Nye Norske

Nye Norske

Opprinnelig navn

Nye Norske Forsikringsaktieselskap

Stiftet

5. november 1927

Navneendring

Samvirke Kredittforsikring AS

Dato

21. juni 1979

Fusjonert med

Samvirke Skadeforsikring AS

Dato

1. juli 1992

Opphørt

Dato

1927

Selskapet ble stiftet på konstituerende generalforsamling 5. november 1927 med en aksjekapital på 1.000 kroner. Stiftere var Trygve Lie, Einar Li, Halvard Olsen, Alfred Madsen, Andreas Juell og Erik Eriksen, som til sammen tegnet seg for 20 andeler a 50 kr.

Andreas Juell ble valgt til formann i styret med Trygve Lie og Einar Li som styremedlemmer. Som sekretær og kasserer ble valgt kontorsjef i Samvirke Skade, Erik Eriksen.

Selskapet var en fortsettelse av det gjensidige selskapet Nye Norske, som var stiftet i 1923 av personer tilknyttet fagbevegelsen, men som fikk økonomiske problemer. Gjennom avtale datert 2. november 1927 ble det avtalt at Samvirke skulle stå for avvikling av selskapet og porteføljen overføres til et nytt aksjeselskap, Nye Norske Forsikringsaktieselskap. Avviklingen ble garantert av NKL og LO. Samvirke Skade overtok garantien for det gjensidige Nye Norskes forsikringer under forutsetning av at forsikringstakerne i det gjensidige selskapet overførte og nytegnet sine forsikringer i Samvirke innen 30. desember 1927. Samvirke overtok også i henhold til avtalen avviklingen uten utgift for gjensidige Nye Norske. Aksjeselskapet Nye Norske kom i drift i begynnelsen av 1928.

1928

Aksjekapitalen ble på generalforsamling 11. februar utvidet til 50.000 kroner ved en rettet emisjon mot Forsikringsaktieselskapet Samvirke. Samtidig ble selskapet innmeldt i Den Norske Brandtarifforening. På grunn av tarifforeningens bestemmelser om at hvert selskap bare kunne ha en agent i hvert prestegjeld var det gunstig for Samvirke Skade å få et datterselskap, slik at det kunne ansettes flere agenter. For å unngå misforståelser i relasjon til det gjensidige selskap Nye Norske under avvikling ble forsikringene i utgangspunktet avgitt som coassurance.

1930

Boligbankene godkjente selskapets brannpoliser på bygninger. Selskapet begynte også å tegne ansvarsforsikring.

1934

Selskapet begynte også med innbruddsforsikring.

1935

Det ble besluttet å oppta virksomhet i Sjø, transport og krigsforsikring direkte og indirekte. En besluttet også å overta krigsrisiko i den nye poolen som Cefor hadde under etablering.

1936

Kontorsjef Eriksen ble utnevnt til adm. direktør

1937

Selskapet tok opp vannledningsskadeforsikring.

1941

Selskapet ble innmeldt i Norske forsikringsselskapers Forbund. Det ble besluttet å oppta sykkelforsikring som forsikringsbransje.

 

1942

Selskapet erklærte sitt medlemskap i Norske Forsikringsselskapers forbund som bortfalt på grunn av den politiske styringen av forbundet. Dette ble senere i året tilbakekalt og annullert.

1943

Selskapet begynte også å tegne ulykkesforsikring.

1948

Selskapet besluttet å satse på sjøforsikring, i første rekke varetransportforsikring.

1949

Carl Oscar Hovind ble ansatt som adm. direktør. Aksjekapitalen ble utvidet til 500.000 kroner med virkning fra 1. januar 1950.

1950

Selskapet besluttet å melde seg inn i Cefor. Det ble opprettet egen sjøavdeling i selskapet.

Selskapets styreformann siden starten, Andreas Juell går av.

1951

Vannledningsskadeforsikring ble opptatt som ny bransje.

1952

Selskapet sluttet seg til poolordning for å være med å dekke SAS flytransport over hele verden.

1955

Norges Fiskarlag kom inn som eier med en mindre aksjepost. Det ble inngått samarbeidsavtale med Fiskarlaget. Det ble opprettet avdelingskontor i Tromsø sammen med skadeselskapet.

1956

Det ble besluttet å melde selskapet ut av Cefor, men saken ble senere stilt i bero og ikke gjennomført.

1957

Det ble besluttet å dekke sykehyreforsikring.

1962

Det ble innført felles administrasjon i Samvirkeselskapene med en direksjon bestående av adm. direktør, driftsdirektør og salgsdirektør. Selskapets direkte brannforsikringsportefølje ble overført til Samvirke Skade.

1966

Selskapet fikk identisk styre med Forsikringsaktieselskapet Samvirke. Kjell Holler ble valgt til ny adm. direktør.

1967

De fleste spesialbransjer ble overført til Samvirke Skade. Nye Norske fortsatte imidlertid med småbransjer som smykke, gevær og kamera samt reiseforsikring.

1970

Samvirke Skade løste ut de private aksjonærene i Nye Norske AS og overførte porteføljen – vesentlig sjø og transportforretning – til skadeselskapet fra 1. januar 1971.

1979

Selskapet drev ingen forsikringsvirksomhet i perioden 1971-78. Selskapet skiftet navn til Samvirke Kredittforsikring AS 21. juni 1979. Det ble tilført ansvarlig lånekapital fra morselskapet på 3 millioner kroner. 1.oktober ble skadeselskapets kredittforsikringsvirksomhet overført til datterselskapet Samvirke Kredittforsikring AS (dvs. tidl. Nye Norske). Selskapet hadde per 31.12 et garantivolum på 90 millioner kroner. Av dette var nærmere 60 % garantier for leieboerinnskudd i borettslag.

1980

Thor Andreassen ble ny adm. direktør 30. juni 1980 etter at Magne Bølviken hadde vært konstituert etter Kjell Hollers fratreden 1. februar. Ansvarlig lånekapital ble økt med 1,4 millioner kroner til 4,4 millioner.

1981

Selskapet ga sin første skipsgaranti. Det gjaldt tidligere sjøforsikringskunder som gikk inn i offshorerelatert virksomhet som supplyfartøyer og lignende.

1983

Garantier ut over 500.000 kroner ble reassurert i morselskapet.

1985

Det ble inngått eksterne reassuranseavtaler, som dekket de større garantiene.

1986

Selskapet gikk på store tap på skipsgarantier, men mesteparten ble dekket av reassurandørene. Morselskapet sto imidlertid for 40 % av reassuransekontrakten.

1988

Selskapet fikk sterkt økte tap på lånegarantier. Selskapet ble oppkapitalisert ved at aksjekapitalen ble økt med 9,5 millioner kroner til 10 millioner ved rettet emisjon mot morselskapet. Samtidig ble også ansvarlig lånekapital økt med 5,6 millioner kroner til 10 millioner. Svein Haugsvold ble adm. direktør i selskapet fra 12. april 1988.

1989

Ytterligere økte tap på lånegarantier. De resterende utjevningsreservene benyttes og i tillegg gir morselskapet konsernbidrag.

1990

Fortsatt svake resultater og selskapet tilføres ytterligere konsernbidrag fra mor.

1991

Driften gir ytterligere tap og selskapet opphører å tegne ny forretning. Styret foreslo å avvikle selskapet.

1992

Selskapet ble innfusjonert i Samvirke Skadeforsikring AS med virkning fra 1. juli 1992.

Tekst forfattet av

Thore S. Jordet

Dato

16.12.2005

Oppdatert av

Dato

Kilder:  Styre- og generalforsamlingsprotokoller

             Årsberetninger

 Forsikringsrådets beretninger

             Anne Sofie Rogstad: Med Samvirke gjennom 50 år.   1971.

Skroll til toppen