Nytt nummer av Nordisk Forsikringstidsskrift på  bladets nettside

Hem

Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) nr. 1/2015 er nå lagt ut på nettet. Denne utgaven er svært innholdsrik med 15 aktuelle og interessante artikler om forsikringsfaglige og relaterte emner. Nedenfor finner en kort omtale av de fem artiklene med norsk forfatter.  Du kommer rett til artiklene ved å klikke på tittelen. Klikk her for å finne de øvrige ti artiklene som er med i denne utgaven av NFT.

Kostnadseffektivitet og markedsdynamikk i det skandinaviske tjenestepensjonsmarkedet av partner Knut Erlend Vik, PA Consulting Group Norge.
PA Consulting presenterte på Finans Norges pensjonskonferanse 28. januar en rapport om ”Kostnadseffektivitet og markedsdynamikk i det skandinaviske tjenestepensjonsmarkedet.” I denne artikkelen blir sammendraget av rapporten presentert.

Nordisk forsikring i Europa av fagsjef Stein Haakonsen, Finans Norge
Europeisk forsikringsstatistikk presentert av Finance Europe viser at selv om de nordiske forsikringsmarkedene er forholdsvis små i absolutte tall sammenliknet med Europa for øvrig, er de relativt sett betydelige. Norden ligger godt over europeisk gjennomsnitt når det gjelder både dekningsgrad og effektivitet. Rapporten dekker 32 land og viser status for både skadeforsikring og livs- og pensjonsforsikring i de europeiske forsikringsmarkedene fram til 2014.

Erstatningsutmåling ved bilskader i utlandet av skadekonsulent Patrik Linsbauer, DNB Skadeforsikring.
Artikkelen er et bearbeidet utdrag fra studien Vei og rett i utlandet – skylddiskusjon, erstatningsutmåling og tvisteløsning etter bilkollisjoner i Europa, som forfatteren leverte til Den norske Forsikringsforening i juni 2013. Artikkelen er den tredje av fire, og bygger på første del i studiens kapittel 5: Erstatningsutmåling. I artikkelen presenterer forfatteren viktige avgjørelser om tematikken i EU-domstolen, i Storbritannia, i Frankrike og i Menneskeretts­domstolen.

Kvinner kommer dårlig ut ved overgang til innskuddspensjon av partner Sissel Rødevand, Actecan.
Overgangen fra en livsvarig ytelsespensjon til innskuddspensjon med utbetaling bare til 77 år gir mye lavere forventet samlet pensjon enn tidligere for kvinner enn for menn. I Norge har Likestillingsombudet uttalt at det er viktigere med samme årlige pensjon enn samme premie­innbetaling for kvinner enn for menn. Samtidig har det vært en gjengs oppfatning at innskuddspensjon er en kjønnsnøytral pensjonsordning.

Nye uføreregler i Norge fra 2015 av partner Fredrik Haugen, Actecan.
Nye uføreregler fra 2015 skal få flere uføre i arbeid og gjøre det lettere å kombinere arbeid og uføretrygd. Samtidig blir det innført egne «uføreoppgjør» som vil komme etter lignings­oppgjørene hvert år. I denne artikkelen gis det en overordnet innføring i de nye uførereglene.

Skroll til toppen