NORSKE SJØ

NORSKE  SJØ

Opprinnelig navn

Forsikrings-Aksjeselskapet Norske Sjø

Stiftet

19.04.1951

Navneendring

Forsikringsaksjeselskapet Polaris-Norske Sjø

Dato

?.10.1964

Se videre

Selskapets historie videreføres under Polaris

1951

Ble stiftets hovedsakelig av skipsredere, fordi det norske marked på det daværende tidspunkt hadde for liten kapasitet til å dekke den norske handelsflåten. Formålet var altså å dekke sjø (og luftfart), men selskapet fikk konsesjon i alle skadebransjer og reassuranse. Aksjekapita-len var 1 mill. kr. fullt innbetalt, og stifterne –  i alt 15 –  tegnet hele kapitalen, enten person-lig eller på vegne av sine rederier. Som styreformann ble valgt o.r.sakfører Hans Aasnæs og som adm. direktør ble ansatt Øistein Lae, som også var en av initiativtagerne til opprettelsen.

Selskapet overtok samtidig aksjene i Laes meglerfirma A/S Securitas der Lae ble valgt som enestyre. Dette selskapet var opprettet i 1941 som assuranse- og havaribyrå da Lae sluttet i Aktieselskapet Stella Assuranceselskap samme år (se Stella).

1954

På ekstraordinær generalforsamling 11.10 ble aksjekapitalen  vedtatt øket til 2 mill. kr. fullt innbetalt til pari kurs. Utvidelsen ble i sin helhet tegnet av de gamle aksjonærene. På ekstra-ordinær generalforsamling 21.10 ble kapitalen i A/S Securitas utvidet fra 50.000 kr. til 500.000 kr.

1959

Selskapet flyttet til Haakon VII’s gate 7.

1960

Ny kapitalutvidelse, denne gang til 3 mill. kr. til pari kurs. Aksjonærene tegnet det hele. Premieinntekten var nå kommet opp i kr. 12 mill.

1962

Aksjekapitalen ble utvidet til 4,5 mill. kr.  til kurs 140 %. Fremdeles var tegningen begrenset til de eksisterende aksjonærene.

1963

Norske Sjø søkte etter partnere som kunne styrke kapitalen, og det ble ført samtaler med For-sikrings-Aktieselskapet Norden i Oslo, men uten resultat. Storebrand hørte om dette og tok et initiativ, men heller ikke dette ble det noe av. På generalforsamlingen 30.5 ble det derfor vedtatt en ny utvidelse av aksjekapitalen – denne gang til 6 mill. kr. til pari kurs, som ble fulltegnet. Adm.direktør Øistein Lae gikk av med pensjon, og hans nestkommanderende Erik L. Flinder overtok.

1964

Den ordinære generalforsamling 12.5 vedtok enda en ny kapitalutvidelse til 9 mill. kr. til pari kurs, som også denne gang ble tegnet av de gamle aksjonærene. På ekstraordinær generalfor- 8.9 ble det så etter en tids forhandlinger vedtatt utkast til fusjonsavtale med Aktieselskapet Polaris Assuranceselskap, hvor Arendals Forsikringsselskab A/S (se dette) var hovedaksjo-nær etter å ha overtatt selskapet i 1937. Denne avtalen ble samme dag også vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i Polaris.

Allerede i oktober vedtok så Norske Sjø – som var det overtagende selskap – å endre selska-pets navn til Forsikringsaksjeselskapet Polaris-Norske Sjø med virkning fra 1.1.1965, og overtok driften av Polaris fra samme tidspunkt. Den formelle delen av fusjonen ble utsatt til utpå nyåret 1965.

1965

Fusjonen ble endelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 12.3 der det også ble  ved-tatt en ytterligere økning av aksjekapitalen i Polaris-Norske Sjø fra 9 til 15 mill. kr. med tegning til pari kurs for å finansiere kjøpet av Polaris, og aksjene ble samtidig splittet fra pålydende 1000 kr. til 250 kr. 3 mill. kr. av utvidelsen ble brukt til nye aksjer til aksjonærene i Polaris som ble byttet 1 mot 1, og de resterende 3 mill. kr. ble forbeholdt aksjonærene i Polaris til nytegning til pari kurs.

Som hovedaksjonær i Polaris beholdt Arendals Forsikringsselskab A/S sin forholdsvise aksjepost og deltok også i nytegningen. Polaris hadde på sin side en mindre aksjepost i Aren-dals Forsikringsselskab A/S som det fikk kjøpe ved kapitalutvidelsen i 1963 for å styrke forbindelsen mellom de to selskapene, og Arendals kjøpte nå denne post tilbake.

Ved salget av Polaris fulgte ikke datterselskapet A/S Stella Assuranceselskap med. Mot en pris av 1 mill. kr. tilsvarende bokført verdi fikk Arendals beholde Stella.

Polaris opphørte dermed – formelt med virkning fra 1.1.1965.

1982

Polaris-Norske Sjø forenklet fra 1.1. sitt navn til A/S Polaris Assuranse. Dette innebar at navnet til det selskapet som opphørte i 1965 ble hentet frem igjen.

Selskapet ble senere overtatt av Vesta og kjøpt av UNI Skade i 1989 hvoretter det endret navn til UNI Polaris forsikringsaksjeselskap. Etter fusjonen mellom Storebrand og UNI Forsikring ble selskapet innfusjonert i Storebrand International Insurance.

Tekst forfattet av

Reidar Lundh

Dato

          2006

Oppdatert av

Dag Wold

Dato

08.03.2008

Redaksjonen avsluttet

Dato

Oppdatert av

Dato

Kilder:

Storebrands historiske arkiv (Div. dokumenter, styre- og generalforsamlingsprotokoller 1951-1965, årsberetninger 1951-1965)

Norsk Forsikrings Årbok (Div. år)

Forsikringsrådets beretninger (Div. år)        .

Skroll til toppen