SPARETRYGDEN

SPARETRYGDEN

Opprinnelig navn

Sparetrygden Aktieselskap

Stiftet

20.07.1934

Navneendring

Livsforsikringsselskapet Sparetrygden A/S

Dato

09.12.1938

Fusjonert med

Norske Forenede Livsforsikringsaktieselskap

Dato

11.09.1968

Opphørt

Som følge av fusjonen

Dato

Se videre

Forenede Liv

1916

Sparetrygdens historie er nær knyttet til Norske Forenede Livsforsikringsaktieselskap som ble stiftet 2.11.1916 i Trondheim av fire skadeforsikringsaksjeselskaper. Etter 1. verdenskrig kom aksjene ut på markedet fordi to av eierselskapene gikk i likvidasjon, og de største aksjonærene ble senere Trondhjems Forsikringsselskap (53 %) og Livsforsikringsselskapet Idun (47 %). Selskapet tok aldri av, og heller ikke en egen avdeling for folkeforsikring (livsforsikring med månedspremie) ble noen suksess i konkurranse med de etablerte – først og fremst Fram og Norske Folk. Da det så kom en henvendelse fra Dansk Spareur-Selskap om selskapet var interessert i å benytte selskapets spareur med tilhørende patentrettigheter, ble denne derfor positivt mottatt av adm. direktør O. K. Momyr ved Forenedes hovedkontor i Oslo (selskapet hadde 3 sidestilte hovedkontor: Oslo, Bergen og Trondheim). Det danske selskapets spareur og opplegg hadde da allerede vært benyttet i Garantiaktieselskapet Norsk Spare Selskap (stiftet 1920 – se Spareselskapet) med godt resultat.

1934

Med Momyr som pådriver ble Sparetrygden Aktieselskap stiftet som et eget aksjeselskap som skulle drive med sparing ved hjelp av spareur i samarbeid med Norske Forenede.

1937

Momyr trådte tilbake fra sin stilling som leder for Norske Forenedes Oslo-kontor og overtok som leder for Sparetrygden.

1938

Eierskapet i Norske Forenede med et skadeselskap som majoritetsaksjonær hadde vist seg å skape vanskeligheter og kompetansestrid innen selskapets ledelse. Momyr hadde derfor en tid arbeidet for å omdanne selskapet til et eget livsforsikringsselskap på samme måte som  Garanti-Aksjeselskapet Norsk Spare Selskap var blitt omgjort i 1937. Et ledd i dette var

vedtaket på generalforsamlingen 1.10 om å øke aksjekapitalen fra 100.000 kr. til 850.000 kr., fordelt på 637.5000 kr. i preferansekapital og 212.500 kr. i alminnelig kapital.

På ekstraordinær generalforsamling 9.12 ble det så vedtatt å omdanne selskapet til Livsfor-sikringsselskapet Sparetrygden A/S, som ble konstituert samme dag

1939

Konsesjon ble gitt 14.1, men den omfattet bare alminnelig livsforsikring med premieinnkre-ving ved hjelp av spareur. Opplegget fra Sparetrygden Aktieselskap ble videreført bare med den forskjell at kundene nå tegnet en ordinær livsforsikring istedenfor som tidligere å ha inngått en spareavtale. Kundene betalte premien ved regelmessig å fylle mynter på urene for at de skulle holdes gående. De fleste forsikringene dreide seg om relativt lave beløp – fra 5 til 10 kr. pr. uke var ikke uvanlig. Selskapets representant hadde som før nøkkel til urene og tømte dem en gang i kvartalet. Ved oppnådd alder eller tidligere død ble den avtalte forsik-ringssum utbetalt med tillegg av eventuell bonus.

1945

Tegningen var god under krigen i likhet med øvrige selskap på grunn av pengerikeligheten.  Imidlertid ble det problemer med å skaffe nye spareur fra produksjonslandet Tyskland, og på fredstidspunktet trengte selskapet 40.000 ur. Det var heller ikke lett å få tillatelse til å impor-tere slike ”luksusprodukter” – selv om de hadde vært produsert.

1947

En kuriositet: Selskapet fikk fra valutamyndighetene løfte om å kunne disponere 250.000 kr. i utenlandsk valuta til kjøp av spareur i utlandet hvis man klarte å hugge 2000 kubikkmeter tømmer! Kyndige og ukyndige stilte opp i anvist skog og klarte kvoten – og urene kom etter hvert.

1950

Preferansekapitalen ble innløst slik at gjenværende aksjekapital ble 212.500 kr.

1954

Selskapet ble aldri noen stor aktør, men hadde etter 15 års virksomhet oppnådd en markeds-andel på 2,5 % målt i samlet aktiva for alle livselskap. Medvirkende kan ha vært at selskapet i løpet av denne perioden overtok som Danske Spare-Selskaps hovedkontakt i Norge etter Norsk Spare Selskap som gradvis hadde faset ut spareurene.

1955

Selskapet fikk fra midten av 1950-årene konsesjon i alle livbransjer, og det ble tegnet indivi-duell rente- og livsforsikring samt i noen grad også gruppeliv og kollektiv pensjonsforsik-ring. Samtidig gikk man bort fra å innkassere sparepremie ved hjelp av spareur – det ble for tungvindt og kostbart.

1968

Med bakgrunn i et stadig nærmere samarbeid – blant annet ved delvis styrefellesskap og felles datasentral – vedtok generalforsamlingen 11.9 å fusjonere selskapet med eieren Norske Forenede som det overtagende selskap. Det fusjonerte selskapet fikk navnet Forenede Liv, Livs- og pensjonsforsikring A/S(reg. 31.10), og hovedkontoret ble naturlig nok liggende i Trondheim. Aksjekapitalen lød på 1.212.500 kr. Fusjonen ble gjennomført fra 1.11. Fra dette tidspunkt opphørte Spareselskapet

Tekst forfattet av

Kjell Saastad

Dato

22.04.2005

Oppdatert av

Dag Wold

Dato

31.03.2008

Redaksjonen avsluttet

Dato

Oppdatert av

Dato

Kilder:

Ukjent forfatter: Sparetrygden 1934-1944. En beretning om selskapets tilblivelse og første 10 års virksomhet (1944)

Spareposten (husavis) nr. 3/1959 og nr. 2/1968

Norsk Forsikrings Årbok (Div. år)

Forsikringsrådets beretninger (Div. år)              .

Skroll til toppen