A/S Norsk Reassuranceselskap, Sandefjord

A/S Norske Reassuranceselskap, Sandefjord

Opprinnelig navn

A/S Norske Reassuranceselskap

Stiftet

20.1.1915

Navneendring

A/S Norske Reassuranceselskap og Minerva

Dato

1921

Navneendring

A/S Forsikringsselskapet Minerva

Dato

1928

Navneendring

Storebrand Vest A/S

Dato

1987

Fusjonert med

Storebrand Skadeforsikring A/S

Dato

1990

Opphørt

Som følge av fusjonen

Dato

1915

Konstituerende generalforsamling holdtes 20. januar. Aksjekapitalen var på kr. 600.000, hvorav 50 % var innbetalt av i alt 93 aksjonærer. Hovedkontoret skulle være i Sandefjord hvor der var en viss forretningsmessig tilknytning til Hvalfangernes Assuranseforening Gjensidig. Formålet var direkte og indirekte  sjøforsikring. Det ble allerede fra starten opprettet avdelingskontor i Kristiania. Som styrets formann valgtes advokat, senere konsul, Finn Bugge. Finn Kaas ble adm. dir. Allerede på ekstraordinær generalforsamling 17.6 ble aksjekapitalen øket til kr. 1,5 mill., fremdeles med 50 % innbetalt.

1916

Selskapet kjøpte Arbiensgt. 1 (”Ibsengården”) i Oslo for kr. 420.000, til sitt oslokontor. Det besluttes å begynne tegning av brannforretning. Et nytt selskap ble planlagt opprettet under navnet “A/S Norsk Reassuranceunion”. Norske Re protesterer mot navnevalget. Antagelig hjalp det, for det er ingen senere henvisning til denne saken. Det er vel ikke usannsynlig at det gjaldt det selskap som ble stiftet samme år under navnet “Aktieselskabet Norske Assuranseunion” i Kristiania. Selv stiftet Norske Re. det direktetegnende selskap “Minerva”, også i Sandefjord, med en aksjekapital på kr. 600.000, 50 % innbetalt. Adm.dir. og styrets formann var de samme som i Norske Re.

1917

Bruttopremie i sjø kom dette året opp i kr. 19,3 mill som ble det høyeste i selskapets historie. Branninntekten gikk bare opp i kr. 1,6 mill.

1918

Selskapet aksepterte 12,5 % av Storebrands amerikanske brannforretning.

1919

Det ble besluttet å gå inn for tegning av ulykkesforsikring og “smaabrancher”. Regnskaps- og reassuranseavdelingene ble slått sammen med Minervas.

1920

Det ble besluttet å gjennomføre fullstendig felles administrasjon med Minerva.

1921

På generalforsamling 29.6 ble vedtatt en økning av aksjekapitalen  til kr. 1,8 mill ved overførsel fra frie fonds og oppskriving av gamle aksjer. I tillegg ble det utstedt nye aksjer pålydende kr. 1,2 mill slik at samlet innbetalt kapital ble 3 mill. Økningen ble foretatt for å kjøpe “Minerva, Norsk Forsikringsaktieselskap” som har en brutto premieinntekt på kr. 5,2 mill. i sjø og 3,8 mill i brann. Deretter forandret selskapet navn til “A/S Norske Reassuranceselskap og Minerva“.

For å redusere omkostningene ble besluttet å redusere personalet både i Sandefjord og Kristiania. Samtidig overtok selskapet en vesentlig del av brann- og spesialporteføljen til forsikringsselskapet “Norske Globus” i Oslo samt 9 av deres funksjonærer. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor meget premie det dreiet seg om, men Globus hadde i alt kr. 4,2 mill i brutto premieinntekt i brann og spesial.

[Norske Globus Forsikringsaktieselskap ble stiftet 7.8.1911 og gikk i likvidasjon 3.12.1921.]

1922

På generalforsamling 28.6 ble aksjekapitalen nedskrevet fra kr. 3 mill. fullt innbetalt til 1,5 mill. Det frigjorte beløpet ble tilført skadereservene for å dekke oppståtte tap. Andelene i Storebrandkontrakten ble sagt opp, og dermed var all utenlandsk forretning borte. Det medførte at brutto premieinntekt fra 1920 til 22 gikk ned fra kr. 27 mill til 8 mill. Som en kuriositet kan det noteres at det ble referert fra et hastig innkalt styremøte18.9 at det angivelig var uoverensstemmelse mellom ledelsen og adm. dir Kaas, som ikke vil gå frivillig, ble oppsagt på dagen. Ny konstituert sjef ble Johs. Halfstad. [Men Kaas signerte nye styrereferater allerede fra 16.1.1923!].

1923

Konsul Chr. Monsen overtok som styreformann.

1924

Konsul Lars Christensen ble ny styreformann.

1925

På ekstraordinær generalforsamling 25.9 ble aksjekapitalen nedskrevet fra kr. 1,5 mill. (fullt innbetalt) mill til kr. 900.000. Differanse tilførtes  delvis skadereserven og delvis usikre fordringer. Selskapet mottok tilbud fra “A/S Forsikringsselskabet Viking “ om kjøp av alle selskapets aksjer mot kontant betaling kr. 30  for hver aksje ved overlevering, kr. 30 ved årsoppgjør for 1925, kr. 30 ved regnskapsavleggelse for årene -26 og -27 pluss kr. 20 årlig deretter hvis dette tilsvarte ytterligere verdistigning på aksjene. Transaksjonen ble forutsatt fullt oppgjort pr. 1. januar 1930. Styret anbefalte Viking som kjøper etter at forhandlinger om salg til Commercial Union i London ikke syntes å føre frem. De endelige salgsbetingelser ble akseptert i ekstraordinær generalforsamling 25.9 etter at de svake resultatene førte til ytterligere kapitalbehov på ca. kr.750.000. Premieinntekten var nå kr. 6.2 mill brutto med 4.6 mill f.e.r. Kontorbygningen  Arbiensgt. 1 i Oslo ble solgt, og nye lokaler leid i Carl Johansgt.16, samtidig som hovedkontoret flyttet til Oslo, og Gerhard Kallevig ble ny styreformann.

1926

Adm. dir. Finn Kaas ble innvalgt i styret. Årsregnskapet 1925 viste igjen meget svake resultater og ble gjort opp med et underskudd på kr. 480.000. Driften som selvstendig selskap fortsatte med Vikings garanti for oppfyllelse av selskapets  forpliktelser, og Viking overtok avviklingen av andelen av Storebrands amerikanske forretning. Kontoret flyttet til Kirkegaten 17.

1928

Regnskapet for året 1927 økte underskuddet til kr. 500.000, og aksjekapitalen ble nedskrevet til kr. 225.000 etter at kr. 600.000 ble avskrevet som tap og 75.000 avsatt til reservefond. Deretter ble aksjekapitalen utvidet til kr 450.000 ved  innbetaling fra Viking som nå eide 97,5% av aksjene. Gerhard Kallevig overtok også som adm. dir. etter Finn Kaas som selv sa opp sin stilling. Selskapet skiftet navn til “A/S Forsikringsselskapet Minerva”.

1931

Et overskudd på kr. 129.000 i 1931-regnskapet tillot en høyst nødvendig avskrivning på kr. 70.000 for usikre tilgodehavender fra Hannevigselskapene.  Porteføljen i husdyrsforsikring ( P.I. ukjent) ble solgt til Storebrand.

1933

For første gang tillot årsregnskapet utbetaling av 6% utbytte.

1936

Funksjonærene fikk samme pensjonsordning som Vikings ansatte.

1938

Med bakgrunn i ny lov om forsikringsselskaper som forutsatte en  minimumskapital på kr.500.000, vedtok generalforsamlingen 22. april utstedelsen av nye 1700 aksjer pålydende kr. 30 til kurs 125%. Overkursen ble tillagt reservefondet som dermed kom opp i kr. 127.750, og aksjekapitalen ble kr. 501.000, fullt innbetalt.

1939

Det ble vedtatt å begynne tegning av livreassuranse og selskapet overtok 20 % av Vikings portefølje i bransjen.

1945

Aksjekapitalen ble forhøyet til kr. 600.000 ved nytegning av kr. 300.000 til kurs

233 % hvor overkursen på i alt kr. 132.000 ble tillagt reservefondet som gikk opp til kr. 300.000.

1952

Gerhard Kallevig fratrådte som adm.dir. (men fortsatte som styreformann), og ble erstattet av sin nestkommanderende Alf K. Svensen.

1956

På ekstraordinær generalforsamling ble vedtatt forhøyelse av aksjekapitalen til kr 1,2 mill. Utstedelsen skjedde til kurs 150 %, hvorav kr. 300.000 gikk til reservefondet.

1958

Advokat Annæus Schjødt etterfulgte Gerhard Kallevig som ny styreformann.

1962

Skipsmegler Ragnar S.Platou overtok som styrets formann.

1968

Morselskapet “Viking” med datter ble kjøpt av Storebrand, og avtalen forutsetter at selskapene skal fortsette sin selvstendige virksomhet innenfor Storebrand- gruppen, men med den nødvendige integrasjon av enkelte funksjoner.

Alf K. Svensen gikk av som adm.dir., og ble etterfulgt av advokat Per O. Krogh. Storebrands ledelse ble representert i styret av Per M. Hansson og Gustav Aarestrup

1969

Adm. dir. Per M. Hansson etterfulgte skipsmegler R.S. Platou som styrets  formann.

1971

Selskapets direkte norske forretning på rundt kr. 2,6 mill ble flyttet til Viking, og selskapet fikk en andel reassuranse i retur.

1972

Personalet flyttet til Storebrands lokaler i Dr. Mauds g. 1-3.

1976

Per M. Hansson trakk seg fra styret, og Storebrands adm.dir. Gustav Aarestrup overtok som ny styreformann.

1979

Selskapets adm. dir Per O. Krogh falt for aldersgrensen, og daglig ledelse ble lagt inn under Storebrands interne organer. Storebrands adm. dir Jannik Lindbæk ble ny styreformann, og gruppens sjødirektør John L. Ødegaard ny adm. dir.

1987

På ekstraordinær generalforsamling 10.6 ble selskapets navn endret til Storebrand Vest A/S, Bergen.

[Dette selskapet ble 1.1.1990 igjen blir innfusjonert i Storebrand Skadeforsikring A/S i Oslo.]

Tekst forfattet av

Reidar Lundh

Tekst oppdatert av

Dag Wold

28.1.05

Redaksjonen avsluttes

Kristian Trosdahl

14.2.2008

Kilder: Storebrands historiske arkiv

 Norsk Forsikrings Årbok

 Forsikringsrådets beretninger

Skroll til toppen