KREDITT-GARANTI

KREDITT-GARANTI

Opprinnelig navn Forsikringsselskapet Kreditt-Garanti A/S Stiftet xx.xx.1941
Navneendring Forsikringsselskapet Vesta-Garanti  A/S Dato xx.xx.1992
Fusjonert med Det Norske Kredittforsikringsselskap A/S Dato 23.07.1992
Fusjonert med Vesta Forsikring A/S Dato xx.xx.2003
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato
1956 Selskapet ble stiftet i 1941 som et datterselskap av Norsk Forsikringsselskap Æolus (se dette) og med 2 mill. kr. i aksjekapital, men   ble først registrert 16.4.1956. Inntil da hadde det ikke drevet noen virksomhet. Selskapet var i utgangspunktet et kredittforsikrings-selskap, men skulle også drive med reassuranse av skadeforsikring og livsforsikring generelt.Adm. direktør ble Egill Langlo, som var adm. direktør i eierselskapet Æolus.
1960 Selskapet hadde en brutto premieinntekt på 16.000 kr, hvorav 9.000 kr. var mottatt gjenforsikring.
1962  På generalforsamlingene 15.10. i Bergens Brandforsikringsselskap, Forsikringsaktieselskapet Vesta og Æolus ble det vedtatt å sammenslutte disse tre selskapene og deres datterselskaper med Vesta som sentralselskap og med Vestas adm. direktør Nicolay Aarestrup som det sammensluttede selskaps adm. direktør og daglige leder. Etter en flere år lang prosess med ombytting av aksjer, overføring av portefølje og ansatte til Vesta, samordning av virksomheten etc. , ble  flere av de involverte selskapene så besluttet oppløst på generalforsamlingen 25.5.1966 (reg. 4.7) med virkning fra 30.12., mens de øvrige fire ble videreført av ulike grunner. Denne prosessen omtales som ”Den store Bergensfusjonen”.Kreditt-Garanti, som helt fra stiftelsen hadde vært datterselskap av Æolus, ble videreført som datterselskap av Vesta og med viseadm. direktør Georg Sibbern (tidl. adm. direktør i Bergens Brand) som adm. direktør. Selskapet hadde hatt lave premieinntekter et par år, men livnet til igjen fra 1965.  Også Det Norske Kredittforsikringsselskap A/S (se Norske Kreditt), som hadde vært et datterselskap av Vesta, ble videreført med Aarestrup fortsatt som adm. direktør.  Dette selskapet ble lagt dødt en periode, men fra 1967 ble det mer aktivt igjen.
1968 Ved Aarestrups fratreden ble Einar Falck utnevnt til adm. direktør i Vesta, men sideordnet med Sibbern som fikk samme tittel. Falck ble  samtidig adm. direktør både i Kreditt-Garanti og Norske Kreditt.
1970  Selskapet hadde en brutto premieinntekt på 931.000 kr., hvorav 620.000 kr. var direkte forretning. Nettooverskuddet var 103.000 kr., men som vanlig ble det intet utbytte.Premien var betydelig  høyere enn i søsterselskapet Norske Kreditt, som bare hadde 213.000 kr. – alt direkte premie. Men likevel var overskuddet i det selskapet noe høyere med 154.000 kr. Det ble derfor utbetalt 5 % utbytte i Norske Kreditt.
1977 Olaf Christophersen overtok etter Sibbern som sideordnet med Falck som adm. direktør i Vesta og ble også adm. direktør i både   Kreditt-Garanti og Norske Kreditt.Aksjekapitalen ble utvidet til 10 mill. kr.
1980 Selskapet hadde en brutto premieinntekt på 8 mill. kr, hvorav 4,6 mill. var direkte forretning.
1984 Aksjekapitalen ble utvidet til 33,5 mill. kr.
1986 Ny adm. direktør ble Lars Petter Tveterås
1988 Aksjekapitalen ble utvidet til 61,5 mill. kr.
1990 Opptjent brutto premie utgjorde 68,9 mill. kr. og for egen regning 38,3 mill. kr. Det ble underskudd på 27,4 mill. kr. etter   erstatningsutbetalinger med 66,4 mill. kr. Men brutto erstatninger var hele 206,3 mill. kr.
1991 Harald Mowinckel Troye overtok som adm. direktør i begge selskapene.Dette året fikk reassurandørene blø enda mer. Bruttoerstatningene var 314,6 mill. kr., men for egen regning ble holdt bare 11,6 mill. kr.! Derfor ble det likevel et lite overskudd på 419.000 kr.
1992  Selskapet skiftet navn til Forsikringsselskapet Vesta-Garanti  A/S og ”lillesøster” Norske Kreditt ble fusjonert inn og deretter oppløst.
1993 Skadeforsikringsselskapet Vesta A/S ble innfusjonert i konsernspissen Vesta-gruppen A/S 30.5., som skiftet navn til Vesta Forsikring A/S. Karl Johan Riise overtok som adm. direktør i Vesta-Garanti, mens Troye ble finansdirektør i konsernet.Den allerede påbegynte nedtrapping av virksomheten i Vesta-Garanti fortsatte med bruttopremie ned fra 54,8 mill. kr. i 1991 via 30,4 mill. kr. i 1992 til 14,2 mill. kr. dette året.
1997 Vesta-Garanti avviklet sin kreditt- og hypotekforsikringsvirksomhet, men selskapet ble ikke slettet på dette tidspunkt og leverte regnskap også for 1998 og deretter til og med 2002.
2003  Selskapet ble innfusjonert i Vesta Forsikring og deretter slettet. Navnet ble i 2007 delvis tatt i bruk igjen av Dansk Kaution, som skiftet navn til TrygVesta Garanti.
Tekst utarbeidet av Thore S. Jordet Dato 01.03.2012
Gjennomgått av Dag Wold Dato 26.03.2012

Kilder:
Fritz W. Loy: Vesta i vekst gjennom 100 år . 1880-1980 (1980)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning til Forsikringsrådet (div. år)

Skroll til toppen