ALPHA

ALPHA

Opprinnelig navn

Sjøforsikrings-Aktieselskabet Alpha

Stiftet

22.12.1906

Fusjonert med

A/S Storebrand Sjøforsikring

Dato

01.01.1987

Opphørt

Som følge av fusjonen

Dato

04.03.1987

1906

Selskapet ble stiftet i Flekkefjord av skibsreder Bernhard Hanssen og andre lokale rederi-interesser for at også denne lille byen kunne få sitt eget sjøforsikringsselskap slik de fleste andre kystbyene allerede hadde. Registrert 4.1.1907. Hanssen selv ble adm. direk-tør og innehadde denne stillingen til sin død i 1938.

1917

I Norsk Forsikringsårbok for 1917 og 1918 er selskapet av en eller annen ukjent grunn registrert som Sjøsamlagsselskabet Alpha.

Transportforsikringspremien dette året var beskjedne 186.000 kr. brutto og 108.000 kr. netto, hvilket indikerer at selskapet verken hadde kastet seg på krigsforsikringsbølgen eller hatt særlig suksess i det lokale marked.

Direksjonen vedtok å doble aksjekapitalen til 100.000 kr. fra 1.1.1918 gjennom en lukket emisjon til de eksisterende aksjonærene – kanskje nettopp for å kunne satse mer i det opphetede krigsmarkedet. Dette ser det imidlertid ikke ut til at det kom noe særlig ut av.

1925

Aksjekapitalen ble redusert til det tidligere nivået for å tilpasses aktiviteten, og aksjo-nærene fikk tilbakebetalt til sammen 50.000 kr.

1932

Fra og med dette året og til og med 1949 foreligger ingen regnskapstall i Forsikrings-årboken, hvilket tyder på selskapet i realiteten lå helt dødt uten aktivitet. Formelt var virksomheten fortsatt begrenset til sjø- og transportforsikring.

1938

Hanssen døde, og selskapets tidligere prokurist, skipsreder Olav Just, overtok både som adm. direktør og styreformann.

1949

Adm.dir. i Assuranse-Mæglerforretningen Duo (se Uno) i Oslo Wladimir M. Hansson (fetter av Storebrands daværende adm. direktør Per M. Hansson), trådte inn i styret og ble ny styreformann. Samtidig øktes aksjekapitalen fra 50.000 kr. til 500.000 kr. med kapital fra Duo, som dermed i realiteten overtok selskapet. Hensikten med overtagelsen var å megle forretning inn i eget forsikringsselskap, slik Duo hadde gjort tidligere da det eide Uno.

Olav Just fortsatte som adm. direktør.

1950

Aksjekapitalen øktes til 750.000 kr. Oslo-kontor ble opprettet samlokalisert med Duo i Klingenberggt. 4, og Duo overtok samtidig administrasjonen.

1951

Aksjekapitaløkning til 1.000.000 kr. W. M. Hansson overtok som adm. direktør etter Olav Just. Selskapet økte nå aktiviteten og opptok etter hvert både luftfartsforsikring og reassuranse i alle skadeforsikringsbransjer.

1963

Aksjekapitalen øktes til 1.500.000 kr.

1970

Aksjekapitalen øktes til 3.000.000 kr.

1976

Hr. adv. Hans Chr. Bugge, tidligere adm dir. i det Storebrand-eide Forsikringsaksje-selskapet Christiania Sø og Poseidon, trådte inn i styret. En henvendelse fra Gestoria A/S om fusjon med Alpha ble deretter lagt på is.

Alpha opptas som medlem av Kaskooverenskomsten i Norge.

1977

Duo kjøpte de siste utestående 6 av 3000 aksjer og ble dermed eneeier. W. M. Hansson overlot styreformannsvervet til Hans Chr. Bugge og fratrådte mot slutten av året (1.12) også som adm. direktør. Han ble erstattet av Harald Hartmann, som hadde vært direktør i selskapet i en årrekke. Stillingen var fortsatt ulønnet (lønnen ble hevet i morselskapet Duo hvor Hartmann også etterfulgte Hansson). Hanssons fratreden var en konsekvens av de fusjonsforhandlinger som han på vegne av Duo i løpet av høsten hadde ført med Storebrand.

1978

På Duos generalforsamling 3.3 ble besluttet salg av selskapet inkl. datterselskapet Alpha til Storebrand-konsernet for i alt 6 mill. kr. i Storebrand-aksjer til pari kurs. Duo ble opp-løst (men et nytt Duo ble etablert fra 1.1.1979), og Alpha ble lagt direkte under konser-net som datterselskap. Storebrands adm. direktør Jannik Lindbæk ble ny styreformann.

Alpha forretning hadde bestått av omtrent like stor direkte og indirekte forretning i sjø og luftfart som i hovedsak var meglet gjennom Duo, men Storebrands overtagelse medførte en betydelig økning i den indirekte forretning. Total bruttopremie økte fra ca. 7 mill. kr. i 1976 til ca. 14 mill. kr. i 1982, men sank deretter ganske sterkt.

1979

Hovedkontoret ble endelig også formelt flyttet til Oslo (reg. 5.6). Alpha forble fortsatt samlokalisert med og hadde felles administrasjon med det nye Duo i Klingenberggt. 4..

1983

Etter fusjonen mellom Storebrand-gruppen og Nordengruppen ble selskapet plassert under Storebrand-Norden Skadeforsikring på linje med de nyetablerte Storebrand Sjøforsikring (Storebrands og Nordens egen sjøforretning) og Norden Sjøforsikring (tidl. Neptun). Dir. Tor-Bjørn Mosvold overtok som styreformann.

1984

Som ledd i omorganiseringen i Storebrand-Norden ble sjøforsikringsselskapene trukket ut fra sin skadeeier og lagt direkte under holdingselskapet Storebrand-Norden-gruppen.

1985

Aksjekapitalen ble vedtatt øket til 5.000.000 kr. på generalforsamlingen 13.5.

Selskapet ble sammen med de to andre sjøforsikringsselskapene og Duo overført til Storebrand-Norden International, Samtidig ble Alpha (og Norden Sjø) lagt under Storebrand Sjøforsikring.

Adm. direktør i Custos Finans Bjørn-Atle Holter-Hovind ble valgt inn i styret på ekstra-ordinær generalforsamling 11.10 og til ny styreformann i styremøte dagen etter. Dette var høyst merkverdig all den stund han hadde sagt opp sin stilling i september som en av flere toppledere som sluttet i kjølvannet av adm. direktør Jannik Lindbæk. Etter Holter-Hovinds fratreden et par uker etterpå overtok dir. Chris Brække styreformannsvervet fra 1.12 etter et kort proforma interregnum med Mosvold.

1986

Sjøforsikringsvirksomheten innenfor konsernet ble vedtatt samordnet ytterligere slik at all virksomhet rettet mot det internasjonale marked (storkasko og olje) skulle samles i et selskap under Storebrand International, mens den øvrige sjøvirksomhet (kystkasko, transportforsikring og lignende) ble tillagt de ulike datterselskap under Storebrand Skadeforsikring.

Etter Hartmanns pensjonering fra 1.12 overtok Mosvold som adm. direktør året ut, i det styret 3.12 vedtok å fusjonere Alpha med sitt morselskap Storebrand Sjøforsikring med virkning fra fk. årsskifte i tråd med ovenstående strategiske vedtak.

Med virkning fra 1.1.1988 ble så Storebrand Sjø slått sammen med Storebrand Reinsurance Company Ltd. til Storebrand International Insurance.

1987

Fusjonen og dermed selskapets opphør ble stadfestet på generalforsamlingen 4.3.

Tekst forfattet av

Dag Wold/Reidar Lundh

Dato

2004/2005

Tekst samordnet av

Dag Wold

Dato

17.06.2007

Redaksjonen avsluttet

Dato

29.6.2007

Oppdatert av

Dato

Kilder: Storebrands historiske arkiv (Storebrands årsberetninger 1978-1986, Alphas

             Generalforsamlings- og styreprotokoll 1958-1987)

             Norsk Forsikrings Årbok (div. år)

Skroll til toppen