HUSSOPPEN

  HUSSOPPEN

Opprinnelig navn Norsk Hussopp-Forsikring Gjensidig Stiftet 08.02.1938
Navneendring Norsk Hussopp Forsikring Dato xx.xx.1996
Status Eksisterer fortsatt    
1938 Hussopp lever av å bryte ned organiske stoffer, for eksempel treverk. Skadene som oppstår ved denne nedbrytningen er kjent som råte. Hussoppen trives best i fuktige og varme omgivelser. Også soppartene   poria, kjellersopp og langkjuke lever på tilsvarende vis. Men også insekter kan gjøre skade på hus og særlig da stokkmaur, husbukk og stripet borebille.

På 1920- og 1930-tallet herjet hussoppen stygt i husmassen i Oslo, særlig i murbygninger fra rundt århundreskiftet med etasjeskillere i tre. Reparasjonsutgiftene for en gårdeier som ble utsatt for denne plagen kunne bli så store at han måtte gå fra gård og grunn. Riving kunne ofte være et billigere alternativ enn reparasjon. Tanken om å skape en forsikringsordning mot hussopp kom derfor naturligvis opp.

I Danmark hadde man hatt en slik forsikring siden 1913, og Storebrand hadde begynt å se på mulighetene for å etablere en slik ordning i 1934. Konklusjonen var at denne type forsikring best kunne tilbys og   administreres av et gjensidig selskap dannet med tilslutning av interesserte organisasjoner. Norges Huseierforbund var den mest sentrale av disse og nedsatte i 1937 en komité med medlemmer fra forbundet og Oslo Gårdeierforening. På bakgrunn av komiteens innstilling ble det så på forbundsmøtet i august vedtatt at planen om et forsikringsselskap skulle realiseres snarest. Imidlertid ble Lov om Forsikringsselskaper endret senere samme høst, slik at det heretter også ville bli konsesjonsplikt for  skadeforsikringsselskaper. Konsesjonssøknad og vedtekter ble innsendt til Forsikringsrådet i januar 1938. Rådet ga en positiv anbefaling til departementet, som svarte bekreftende allerede to dager senere – den 18.2. (reg.7.3.1938).

Den formelle stiftelsen av Norsk Hussopp-Forsikring Gjensidig hadde da allerede funnet sted i konstituerende generalforsamling 8.2. Der ble murmester Paul Kristensen valgt til styreformann, og Gunnar Roschberg ble ansatt som adm. direktør og satt også i styret sammen med tre andre medlemmer. Det var han som noen år tidligere i Storebrand hadde tatt initiativet til å vurdere en forsikringsordning. Kristensen satt for øvrig også   i representantskapet til de to andre ”miniselskapene” innenfor huseiernes interessesfære i Oslo, nemlig Det gjensidige Assuranceselskap Husleie-Forsikringen og Oslo gjensidige Glasforsikringsselskab (se disse).

Selskapet fikk først kontorplass i Prinsensgt. 6, men flyttet noe senere til Tollbodgt. 25. Allerede i mars var 12 besiktigelsesmenn ansatt og en reassuranseavtale med Storebrand, Forsikrings-Aktieselskapet Norden og lille Nordkap, Norsk Forsikringsaktieselskap kom på plass. De  ørste besiktigelsesrapportene forelå til styremøtet 24.3., og fem bygninger ble antatt til forsikring. Det var styret som i lang tid framover behandlet  både søknader om forsikring, krav til utbedringer og reparasjoner før forsikring ble antatt og også selve skadeutbetalingene. I 1947 fikk adm. direktør visse begrensede fullmakter til antagelse og skadeutbetaling, men med referatplikt til styret. I første omgang var selskapets virksomhet begrenset til Oslo og omegn.

Premien for trehus og murhus med trebjelkelag ble satt til 1 promille av husets brannforsikringssum. I gjennomsnitt fikk man en skade pr. 75 poliser i løpet av de fem første årene. Til sammenligning: I   brannforsikring var det normale en skade av 1000 poliser. Men skadeutbetalingene ble likevel mindre enn forventet, og premien kunne gradvis reduseres  ned til 0,7 promille i 1962.

1941 I sitt fjerde driftsår oppnådde selskapet en bruttopremie (inkl. mottatt reassuranse) på 103.514 kr., men betalte selv 46.984 kr i reassuransepremie. Reassurandørene betalte nesten hele erstatningsbeløpet på   6.345 kr. Det ble et beskjedent overskudd på 146,06 kr., som var en hyggelig forbedring i forhold til underskuddet i 1940 på 3.695 kr.

Selskapets kontorer i Tollbugt. 25 ble rekvirert av den   tyske okkupasjonsmakten. Inntil videre tilbød Aktieselskapet Norske Alliance (se dette) plass for selskapet i sitt bygg i Prinsensgt. 26 (Alliance-gården).

1943 Virksomheten ble utvidet til Moss og Drammen., men også bygg i Lillestrøm og Røyken ble antatt. I mai nådde selskapet 1000 forsikrede hus og feiret begivenheten med en fest for de ansatte!

En undersøkelse av 464 hus viste at bare 17 % av dem var helt i orden, 69 % hadde feil og mangler som kunne føre til soppskader og i 14 % ble funnet store eller små soppskader. Resultatet av denne undersøkelsen ble benyttet av Roschberg ved akkvisisjonsbesøk i mange år fremover etter hvert som selskapet utvidet sin virksomhet til nye byer.

I løpet av den tyske okkupasjonen ble selskapet satt under press for å være med i og betale kontingent til naziorganisasjonen Norges Forsikringsforbund, men holdt sin sti ren som de fleste andre selskapene.   Derimot måtte selskapet finne seg i at Roschberg sammen mange andre utdannede norske offiserer, ble sendt til tysk krigsfangenskap i slutten av 1943 og først kom hjem etter fredsslutningen. I hans fravær ble   selskapets bokholder cand. jur. Herborg Knutrud (f. Steffensen) konstituert som adm. direktør fra begynnelsen av 1944. Hun ble dermed den første kvinne i en slik posisjon i et forsikringsselskap i Norge!

1944 Selskapets drift ble lite av berørt av okkupasjonen og hadde i likhet med de fleste andre forsikrings-selskapene i spesialbransjer relativt gode år. Brutto premieinntekt i 1944 ble 127.384 kr., men premien for avgitt reassuranse ble 56.998 kr. Reservene ble styrket og overskuddet lagt så nær null som mulig – 139,14 kr. – for å unngå å betale skatt.
1946 Virksomheten ble utvidet til Halden og omegn, og deretter fulgte de neste årene en rekke andre byer inntil selskapet i 1963 var representert i 22 byer i Sør-Norge.
1950 Lokalene i Alliance-gården etter hvert ble for små, så selskapet flyttet til Lille Grensen 5.
1962 Selskapet foretok den første store vilkårsendringen i sin historie: Forsikringen ble utvidet til også å omfatte skader forårsaket av husbukk og stokkmaur.
1963 Dette året ga bruttopremie på 480.000 kr. og for egen regning 468.000 kr. Erstatninger for egen regning inkl. forebyggende tilsyn var 201.000 kr. Overskuddet på ca. 17.000 kr. ble avsatt til fonds og   reserver. Antall forsikrede bygninger var kommet opp i 2500.
1965 Roschberg døde 60 år gammel og ble etterfulgt av Sverre Simensen som adm. direktør. Han hadde bred erfaring fra flere livsforsikringsselskap og kom fra stillingen som salgsdirektør i SamvirkeForsikring A/S.
1967 Egenandelen ble satt til en fast sum på 100 kr. Den er senere regulert oppover og var 1500 kr. i 2003. Opprinnelig var den 2 promille av brannpremiesatsen maksimert til 800 kr., men ble i 1949 redusert   til 0,5 promille og maksimert til 250 kr.
1968 Hussoppen kjøpte 50 % av skadesaneringsselskapet Polygon AS (stiftet 1957), og de to selskapene inngikk kontorfellesskap i Pilestredet 15 i 1972. Simensen ble adm. direktør i begge selskap. Polygon hadde en kraftig omsetningsvekst fra 1 mill. kr. i 1970, 100 mill. kr. i 1994 og 400 mill. kr. i 2001.
1970 Regnskapstallene for dette året viste en bruttopremie på 868.000 kr. og premie for egen regning 861.000 kr. Premie- og erstatningsreservene nådde 953.000 kr. og egne fonds 400.000 kr.
1971 Rolf I. Paulsen ble adm. direktør etter Simensen, som døde bare 50 år gammel. Paulsen kom fra stilling i Forsikrings-Aktieselskapet Dovre.
1972 Selskapet var nå representert i 30 norske byer i Sør-Norge.

Selskapet inngikk sin første samarbeidsavtale med et annet selskap, Storebrand. Den gikk ut på at Storebrands agenter også solgte Hussoppens produkter. Dessuten ble hussoppforsikring innarbeidet i noen av Storebrands produkter, men dekket av Hussoppen.

Lignende avtaler ble i de følgende år inngått med en rekke selskaper og førte til betydelig vekst for selskapet – hovedsakelig fordi Hussoppen gjennom disse avtalene ble representert i hele landet – og eget agentnett ble derfor etter hvert avviklet.

1974 Forsikringen ble utvidet til å omfatte også skader forårsaket av andre råtesopper enn hussopp, men med visse begrensninger. Samme år gikk selskapet over til å benytte fullverditakst som grunnlag for   premieberegningen, men innførte ikke fullverdivilkår. Fortsatt var det en øvre grense for erstatningen. En annen viktig endring var at det ble slutt på besiktigelse av bygningene før forsikring ble overtatt – noe som hittil hadde vært et uomgjengelig krav. Nå forpliktet selskapet seg i stedet til å besiktige innen 12 måneder etter at det hadde overtatt en bygning.
1980 Sammen med Polygon kjøpte Hussoppen flere seksjoner i et næringsbygg i Ravnåsv. 3 på Holmlia sør i Oslo
1984 Svein-Håkon Bottolfsen overtok som adm. direktør i de to selskapene etter Paulsen som døde bare 54 år gammel. Han kom fra stilling som leder av teknisk seksjon ved Oslo-kontoret til Forsikrings-Aksjeselskapet Vesta.
1985 Forsikring kunne heretter tegnes uten forutgående besiktigelse, men ble året etter endret til at selskapet nå forbeholdt seg retten til å besiktige en bygning som skulle forsikres når det måtte passe for selskapet eller, som det fra 2009 heter, når det måtte være påkrevet. Bakgrunnen for dette var den store kostnadsbelastningen ved besiktigelser.

På denne tiden utvidet de store forsikringsselskapene sine villa- og hytteforsikringer til de såkalte superforsikringene, som også dekket hussoppforsikring. Denne konkurransen førte til en midlertidig redusert vekst for Hussoppen.

1986 Selskapet gikk over til enhetspremier for ene- og tomannsboliger, fordi erfaringen hadde vist at skade-omfanget på et hus ikke var avhengig av verdien på huset.

Selskapet solgte 1/6 av aksjene sine i Polygon til det svenske selskapet Munters AB. Senere ble mindre poster solgt til Storebrand og Gjensidige, og resten ble solgt til Munters i 2002.

1987 Regnskapstallene for dette året viste en bruttopremie på 9,088 mill. kr. og premie for egen regning 8,980 mill. kr. Disse beløpene var over 10 ganger så høye som i 1970. Premie- og erstatningsreservene nådde   6,592 mill. kr.og egne fonds 10,042   mill. kr.
1988 Selskapet og Polygon kjøpte en sju mål stor tomt i Enebakkveien 307 sør for Ryen og bygget der et 3600 kvm. stort kombinert kontor-, lager- og driftsbygg og med en egen leilighet for kursdeltagere eller brannlidte som prikken over i-en! I 1997 ble påbygget en etasje til, og samlet areal ble da 5400 kvm. Hussoppen eide da 23 % av bygget, men denne andelen ble senere solgt, og Hussoppen er fra 2012 kun leietager i bygget.

Selskapet hadde nå 20.000 poliser.

1998 Regnskapet for dette året viste en premie for egen regning på 18,7 mill. kr. Teknisk resultat ble 3,6 mill. kr. og med tillegg av finansielle resultatet ble resultatet av ordinær drift 5,0 mill. kr. Forsikringstekniske   avsetninger var 21,7 mill. kr. og finansielle og andre eiendeler utgjorde til sammen 85,4 mill. kr., som da utgjorde egenkapitalen.
2003 Flesteparten av selskapets mange besiktigelsesmenn var nå frilancere. Bare 2 % av porteføljen besto av gamle bygårder og fritidsboliger. Bortsett fra If Skadeforsikring og Sparebank1 Forsikring A/S tilbød de andre skadeforsikringsselskapene hussoppforsikring i samarbeid med Hussoppen som særvilkår knyttet til ordinære bygningsforsikringer.

Antall poliser var nå kommet opp i ca.100.000, dvs. en femdobling på 15 år. Premieinntekten nådde 38,7 mill. kr. og egenkapitalen hele 152 mill. kr. Den kraftige økningen siden 1998 skyldtes først og fremst   salget av Polygon-aksjeposten.

2009 Begrensningen i forsikringssum ble sløyfet. Den var på dette tidspunkt kommet opp i 1 mill. kr. for forsikring av private boliger.
2011 Bottolfsen var fortsatt adm. direktør og den kjente advokaten Bjørg Ven styreformann. Driftsinntektene dette året var 96,175 mill. kr., som ga et driftsresultat på 44.248 mill. kr. og et resultat før skatt på 35,706 mill. kr. Sum eiendeler var i løpet av fem år steget til hele 578.445 mill. kr. Egenkapitalandelen var 82,5 %.
2012 Bekjempelse av skadevoldende insekter ble tatt inn i vilkårene – altså ikke bare skaden de forårsaker, men også bekjempelsen av dem. Også bekjempelse av veggdyr og kakerlakker ble tatt inn i vilkårene.
2013 Ved selskapets 75-årsjubileum hadde det 10 ansatte og ca. 300.000 forsikringer. Den sterke veksten i antall forsikringer skyldes sterkt markedsmessig fokus på forsikring av villaer, som nå utgjør 99 % av porteføljen.  Hussoppen har nå samarbeidsavtaler med 17 selskaper, og disse dekker til sammen ca. 2/3 av det norske skadeforsikringsmarkedet i denne bransjen.

Erik Hansen overtok etter Bottolfsen som daglig leder fra   13.2.

Tekst utarbeidet av Dag Wold Dato 05.01.2013
Gjennomgått av Kristian Trosdahl Dato 06.02.2013

Kilder:
Kristian Trosdahl: ”I Norge råtner det fortsatt for større summer enn det brenner …”. Norsk Hussopp Forsikrings historie, utvikling og fremtidsutsikter ved 65-årsjubileet 17. oktober 2003 (2003).
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (flere årganger)
Proff.no (Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig)

 

Skroll til toppen