NEPTUN

NEPTUN

Opprinnelig navn Forsikringsselskapet Kysten A/S Stiftet 15.03.1917
Navneendring Forsikringsselskapet Neptun A/S Dato 01.07.1949
Navneendring A/S Norden Sjøforsikring Dato xx.xx.1983
Fusjonert med Storebrand Sjøforsikring A/S Dato 01.01.1987
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato  
1917 Forsikringsselskapet Kysten A/S ble stiftet i Harstad for å skaffe landsdelen et eget sjøforsikringsselskap i tillegg til de lokale gjensidige sjøtrygdelagene som stort sett bare dekket fiskebåter. Styreformann var reder og verftseier Reidar Kaarbø og infanterikaptein Sven Nielsen ble ansatt som adm. direktør. Aksjekapitalen var 520.000 kr. fullt innbetalt.

 

Premieinntekten passerte 1,2 mill. kr. for egen regning både i 1918 og 1920, men sank deretter kraftig. Det ble tegnet omtrent like mye brannforsikring som transportforsikring.

1925 Nielsen fratrådte som adm. direktør og overtok tilsvarende stilling i sin hjemby Stavangers nystiftede Stavanger nye Sjøforsikringsselskap A/S – senere omdøpt til Stavanger Forsikringsselskap A/S (se dette) – som han ledet til 1947.
1930 Kysten opphørte med sin virksomhet, og likvidasjon ble registrert 30.10, men selskapet ble likevel formelt ikke nedlagt. Aksjekapitalen var redusert til 100.000 kr. gjennom tilbakebetaling. Premieinntekten i dette siste ”aktive” året var hhv. 5.607 kr. brutto og 1.057 kr. for egen regning. En relativt stor kasse-/og bankbeholdning tilsvarte nesten hele aksjekapitalen.
1948 Skipsreder Torrey Mosvold i Farsund overtok en del av aksjene og fikk konsesjon til å drive selskapet mot å tilføre 0,9 mill. kr. i frisk aksjekapital. Han fikk med seg en del lokale redere og andre interessenter som ønsket at Kristiansand og distriktet for øvrig skulle få sitt eget sjøforsikringsselskap – spesielt med tanke på den ekspansjon som var forventet i de lokale rederes flåter etter at oppsvinget etter krigen var kommet i gang. Hans egentlige motiv vår nok kanskje likevel å skaffe et ”privat” selskap til familieklanen Mosvolds mange rederier.
1949 Virksomheten i selskapet startet opp igjen i Kristiansand fra årsskiftet. Aksjekapitalen var da fulltegnet med 80.000 aksjer á 12,50 kr. 10.2 ble det holdt generalforsamling i Harstad.

Mosvold ble selvsagt valgt til styreformann. I tillegg til en reder fra Sørlandet og en lokal representant fikk man også med i styret den erfarne forsikringsmannen, ovennevnte Sven Nielsen. Han var stortingsmann for Høyre i Rogaland i årene 1934-1953 og satt i Nygaardsvolds regjering i London under krigen, først som konsultativ statsråd og deretter som handelsminister.

 

I vedtektene ble det overraskende nok fastsatt at selskapets sete fortsatt skulle være i Harstad. Som navn på det nye selskapet ble enstemmig foreslått Assuranseselskapet Syd og Nord A/S, og styret fikk i oppdrag å sørge for gjennomføringen. Det ser ut til at Forsikringsrådet ikke godtok navnet, for i ekstraordinær generalforsamling 22.10. i Harstad omtales selskapet som Forsikringsselskapet Neptun A/S. På dette møtet ble det forøvrig besluttet likevel å flytte selskapets sete til sørlandsbyen, men at man ville vurdere et avdelingskontor i Harstad (som aldri ble noe av).

 

På styremøtet 11.4. møtte også den nyansatte adm. direktør J. S. Fiveland. Han var tidligere sjøkaptein og hadde ledet Nortraships regnskapkontor i London under mesteparten av krigen. Både dette og de senere styremøter ble holdt i Kristiansand, og typisk nok møtte ikke det eneste medlemmet som var bosatt i Harstad.

 

I årets siste styremøte søkte Mosvold Shipping Co. om et kortsiktig lån på over 500.000 kr., dvs. over halvparten av den innbetalte aksjekapital, som inntil videre var plassert i bank. Det var ingen motforestillinger i styret og bekrefter de nære relasjoner mellom Neptun og Mosvold-klanen.

 

Det første året ble det tegnet sjø- og transportforsikring for 1,680 mill. kr. hvorav det aller meste ble reassurert. Selskapet hadde også fått konsesjon til å drive med brannforsikring.

1952 Samme investorgruppe kjøpte det ubetydelige Oslo-selskapet Elektra med konsesjon i skadeforsikring. Også dette selskapet ble flyttet til Kristiansand og endret navn til Forsikringsselskapet Norrøna A/S (se dette). De to selskapene ble deretter drevet som søsterselskap med felles adm. direktør, administrasjon og styreformann. En avtale om utveksling av reassuranse ble inngått.

 

Brutto premieinntekt dette året var 4,2 mill. kr., derav 588.000 kr. for egen regning. Overskuddet var 275.000 kr. og utbyttet til aksjonærene ble 4 %.

1957 Brutto premieinntekt dette året var 19,5 mill. kr. fordelt på 8,5 mill. kr. og 11,0 mill. kr. i hhv. direkte og indirekte forretning. Premien for egen regning var 6,2 mill. kr. Regnskapet gikk i null, og dermed ble det heller ikke noe utbytte til aksjonærene.
1958 Torrey Mosvold sønn Tor-Bjørn kom inn som avdelingssjef i selskapet og ble valgt inn som varamann til styret. Han ble i 1961 omtalt som Cand. Dispach., dvs. dispasjør og i 1963 som skibsreder.
1959 Fiveland gikk av ved oppnådd aldersgrense og ble erstattet av J. C. Rosenlund som adm. direktør.
1961 Resultatmessig viste dette året et lite overskudd på 80.000 kr.  Men mens den direkte premie hadde sunket til 7,6 mill. kr. hadde den indirekte steget kraftig til 27,8 mill. kr.
1963 På ekstraordinær generalforsamling 8.2. ble aksjekapitalen doblet til 2 mill. kr., tilsvarende aksjekapitalen i Norrøna etter Storebrands overtagelse av dette selskapet samme år.

 

Rosenlund sluttet og ble foreløpig ikke erstattet, idet Mosvold selv styrte skuta sammen med avdelingssjefene.

1964 Tor-Bjørn Mosvold rykker inn på fast styreplass og hadde fått tittel direktør.
1965 Tor-Bjørn Mosvold overtok som adm. direktør fra 1.6, mens faren fortsatte som styrets formann.
1968 Dette året var brutto premieinntekt 24,3 mill. kr. Den var omtrent likt fordelt på direkte og indirekte forretning og netto premieinntekt var 6,3 mill. kr. Men nettooverskuddet var bare 136.000 kr. og utbytte ble ikke utbetalt – heller ikke de neste tre årene. De derpå følgende tre årene (1971-1973) ble resultatet såpass mye bedre at det ble rom for å utbetale utbytte stigende fra 8 til 10 %. Selskapet opparbeidet seg en solid erstatningsreserve i disse seks årene.
1973 Aksjekapitalen ble doblet til 4 mill. kr., derav 400.000 kr. hentet fra ekstraordinært disposisjonsfond og 1,6 mill. kr. i frisk kapital. Da hadde det allerede vært ført forhandlinger med Nordengruppen om overtagelse av Neptun. Den første kontakt mellom Mosvold og konsernsjef og adm. direktør i Nordengruppen Gunnar Aasberg skjedde allerede i desember med Harald Løvenskjold som mellommann.
1974 Forhandlingene utviklet seg i positiv retning i løpet av vinteren. Den endelige avtalen mellom selskapene om aksjebytteforhold etc. ble vedtatt av styrene i mars. Neptun beholdt navn og lokal administrasjon slik at Tor-Bjørn Mosvold fortsatte som adm. direktør, mens Torrey Mosvold fikk fortsette i representantskapet. Aasberg ble naturligvis valgt til ny styreformann i den første generalforsamlingen 4.6.

 

Hvilken posisjon Mosvold-klanen hadde, viste seg tydelig ved Nordens overtagelse av selskapet. Da satt Torrey Mosvold selv, hans nærmeste familie og hans rederier med nesten 50 % av aksjekapitalen og hans to redersvogre Glastad og Haanes med ca. 45 %. Bare ca. 8 % var på andre hender.

 

Ut på sommeren tok Forsikringsselskapet Tor A/S (se dette) i Tromsø kontakt med Nordengruppen med sikte på en lignende avtale. Der ble det konkurranse med Storebrand, men Nordengruppen vant drakampen.

1979 Selv om nettooverskuddet var betydelig bedre enn de foregående år, gikk morselskapet inn med hele 6 mill. kr. i ny aksjekapital til i alt 10 mill. kr. Intet utbytte ble tatt ut verken dette eller de to neste årene.
1983 Som følge av fusjonen mellom Nordengruppen og Storebrand-gruppen lå det i kortene at det måtte skje en samordning av sjøforsikringsvirksomheten i de to selskapene. I første omgang ble Storebrands egen virksomhet samlet i et nytt selskap A/S Storebrand Sjøforsikring som benyttet konsesjonen til Norden Skadeforsikring A.S. Denne ble nemlig ledig etter fusjonen med Storebrands skadeforsikringsselskap, som var det overtagende selskap. Neptun fikk etter navneforandring til A/S Norden Sjøforsikring fortsette som søsterselskap med sin administrasjon i Kristiansand. Begge ble underlagt A/S Storebrand-Norden Reinsurance Company Ltd. (se Norske Fortuna). Dette fjernet et par senere Norden-delen av navnet.
1985 Det nå tomme reassuranseselskapet Forsikringsaksjeselskapet Nor (se dette) ble fusjonert inn i Norden Sjøforsikring.
1988 Det Storebrand-eide Sjøforsikrings-Aktieselskapet Alpha (se dette) og Norden Sjø ble i løpet av høsten 1987 vedtatt fusjonert inn i Storebrand Sjøforsikring med virkning fra 1.1.1988. Senere på våren fusjonerte så dette gjenværende sjøforsikringsselskapet med tilbakevirkende virkning fra samme dato med sitt morselskap Storebrand Reinsurance Company Ltd.  A/S. Dette endret da navn til Storebrand International Insurance A/S, men fortsatte som datterselskap av holdingselskapet for denne type virksomhet, Storebrand International A/S. Alle de opprinnelige sjøselskapene opphørte i løpet av denne prosessen.
Tekst utarbeidet av Dag Wold Dato 17.11.2004
Oppdatert av Dag Wold Dato 22.04.2008
Publisert på opprinnelig hjemmeside av Kristian Trosdahl Dato 01.06.2008
Rettet opp av Dag Wold Dato 24.01.2013

Kilder:
Forsikringstidende (12/1949, s. 347)
Aschehougs Konversasjonsleksikon, bind 14, s. 298 (1973)
Styre- og generalforsamlingsprotokoller 1949-1989, div. årsberetninger og dokumenter (Storebrands historiske arkiv)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Forsikringsrådets beretninger (div. år)         

Skroll til toppen