SKOG OG JORD

 

SKOG  OG  JORD

Opprinnelig navn Skog og Jord Norsk forsikringsaktieselskap Stiftet 02.04.1919
Overtatt av Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap Dato xx.xx.1922
Kjøpt av Anth. B. Nilsen & Co.’s Assurancebureau A/S Dato xx.xx.1928
Solgt til Trondhjems Forsikringsselskab A/S Dato xx.xx.1964
Navneendring Forenede Kreditt og Garantiforsikring A/S Dato 01.04.1985
Fusjonert med Gjensidige Kredittforsikring A/S Dato 01.02.1995
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato  
1919

 

I løpet av dette året tok Østlandske Skurlastforening kontakt med Reidar Holst, som var adm. direktør både i Anth. B. Nilsen & Co. Ltd. A/S og blant annet i dettes heleide Anth. B. Nilsen & Co’s  Assurancebureau A/S og i tillegg i tillegg også i de to selskapene Det norske gjensidige Skogbrandsforsikringsselskap (se Skogbrand) og i Nordkap, Norsk Forsikringsaktieselskap (se dette), Begge disse selskapene ble administrert av assuransefirmaet i tillegg til et par agenturer for utenlandske selskap. Formålet med kontakten var å få utredet forsikring av sagbruk. Dette var i lokomobilsagens dager, så brannrisikoen var stor, men vanskelig å beregne.

 

Holst (1886-1940) var sønn av hovedselskapets grunnlegger Anthon B Nilsen (se mer om ham under Skogbrand), også kjent som forfatteren Elias Kræmmer. Han hadde startet sin virksomhet med en trelastbedrift i Fredrikstad i 1879 og hadde senere utvidet den sterkt, men fortsatt med skog og produkter fra denne som et hovedinteressefelt. Holst, som tidligere hadde utført grunnlagsarbeidet for etableringen av Skogbrand, la sine beregninger frem for skurlastforeningens assuranseutvalg. Utvalget ga sin tilslutning til forslaget, og det samme ble gjort på en ekstraordinær generalforsamling 2.4. i skurlastforeningen. Ifølge denne skulle samtlige aksjer i et nytt forsikringsselskap eies av medlemmer i foreningen. Av de 69 aksjeeierne som var med fra starten var 50 også medlemmer av Skogbrand. Samme dag ble Skog og Jord, Norsk Forsikringsaktieselskap stiftet med en aksjekapital på 100.000 kr.

 

Direksjonsformann ble brukseier Olof Nilsson, og med seg i styret hadde han godseier Mads Stang, grosserer John Koppang og adm, direktør, som selvsagt ble Reidar Holst. Dette selskapet skulle også administreres av Anth. B. Nilsen & Co.’s Assurancebureau. Første polise ble utstedt allerede 3.4.

1922

 

 

Holst mente at dersom Skog og Jord utvidet sin virksomhet til også å omfatte bygninger, løsøre og husdyr ville det sammen med Skogbrand kunne dekke alle forsikringsbehov på en gård.  Skogbrand overtok derfor 85 % av aksjene i Skog og Jord i 1922, slik at Skog og Jord ble et datterselskap. Aksjekapitalen ble i forbindelse med dette kjøpet øket til 300.000 kr., men bare 25 % var innbetalt. Aksjonærene hadde imidlertid stilt sikkerhet for 225.000 kr. i form av bankinnskudd og deponerte obligasjoner.

 

Holst mente også at et samarbeid mellom de to selskapene ville føre til en betydelig forenkling av administrasjonen. Skog og Jord tegnet nå både brann-, automobil-, ulykke-, husdyr- og glassforsikring og alle andre slags skadeforsikringer. I en brosjyre fra 1923 stilte direksjonen i Skogbrand seg bak en appell til medlemmene om å overføre sine forsikringer til Skog og Jord. Direksjonen i Skog og Jord fortsatte nesten uendret med formannen Olof Nilsson, John Koppang og adm. direktør, men istedenfor Mads Stang kom Skogbrands styreformann skogeier Kr. Halmrast og en av Skogbrands styremedlemmer godseier J. Wankel inn. De to sistnevnte satt for øvrig i Nordkaps representantskap. Ordfører i Skog og Jords representantskap var skogeier og cand. jur. A. Bredesen Opset, som også hadde samme posisjon i Skogbrand. Flere av de øvrige representantene var valgt inn både i Skogbrands og Skog og Jords representantskap.

1928

 

 

Appellen virket ikke, og bare få tegnet forsikringer og enda færre aksjer. I 1928 avhendet Skogbrand derfor sin 85 % aksjepost i Skog og Jord til Anth. B. Nilsen & Co.-konsernet til pari kurs. Der ble selskapet drevet videre av assuransefirmaets funksjonærstab under Reidar Holst i et visst administrasjonsfellesskap med Nordkap og Skogbrand. I tillegg til å være adm. direktør og direksjonsformann i Skog og Jord hadde Holst fortsatt de samme posisjoner i Skogbrand og Nordkap og selvsagt i konsernet og assuransefirmaet. Direksjonen i Skog og Jord forøvrig ble nå i likhet med Nordkap også sammensatt av personer knyttet til Anthon B. Nilsen-selskapenes virksomhet. Ordfører i representantskapet var imidlertid fortsatt godseier P. M. Anker og med ”gamledirektøren” Anthon B. Nilsen som viseordfører.
1930

 

 

Premieinntekten var 274.000 kr.

 

På 1930-tallet kom det gjennom reassurandørene engelske eierinteresser inn i Skog og Jord, men disse deltok ikke i direksjon eller representantskap..

1940

 

 

Adm. direktør Reidar Holst døde.

 

Premieinntekten var 512.000 kr. Selskapet hadde gjennom de siste 15 år vist 0-resultat eller svært beskjedne overskudd og hadde ikke betalt utbytte siden 1926.

1941 Direktør i selskapene etter Holst, Leif Aslaksen, ble adm. direktør og styreformann i assuransefirmaet og i Norkap og Skog og Jord, mens den tidligere kontorsjefen i Skogbrand, J. Bull Berg, overtok sjefsstolen i Skogbrand.

 

Tyskerne ville beslaglegge all fiendtlig eiendom i Norge, men det lyktes ham å beholde Anthon B. Nilsens selskaper og eiendommer. Norges Forsikringsforbund sto for øvrig steilt i mot forsøkene på nazifiseringen av selskapene og lyktes stort sett i dette.

1946 P. Marcussen overtok som adm. direktør i Skogbrand etter Bull Berg, men egentlig var det Hjalmar Steenstrup som var blitt ansatt fra 1.1. Han omkom i en flyulykke like før jul (se Samtrygd).
1950 Selskapets premieinntekt var 1,1 mill. kr.  Selskapet hadde et overskudd på 24.000 kr.  Det hadde i løpet av sin over 30-årige levetid bare bygd opp et reservefond på 150.000 kr. og et disposisjonsfond på 20.000 kr.
1960 Selskapets premieinntekt var 1,8 mill. kr.
1961 Axel Bauman overtok som adm. direktør i Anth. B. Nilsen & Co., assuransefirmaet og både i Skog og Jord og Nordkap. Skogbrand flyttet nå ut av kontorfellesskapeti Rådhusgt. 27 og over til Rådhusgt. 23B.
1964

 

Både Skog og Jord og Nordkap ble solgt til Trondhjems Forsikringsselskab A/S (se dette), som assuransefirmaet tidligere hadde hatt agentur for i Oslo. Skog og Jord hadde over lengre tid gjennomgående ikke levert overskudd. Totale egne fonds utgjorde 190.000 kr. Baumann fortsatte som adm. direktør et par år til.
1966 Ny adm. direktør ble Anders Binde, som i likhet med Baumann også ble adm. direktør i Nordkap. Begge disse selskapene flyttet over til Trondhjems avdelingskontor i Oslo med adresse Frithjof Nansens pl. 4, der Odd Sagbakken var avd.sjef. Binde kom fra stillingen som avd.sjef i Aktieselskapet Norske Alliance (se dette). Året etter ble Binde også direktør i Trondhjems under Reidar Brekke jr. og flyttet trolig hjem til Trondheim i løpet av 1967-1968 selv om han fortsatte som adm. direktør ut 1968.
1969 Reidar Brekke jr. overtok også som adm. direktør i Skog og Jord og Nordkap, men med Odd Sagbakken nå som avd.direktør og stedlig leder. Styreformann i selskapene var Trondhjems styreformann skipsreder Fredrik Backe. Styret for øvrig og representantskapet var identiske i begge selskapene, og flere av personene hadde også tilsvarende posisjoner i morselskapet Trondhjems. Binde var nestkommanderende under Brekke jr. både i disse selskapene og i morselskapet.
1970 Selskapets premieinntekt var 1,5 mill. kr. Nesten alt ble reassurert. Overskudd var 23.000 kr.
1971 Selskapet flyttet til Forsikringsgården i Søndregt. 14 i Trondheim hvor Trondhjems holdt til. Deretter fulgte selskapet med til det nye bygget i Munkegt.22. Aktiviteten var svært liten dette og de nærmeste årene, og det ble ikke registrert noe overskudd.

 

Samme år ble Nordkap fusjonert inn i Trondhjems, men et nytt Norkap-selskap (se Nordenfjeldske) lokalisert i Trondheim ble etablert. Binde ble da adm. direktør i dette, men sa etter noen år opp stillingen for å tiltre som viseadm. direktør i Forretningsbanken (del av den senere Fokus Bank) i 1975.  Mange år deretter ble han igjen adm. direktør i dette selskapet, som fra 1988 ble kalt Fokus Kredittforsikring A.S.

1972 Binde var nå bare varamann til styret i Skog og Jord og i morselskapet, men var ellers ute av ledelsen i disse.
1975 Ny adm. direktør etter Brekke jr. både i Skog og Jord og i Trondhjems ble Hans Svein Arnesen. Han kom fra stillingen som salgsdirektør i Forenede Liv, Livs- og Pensjons-forsikring A/S (tidl. Norske Forenede Livsforsikringsselskap, se dette). Brekke ble flyttet ned til avd. direktør for reassuranseavdelingen i Trondhjems. Styret var identisk med Trondhjems med direktør Ivar Sagbakken som formann. Selskapet hadde ikke lenger representantskap.
1977 Selskapet fikk en ny start med hele 13 mill. kr. i brutto og egenregningspremie, men likevel ikke overskudd. Dette resultatet var karakteristisk for alle årene fram til navneskiftet i 1985.
1980 Selskapets premieinntekt var 7,8 mill. kr., som var det dårligste året før navneskiftet.
1982 Ny adm. direktør etter Arnesen ble Jan W. Hopland, som foruten nå å overta etter Arnesen også i Forenede Skadeforsikring A/S (tidl. Trondhjems Forsikringsaktieselskap), allerede var adm. direktør i Forenede-Gruppen og i Forenede Liv.
1985 Selskapet hadde siden 1977 i hovedsak drevet med mottatt reassuranse, men skiftet nå arbeidsfelt og endret derfor navn til Forenede Kreditt- og Garantiforsikring A/S. I denne forbindelse ble aksjekapitalen tidoblet til 3 mill. kr. fullt innbetalt. Selskapet gikk nå etter hvert over til å tegne nesten bare direkte premie, som i stor grad ble reassurert.
1990 Selskapet hadde en brutto opptjent premie på 6,5 mill. kroner.
1995 Som følge av at Forenede-selskapene ble overtatt av Gjensidige-selskapene i 1992 og da ble integrert i disse fra 1993, ble Forenede Kreditt- og Garantiforsikring fusjonert med Gjensidige Kredittforsikring A/S (reg. 1.2.1995) med sistnevnte som det overtakende selskap og opphørte deretter.
Tekst utarbeidet av Thore S. Jordet Dato 15.12.2011
Gjennomgått av Dag Wold Dato 07.12.2012

 Kilder:
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)
Anders Vevstad: Skogbrannvern og skogforsikring i Norge (Utgitt til Skogbrands 75 års jubileum  i 1912)

Skroll til toppen