Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 2/2016

Du finner hele utgaven på www.nft.nu. Her kan du også søke opp artikler fra de siste 20 årene. Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 14 artikler, 3 av norske forfattere, om aktuelle forsikringsemner.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du en oversikt over de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet. De øvrige artiklene finner du på www.nft.nu.

Godt år for skadeforsikring i Norge, men flere naturhendelser

Av seksjonsdirektør Kari Mørk, Finans Norge

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 13,3 milliarder kroner før skattekostnad for 2015. Dette er en resultatforverring på 3,5 milliarder kr i forhold til 2014. Finansinntektene for 2015 ble noe lavere enn i 2014. Premieinntektene økte med nesten 3 prosent fra året før, mens netto erstatningskostnadene (etter eventuell reassuranse) økte med nesten 7 prosent. Dette gir en skadeprosent på rett under 70 prosent for egen regning.

Lenke: http://www.nft.nu/sv/godt-ar-skadeforsikring-i-norge-men-flere-naturhendelser

Gjensidiges reise inn i et nytt årtusen

Av direktør Jørn Hammer, Gjensidige

Samvirke mellom mennesker og/eller bedrifter antar mange organisasjons- og selskapsformer. Det er et levende og vitalt samvirkemiljø i Norge som på pragmatisk grunnlag bidrar til verdifull vekst og utvikling i samfunnet gjennom tilpassede organisasjonsformer. Hvilken organisasjonsform man velger må alltid forankres i hensiktsmessighetsbetraktninger hvor styrbarhet, risikofordeling og deling av verdiskapningen står sentralt i vurderingen. Når det gjelder forsikringsvirksomhet tillater norsk lovgivning bare 2 organisasjonsformer. Det er aksjeselskapsformen og den gjensidige selskapsformen (som er en samvirkeform). Begge foretaks-former henter sine viktigste organisatoriske regler fra finansforetaksloven, aksjelovene og egne tilpassede selskapsvedtekter.

Lenke: http://www.nft.nu/sv/gjensidiges-reise-inn-i-et-nytt-artusen

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av norsk fripoliseregelverk
Av Aase Rangnes Seeberg, Gjermund Grimsby, Torbjørn Bull Jenssen, Menon Economics

For å sikre en helhetlig norsk næringspolitikk for finansnæringen er det viktig at konsekvensene av særnorske reguleringer er tilstrekkelig utredet. På oppdrag for Finans Norge og Finansforbundet har Menon Economics (Menon) utarbeidet to rapporter som utreder et metodisk rammeverk for samfunnsøkonomiske analyser av politikk rettet mot finansmarkedet, og som gjør en samfunnsøkonomisk analyse av gjeldende finansmarkedsregulering i Norge. I denne artikkelen utdypes utredningens funn vedrørende omlegging av årlig rentegaranti til sluttgaranti for private ytelsesbaserte pensjonsordninger.

Lenke: http://www.nft.nu/sv/samfunnsokonomiske-konsekvenser-av-norsk-fripoliseregelverk

 Øvrige artikler i denne utgaven:

Community-based psychological disaster management groups and psychosocial support to trauma victims – knowledge and awareness

Ett årsmöte med fokus på vårt pensionssystem

En moderniserad föreningslag – hur påverkas försäkringsbranschen?

BlockChain – en del af fremtidens forsikring?

Vad händer med koldioxidbubblan?

Har alle ret til en forsikring på rimelige vilkår?

Take-off of the drones

Jämställda pensioner kräver ändringar i socialförsäkringarna

Digitaliseringen förändrar allt

EU i fokus på medlemsmöte

Poängbedömning av hundförsäkringar

Skroll til toppen