UNION

UNION

Opprinnelig navn Søforsikringsselskabet Union Stiftet 02.02.1871
Navneendring Norsk Forsikringsselskab Union A/S Dato xx.xx.1912
Navneendring Forsikringsselskapet Union A/S Dato xx.xx.1920
Kjøpt av Norsk Forsikringsselskap Æolus A/S Dat xx.xx.1932
Fusjonert med Forsikringsaktieselskapet Vesta Dato 25.05.1966
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato  
1871 Forberedelser til stifting av ytterligere et sjøforsikringsselskap i Bergen synes å ha vært i gang allerede våren 1869, det var sågar på tale å stifte to selskaper. Fra før var det fire sjøselskaper i Bergen og åtte agenturer. Man enedes imidlertid om å samle kreftene, og Søforsikrings-selskabet Union ble stiftet 2.2. Selskapet skulle drive med sjø- og transportforsikring. Virksomheten begynte 7.3. Selskapets grunnfond var på 120.000 Spd., hvorav 24.000 Spd. var innbetalt. Initiativtakere var bergenske kjøpmenn, og Johan Troye var lenge formann i direksjonen med A.M. Nielsen som forretningsfører, dvs. kasserer og bokholder.
1873 Virksomheten gikk relativt dårlig, så i 1873 måtte en fjerdedel av innbetalt aksjekapital avskrives. Den ble imidlertid raskt bygd opp igjen slik at den var intakt allerede i 1875.
1891 Premieinntekten var kommet opp i 229.000 kr., men virksomheten gikk på ny svært dårlig, og oppbygd reservefond på 100.000 kr. måtte benyttes for å balansere regnskapet. Årsaken var først og fremst tap på utenlandske reassuransekontrakter.
1892 Forretningsføreren A.M. Nielsen ble adm. direktør og medlem av direksjonen.
1905 Innbetalt kapital var nå kommet opp i 144.000 kr.
1907

 

Albert Vedeler måtte frasi seg stillingen som adm. direktør i Søforsikringsselskabet Æolus (se dette) 1.4. på grunn av sykdom og flyttet til Kristiania. Han ble etterfulgt av Lorentz W. Vedeler. Allerede samme høst vendte han imidlertid tilbake til Bergen og ble ansatt som ny adm. direktør i Union etter A. M. Nielsen.

 

Union innbød til ny aksjetegning på 150.000 kr., og emisjonen ble overtegnet. Æolus tok da kontakt med Union med sikte på å få til et fremtidig samarbeid eller sammenslåing. Dette lyktes, og selskapet inngikk et samarbeid med Æolus. Dette førte blant annet til at Vedeler ble adm. direktør også i Æolus fra 1908, men med Lorentz W. Vedeler som meddirektør i Æolus et års tid inntil denne gikk over i annen virksomhet.  

 

Da Æolus hadde tilstrekkelig kapital, ble emisjonen i Union annullert, idet Æolus garanterte for Unions forpliktelser. Nominell kapital i Union ble i 1908 redusert til 240.000 kr., mens innbetalt kapital ble redusert til 60.000 kr.

 

Union fungerte nå i en lengre periode hovedsakelig som reassurandør for Æolus, men opptok etter hvert nye bransjer i likhet med Æolus.

1920 Selskapet foretok minst to navneendringer etter stiftelsen, men årstallene 1912 og 1920 for de to øverst på siden er usikre.
1921 Selskapet hadde allerede etter at Vedeler ble adm. direktør i begge selskapene inngått kontorfellesskap med Æolus i på hjørnet av Valckendorffsgt. og Olav Kyrresgt. Også personalet var felles. Denne bygningen ble nesten helt nedbrent i Bergens-brannen i 1916, men selskapene fikk midlertidige lokaler inntil innflytting i Olav Kyrresgt. 29 samme høst. I 1921 flyttet så selskapene inn i Stenders nybygg i Smaastrandgt.1 hvor de ble værende til fusjonen med Vesta. Æolus kjøpte bygningen i 1932.
1925 Innbetalt aksjekapital ble økt til 75.000 i 1925.
1928 Innbetalt aksjekapital ble økt til 90.000 kr ved fondsemisjon. Netto overskudd etter skatt var 14.000 kr., og det ble betalt 10 % utbytte av innbetalt kapital.
1930 Brutto premieinntekt var 536.000 kr.
1932 Æolus overtok endelig aksjemajoriteten i selskapet. Leif Liby etterfulgte Albert Vedeler som adm. direktør i begge selskapene da denne trakk seg tilbake 73 år gammel. Hans sønn Gerdt S Vedeler ble meddirektør i begge selskap.
1935 Selskapets brutto premieinntekt var 338.000 kr. og for egen regning 264.000 kr. Overskuddet var beskjeden 24.000 kr. som ga bare 5 % utbytte.
1939 Det ble opprettet avdelingskontor i Oslo, og selskapet økte sin direkte virksomhet kraftig. Leder for Oslo-kontoret var dispasjør Fr. W. Juell. Æolus derimot hadde i 1929 overlatt sin virksomhet på Østlandet til agenturfirmaet A/S Næss og Mølbach Thellefsen etter tidligere å ha benyttet Martin Arnesens agenturfirma.
1940 Gerdt S. Vedeler døde, og Liby ble adm. direktør alene.
1941 Aksjekapitalen ble økt til 500.000 kr. fullt innbetalt. Brutto premieinntekt var 727.000 kr. og for egen regning 516.000 kr. Overskuddet ble fortatt beskjedent, bare 21.000 kr., men ga likevel 8 % utbytte.  For årene 1936-1939 fikk aksjonærene hele 10 %.
1950

 

Brutto premieinntekt var 2,1 mill. kr. Selskapet hadde et overskudd etter skatt på 47.000 kr. Det ble betalt 5 % utbytte.
1955 Ny adm. direktør etter den pensjonerte Liby ble Egill Langlo, som også hadde overtatt som adm. direktør i eierselskapet Æolus. Han hadde vært ansatt der siden 1932.
1960

 

Brutto premieinntekt var 7,4 mill. kr. Regnskapet ble gjort opp i balanse. Aksjekapitalen ble økt til 1 million kr.
1962 På generalforsamlingene 15.10. i Bergens Brandforsikringsselskap, Forsikringsaktieselskapet Vesta og Æolus ble det vedtatt å sammenslutte disse tre selskapene og deres datterselskaper med Vesta som sentralselskap og Vestas adm. direktør Nicolay Aarestrup derfor som det sammensluttede selskaps adm. direktør og daglige leder. Etter en flere år lang prosess med ombytting av aksjer, overføring av portefølje og ansatte til Vesta, samordning av virksomheten etc. ble  flere av de involverte selskapene i generalforsamlingen 25.5.1966 (reg. 4.7) besluttet oppløst med virkning fra 30.12., mens de øvrige fire ble videreført av ulike grunner. Denne prosessen i årene 1962-1966 omtales som Den store Bergensfusjonen.

 

Union, som hadde vært et datterselskap av Æolus siden 1932, var et av de selskapene som ble besluttet oppløst. Årsaken var ganske enkelt at Vesta ikke lenger hadde noe behov for selskapet i den nye selskapsstrukturen,

Tekst utarbeidet av Thore S. Jordet Dato 01.03.2012
Gjennomgått av Dag Wold Dato 19.03.2012

 Kilder:
Anton Mohr Wiesener og Eilif Paulsson: Norsk Forsikringsselskap Æolus a.s 1867-1942 (1942)
K. Færden: Forsikringsvesenets historie i Norge 1814-1914 (1967)
Fritz W. Loy: Vesta i vekst gjennom 100 år. 1880-1990 (1980)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)

 

Skroll til toppen