderne ble valgt til selskapets første styre med Christian Stephansen som formann. Aksjekapitalen var på Spd. 125 000 (tilsvarende kr 500 000) med 25 % innbetalt. Det ble opprettet felles kontor med Skibsassuranceforeningen i Arendal hvor selskapets første kasserer, cand. jur. Johan Hanssen, hadde vært ansatt. Adressen var kassererens eiendom i Kirkebakken. Premieinntekt det første år var på  Spd. 26 400 (kr 105 600), og utbytte ble utbetalt fra første stund.
1861 Konsul Peter L. Lund overtok som styreformann. Det ble opprettet agenturer i Danmark, Sverige og England. Senere ble det også forsøkt opprettet        fellesagenturer sammen med andre norske selskaper, og et “storslått og lovende” agentur i London i 1889 ble nedlagt allerede året etter. Alle gikk dårlig, og avviklingen viste ikke ubetydelige tap for selskapet.
1867 Utviklingen hadde vært god, og premieinntekten nådde en foreløpig topp på kr 343 000, med 86 % f.e.r., men falt deretter kraftig.
1874 Ny topp i premieinntekt på kr 419 000, men den falt dramatisk deretter (til kr 127 000 i 1879) på grunn av konkurranse fra to nye innenbys selskaper, og det tok lang tid å ta igjen det tapte.
1875 Konsul og skipsreder Samuel Eyde ble ny styreformann.
1878 Konsul Peter L. Lund overtok igjen som styreformann.
1886 Krisen i forbindelse med overgangen fra seil til damp førte til det store krakket i Arendal da en betydelig del av byens reder- og handelsstand gikk fallitt, og ingen av byens banker overlevde. Selskapets forsiktige økonomiske politikk begrenset tapet til kr 50 000, men styrereferatene i 1887 inneholder en rekke akkordforslag til behandling.
1888 Det var uttrykkelig vedtatt at selskapet skulle ledes av en “kontorchef”, og kontorsjef Johan Hanssen ble samtidig valgt til styrets formann.
1890 Etter Johan Hanssens død ble o.r. sakfører S.M. Kløcker ny styreformann og kasserer Magnus Fosterud ny kontorsjef. Kontoret flyttet til Kirkegt. 204a, og kontorfellesskapet med Skipsassuranceforeningen opphører.
1895 Konsul Samuel Eyde ble styreformann etter  S. M. Kløcker.
1902 O.r. sakfører Kintzell Frøstrup ble ny styreformann etter Eydes død.
1903 Ved overførsel fra reservefondet ble innbetalt aksjekapital øket til 50 %, kr 250 000, og aksjenes pålydende satt til kr 400. Konsul Morten Kallevig overtok som ny styreformann. Bruttopremie var nå kommet opp i kr 552 000 med 40  f.e.r.
1911 O.r. sakfører Nicolai B. Herlofson overtok som styreformann. Det ble vedtatt å forandre ledertittelen til adm. dir. Kontorsjef Magnus Fosterud sluttet på dagen etter uoverens­stemmelser, og Herlofson ble konstituert som adm. dir. inntil Kristian Lindqvist ble ansatt senere på året. Han hadde tidligere erfaring fra Sev. Dahls Assuranceforretning i Tønsberg og Oslo.Selskapet ble meldt inn i Cefor. “Selskapets eksistens står på spill” da forsikringsselskapet “Norske Lloyd” forsøkte å overta det, men fikk bare kjøpt 50 %
1912 Brannforretning ble tatt opp som ny bransje ved siden av sjø og transport.
1915 I styremøte 26.10 ble dannelsen referert av Sørlandske Krigsforsikring A/S, og en forespørsel fra stifterne om eventuelt samarbeid ble positivt mottatt. I realiteten var Sørlandske stiftet etter initiativ fra Arendals ledelse, og dette selskapet ble administrert og lokalisert hos Arendal.
1916 Nominell aksjekapital ble forhøyet til kr. 1 mill. 50 % av økningen ble innbetalt til kurs.175 %. Sørlandske Krigsforsikring A/S endret navn til Sørlandske Forsikringsselskab A/S, med utvidet formål til å tegne all slags skadeforsikring i samarbeid med Arendals Søforsik­ringsselskab A/S.
1918 Auto og innbrudd/ansvar kom på programmet, og siden sjø ikke lenger var eneste bransje, ble navnet forandret til Arendals Forsikringsselskab A/S.
1920 Avdelingskontor ble opprettet i Rådhusgt. 17, Kristiania.
1923 Premieinntekten var steget til kr. 3,4 mill med 65 % f.e.r. og ytterligere 25 % av          aksje­kapitalen ble innbetalt. I de tre følgende årene ble de resterende 25 % fylt opp ved overførsler fra reguleringsfondet til samlet kapital blir kr. 1 mill.
1924 Pensjonsording for funksjonærene ble innført med pensjonsalder 65 år for menn og 60 for kvinner. Sørlandskes Forsikringsselskab A/S ble vedtatt oppløst, og gikk i avvikling.
1928 Rådhusgt. 17 i Oslo , hvor avdelingskontoret hadde sine lokaler, ble kjøpt for kr 150 000.
1929 “Sørlandskes” skadereserve på kr. 7.500 ble overført til Arendal som ble ansvarlig for den endelige avvikling.
1933 Kjøp av 1089 aksjer pål. 100 i det svenske sjøforsikringsselskap “Gauthiod”.
1934 Kjøp av 110 aksjer pål. 1000 til kurs 85 % i det danske reassuranseselskap “Salamandra”. Det ble vedtatt å tegne glass og vannskadeforsikring, men styret hadde liten tro på gevinstmulighetene og reassurerte 100 % i to spesialselskaper i Oslo.
1935 Årsregnskapet ble meget godt med et samlet overskudd på kr 760 000. Det ble vedtatt en økning av innbetalt aksjekapital på kr 500 000 til kr 1,5 mill. ved          forhøyelse av aksjenes pålydende med kr 200 til kr 600. Premieinntekten hadde ikke øket i særlig grad, og var bare på kr. 3,9 mill, ikke særlig mer enn ti år tidligere. I anledning av 75-års jubileum ble det også utbetalt dobbelt utbytte til aksjonærene og bonus til funksjonærene.
1936 Selskapet kjøpte aksjemajoriteten i det danske reassuranseselskapet “Rossia” sammen med “Nye Danske af 1864” og “Salamandra”. Arendals andel var kr 910 000.
1937 Selskapet tilbydde kjøp av 100 % av kapitalen til kurs 200 % i Aktieselskapet “Polaris” Assuranceselskap med datterselskapet A/S “Stella”, og fikk tilslutning fra 98.2 %.
1938 Oslokontoret flyttet til Akersgt. 5. etter at Rådhusgt. 17 ble solgt for kr 250 000.
1941 Det ble opprettet et aksjeselskap som eier av Rådhusgt 17 i Oslo, og selskapet kjøpte en andel for kr 20 000. Det ble betalt 10 % krisetillegg til funksjonærene, og hver av selskapets 25-årsjubilanter fikk én av selskapets aksjer i gave.
1942 Adm. dir. ble utskrevet til tvungen vedhugst i 3 måneder.
1943 Det ble referert i styret at assist. dir. Bjarne Holst “må formodes å ha forlatt landet”. [Han ble sjef for assuranseavdelingen i Nortraship i London]
1944 Aksjekapitalen økte til kr 1 625 000 ved ny oppskrivning av aksjene til pål. kr 650. 2nen etasje i Kirkegaten 204 ble ekspropriert av myndighetene til fordel for Fylkesmannen i Arendal.
1945 2500 av Polarisaksjene til pari kurs kr 625 000 ble tilbudt aksjonærene i Arendal slik at 1 aksje i Arendal ga rett til å kjøpe 1 aksje i Polaris. Kristian Lindqvist døde etter 34 år som selskapets adm. dir., og assist. dir. Bjarne Holst overtok. N. B. Herlofson         døde samme år og grosserer Peter Fløystad blir ny styreformann.
1946 Det var aksjeutvidelse i “Salamandra”, og  Arendal beholdt sin forholdsvise andel på 9 % mot at Salamandra kjøpte Arendals aksjer i “Rossia” til en kurs på 200 %.
1948 Selskapet begynte tegning av livreassuranse.
1949 O.r. sakfører Tore Herlofson ble ny styreformann.
1954 Sammen med Polaris ble alle aksjene i gårdselskapet Stortingsgt. 18 kjøpt for kr         2,2 mill med fordeling 50/50 mellom selskapene.
1958 Adm. dir falt for aldersgrensen på 65 år, men aksepterte styrets anmodning om å fortsette i stillingen.
1961 Selskapet gikk sammen med Norden, Norske Alliance, Sigyn og Folkebanken- Realbanken om stiftelsen av “Finansformidling A/S“, med kapital på kr 1,5 mill.
1963 Den innbetalte aksjekapitalen ble forhøyet til kr 4 062 500 til pari kurs ved utstedelse av 1250 aksjer à kr 650 forbeholdt Polaris til kurs 120 %, resten til offentlig tegning. Premieinntekten var kr 26,2 mill brutto herav kr 14,2 mill i inngående reassuranse.
1965 Polaris ble kjøpt av Forsikringsselskapet “Norske Sjø” ved aksjebytte 1 for 1,og endret navn til Forsikrings-aksjeselskapet “Polaris-Norske Sjø”. Arendal byttet sine Polaris-aksjer i tilsvarende i det nye selskap, og kjøpte i tillegg et tilsvarende antall nye til pari kurs i en samtidig kapitalutvidelse. Polaris´ aksjer i A/S Stella (1000 à kr 500,-) ble overdratt til Arendal til kurs 200 %, og  aksjeposten i Stortingsgt. 18 ble samtidig overtatt til bokført verdi. De aksjene Polaris kjøpte året før da Arendal utvidet sin aksjekapital, ble gjenkjøpt, og 850 av dem gikk til A/S Stella. Adm.dir. Bjarne Holst trakk seg tilbake 72 år gammel, og Tore Herlofson ble daglig leder som ”arbeidende” styreformann, og fikk året etter formelt tittel som adm. dir. Selskapet overtok Stellas forretning i sjø- og transportforsikring inklusive avvikling av gammel portefølje.
1966 Adm. dir. Erik L. Flinder i Polaris-Norske Sjø ble valgt inn i styret, og to fra Arendals styre gikk inn i P-N. Sjøs styre.
1968 Den innbetalte aksjekapital ble forhøyet ved overførsel fra disposisjonsfond med kr 937 500 til kr 5 mill. og pålydende redusert til kr 100 for å øke omsetteligheten. Selskapet flyttet til Stortingsgaten 18.
1969 Tore Herlofson døde, og H.r. advokat Nicolai B. Herlofson overtok som adm.dir. Ny styreformann ble dir. Jens T. Thommesen
1970 S’en i Arendal forsvant, og selskapets navn ble Arendal Forsikringsselskab A/S.N.B. Herlofson ble også adm. dir. i Assuranceforeningen Gard og Skibsassurance­foreningene i Arendal og Christiania, gjensidig. Selskapet kjøpte 20 % av aksjene i Pallas Norsk Forsikringsselskap A/S.
1971 Arendal kjøpte aksjemajoriteten i Det norske Garantiselskab, Aktieselskab i Oslo som i tillegg til garanti også tegnet brann og spesialbransjer. Aksjekapitalen er på kr 800 000 (1000 aksjer à kr 800), og selskapet hadde en premieinntekt på kr 5,2 mill brutto med kr 1,4 mill. f.e.r. Kjøpesummen var kr 1 710 000 og kjøpet ble gjort i navn av finansieringsselskapet A/S Sartorus.
1972 Aksjene i Pallas ble solgt til Køff-Finans A/S for kr 4,5 mill. Aksjekapitalen ble økt til kr 7,5 mill. ved nytegning til kr 50 pr. aksje med etterfølgende oppskrivning til kr 100 ved overførsel fra disposisjonsfondet.
1973 Ny økning i aksjekapitalen, nå til kr 10 mill og til pari kurs. Skipsreder Rudolf Marcussen ble ny styreformann.
1974 Bytte av styremedlemmer med Polaris- Norske Sjø opphørte. Aksjekapitalen i Det norske Garantiselskab ble økt til kr 5 mill.
1976 Forsikrings-Aksjeselskapet Storebrand-konsernet kjøpte Arendal ved bytte av 3 Storebrand aksjer mot 1 aksje i Arendal, begge pål. kr 100. Avtalen sa at Arendal fortsatt skal bestå som aktivt og selvstendig arbeidende selskap med hovedkontor i Arendal. Styreformennene i de to selskaper gikk inn i hverandres styre.
1977 Regnskapet ble avsluttet med en premieinntekt brutto på kr 196,3 mill med kr 83 mill f.e.r. Resultatet var et overskudd på svake kr 91 000 og intet utbytte.
1979 Vise-adm. dir. Bernhard B. Samuelsen ble ny adm. dir. Regnskapet var meget dårlig for annet år på rad.
1980 Det norske Garantiselskabs kapital ble forhøyt ved tilførsel av kr 5 mill. i ansvarlig lånekapital.
1981 Aksjekapitalen i A/S Stella ble økt fra kr 500 000 til kr 5 mill., og Arendal overførte reassuranseforretning med et forventet volum på 3 à 4 mill. kr.
1982 Premieinntekten steg til kr 236 mill., og et overskudd på kr 3 mill. reddes ved konsernbidrag fra døtre på kr 2,6 mill. Utenlandsforretningen utgjorde nå kr. 72,2 mill.
1983 Dir. Per Klykken jr. overtok som styreformann. Aksjene i Polaris ble solgt, og en mindre post byttes mot de aksjene Polaris- Norske Sjø hadde i Arendal.
1984 Det ble vedtatt å bygge nytt hovedkontor i Harebakken i Arendal.
1986 Vise-adm. direktør Ove Oland ble ny adm. dir. Nye krav til aksjekapital førte til at kr 5 mill. i ansvarlig lånekapital i Det norske Garantiselskap omgjøres til aksjekapital. Flyttet til nybygg i Harebakken i Arendal.
1987 Selskapet forandret navn til Storebrand-Arendal A/S, og adm. dir. i Storebrand Forsikring A/S, Svein Aaser, gikk inn som styreformann i mai. Han sluttet i konsernet, og Bjørn Kristoffersen overtok hans verv både i Oslo og Arendal.
1988 Fra 1. juni ble selskapets navn Storebrand Sør A/S etter fusjon med Det norske Garanti­selskap A/S og Arendal Forsikringsselskab A/S (tidligere          Stella A/S). Porteføljen i Sjø og Utland ble overført til Storebrand International Insurance A/S i Oslo, mens avviklingen fremdeles lå i Arendal. Også   finansvirksomheten ble heretter administrert fra Oslo.  Aksjekapitalen økes fra kr 10 til kr 18 mill.
1990 Med virkning fra 1. januar ble selskapet innfusjonert i Storebrand Forsikring A/S, Oslo.  Arendal blir hovedkontor for selskapets Divisjon Sør.
Tekst forfattet av Reidar Lundh  Dato
Tekst oppdatert av Dag Wold  Dato 
Redaksjonen avsluttet  Kristian Trosdahl Dato 13.3.2008 
Oppdatert av Dato

Kilder:

  • Storebrands historiske arkiv
  • Norsk Forsikrings Årbok
  • Forsikringsrådets beretnin
Skroll til toppen