NORSKE BRAND

NORSKE BRAND

Opprinnelig navn Det norske Brandassuranceselskap A/S Stiftet 08.08.1923
Fusjonert med Forsikringsaktieselskapet Vesta Dato 25.05.1966
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato
1923 Selskapet ble stiftet 8. 8. (reg. 1.11.). Navnet var identisk med det eldste noenlunde varige
brannforsikringsselskapet som ble stiftet i Norge, bedre kjent som Gamle Bergen. Det ble stiftet i 1838 og var et selskap  ”paa Varer og Effecter”. Selskapet gikk inn i Forsikrings-aktieselskabet Vesta i 1900.Bakgrunnen for stiftelsen av selskapet i 1923 var at det blant medlemmene i Den norske Brand-Tarifforening fremkom sterke ønsker om å innføre begrensninger i antall agenter i det enkelte selskap. Dette skapte stor   usikkerhet, og flere av de større selskapene stiftet eller kjøpte eksisterende selskap for å kunne ha agenter i flere selskap. Norske Brand var altså Vestas svar på begrensningstrusselen. Det endte med at det i   Overenskomsten vedtatt i 1926 ble satt et tak på en agent i hvert prestegjeld og by, bortsett fra Oslo med 10 agenter og videre ned til 2 for de større byene. For å unngå at et selskap omgikk disse begrensningene ved å opprette flere selskaper, ble det fastsatt at ”Naar flere selskap har samme ledelse, maa disse selskaper til sammen ikke ha mer end 2 sæt agenter. Selskap som er under samme ledelse som et andet har dog ikke   adgang til særskilt agentsæt med mindre det driver selvstændig direkte brandforsikringsvirksomhet.”   I praksis viste det seg imidlertid at agentantallets begrensninger var til å leve med, slik at disse ekstraselskapene ble lite benyttet – eventuelt bare til gjenforsikring.

Norske Brand tok fra starten opp de fleste skadebransjer samt sjø- og transportforsikring, og etter noen års tilnærmet inaktivitet ble selskapet gradvis tatt i bruk til direkte tegning av de viktigste bransjene som et supplement til Vestas egen tegning. Aksjekapitalen var på 50.000 kr. fullt innbetalt.

Selskapet hadde identisk styre med Vesta. Vestas adm. direktør Nikolai Johannessen ble også adm. direktør i Norske Brand. Den løpende forretningen ble styrt av Vestas egne folk, som for eksempel branndirektøren A. Weltzien.

1928 Aksjekapitalen ble utvidet til 500.000 kr., hvorav 250.000 kr. var innbetalt. Dette innebar en aktivisering av selskapet, som inntil da hadde ligget tilnærmet dødt. Det ble etablert eget avdelingskontor i Vestas   kontorer i Kirkegt.19 i Oslo. Senere ble A. Horn kontorets leder.
1933 Selskapet hadde en total egenregningspremie på 237.000 kr. Brannforsikring var den største bransjen med 204.000 kr. i bruttopremie.
1937 Innbetalt kapital økte til 500.000 kr., slik at kapitalen var fullt innbetalt.
1941 Brutto premieinntekt var 611.000 kr. og for egen regning 312.000 kr. Utbytte ble betalt med 4 %, men hadde vært oppe i 6 % i noen av årene før krigen.
1945 Vestas nye adm. direktør Nicolay Aarestrup overtok også som adm. direktør i Norske Brand, men subdirektør Weltzien hadde fortsatt den daglige ledelsen.
1946 Fra nyttår tok et ikke ukjent navn i norsk forsikring, Jannik Lindbæk, over ledelsen av Oslo-kontoret til Vesta og dermed også av Norske Brands Oslo-kontor. Han var far til den senere adm. direktør i Storebrand med samme navn.
1949 Ass. direktør Sverre Nyfløt overtok fra 15.3. ledelsen av Vestas og Norske Brands Oslo-kontor etter Lindbæk, som ble banksjef ved Bergens Privatbanks Oslo-kontor.
1950 Brutto premieinntekt var 1,5 mill. kr. og premien for egen regning passerte for første gang 1 mill. kr. med 1,059 mill. kr. Nettooverskuddet var på 47.000 kr, og det ble som sedvanlig i disse årene utbetalt 5 %   utbytte.
1959 Ass. direktør Einar Falck kom over fra Bergen for å ta over ledelsen av Vestas og Norske Brands Oslo-kontor fra 1.9. etter at Nyfløt hadde sluttet tidligere på året for å bli ass. direktør i Storebrand.
1960 Brutto premieinntekt steg til 3,1 mill. kr. og premien for egen regning til 2,263 mill.   kr. Overskuddet var 91.000 kr. Det ble utbetalt 6 % utbytte, og de neste årene hele 7,5 %.
1961 Allerede etter to år ble Falck hentet tilbake til Bergen for å overta stillingen som direktør og leder av Finansavdelingen og ble etterfulgt av Per Gjørvad som Oslo-kontorets leder – også han med tittel ass.   direktør.
1962 På generalforsamlingene 15.10. i Bergens Brandforsikringsselskap, Vesta og Norsk Forsikringsaksjeselskap Æolus ble det vedtatt å sammenslutte disse tre selskapene og deres datterselskaper med Vesta som   sentralselskap og med Vestas adm. direktør Nicolay Aarestrup som det sammensluttede selskaps adm. direktør og daglige leder. Etter en flere år lang prosess med ombytting av aksjer, overføring av portefølje og ansatte til Vesta, samordning av virksomheten etc. ble flere av de involverte selskapene så besluttet oppløst på generalforsamlingen 25.5.1966 (reg. 4.7) med virkning fra 30.12., mens de øvrige fire ble videreført av ulike grunner. Denne prosessen omtales som ”Den store Bergensfusjonen”.Norske Brand, som helt fra stiftelsen hadde vært et datterselskap av Vesta, var et av de selskapene som ble besluttet oppløst. Årsaken var ganske enkelt at Vesta ikke lenger hadde noe behov for selskapet i den nye selskapsstrukturen.
Tekst utarbeidet av Thore S. Jordet Dato 01.03.2012
Gjennomgått av Dag Wold Dato 14.03.2012

Kilder:
Fritz W Loy: Vesta i vekst gjennom 100 år. 1880-1980 (1980)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)

 

Skroll til toppen