Dato: 18. september 2019

Medlemsmøte 18. september 2019 – Regelendringer for garanterte pensjonsprodukter

Tema for medlemsmøtet var garanterte pensjonsprodukter. Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet høringsnotat med forslag til endringer i regelverket for slike produkter. Forslagene ble sendt til departementet 4. juli i år.

Bakgrunnen for forslagene er Finansdepartementet i november 2017 satte ned en arbeidsgruppe for å vurdere regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til departementet i september 2018. Arbeidsgruppens rapport var tema på et medlemsmøte høsten 2018.

I januar 2019 fikk så Finanstilsynet i oppdrag å utarbeide utkast til nødvendige lov- og forskriftsendringer, samt utkast til høringsnotat, basert på alle regelverksskissene som er vurdert i arbeidsgruppens rapport. Finanstilsynet ble samtidig bedt om å vurdere hvilke av regelverksendringene som bør gjennomføres.

I medlemsmøtet la Finanstilsynet frem forslagene som nå er sendt til departementet. Vi fikk også kommentarer til forslagene fra næringen og Pensjonistforbundet. Videre presenterte Forbrukerrådet den nylig lanserte Fripolisekalkulatoren som tar sikte på å beregne verdien av rentegarantien i en fripolise. Fripolisekalkulatoren er aktuell blant annet fordi et av forslagene til Finanstilsynet i høringsnotatet er at det bør åpnes for at selskapene skal kunne gi en kompensasjon til kunder som konverterer en fripolise til fripolise med investeringsvalg.

Du vil møte følgende innledere:

Møtet ledes av Stefi Kierulf Prytz, Direktør livsforsikring og Pensjon, Finans Norge.

 

Skroll til toppen