VÅR Gruppen

 

VÅR Gruppen

Opprinnelig navn

Samvirkegruppen AS

Stiftet

15.06.1989

Navneendring

Landsbanken-Samvirkegruppen AS

VÅR Gruppen ASA

VÅR Gruppen AS

Dato

12.06.1997

01.04.1998

10.08.2000

Fusjonert med

Landsbanken AS

SpareBank 1 Gruppen AS

Dato

12.06.1997

10.11.2000

Opphørt

Dato

10.11.2000

1989

Selskapet ble stiftet 15. juni 1989 med en aksjekapital på 100.000 kroner. Stiftere var Landsorganisasjonen i Norge og NKL. Adm. direktør ble Thor Andreassen. Den 31. august 1989 ble aksjekapitalen utvidet med 4,3 millioner kroner ved en rettet emisjon mot aksjonærene i liv- og skadeselskapet, herunder også Kooperativa Förbundet (KP) og Kooperasjonens Pensionsstiftelse (KL). Den 25. september 1989 ble det foretatt en rettet emisjon mot Folksam i Sverige på 488.888 kroner, med en overkurs på 55,5 millioner. Den 1. november ble det gjennomført en fondsemisjon på nærmere 9,8 millioner kroner slik at ny aksjekapital ble 14.666.664.

Bakgrunnen for opprettelsen av det nye holdingselskapet og etableringen av et formelt konsern var bl.a. at liv- og skadeselskapet hadde vært søsterselskaper med tilnærmet lik aksjonærstruktur og fra 1962 også med felles ledelse og identiske styrer. Ny forsikringslovgivning i 1988 medførte et vesentlig økt kapitalbehov og behov for ny styringsstruktur.  I mai forelå en avtale med Folksam om at de skulle overta 25 % av Samvirke.  Eierbegrensninger i lovgivningen og ønske fra NKL om å frigjøre kapital medførte at NKL solgte 15 % av liv- og skadeselskapet til KF og KP, mens Folksam kom inn direkte i det nye holdingselskapet ved en rettet emisjon på 10 %.

1990

Det ble besluttet å etablere et strategisk, finansielt og organisasjonsmessig samarbeid med Folksam (S) og ALKA (DK). Ketil A. Steene overtok som adm. direktør etter Thor Andreassen fra 1. januar. Andreassen gikk inn som styreleder. Sammenslåing av Samvirke, Landsbanken og Samvirkebanken ble utredet, men førte ikke frem vesentlig p.g.a. at Samvirkebanken fikk økonomiske problemer.

1991

Krysseierskap mellom Folksam, ALKA og Samvirke ble etablert. Aksjekapitalen ble utvidet til 15.942.027 kroner ved rettet emisjon mot ALKA. Folksam fikk tillatelse til å øke sin eierandel og overtok KF`s og KP`s aksjer og ytterligere en mindre post fra NKL. Dette ble muliggjort av en lovendring (”Lex Samvirke”) som for øvrig også la til rette for nordisk eierskap i VARDE.  Det var nå etablert en eierstruktur med LO 37,3 %, Folksam 25,3 % og NKL 24,2 %, ALKA 8 % og øvrige mindre aksjonærer innen norsk kooperasjon 5,2 %.  Tanken om et mer organisatorisk nordisk samarbeid i form av et nordisk konsern førte imidlertid ikke frem, da Folksam besluttet å fortsette som gjensidig selskap.

1992

Kredittilsynet ga dispensasjon for å ha identiske styrer i Samvirkegruppen AS og Samvirke Skadeforsikring AS. Ketil A. Steene gikk av som adm. direktør og ble erstattet av Ole Grøterud fra 1. juli. Datterselskapene Samvirke Finans og Samvirke Kredittforsikring ble avviklet. Kredittforetaket Eiendomslån, hvor Samvirke hadde hatt en mindre eierandel, ble et heleid datterselskap.

1993

Det ble innført en divisjonalisert organisasjonsstruktur i konsernet.

1994

Opplegget med selvstendige agenter ble avviklet og en del av dem ble ansatt i selskapet. Virksomheten i  Eiendomslån AS ble avviklet og selskapet fusjonert inn i livselskapet. Det ble nedsatt likestillingsutvalg i 1994, og som en av de første norske bedriftene inngikk en likestillingsavtale i 1995. Selskapet engasjerte seg aktivt i prosjektet ”Kvinner og økonomi” og var hovedsponsor for messen ”Kvinner viser vei”.

1995

Det ble inngått en intensjonsavtale om å fusjonere Landsbanken og Samvirke.

1996

Det ble besluttet å søke konsesjon for etablering av et felles finanskonsern for Samvirke og Landsbanken. Det ble etablert et interimsstyre for Landsbanken-Samvirkegruppen under etablering. Det ble gjennomført en fondsemisjon på 207,2 millioner kroner, slik at ny aksjekapital ble 223,2 millioner kroner.

1997

Det ble besluttet å opprette et eget datterselskap for unit linked produkter. Fusjon av Landsbanken og Samvirke ble gjennomført 12. juni ved en rettet emisjon mot Landsbankens aksjonærer på 140.474.150 kroner. Private aksjonærer ble holdt utenom og innløst. Dessuten ble det gjennomført en fondsemisjon på 363.662.600 kroner, slik at ny aksjekapital ble 727.325.200 kroner. Navnet ble endret til Landsbanken-Samvirkegruppen AS. Jan Tore Berg-Knutsen ble ansatt som adm. direktør og konsernsjef med Ole Grøterud som visekonsernsjef. Organisasjonsstrukturen ble divisjonalisert og gikk delvis på tvers av de juridiske enhetene.

1998

Selskapet ble omdannet til allmennaksjeselskap og skiftet navn til VÅR Gruppen ASA fra 1. april 1998.

1999

Ny organisasjonsstruktur ble innført i slutten av 1999 oppdelt i forretningsområdene privat, næring og spare/kapital.  Generalforsamlingen 9. desember ga tilslutning til rammeavtale om samarbeid mellom LO, fagforbundene, NKL og SpareBank 1 Gruppen AS og anbefalte SB1G `s tilbud om kjøp

2000

Generalforsamling avholdt 10. august 2000 besluttet å fisjonere VÅR Gruppen ASA, der selskapets eiendeler, rettigheter og gjeld ble fordelt på selskapet selv samt VÅR Bank AS, VÅR Skadeforsikring AS og VÅR Livsforsikring AS som overtakende selskaper. Selskapet ble vedtatt omdannet til aksjeselskap og fusjonert med Sparebank 1 Gruppen AS. Fusjonen ble gjennomført 10. november 2000. VÅR-selskapene flyttet 1 november sammen med de tidligere SpareBank 1-selskapene inn i VÅR-Gruppens nye kontorbygg i Henrik Ibsens gt.12, Oslo – nå: Hammersborg gate.

Tekst forfattet av

Thore S. Jordet

Dato

8/9-2005

Oppdatert av

Kristian Trosdahl

Dato

15/1-2008

Kilder:  Styre-, representantskap- og generalforsamlingsprotokoller

             Årsberetninger 1989-2000.

             Bjørn Bjørnsen:  VÅR Historie.  1998

 

Skroll til toppen