TYR

 

TYR

Opprinnelig navn Gjensidigt Forsikringsselskab Tyr Stiftet 21.11.1902
Fusjonert med Samtrygd, Norsk Gjensidig Forsikringsforening Dato 01.01.1964
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato  
1902

 

Konstituerende generalforsamling i selskapet ble ble holdt 21.11. I en periode sto det feilaktig i Årboken at stiftelsen skjedde i 1912. Initiativtaker var Hans Skabo-Brun, som på den tid var generalagent for det danske livsforsikringsselskapet Hafnia. Skabo-Brun ble da også adm. direktør i selskapet fra starten. Direksjonen for øvrig besto av veterinærmajor Stai, sekretær Sigurd Woxen (Landbruksdepartementet) og gårdbruker Ragnvald Holmen. Tyrs egen profilering var ”Tyr er et rent samvirkelag, stiftet 1902 av bønder for bønder”.  Foruten husdyrforsikring kunne også dekkes brannforsikring av de assurerte dyr.

Som i konkurrenten Odin, norsk gjensidig Forsikringsselskap (se dette) baserte man seg på  forsikringsdekning ved hjelp av forskuddspremie og reservefond. Underskudd kunne føres i ny regning med inntil 5 % av årsinntekten før etterutligning ble satt i verk. Så skjedde aldri.

Selskapets navn var etter tidens skikk inspirert av norrøn mytologi. Ukedagen tirsdag er oppkalt etter ham, noe som viser at han er samme gud som den romerske Mars. Tyr var Odins sønn og både seierens gud og gud for rettferdighet, avtaler og tingsteder. I tillegg var han gud for kveg, så selskapsnavnet var absolutt velvalgt. Ut fra de mytologiske slektsrelasjoner skulle man kanskje tro at Tyr var et datterselskap av det fem år tidligere stiftede Odin, men noen slik eller annen nær tilknytning synes ikke å ha eksistert.

1905 Tyr fikk fast veterinærkonsulent.
1911 Skabo-Brun var fortsatt generalagent for Hafnia og hadde kontorer i Grensen 17 (Norske Folks senere gård), dit Tyr også flyttet inn fra starten. Imidlertid måtte han ganske snart gi fra seg Hafnia-agenturet og flyttet da med Tyr til Prinsensgt. 25. Etter noen år flyttet Tyr videre til Pilestredet 13.

Selskapet hadde i perioden 1903-1911 innkassert 10.000 kr. i brannpremie på de assurerte husdyr uten at det hadde vært noen skade.

1912 Virksomheten ble utvidet til også å omfatte brannforsikring av avling og løsøre. Dette skjedde i en egen brannavdeling adskilt fra husdyravdelingen.
1919 Selskapets premieinntekt (nesten alt for egen regning) var litt over 200.000 kr., derav 188.000 kr. i husdyrforsikring og resten brann.
1923 Også noen få av forsikringsaksjeselskapene forsøkte seg med å tilby husdyrforsikring. Dette året var Odin det desidert største, men som nummer to var Norske Globus, Forsikringsaktie-selskap (oppløst kort etter) fulgt av Storebrand, som hadde  nesten dobbelt så høy premie-inntekt som Tyr. I alt 19 selskaper var registret med premieinntekt i husdyrbransjen.

10 år senere var situasjonen dramatisk endret med bare sju selskap med mottatt premie, og Odin som den dominerende med Tyr på klar annenplass. Den totale premien falt fra nesten 1,8 mill. kr. brutto i 1923 til 367.094 kr. i 1933. Forklaringen på dette er nok todelt: Først og fremst den vanskelige situasjonen   i landbruket som førte til at bøndene kuttet ut husdyrforsikring, men nok også en reduksjon av kreaturholdet av samme årsak. Premien fra de mange små lokale husdyrtrygdelag er ikke tatt med  i statistikken verken i 1923 eller senere.

Langt senere, i 1953, var det 12 selskaper med samlet premie nesten 2,3 mill. kr. Odin var da den desidert største  premiemottager med over halvparten av denne og fulgt av Tyr med litt over fjerdeparten.   Storebrand hadde for lengst nedlagt bransjen.

1925 Skabo-Brun ble også adm. direktør i Bygdebrand, gjensidig forsikringsselskap, som ble stiftet 21.3. Dette selskapet var en direkte fortsettelse av Tyrs tidligere ganske lille avdeling for brannforsikring, som nå ble overført til Bygdebrand. Dette selskapet hadde også samme styre og adresse som Tyr. iTyrs eneste bransje ble dermed husdyrforsikring.
1927 Omtrent dette året flyttet selskapet fra Pilestredet 13 til Akersgt.21, Oslo  (tidligere Astoria-gården), som selskapet kjøpte. Selskapets slagord var nå: ”Griser, hester og kyr, inn i Tyr”.   Logoen var en hest og et kreatur i runde sirkler.
1932 Arnt B. Jordan ble ansatt som adm. direktør i Tyr og Bygdebrand etter Skabo-Brun.
1937 Bygdebrand ble nedlagt og deretter slettet.
1949 E. Vigeland ble ansatt fra 1.10. som adm. direktør.
1950 Premieinntekten var 506.000 kr. Tyrs egenkapital var et reservefond på 250.000 og et reguleringsfond på 190.000 kroner.
1957 Etter initiativ fra ordfører i Tyrs representantskap, Guttorm Sollied, ble det nedsatt en felles komité, som utredet samarbeid, eventuelt en sammenslutning av Tyr og konkurrenten Odin. Komiteen leverte en innstilling på 23 sider og gikk blant annet også inn på en vurdering av de lokale gjensidige   husdyr-trygdelagene. Av dem fantes det det så mange som mellom 300 og 400 da komiteen gjorde sin evaluering. Det var enighet om at strukturendringer i husdyrbransjen var nødvendig, men det skjedde likevel ikke noe ennå. Det skulle faktisk ta 6-7 år før fusjonsprosessen førte til et resultat.
1960 Premieinntekte var 1,6 mill. kr.
1961 Samtrygd, Norsk Gjensidig Forsikringsforening (se dette) var blitt fullforsikringsselskap i 1958 og hadde inngått en samarbeidsavtale med Norges Bondelag samme år. Samtrygd ønsket å ta opp husdyrforsikring som ny bransje, og i sin strategiske plan gikk Samtrygd da inn for å fusjonere inn husdyrselskapene Odin og Tyr. Det var en viss kontakt mellom Samtrygd og selskapene, men det førte ikke til noe. Først   våren 1961 gikk Odin i tenkeboksen etter at Tyr hadde tatt kontakt med Samtrygd for å drøfte et mulig samarbeid.
1962 Tyr   hadde fusjonsamtaler med Odin, men disse førte heller ikke fram.
1963 Det ble ført reelle fusjonsdrøftelser mellom Tyr og Samtrygd. En slik sammenslåing ville gi Odin klare strukturproblemer, og det ble derfor også innledet parallelle forhandlinger mellom Odin og Samtrygd. Da forhandlingene mellom Tyr og Samtrygd endte med enighet, kom også Odin ganske raskt ned fra gjerdet. Begge avtalene med Samtrygd ble inngått i løpet av våren og sommeren.

Etter avtalen mellom Tyr og Samtrygd skrev Nationen over 4 spalter: ”Tyr innlemmes i Samtrygd. Revolusjon på landbruksforsikringens område”.

1964 Tyr fusjonerte med Samtrygd fra 1.1. dette året (reg. 23.9.1963). Overføringen av Tyrs portefølje skjedde også fra årsskiftet. Tilsvarende foregikk fusjonen og overføringen av portefølje for Odins vedkommende.

Odins adm. direktør, Thorstein Larsen, ble ass. direktør i Samtrygd under selskapets adm. direktør Jæger Dokk. Tyrs egen E. Vigeland gikk av med pensjon, 64 år gammel.

Tekst påbegynt av Thorolf Berg Dato xx.xx.2004
Bearbeidet og   fullført av Thore S. Jordet Dato 15.12.2011
Gjennomgått av Dag Wold Dato 26.04.2012

Kilder: 
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning til Forsikringsrådet (div. år)
Protokoller Odin  (Gjensidiges arkiv)
K. Færden: Forsikringsvesenets historie i Norge 1814-1914 (1967)

Skroll til toppen