NEPTUN

NEPTUN

Opprinnelig navn

Forsikringsselskapet Kysten A/S

Stiftet

15.03.1917

Navneendring

Forsikringsselskapet Neptun A/S

Dato

01.07.1949

Navneendring

A/S Norden Sjøforsikring

Dato

xx.xx.1983

Fusjonert med

Storebrand Sjøforsikring A/S

Dato

01.01.1987

Opphørt

Som følge av fusjonen

Dato

1917

Forsikringsselskapet Kysten A/S ble stiftet i Harstad for å skaffe landsdelen et eget sjøforsik-ringsselskap i tillegg til de lokale sjøtrygdelagene som stort sett dekket fiskebåter. Styreformann var reder og verftseier Reidar Kaarbø og infanterikaptein Sven Nielsen adm. direktør. Aksjekapitalen var 520 000 kr. fullt innbetalt. Premieinntekten passerte 1,2 mill. kr. for egen regning både i 1918 og 1920, men sank deretter kraftig. Det ble tegnet omtrent like mye brannforsikring som transportforsikring.

1925

Nielsen fratrådte som adm. direktør og overtok tilsvarende stilling i Stavanger Forsikrings-selskap A/S som han ledet til 1947.

1930

Kysten opphørte med sin virksomhet, og likvidasjon ble registrert 30.10, men selskapet ble formelt ikke nedlagt. Aksjekapitalen var redusert til 100 000 kr. gjennom tilbakebetaling. Premieinntekten i dette siste ”aktive” var hhv. 5 607 kr. brutto og 1 057 kr. for egen regning. En relativt stor kasse-/bankbeholdning tilsvarte nesten aksjekapitalen.

1948

Skipsreder Torrey Mosvold i Farsund overtok en del av aksjene og fikk konsesjon til å drive selskapet mot å tilføre 0,9 mill. kr. i frisk aksjekapital. Han fikk med seg en del lokale redere og andre interessenter som ønsket at Kristiansand og distriktet for øvrig skulle få sitt eget sjøforsikringsselskap – spesielt med tanke på den ekspansjon som var forventet i de lokale rederes flåter etter at oppsvinget etter krigen var kommet i gang. Hans egentlige motiv vår nok å skaffe et ”privat” selskap til familieklanen Mosvolds mange rederier. Dette viste seg tydelig ved Nordens overtagelse av selskapet i 1974. Da satt Mosvold selv, hans nærmeste familie og hans rederier med nesten 50 % av aksjekapitalen og hans to redersvogre Gladstad og Haanes med ca. 45 %. Bare 8 % var på andre hender.

1949

Virksomheten i selskapet startet opp igjen fra årsskiftet, og aksjekapitalen var da fulltegnet med 80 000 aksjer á 12,50 kr. 10.2 ble det holdt generalforsamling i Harstad.

Mosvold ble selvsagt valgt til styreformann. I tillegg til en reder fra Sørlandet og en lokal representant fikk man også med i styret den erfarne forsikringsmann Sven Nielsen. Han var stortingsmann for Høyre i Rogaland 1934-1953, og satt i Nygaardsvolds regjering under krigen, først som konsultativ statsråd og deretter som handelsminister.

I vedtektene ble overraskende nok fastsatt at selskapets sete fortsatt skulle være i Harstad. Som navn på det nye selskapet ble enstemmig foreslått Assuranseselskapet Syd og Nord A/S, og styret fikk i oppdrag å sørge for gjennomføringen. Det ser ut til at Forsikringsrådet ikke godtok navnet, for i ekstraordinær generalforsamling 22.10 i Harstad omtales selskapet som Forsikringsselskapet Neptun A/S. På dette møtet ble det forøvrig besluttet likevel å flytte selskapets sete til sørlandsbyen, men at man ville vurdere et avdelingskontor i Harstad (som aldri ble noe av).

På styremøtet 11.4 møtte også den nyansatte adm. direktør J. S. Fiveland. Han var tidligere sjøkaptein og hadde ledet Nortraships regnskapkontor i London under mesteparten av krigen.

Både dette og de senere styremøter ble holdt i Kristiansand, og typisk nok møtte ikke det eneste Harstad-styremedlemmet.

I årets siste styremøte søkte Mosvold Shipping Co. om et kortsiktig lån på over 500 000 kr., dvs. over halvparten av den innbetalte aksjekapital som inntil videre var plassert i bank. Det var ingen motforestillinger i styret og bekrefter de nære relasjoner mellom Neptun og Mosvold-klanen.

Det første året ble det tegnet sjø- og transportforsikring for 1,680 mill. kr. hvorav det aller meste ble reassurert. Selskapet hadde også fått konsesjon til å drive med brannforsikring.

1952

Samme investorgruppe kjøpte det ubetydelige Oslo-selskap Elektra med konsesjon i skade-forsikring. Også dette selskapet ble flyttet til Kristiansand og endret navn til Forsikringssel-skapet Norrøna A/S (se dette). De to selskapene ble deretter drevet som søsterselskap med felles adm. direktør, administrasjon og styreformann. En avtale om utveksling av reassuranse ble inngått.

Brutto premieinntekt dette året var 4,2 mill. kr., derav 588 000 kr. for egen regning. Over-skuddet var 275 000 kr., og utbyttet til aksjonærene var 4 %.

1957

Brutto premieinntekt dette året var 19,5 mill. kr. fordelt på 8,5 mill. kr. og 11,0 mill. kr. i hhv. direkte og indirekte forretning. Premien for egen regning var 6,2 mill. kr. Regnskapet gikk i 0, og dermed heller ikke noe utbytte til aksjonærene.

1958

Torrey Mosvold sønn Tor-Bjørn kom inn som avdelingssjef i selskapet og ble valgt inn som varamann til styret. Han ble i 1961 omtalt som Cand. Dispach. – i 1963 som skipsreder.

1959

Fiveland gikk av ved oppnådd aldersgrense og ble erstattet av J. C. Rosenlund som adm. direktør.

1961

Resultatmessig viste dette året et lite overskudd på 80 000 kr.  Men mens den direkte premie hadde sunket til 7,6 mill. kr., hadde den indirekte steget kraftig til 27,8 mill. kr.

1963

På ekstraordinær generalforsamling 8.2 ble aksjekapitalen doblet til 2 mill. kr., tilsvarende aksjekapitalen i Norrøna etter Storebrands overtagelse samme år. Rosenlund sluttet og ble foreløpig ikke erstattet, idet Mosvold selv styrte skuta sammen med avdelingssjefene.

1964

Tor-Bjørn Mosvold rykker inn på fast styreplass og hadde fått tittel direktør.

1965

Tor-Bjørn Mosvold overtok som adm. direktør fra 1.6, mens faren fortsatte som styrefor-mann.

1968

Dette året var brutto premieinntekt 24,3 mill. kr. omtrent likt fordelt på direkte og indirekte forretning og netto premieinntekt 6,3 mill. kr. Men nettooverskuddet var bare 136 000 kr., og utbytte ble ikke utbetalt – heller ikke de neste 3 årene. De derpå følgende 3 årene (1971-1973) ble resultatet såpass mye bedre at det ble rom for å utbetale utbytte stigende fra 8 til 10 %. Selskapet opparbeidet seg en solid erstatningsreserve i disse 6 årene.

1973

Aksjekapitalen ble doblet til 4 mill. kr., derav 400 000 kr. hentet fra ekstraordinært disposi-sjonsfond og 1,6 mill. kr. i frisk kapital. Da hadde det allerede vært ført forhandlinger med Nordengruppen om overtagelse av Neptun. Den første kontakt mellom Mosvold og Aasberg skjedde allerede i desember med Harald Løvenskjold som mellommann.

1974

Den endelige avtalen mellom selskapene om aksjebytteforhold etc. ble vedtatt av styrene i mars. Neptun beholdt navn og lokal administrasjon slik at Tor-Bjørn Mosvold fortsatte som adm. direktør, mens Torrey Mosvold fikk fortsette i representantskapet. På generalforsamlin-gen 4.6 ble Nordengruppens adm. direktør Gunnar Aasberg naturligvis valgt til ny styre-formann. Rekordhøye 10 % aksjeutbytte for 1973 tilfalt de gamle aksjonærene.

Ut på sommeren tok Tor i Tromsø (se dette) kontakt med Nordengruppen med sikte på en lignende avtale. Der ble det konkurranse med Storebrand, men Nordengruppen vant drakampen.

1979

Selv om nettooverskuddet var betydelig bedre enn de foregående år, gikk morselskapet inn med hele 6 mill. kr. i ny aksjekapital til i alt 10 mill. kr. Intet utbytte ble tatt ut verken dette eller de to neste årene.

1983

Som følge av fusjonen mellom Nordengruppen og Storebrand-gruppen lå det til rette for en samordning av sjøforsikringsvirksomheten i de to selskapene. I første omgang ble Store-brands egen virksomhet samlet i et nytt selskap A/S Storebrand Sjøforsikring som benyttet konsesjonen til Norden Skadeforsikring A.S. (denne ble ledig etter fusjonen med Storebrands skadeforsikringsselskap som var overtagende selskap), mens Neptun etter navneforandring til A/S Norden Sjøforsikring fikk fortsette som søsterselskap med sin administrasjon i Kristiansand. Begge ble underlagt A/S Storebrand-Norden Reinsurance Company Ltd. (i 1986 ble Norden fjernet fra navnet).

1985

Det nå tomme reassuranseselskapet Nor (se dette) ble fusjonert inn i Norden Sjøforsikring.

1987

Alpha (se dette) og Norden Sjø (med virkning fra 1.1.1988) ble fusjonert inn i Storebrand Sjøforsikring – dermed var det kun et sjøforsikringsselskap igjen i konsernet – bortsett fra at kystkasko og ren transportforsikring fortsatt lå i de regionale skadeselskapene og i Vega.

1988

Med virkning fra 1.1 fusjonerte Storebrand Sjøforsikring med morselskapet Storebrand Reinsurance Co. Ltd. A/S, som endret navn til Storebrand International Insurance A/S. Storebrand Sjø opphørte.

1991

På slutten av 1990 – som et ledd i forberedelsene til samordningen med UNI – ble Store-brand International Insurance A/S med virkning fra 1.1.1991 fusjonert inn i sitt morselskap Storebrand International A/S som var holdingselskap for den internasjonale virksomheten innen reassuranse, energi og storkasko. Dette ble da omdøpt til UNI Storebrand International Insurance..

Med virkning fra samme årsskifte kjøpte dette selskapet så UNI-Polaris Forsikringsaksjesel-skap som da opphørte. I 1995 ble selskapet omdøpt til Oslo Reinsurance Company ASA og solgt (bortsett fra 10 %), for så å bli kjøpt tilbake i 1999.

Tekst forfattet av

Dag Wold

Dato

17.11.2004

Oppdatert av

Dag Wold

Dato

22.04.2008

Redaksjonen avsluttet

Dato

Oppdatert av

Dato

Kilder:

Forsikringstidende nr. 12/1949, s. 347

Aschehougs Konversasjonsleksikon, bind 14, s. 298

Storebrands historiske arkiv (Div. dokumenter, styre- og generalforsamlingsprotokoller 1949-1991, div. relevante årsberetninger)

Norsk Forsikrings Årbok (Div. år)

Forsikringsrådets beretninger (Div. år)

Skroll til toppen