AGDER

AGDER

Opprinnelig navn

Agders Forsikkringsklub for Casco og Fragt

Stiftet

16.11.1854

Navneendring

Agders Gjensidige Assuranceforening

Dato

xx.xx.18xx

Videreført som

Agders Assuranceselskab A/S

Dato

16.12.1924

Fusjonert med

Agder Assuranceselskab A/S

Dato

01.01.1942

Navneendring

Gjensidige Kredittforsikring AS

Dato

30.08.1990

Navneendring

Gjensidige NOR Kredittforsikring AS

Dato

02.04.2001

Opphørt

Dato

xx.xx.2006

1854

Selskapet ble opprettet i Grimstad som en gjensidig assuranseforening og var et av de første av mange selskap som ble etablert etter lokalt initiativ i kystbyene for å møte forsikringsbe-hovene i den store og voksende norske seilskipsflåten med virksomhet verden over. Initiativ-tager og foreningens første ”secretair” var den kjente skipsreder cand.jur. Morten Smith Petersen (1817-1872). Han var en av interessentene i Skibsassuranceforeningen i Arendal (stiftet 1837), men mente nå at tiden var inne til å ta opp konkurransen med denne. Også interessenter fra Arendal tegnet seg fra starten for 25000 spd. og fikk et medlem i selskapets bestyrelse. Noe av grunnen til dette var at den nye forening tilbød billigere forsikring ved bare å forsikre mot totalforlis. Dette gikk foreningen bort fra etter et par år og fikk omtrent identiske vilkår med de øvrige foreninger. Senere ble det et godt samarbeid mellom Agder og ”Skibsen” i Arendal, samt med det i 1876 stiftede Skibsassuranceforeningen Protector i Arendal.

Petersen var bl.a. stortingsrepresentant for Arendal og Grimstad fra 1857 til sin død, var medlem av en rekke kongelige kommisjoner og en av initiativtagerne til stiftelsen av Det Norske Veritas i 1864 samt mangeårig bystyremedlem og ordfører i Grimstad. På det meste hadde han hele 32 skip i sitt rederi og eide et skipsverft i Vestfold. Sitt tilnavn ”Von Fyren af Grimstad” fikk han fordi han tok initiativet til byggingen av Torungen fyr utenfor Arendal (ferdig 1844). Dette var bakgrunnen for at et fyrtårn ble så vel familien Smiths som forsik-ringsselskapets logo. Selskapet startet opp 1.1.1855.

1876

Dette året var det inntegnet i alt 700 skip forsikret for 28 mill. kr. og andeler i ca. 200 skip forsikret i andre selskap. Foreningen hadde fastlønte representanter i London, New York, Buenos Aires etc.

Søsterselskapet Grimstad gjensidige Fragt-Assuranceforening ble stiftet 1.12 med samme ledelse.

1880-1920

Mot slutten av 1800-årene overtok gradvis rene dampskip og seilskip av jern og stål de tradisjonelle treseilskutenes plass på verdenshavene, og dermed gikk storhetstiden for lokal gjensidig sjøforsikring samtidig mot slutten. Agder var likevel av de foreninger som klarte overgangen rimelig bra. Et viktig element var å differensiere premien på de ulike skipstyper pga. ulik risiko. Selskapene løste dette ved å opprette to eller endog tre avdelinger som utligningen av skadene skulle skje innenfor. I Forsikringsårboken er virksomheten til hver av Agders tre avdelinger oppgitt hver for som om de var egne foreninger. Det gjelder Damp-skibsavdelingen (med hel utligning), Seilskibsavdelingen (treskip – med bestemt premie) og Jern- og staalskibsavdelingen (seilskip – med hel utligning). Seilskipene var altså delt i to avdelinger. De av jern og stål hadde etter hvert også dampmaskin – særlig passasjerskipene som ikke kunne la seg forsinke av vindstille.

1909

28.12 ble nok et søsterselskap med felles ledelse stiftet: Assuranceforeningen Tryg – gjensidig – Grimstad hvis formål var å overta ”gjensidig forsikring paa saadanne avdrag i jern- og staalseilskibes havarireparationer, der av de gjensidige skibsasssuranceforeninger i henhold til disses forsikringsbetingelser ikke erstattes av rederierne”.

1914

Agders tre avdelinger hadde i dette første krigsåret følgende bruttopremie/egenregningspre-mie og forsikringssum:

Damp                      721.708 kr./391.493 kr./8.1 mill. kr.

Seilskib                   474.256 kr./295.293 kr./6.9 mill. kr.

Jern- og staalskib    222.440 kr./162.799 kr./2.1 mill. kr.

Agder var da blant de middels store foreninger. Desidert størst var Dampassuranceforenin-gen Vidar i Drammen med nesten 3,2 mill. kr. i premie – derav omtrent halvparten f.e.r. og 45 mill . kr. i forsikringssum.

Einar Qvale var på dette tidspunkt adm. direktør og hadde etterfulgt Chr. Eitrem i 1913. Qvale ble avløst av H. G. Aaslestad i 1917, som igjen i 1922 ble avløst av N. G. Smith – antagelig barnebarn til gründeren.

1918

I det siste krigsåret med sine ekstremt høye premier var egenregningspremien for de tre avdelinger hhv. 459.000 kr., 250.600 kr. (underskudd på 324.300 kr. ble dekket med etterutligning) og 212.200 kr.

1920

Foreningen oppga i en annonse i Forsikringsårboken at 491 dampskip og 166 seilskip er forsikret for en verdi av hhv. 25, 2 og 8,0 mill. kr. i to avdelinger. De to tidligere seilskute-avdelingene var altså nå blitt slått sammen etter at antallet slike skip var blitt kraftig redusert i løpet av krigen og nybygninger av seilskip ikke forekom.

1923

Foreningens dampskibsavdeling ble overført til Christiansands Dampskibsassurancefore-ning, Gjensidig (stiftet 1915), mens Foreningen selv fortsatte med forsikring av de gjenvæ-rende seilskipene (uten å angi noe spesielt avdelingsnavn for disse).. Men dette var det ikke akkurat noen fremtid i, så tiden var moden for en omstrukturering.

1925

15.11.1924 ble det invitert til etablering av et nytt aksjeselskap for videreføring av Assuran-ceforeningens virksomhet. Denne ble oppløst, og aktiva, passiva og portefølje ble overført pr. 1.1. til det nyetablerte Agders Assuranceselskab A/S med 135.000 kr. i innbetalt aksje-kapital. De som sto bak det nye selskapet var de samme lokale rederne som hadde sittet i styret i Assuranceforeningen. Disse gikk da også inn i det nye selskapets styre, og Smith fortsatte som adm. direktør. Fra samme tidspunkt ble også Grimstad gjensidige Fragt-Assu-ranceforening oppløst og gikk inn i  ”Nye Agder”, mens Tryg ble oppløst ved utgangen av 1927.

1929

Pga. dårlige konjunkturer med sterkt reduserte premieinntekter og tap av hele aksjekapitalen kom selskapet igjen i vanskeligheter. Endringer på eiersiden og i styret ble gjennomført.

1931

I tillegg til sjøforsikring ble opptatt nye bransjer: Først brann- og motorvogn og året etter også ansvarsforsikring.

1933

Selskapet flyttet sitt hovedkontor til Norvegias gård Prinsensgt. 12 i Oslo.

1940

Liten virksomhet. Aksjekapitalen ble redusert og overtatt av trønderske interesser som ville etablere en ny, lokalt ledet konkurrent til de selskap som opererte i Trøndelag og Møre.

1942

Selskapet starter opp i Trondheim fra 1.1. med helt nytt personale. S-en bakerst i Agders ble fjernet for å markere at selskapet ikke var et lokalt selskap for Agder-fylkene. Et avdelings- kontor ble beholdt i Oslo.

1951

Etter en strid med Forsikringsrådet som hadde pågått siden 1943, ga Høyesterett selskapet endelig medhold i at omdannelsen til aksjeselskap i 1924 ikke representerte noe brudd i selskapets virksomhet og at Agder derfor hadde rett til å benytte 1854 som stiftelsesår.

1964

75 % av aksjene i selskapet ble solgt til Nationale-Nederlanden Insurance Group of Delft, som flyttet selskapet tilbake til Oslo året etter. Den nye eieren hadde hatt generalagenturet ”Nederlandene af 1845” i Norge fra 1881 – nå gjennom datterselskapet The Netherlands Insurance Company – og ønsket å satse sterkere her i landet. Felles ledelse og kontor ble etablert i Bygdø Allé 12.

1975

Satsningen ga ikke de forventede resultater, og størsteparten av den non-marine portefølje i direkte forsikring ble derfor solgt til Norvegia. Bare ca. 150.000 kr. i transportforsikrings-premie gjensto i selskapet, som deretter ble videreført som et lite spesialselskap for kreditt-forsikring med garantier for midlertidige gjeldsbrevlån til boligfinansiering (”gråmarkeds-lån”) og hypotekforsikring som hovedprodukter, samt noe transport- og reiseforsikring. Agders representanter og agenter ble overtatt av Norvegia.

1985

Gjensidige Norsk Skadeforsikring og noen sparebanker overtok den nederlandske eierandel.

1986

Samkreditt (eid av sparebanker, brannkasser og Gjensidige selv) ble innfusjonert i Agder.

1987

Gjensidige Norsk Skadeforsikring overtok alle aksjene i selskapet.

1989

Ved avviklingen av Samtrygd-gruppens kredittforsikringsselskap SG-Kredittforsikringssel-skap A/S ble selskapets garantiportefølje solgt til Agder.

1990

Selskapet skiftet navn til Gjensidige Kredittforsikring AS og flyttet sammen med morselska-pet inn i nybygget på Sollerud 1.10.1991.

1994

Forenede Kreditt- og Garantiforsikring AS ble innfusjonert etter Gjensidiges overtagelsen av Forenede-selskapene.

1999

Deler av porteføljen ble solgt til det svenske Hermes Kredittforsikring AB, og den gjenvæ-rende del av virksomheten (lånegarantier og inkassoportefølje) ble trappet ned.

2001

Gjensidige-gruppen gikk sammen med Sparebanken NOR, og selskapet tilpasset navnet deretter til Gjensidige NOR Kredittforsikring AS.

2003

Den norske Bank overtok livsforsikrings-, bank- og finansvirksomheten til Gjensidige NOR, som dermed ble et rent skadeforsikringsselskap og tok tilbake navnet Gjensidige Forsikring.

2006

Kredittforsikringsvirksomheten ble overført til morselskapet Gjensidige Forsikring. I reali-teten opphørte da selskapet, selv om org.nummeret ble overtatt av et nytt selskap, Gjensidige Bank Holding ASA.

Tekst forfattet av

Egil Tannæs

Dato

20.08.2003

Omskrevet av

Dag Wold

Dato

26.03.2004

Oppdatert av

Dag Wold

Dato

28.06.2007

Redaksjonen avsluttet

Dato

29.6.2007

Oppdatert av

Dato

Kilder: K. Færden: Forsikringsvesenets historie i Norge 1814-1914 (1967), s. 26 m.fl.

             K. Lorange: Skibsassuranceforeningen i Arendal 1837-1937 (1937), s.34-41

             Gjensidiges WEB-historie/Agders historie 2003

             Forsikringstidende 1965 s. 28 og 58, 1975 s. 391, 1979 s. 410 og 1985 s. 7 og 41

             Norsk Forsikrings Årbok (div. år)

Skroll til toppen