SPARESELSKAPET

SPARESELSKAPET

Opprinnelig navn

Garanti-Aktieselskapet Norsk Spare Selskap

Stiftet

11.09.1920

Navneendring

Livsforsikrings Aktieselskapet Norsk Spare-Selskap

Dato

15.10.1937

Navneendring

LIV- NOR A.S

Dato

20.01.1981

Navneendring

ALFA Livsforsikring A.S

 

01.01.1990

Navneendring

NOR Forsikring A.S.

 

15.03.1996

Fusjonert med

Livsforsikringsselskapet Gjensidige A/S

 

04.06.1999

Opphørt

Som følge av fusjonen

Dato

 

1920

Spareselskapet ble stiftet 11.9 etter initiativ av advokat Aage Schou og adm. direktør Martin Arnesen i Skadeforsikringsselskapet Dovre, som han i 1910 sto bak stiftelsen av. Schou var for øvrig styreformann i Dovre. Aksjekapitalen var på 30.000 kr. fordelt på 600 aksjer med pålydende kr. 500. Eierne besto av en rekke småaksjonærer, hvorav mange hadde tilknytning til Dovre.

Dansk Spare-Selskap, som ble stiftet i 1913 var forbildet. Det hadde hatt en eventyrlig til-slutning på 45.000 medlemmer på syv år. Forøvrig var dannelse av tilsvarende selskaper i gang i flere land, bl.a. i England, Finland og Tyskland. Også i Norge ble spareur senere tatt i bruk av andre selskap, f. eks. benyttet Det Norske Livsforsikringsselskap Fram A/S (se dette) i en viss utstrekning spareur gjennom sitt datterselskap A/S Livsforsikringskalenderen, og det tidligere Sparetrygden Aktieselskap (stiftet 1934) ble et rent spareurselskap etter at det i 1938 ble omdannet til Livsforsikringsselskapet Sparetrygden (se dette).

Selskapets formål var i henhold til stiftelsespapirene ”å øke sparesansen innen alle samfunds-  lag ved hos sine efter ansøkning optatte medlemmer å innsamle sparepremier særlig ved hjelp av spareur, samt ved å tegne forsikring i norsk selskap for sine medlemmer”. Ideen ved stiftelsen av selskapet var altså å inngå langsiktige spareavtaler hvor innbetalingene ble sam-let inn ved hjelp av patenterte spareur og samtidig gi sparerne en enkel livsforsikringsdek-ning. Urene kunne bare holdes i gang ved regelmessig sparing, f. eks med en krone ukentlig. Selskapets representant hadde nøkkel til urets sparebøsse og tømte spareuret en gang i kvar-talet. Ved den avtalte spareperiodes utløp ble sparebeløpet utbetalt – eventuelt med tillegg av overskudd, og urene tilfalt spareren. Ved død innen spareperiodens utløp ville avtalt spare-beløp bli utbetalt til etterlatte.

Selskapet hadde ikke konsesjon til å drive livsforsikringsvirksomhet, og det ble derfor inn-gått avtale om reassuranse med Norske Liv for avdekning av dødsrisikoen.

Selskapet fikk kontorer i Dovregården i Wergelandsv. 7, og selskapets første adm. direktør ble Martin Arnesen.

Kontrakt ble inngått med en urfabrikk i Schramberg (Württemberg, Tyskland) om leveranse av spareur. Selskapet ble Dansk Spare-Selskaps kontakt i Norge.

1922

De første 2000 spareurene ble levert, og inngåelse av avtaler kunne komme i gang for alvor.

Opprinnelig benyttet man ekstern urmaker når det oppsto problemer, men etter hvert som omfanget økte inngikk reparasjon og klargjøring av spareur i selskapets egen virksomhet. Utskifting av gjeldende mynter ga en del utfordringer.

1930

Virksomheten omfattet dette året 8000 sparebevis.

1937

Ledelsen kom til at virksomheten hadde nådd en så betydelig størrelse at man ønsket å kom-me under Kredittilsynets kontroll. På generalforsamling 9.4 ble det derfor besluttet å omdan-ne selskapet til et livsforsikringsselskap med navnet Livsforsikrings Aktieselskapet Norsk Spare-Selskap. Konsesjon ble gitt 15.10, og aksjekapitalen ble utvidet til 300.000 kr., og reassuranseavtalen med Norske Liv ble sagt opp med virkning fra 1.1.1938.  

Mens selskapet tidligere ikke hadde fokusert på forsikringselementet, gikk man nå over til å tegne alminnelig livsforsikring, og selskapet tok i bruk det nye beregningsgrunnlaget N1939, 3%. Selskapet ble medlem av de Norske Livsforsikringsselskapers Forening og tiltrådte avtalen om felles premier som tidligere var inngått mellom de øvrige selskapene.

1940

Selskapet hadde en jevn vekst i salget frem til 1940. Dette ble et svakt år grunnet krigsut-bruddet.

1942

Fra og med dette året var det en relativt sterk nytegning som vesentlig skyldtes den pengerike-lighet som krigsforholdene førte med seg. Sammenlignet med Sparetrygden, var dog veksten lav.

1943

S. R. Thunem overtok som adm. direktør.

1952

Hans Gisholdt etterfulgte Thunem.

1955

Fra midten av 50-årene tegnet selskapet også gruppelivsforsikring og kollektiv pensjonsfor-sikring i noen grad. Det var dog individuell rente- og kapitalforsikring som var satsingsom-rådet, nå uten spareur.

1969

Dag Dirdal ble adm. direktør.

1977

Markedsnavnet LIV * NOR introduseres.

1981

Selskapet skiftet 20.01 navn til LIV-NOR A/S.

1982

Selskapets hovedkontor flyttet fra Dovregården (Dovre var oppløst i 1978) til Kronprinsens gt. 9.

1985

Innflytting i eget bygg i Engebretsvei 5 på Skøyen, senere kalt LIV-NOR gården.

1987

26.11 ble det inngått en intensjonsavtale mellom LIV-NOR A/S og en gruppe sparebanker, hvor Sparebanken ABC (senere Sparebanken NOR) inngikk som den største og viktigste. Intensjonen med avtalen var å knytte partene nærmere hverandre gjennom eierskap og sam-arbeid med sikte på å tjene kundenes interesser. Sparebankene skulle overta samtlige aksjer i LIV-NOR. Aksjeovertagelsen ble gjennomført relativt raskt etter avtalens undertegnelse.  

1989

Andvake L/L ble kjøpt av den samme bankkonstellasjonen som tidligere kjøpte LIV-NOR. Eierene ønsket å fusjonere LIV-NOR og Andvake. Det ble 8.8 inngått en fusjonsavtale mel-lom partene. Navnet på det fusjonerte selskapet ble ALFA Livsforsikring AS. Intensjonen bak fusjonen var å oppnå rasjonaliseringsgevinster, skape en bedre og konkurransekraftigere enhet og å gi økt grunnlag for teknologisk utvikling, spesielt på distribusjonssiden.

1990

Fusjonen ble gjennomført 1.1.1990.  Forut for denne ble aksjekapitalen økt med 39,7 mill. kr. til 40 mill. kr. i både LIV-NOR og Andvake, slik at aksjekapitalen i ALFA ble 80 mill kr. Finansdepartementet ga sitt samtykke til fusjonen 23.01. ALFA fikk 220 aksjonærer hvorav 26 sparebanker til sammen eide 94 % av aksjekapitalen.

Det ble etablert et nært samarbeid med sparebankene på produkt- og distribusjonssiden. Inte-grerte systemløsninger på aktuelle områder ga det fusjonerte selskap en betydelig vekst i markedet.

1992

Rein Øsebak overtok etter Dirdal som adm. direktør.

1993

Selskapet økte aksjekapitalen til 100 mill kr,

1996

Aksjekapitalen økt med ytterligere 30 mill. kr som en følge av lansering av kollektiv pen-sjonsforsikring.

Selskapet skiftet navn til NOR Forsikring AS 15.03. NOR Forsikring – et selskap i Spare-banken NOR konsernet – var nå 100% eiet av NOR Forsikring Holding A.S. Sparebanken NOR eide nær 80% av aksjene i dette holdingselskapet, mens resten var spredd på 48 andre sparebanker.  

1998

I april ble planer om samordning av Gjensidige-selskapene og Sparebanken NOR offentlig-gjort, og konsesjonssøknad om å danne finanskonsernet Gjensidige NOR ble sendt i juni. Opplegget gikk ut på at Livsforsikringsselskapet Gjensidige skulle omdannes til aksjesel-skap, hvoretter dette selskapet skulle kjøpe NOR Forsikring og fusjonere dette inn, samtidig som navnet ble endret til Gjensidige Nor Spareforsikring A/S.

1999

Det nye finanskonsernet Gjensidige NOR ble iverksatt 22.6 etter å ha fått konsesjon 4.6. Forsikringsbestandene i de to sammenslåtte livselskapene ble samlet. Det gjaldt kollektiv pensjon, gruppeliv og individuell kapital- og renteforsikring, herunder også spareforsikringer og spareurforsikringer (som det ikke var noen igjen av). Gjensidige Liv hadde allerede før fusjonen overført sine rene ettårige risikoforsikringer til skadeselskapet Gjensidige Norsk Skadeforsikring, og tilsvarende ble nå gjort for samme type forsikringer i NOR Forsikring.

Senere gikk Den norske Bank sammen med NOR til DnBNOR, og livselskapet ble da fusjo-nert med det DnB-eide Vital A/S som var dannet gjennom en fusjon fra 1.1.1990 mellom Norsk Kollektiv Pensjonskasse A/S og Livsforsiskringsselskapet Hygea. Vesta hadde hatt aksjemajoriteten i disse, men ble tvunget til å selge seg ut som en av konsesjonsbetingelsene ved Skandias overtagelse av Vesta i 1989 etter selskapets sammenbrudd pga. finanskrisen.

Tekst forfattet av

Kjell Saastad

Dato

16.02.2005

Oppdatert av

Dag Wold

Dato

31.03.2008

Redaksjonen avsluttet

 

Dato

 

Oppdatert av

 

Dato

 

Kilder:

Norsk Spareselskap 25 år, 1920 -1945 (1945).

Sparetrygden 1934-1944 (1944).

DNB Nors arkiv (Styreprotokoller m.m.)

Norsk Forsikrings Årbok (div. år)

Beretning til Forsikringsrådet (div. år)

Skroll til toppen