VARDE

VARDE

Opprinnelig navn Avholdsfolkets gjensidige Bilforsikringsselskap Varde Stiftet 23. 03.1934
Fusjonert med Ansvar, ömsesedigt sakföretak för helnyktra (Sverige) Dato 01.01.1989
Opphørt Som følge av fusjonen Dato 31.03.1989
Videreført som Generalagenturet Ansvar Varde A/S  Dato 01.01.1989
Navneendring Generalagenturet Ansvar  A/S Dato xx.xx.1992
Navneendring Generalagenturet Salus-Ansvar ASA Dato xx.xx.1997
Solgt til VÅR Forsikring (bare den norske virksomheten) Dato xx.xx.1998
Status Avviklet i regi av VÅR i forbindelse med Sparebank1 Gruppens oppkjøp av VÅR-Gruppen. Dato 01.10.2000
1934 Motorførernes Avholdsforbund ble stiftet 26.10.1928, og hadde som et av sine viktigste mål å få satt i gang et bilforsikringsselskap spesielt for avholdsfolk. Som et midlertidig tiltak ble det med virkning fra 1.9.1929 inngått en samarbeidsavtale med Den gjensidige bilforsikringsforening Østlandet om å gi premierabatt på bilansvarspremien til avholdsfolk.

 

Samtidig ble det arbeidet for å få etablert et eget selskap, men problemet var å skaffe den nødvendige startkapital på 50.000 kroner. Det ble lånt 20.000 kr. av Det Norske Totalavholdsselskap og resten ble sikret av individuelle medlemmer, slik at 5.2.1934 gikk det ut innbydelse til stiftelse.  Selskapet ble stiftet den 23.3. med landssekretær i DNT, Nils Høgevold som daglig leder. Selskapet ble registrert i Handelsregisteret 10. april 1934. I første omgang tegnet Avholdsfolkets gjensidige bilforsikringsselskap Varde kun forsikring mot brann/eksplosjon og erstatningsansvar (ansvarforsikring).

1937 Forsikringsrådet krevde at erstatningsavsetningene i årets regnskap ble hevet fra 7.000 kr. til 21.000 kr. Representantskapet vedtok etterutligning, men dette ble ikke godkjent av generalforsamlingen. Premietariffen ble i stedet forhøyet i 1938 og også besluttet gjort gjeldende for 1937, slik at det skjedde en faktisk etterutligning.
1940 I forbindelse med krigen ble det innført forbud mot privat bilkjøring, og forsikringsbestanden besto nær sagt bare av brannforsikringer.
1941 Vedtektene ble på generalforsamling 28.6. endret slik at selskapet bare kunne forsikre medlemmer av Motorførernes Avholdsforbund, dvs. ekte avholdsfolk. Samtidig ble det vedtatt også å tegne alminnelig løsøreforsikring mot brann.
1943 Nils Høgevold trakk seg som selskapets forretningsfører, og advokat Ragnar Horn overtok som ansvarlig leder den 1.7. Den nye forretningsføreren fikk en godtgjørelse på 15 % av brutto premie, men med minimums- og maksimumsgrense. Det ble vedtatt vedtektsendring slik at styret kunne dispensere fra den nylig innførte bestemmelsen om at medlemmene skulle være medlem av Motorførernes Avholdsforbund når det kunne skaffes betryggende sikkerhet for at vedkommende var pålitelige avholdsfolk.
1945 Vedtektsendringen fra 1943 ble fjernet igjen. Utsiktene til å få konsesjon for løsøreforsikring ble vurdert som små, derfor ble besluttet å arbeide for opprettelse av et forsikringsagentur, som kunne dekke dette. Representantskapet avviste å ta opp sykkelforsikring.
1946 Regnskapet for perioden 1.4.1945 til 31.3.1945 viste en premieinntekt på ca. 54.500 kr. og erstatninger for 14.400 kr.. Hele 62.000 kr. ble avsatt til premie- og erstatningsreserver. Til sammenligning var tilsvarende tall for Østlandet omtrent 50 % høyere, for ikke å snakke om Thule Gjensidig Biltrygdelag i Bodø som hadde over fire ganger så høy premieinntekt før utbetaling av bonus til sine forsikringstagere. Dette selskap hadde imidlertid en reassuranse-premie tilsvarende omtrent 50 % av bruttopremien, slik at avsetningene likevel ikke ble høyere enn Vardes.

 

Det ble gjennomført vedtektsendringer, der det viktigste var at VARDE også skulle kunne overta vognskade (kasko) i tillegg til brann og ansvar.

1947 Det ble besluttet å oppta forsikring for rutebiler.
1952 Det ble besluttet å utvide polisene til også å dekke tredjemannsinteresse.
1954 Selskapet hadde drøftet opptakelse av ulykkesforsikring med Forsikringsrådet, men konsesjon ble avslått. Styret ønsket å kunne tegne alle typer skadeforsikring, men myndighetene var negative til å gi slik tillatelse. Spørsmål om opprettelse av et eget selskap eller eventuelt et generalagentur for det svenske avholdsselskapet Ansvar ble første gang drøftet, og styret fikk forhandlingsfullmakt.
1956 Aksjeselskapet Ansvar ble stiftet 14.7. med formål å være generalagent for det svenske søsterselskapet Ansvar i Sverige. Spørsmål om konsesjon for et generalagentur møtte også en del motbør fra offentlig hold. Forsikringsrådet var negativ til å gi konsesjon, men Sosialdepartementet ga likevel konsesjon 11.1.1957 for et generalagentur for Ansvar i Norge. Ansvar drev for øvrig virksomhet i mange land. Varde overtok administrasjonen og hadde avgjørende innflytelse i det norske aksjeselskapet som skulle drive generalagenturet. Det ble også vedtatt å åpne for reassuranse innen bilforsikring og økonomisk deltakelse i andre selskaper som drev forsikringsvirksomhet for avholdsfolk. Konsesjon for reassuranse ble gitt i 1958.
1960 Selskapet flyttet inn i St. Olavsgt. 28. Forretningsførerkontrakten med Horn ble endret slik at de ca. 25 personene som arbeidet med forsikringsvirksomheten ble ansatt i Varde. Horn fikk fortsatt mulighet til å drive sin sakførerforretning ved siden av stillingen som adm. direktør i selskapet. Den nye administrasjonsordningen trådte i kraft fra 1.1.1961.
1963 I det siste året med avvikende regnskapsår var bruttopremien 6,553 mill. kr. og for egen regning 5,837 mill. kr. Reservene var øket til 4,300 mill. kr. I forhold til i 1946 hadde nå Varde klart passert Thule og flere andre selskap i premieinntekt og lå like etter Thule med hensyn til reserver, selv om det fortsatt var et av de mindre norske forsikringsselskapene.

 

Interessant er å merke seg at generalagenturet A/S Ansvar hadde en brutto premieinntekt på 882 mill. kr. og 703 mill. kr. for egen regning. Reservene var 399 mill. kr., som var litt lavere enn året før.

1964 Selskapet hadde hatt avvikende regnskapsår og endret nå dette til å følge kalenderåret.
1968 Fra 1.7. gikk adm. direktør over i heldagsstilling, men hadde fortsatt en begrenset adgang til å påta seg advokatoppdrag.
1977 Brutto premieinntekt var dette året 30,043 mill. kr. og for egen regning 28,241 mill. kr. Reserver for egen regning var øket til 19,727 mill. kr. Størrelsen var nå omtrent som Trygd Norsk Forsikringsaktieselskap i Ålesund og Forsikringsselskapet Tor A/S i Tromsø, men begge disse hadde i motsetning til Varde en betydelig sjøforsikringsportefølje. 

 

Generalagenturet hadde utviklet seg sterkt til hele 13,324 mill. kr. i bruttopremie mot 9,601 mill. kr. for egen regning og reserver på 6,676 mill. kr.

1978 De ansatte fikk en tredjedels representasjon i representantskapet.

 

Det ble på midten av 70-tallet arbeidet intenst, men forgjeves, med å starte et livselskap.

1980 De ansatte fikk en representant i styret.

 

Kretsen av hvem som kunne tegne forsikring i selskapet ble i vedtektene utvidet blant andre til kristelige organisasjoner og trossamfunn.

1983 Horn trådte tilbake ved fylte 70 år, og Kjell G. Åbyholm overtok som ny adm. direktør.
1987 Generalforsamlingen vedtok å innlede forhandlinger med svenske Ansvar om etablering av et nordisk forsikringsselskap for avholdsfolk.
1988 Det ble 20.4. etablert et nytt generalagentur for livsforsikring, Ansvar Liv.

 

Generalforsamlingen vedtok 4.7. å slutte Varde sammen med det svenske søsterselskapet Ansvar, og fusjonsavtale ble inngått samme dag. Bakgrunnen for dette var at den nye forsikringslovgivningen, som kom i 1988, medførte krav til egenkapital, som Varde i egenskap av gjensidig selskap ikke hadde mulighet til å oppfylle. Allerede i 1985 hadde myndighetene lagt frem krav om egenkapital i skadeforsikring, som ga betydelige vansker for mindre selskaper uten sterke kapitalkilder.

 

Selskapet nådde i sitt siste regnskapsår en brutto premieinntekt på 106,430 mill. kr. og for egen regning 101,059 mill. kr. Reservene var 95,598 mill. kr. Generalagenturet for det svenske søsterselskapet hadde for den norske forretningen hhv. 59,188 mill. kr., 51,445 mill. kr. og 41,371 mill. kr.

1989 Egenkapitalkravene medførte at Varde og porteføljen i generalagenturet for Ansvar ble slått sammen med det svenske selskapet Ansvar til et gjensidig nordisk selskap, Ansvar, med hovedkontor i Stockholm, som dekket Sverige, Norge og Danmark. Virksomheten ble overført fra 1.1.1989. Selskapet ble i Norge registrert som Ansvar, gjensidig skadeforsikring for avholdsfolk og i Sverige som Ansvar, ömsesidig sakförsäkring för helnyktra. Vardes eierandel i AS Ansvar på 87 % ble også overdratt, mens avholdsorganisasjonene beholdt resten. Hele virksomheten i Norge ble administrert av dette generalagenturet for Ansvar, som skiftet navn til ”Ansvar Varde”. Det overtok arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Norge.

 

Norske representanter gikk inn i organene i det nordiske selskapet. De norske interessene fikk to styremedlemmer med to varamedlemmer og åtte medlemmer (av i alt 51) i

representantskapet. Etableringen av en slik nordisk selskapskonstruksjon var unik og ble muliggjort gjennom en felles komitémerknad fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti i Stortinget (Lex Samvirke). Varde ble slettet som selskap 31.03. 

1992 Generalagenturet skiftet navn igjen til kun Ansvar.

 

Kravet om å være erklært avholdsmann for å tegne forsikring ble fjernet, men disse nye forsikringstakerne ble skilt ut i en egen portefølje, Idea, som ble holdt regnskapsmessig atskilt fra Ansvar-porteføljen. Det norske aksjeselskapet Idea, som ikke drev noen virksomhet, ble i 2004 til SpareBank 1 Medlemskort AS.

1997 Morselskapet i Sverige ble kjøpt opp av Salus og endret navn til Salus-Ansvar. Birger Bøgeblad, som var adm. direktør i Salus-Ansvars danske forsikringsselskap, overtok som adm. direktør for generalagenturet Salus-Ansvar ASA i Norge og leder for filialen i Norge.
1998 Salus-Ansvar besluttet å legge ned sin virksomhet utenfor Sverige, og den norske forsikringsporteføljen ble solgt til VÅR Skadeforsikring AS (se Samvirke). VÅR overtok også de ansatte i Salus-Ansvar ASA og samtidig de ansatte i Forsikringsselskapet Norge A/S. De norske avholdsorganisasjonene overtok imidlertid de deler av agenturets eiendeler, som ikke var relatert til forsikringsdriften og de ansatte.
1999 Salus-Ansvar ASA skiftet navn til Ansvar Gruppen ASA. Forsikringsvirksomheten ble drevet videre som en del av VÅR Skadeforsikring AS, men under merkenavnet Varde.
2000 Ansvar Gruppen ASA ble avviklet og slettet i foretaksregisteret 29.3.

 

Konsernet VÅR ble kjøpt av SpareBank 1 Gruppen AS, og skadeselskapene ble fusjonert med regnskapsmessig virkning fra 1.10.

Tekst utarbeidet av Erik Hagen Dato xx.xx.2004
Tekst bearbeidet og fullført av Thore S. Jordet Dato 27.03.2006
Publisert på opprinnelig hjemmeside Kristian Trosdahl Dato 01.05.2006
Gjennomgått  av Dag Wold Dato 31.12.2011

Kilder: Jan Arild Holbek: Skrift til Vardes 50 års jubileum  (1984)
Protokoller fra styret, representantskap og generalforsamlinger i Varde og Ansvar AS.

Skroll til toppen