ARNE

ARNE  

Opprinnelig navn Forsikrings-Aktieselskapet Arne Stiftet 15.05.1934
Status Oppløst som følge av oppløsningen av morselskapet Dovre Dato 27.08.1979
1934

 

 

 

Selskapet ble stiftet i 1934 etter initiativ av Forsikrings-Aktieselskapet Dovre (se dette). Aksjekapitalen var 125.000 kroner. Det vites ikke om Arne var eid direkte av Dovre eller var et rent søsterselskap. Bakgrunnen for stiftelsen har antagelig sammenheng med at Dovre siden 1912 hadde hatt et agentur i brannforsikring for det Østenfjeldske Norge for Bergens-selskapet Norsk Forsikringsselskap Æolus A/S, men at dette ble sagt opp i 1934 med opphør fra og med 1935. Om det var Æolus som sa det opp eller om det var Dovre er ikke klart, men Dovre ønsket nok å beholde så mye som mulig av Æolus-porteføljen og at tilbud om å fortsette i eget selskap kunne bidra til dette. Imidlertid tegnet Dovre selv brannforsikring, så strengt tatt var det ikke vært behov for Arne for å ta vare på Æolus-kundene, derfor kan det også ha vært andre grunner for å etablere Arne, for eksempel reassuranse. Arnes bransjer fra starten var nemlig brann og gjenforsikring   i flere bransjer.

Selskapet ble selvsagt et rent underbruk av Dovre og administrert av dette selskapet. Adm. direktør i Dovre, Martin Arnesen, var også adm. direktør i Arne, og styret var det samme i begge selskap.

1940 Selskapets premieinntekt var 108.000 kr., herav 77.000 kr. for egen regning.
1943 Martin Arnesens sønn Trygve Arnesen overtok som adm. direktør.
1948

 

Selskapet hadde hittil tegnet direkte brannforsikring, men gikk heretter over til bare å drive med inngående reassuranse.
1950 Selskapet hadde en inntekt fra indirekte forretning på 180.000 kr. Overskuddet var 10.267 kr., og det ble gitt 5 % utbytte. Utover aksjekapitalen hadde selskapet opparbeidet egne fonds på 36.500 kr.
1960

 

Selskapets premieinntekt var 434.000 kr. Nettooverskuddet var bare 15.000 kr., men likevel tok Dovre 7 % utbytte, som det var rom for.
1970 Selskapets premieinntekt var 1,386 mill. kr. Nettooverskuddet var likevel redusert til 11.000 kr., men 8 % utbytte ble gitt. Egne fonds hadde nå steget hadde til 125.000 kr.
1972 Trygve Arnesens sønn, Knut Martin Arnesen, overtok som adm. direktør.
1977 I det siste gjengitte regnskapsår for Arne oppgis premieinntekten (indirekte forretning) å ha steget kraftig de foregående årene til nå 6,240 mill. kr., men likevel ble det et bokført underskudd på 101.000 kr., så det ble ikke utbetalt utbytte. Egne fonds var fortsatt bare 125.000 kr., og var dermed steget langt mindre enn veksten i forretningen burde tilsi. Overskuddet var også meget beskjedent i 1970-årene.
1979

 

Som en følge av oppløsningen av Dovre i 1978 ble også datterselskapet Arne besluttet oppløst i ekstraordinær generalforsamling 27. 8. Dette var nesten et år etter at Dovre var vedtatt oppløst, men   avviklingsprosessen var komplisert og tidkrevende, og Arne var egentlig bare et lite element i denne.  Oppløsningen ble registret 28.9.
Tekst utarbeidet av Thore S. Jordet Dato 17.12.2011
Gjennomgått av Dag Wold Dato 24.11.2012

 

Kilder:   Norsk Forsikrings Årbok (div. år)

Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)

 

Skroll til toppen