LAND OG BY

LAND   OG BY

Opprinnelig navn Forsikringsaktieselskapet Land og By Stiftet 11.08.1927
Solgt til Star Holding A/S Dato xx.xx.1983
Navneendring Strand Forsikring A/S Dato 04.11.1984
Navneendring Aktiv Forsikring A/S Dato xx.xx.1986
Solgt til General Accident Ltd. Dato xx.xx.1990
Solgt til Skadeforsikringsselskapet Vesta A/S Dato xx.xx.1998
Fusjonert med Skadeforsikringsselskapet Vesta A/S Dato xx.xx.2003
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato  
1927

 

 

Forsikringsselskapet Norge A/S (se dette) stiftet Forsikringsaktieselskapet Land og By som datterselskap, også det med sete i Drammen, med en innskuttkapital på 50.000 kr. fullt innbetalt. Bakgrunnen var at i 1923 hadde Den Norske Brand-Tarifforening i sin Agentoverenskomst innført en begrensing av det antall agenter et selskap kunne ha – riktignok så høyt som 1294 fordelt på by, tettbygde strøk og landdistrikter (prestegjeld) – og året etter ble antall agenter på landet for et enkelt selskap vedtatt reduseres til under   det halve av det tidligere maksimumstallet der, som var romslige 924 agenter. I 1925 ble det så bestemt at selskaper med felles ledelse ikke kunne ha mer enn totalt to sett med agenter. Enkelte selskap fant da at en løsning var å stifte et datterselskap for på den måten å få flere agenter i byer og   landdistrikt. Det viste det seg at begrensningene i Agentoverenskomsten fikk liten eller ingen betydning, da det tillatte agenttallet var mer enn høyt nok.

Virksomheten i Land og By innskrenket seg til å utstede poliser i selskapets navn. Polisene ble garantert av morselskapet Norge. Et minimum av beløpet på hver enkelt risiko beholdt Land og By, mens resten ble overført som gjenforsikring til Norge. Adm. direktør i Land og By, som i Norge, var Johs. Thv. Thomassen. Direksjonen i Norge var også direksjon for Land og By. Den besto foruten adm. direktør av o.r.sakfører C.O. Lund, grosserer Otto K. Rømcke og grosserer Geo. F. Helmer samt adm. direktør.

1936 Einar Gleditsch etterfulgte Thomassen som adm. direktør i begge selskaper.
1940 Brutto premieinntekt var 153.000 kr., hvorav 65.000 ble holdt for egen regning. Selskapet hadde et netto overskudd på 8.000 kr. og betalte 5 % utbytte. Selskapet hadde siden starten bygget opp et reservefond   på 17.500 kr.
1941 Aksjekapitalen ble økt til 150.000 kr.
1946 Aksjekapitalen ble økt til 250.000 kr.
1950 Premieinntekten var nå kommet opp i nesten 700.000 kr., hvorav 433.000 kr. for egen regning. Årets overskudd var 43.000 kr., og det ble betalt 5 % utbytte. Selskapet hadde nå et reservefond på 95.000 kr.
1952 Den nye direktøren i Norge, Nils J. Hagerup, ble også adm. direktør i Land og By.
1960 Premieinntekten var nesten 1,6 mill. kr. brutto, hvorav 678.000 kr. for egen regning. Overskuddet var 100.000 kr., men det ble ikke betalt utbytte til Norge.
1970 Premieinntekten var ca. 2,7 mill. kr. brutto, hvorav 1,9 mill. kr. for egen regning. Netto-overskuddet var bare 18.000 kr., men likevel tok eierselskapet Norge ut 7 % utbytte.
1980 Premieinntekten var ca. 3,7 mill. kr. brutto, hvorav alt indirekte forretning for egen regning, fordi selskapet i 1979 hadde opphørt å tegne direkte forsikring. Overskuddet de siste årene var så lite at det ikke var betalt utbytte siden 1972.
1981 Kjell Nordahl ble adm. direktør i Norge og Land og By.
1983

 

Norge valgte å selge selskapet til en investorgruppe med Andenæsgruppen A/S som største eier. Formelt var antagelig kjøperen Star Holding A/S, og Land og By ble dermed et datterselskap av dette. Andenæsgruppen var stor innen bygge- og eiendomsvirksomhet, og selskapet skulle nok antagelig tjene som et captive for gruppen. Aksjekapitalen i Land og By ble økt fra 250.000 kr. til hele 10 mill. kr., hvorav en stor del i første omgang ble plassert i aksjer. Som adm. direktør ble ansatt Leif Jarnæss med tidligere fartstid blant annet i Storebrands finansavdeling. Styreformann ble Kjell Andenæs og året etter kom broren Mads Erik inn og året deretter også broren Tor.

Bruttopremien var 1,4 mill. kr. I motsetning til de siste årene under Land og By var dette kun direkte premie, hvorav ingenting ble holdt for egen regning. Det ble registrert 2.000 kr. i overskudd.

1984 Selskapet skiftet navn til det meget passende Strand Forsikring A/S (reg. 4.11), for det hadde sine kontorer i Strandv. 4 på Lysaker i Bærum, hvor hovedkontoret til Andenæsgruppen lå fra det sto ferdig i 1981.

Bruttopremien i det første hele driftsåret var 8,3 mill. kr., derav 60 % direkte forretning. Premien for egen regning var imidlertid bare 972.000 kr. Det ble intet overskudd.

1985 Bruttopremien økte kraftig til 22,4 mill. kr., derav 90 %  direkte forretning. For egen regning ble holdt 2,2 mill. kr. Faktisk ble det også et lite overskudd på 183.000 kr.
1986

 

 

Selskapet fikk inn delvis nye investorer, og aksjekapitalen ble øket til 17,1 mill. kr. pr. 1.8. Jarnæss rykket opp til   styreformann. Mads Erik Andenæs var den eneste gjenværende fra Andenæsgruppen   i styret, hvor nå var kommet inn Bjørn Lunde og Selvaaag-arving Kari Lene Holte. Bakgrunnen for disse endringene var at tre mann fra Storebrand med juristen Jan Gunnar Knudsen i spissen ønsket å lansere et selskap basert på   et delvis nytt konsept innen distribusjon, prissetting og informasjonsteknologi. De vant gehør for sine ideer hos Andenæsgruppen, som stilte Strand Forsikring med dettes konsesjon til disposisjon for trekløveret. Knudsen ble adm. direktør i selskapet, som skiftet navn til Aktiv Forsikring A/S. Den 28.8. dukket selskapets første avisannonse opp, og 1.10. tegnet Aktiv sin første   forsikring – en måned etter at reassuranseavtalene var klare.

Liksom forgjengerne Land og By og Strand Forsikring hadde Aktiv konsesjon på alle arter skadeforsikring. Hovedsatsingsområdet ble imidlertid bilforsikring, men selskapet solgte også brann og kombinert forsikring   spesielt rettet mot kunder i nærområdet i Oslo Vest og i Asker og Bærum. Hovedkontoret ble flyttet til Løkketangen 20 i Sandvika like ved kjøpesentret med samme navn. Dette var selskapets eneste kontor. Selskapet ble således raskt dreiet fra å være mer eller mindre et captive for Andenæs-gruppen til å bli rettet  mot det private forsikringsmarked. Her gikk selskapet delvis nye veier: Det hadde ikke assurandører, men benyttet fra starten bare annonsering, direct mail og telefon i sin distribusjon – senere ble Aktiv blant de første i Norge til å satse på internett som salgskanal. Reassuranse ble i liten grad benyttet.

1988 Brutto premieinntekt i Aktiv i 1986, 1987 og 1988 var hhv. 21,3, 31,9 og 60,7 mill. kr., hvorav nesten alt var direkte forretning og en stadig større andel for egen regning – i 1988 nesten alt. De samme årene   genererte Aktiv over 23 mill. kr. i underskudd, og det ble derfor nødvendig å øke aksjekapitalen til 20,2 mill. kr. dette året. Utbytte ble ikke utbetalt.
1989 Dette året snudde endelig resultatutviklingen og ga et overskudd på nesten 11,9 mill. kr. etter premieinntekt 80,1 mill.kr, derav 78,5 mill. kr. for egen regning.
1990 Selskapet ble solgt til det engelske General Accident Ltd. for 110 mill. kr. Salget ble begrunnet med at Star Holding ønsket å gå ut av personmarkedet, fordi dette ble stadig mere utsatt i konkurransen fra de store enhetene. I stedet skulle fortsatt satses på forsikring til næringslivet gjennom de andre datterselskapene: Norske Triton, Atlantica og delvis også Strand Kredittforsikring. Knudsen fortsatte som adm. direktør, men styret ble helt skiftet ut. Han satt for øvrig i styrene i alle selskapene under Star Holding. Både styre og administrasjon i Aktiv hadde inntil da vært uendret siden overgangen fra Strand Forsikring til Aktiv i   1986.

Selskapet flyttet nå til Kommunegården i Sandvika. General Accident lanserte året etter et tilsvarende selskap i Frankrike og kjøpte til dette formål bruksretten til Aktivs egenutviklede datasystem NICE.

Dette året økte brutto premieinntekt til 91,7 mill. kr., derav 89,4 mill. kr. for egen regning. Årsresultatet sank imidlertid igjen til 3,0 mill. kr.

1995 Brutto premieinntekt var 99,6 mill. kr., hvorav 28,8 mill. kr. for egen regning. Årsresultatet var 5,0 mill. kr.
1997 Regnskapsoversikten i Forsikringsårboken ble lagt helt om. Det fremgår at det ble et negativt teknisk resultat for årene 1995-1997, men bare 1998 var negativt når hensyn tas til finansinntekter.
1998 Aktiv ble overtatt av det siden 1989 svenskeide Skadeforsikringsselskapet Vesta A/S (se Vesta) og fikk Vesta-folk i styret. Knudsen fortsatte som adm. direktør. Selskapet flyttet ut av Kommunegården til andre lokaler på Lilleaker. Aktiv ble deretter drevet som et selvstendig datterselskap av Vesta i Norge. Vesta hadde fra 25.10.1990 selskapet Vesta Dial A/S (fra 22.4.1995 navneendring til Dial Forsikring A/S) med hovedkontor på Økern i Oslo. som drev etter et tilsvarende konsept som Aktiv.
1999 Aktiv lanserte fra 13.2., som det første selskap i landet, sin internettjeneste hvor kundene både kunne beregne og eventuelt tegne forsikring.
2003 Aktiv ble i 2003 fusjonert inn i sitt morselskap og opphørte deretter. Vesta heter i dag Tryg Forsikring og opererer i Norge som en filial av det danske storkonsernet. Markedsandelen er tredje størst blant   skadeforsikringsselskapene i Norge etter Gjensidige og If.
Tekst utarbeidet av Thore S. Jordet Dato 15.12.2011
Bearbeidet og   gjennomgått av Dag Wold Dato 12.11.2012

Kilder:
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)
Store Norske Leksikon: Aktiv Forsikring
Forsikringstidende nr. 8/1990 og nr. 6/1991
ableksikon.no: Andenæsgruppen

Skroll til toppen