TRYGD

TRYGD

Opprinnelig navn Trygd, Norsk Forsikringsaktieselskap Stiftet 30.06.1930
Kjøpt av Nordengruppen A/S Dato 01.01.1980
Navneendring Storebrand-Norden-Trygd Forsikring A/S Dato 01.01.1983
Navneendring Storebrand Trygd A/S Dato xx.xx.1986
Fusjonert med Storebrand Nord A/S Dato 01.09.1988
Navneendring Storebrand Nord A/S Dato 01.09.1988
Fusjonert med Storebrand Forsikring A/S Dato xx.xx.1991
Status Oppløst som følge av fusjonen Dato  
  1930 Da Statens Kornforretning ble stiftet i 1928, måtte det stilles driftskreditt for alle kornprodu­sentene. Det ble først foreslått dannet en gjensidig kredittforening, men det ble etter hvert ansett som lite tilfredsstillende, og alternativet ble stiftelsen av Trygd, Norsk Forsikrings-aktieselskap. Initiativet kom fra Nasjonalfondet for Landets Oppdyrkning, Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk og Norges Bondelag, som sammen tegnet aksjekapitalen på 150.000 kr. (hvorav 25 % ble innbetalt) i konstituerende generalforsamling 30.6.

 

Med på stiftelsen var også Samtrygd, Norsk Gjensidig Forsikringsforening (se dette). Dette selskapets formål var i utgangspunktet å være et reassuranseselskap for norske bygdebrannkasser, men hadde også opprettet en Landavdeling og en Byavdeling for tegning av direkte brannforsikring der det ikke fantes brannkasser. Samtrygd stillet også sine lokaler i Engensgt.7 i Vika til disposisjon for selskapet, og deres adm. direktør. Hjalmar Steenstrup overtok også samme funksjon i Trygd. Som selskapets styreformann ble valgt skogeier Asmund Enger. Trygds formål var rent konkret forsikring av driftskreditten til korn-produsentene mot pant i den leverte vare, men vedtektene lød på “alle former for skadeforsikring”. Dette betydde at de bransjer skulle tegnes som generalforsamlingen etter hvert bestemte, og fra de første årene ble brannforsikring premiemessig overlegent viktigst.  Reassuransen ble plassert i Samtrygd, som ikke ble aksjonær før i 1940, men som tegnet reassuranse og derfor var interessert i forbindelse med et direktetegnende selskap som Trygd.

 

Trygds slagord i markedsføringen lød ”Trygd forsikring for land og bygd”.

  1931 Resten av aksjekapitalen ble innkalt pr. 1.6., og det ble utdelt 3 % utbytte.
  1932 Kontrakt ble inngått med Bygdemøllenes Landsforening som brannforsikret rundt 100 møller i selskapet.
  1933 Porteføljen av såkornkreditter ga elendig resultat, og året ble avsluttet med underskudd. Forretningen ble avviklet i tiden fremover med ytterligere tap.
  1936 Trygd fulgte med Samtrygd til Karl Johans gt. 45.
  1939 Det ble underskudd på rundt 17.700 kr. etter svake brannresultater, og styrehonorar og utbytte ble derfor sløyfet. Etter 10 års drift var brutto premieinntekt kommet opp i ca. 96.000 kr. (derav 14 % for egen regning), hvorav 98 % brann.
  1941 Steenstrup var en av de ledende krefter i Hjemmefronten og fungerte som dennes ”økonomisjef”. Han ble arrestert i juli 1941 og satt fengslet i Møllergt. 19 til september 1943 da han ble flyttet til Grini og så sendt til Sachsenhausen i november samme år. Han overlevde oppholdet til krigens slutt og kom hjem, hvoretter han ble ansatt som adm. direktør. i Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap med tiltredelse 1.1.1946. Imidlertid omkom han i desember på veg hjem fra å ha vitnet for krigsforbryterdomstolen i Nürnberg, da militærflyet han var i styrtet på Voksenkollen i Oslo Under Steenstrups fravær under krigen ble kontorsjef A.H. Andersen konstituert i stillingen i både Samtrygd og Trygd og fast ansatt fra 1.1.1946.
  1943 Etter nytt underskudd på 10.000 kr. i 1942 drøfter styret likvidasjon eller omlegning av driften. Etter et felles møte med styret i Samtrygd ble konklusjonen at Trygd ikke lenger hadde noe formål og at det var intet i veien for å overdra aksjene til nye eiere.
  1944 Det skjedde ganske snart etter beslutningen om aksjesalg til nye eiere, og private aksjonærer kjøpte alle aksjene. Den konstituerte adm. direktør Andersen sikret seg 10 %. Aksjekapitalen ble i denne forbindelse øket kraftig til 750.000 kr., mens aksjenes pålydende ble redusert fra 5.000 til 1.000 kr. Deretter ble det valgt nytt styre med h.r.advokat R.A. Riekeles som formann. Den nære forbindelsen til Samtrygd blir brutt, og Andersen fortsatte bare i sin stilling i Trygd inntil Bjarne Høilund, tidligere avdelingssjef i Forsikrings-Aktieselskapet Norvegia, ble ansatt som ny adm. direktør fra 1945. Bruttopremien kom dette år opp i 125.000 kr., og året ga så vidt overskudd.
  1945 Selskapet flyttet til Kirkegt. 25 og begynte å tegne kaskoforsikring i sjø.
  1947 Dette ble et godt år, og tidligere års underskudd på ca. 17.000 kr. ble avskrevet.
  1948 Det ble igjen nytt regnskapsmessig underskudd – denne gang på ca. 19.500 kr.
  1949 Norsk Forsikringsselskap Æolus A/S i Bergen tilbød kjøp av minimum 50 % av selskapets aksjer til pari kurs. Etter det dårlige forløp over flere år var dette et akseptabelt tilbud for aksjonærene, som bare hadde fått antydet en pris på 50 % i det åpne marked. Resultatet ble at Æolus overtok vel 86 % av kapitalen. De garanterte at Trygd skulle fortsette som eget selskap, og selskapet fortsatte foreløpig med samme styre. Fjorårets underskudd ble avskrevet. Flere bransjer var nå tatt opp, og samlet brutto premieinntekt ble 830.000 kr. fordelt på 60 % brann og 25 % bil.
  1951 Forsikringsaktieselskapet Elektra i Oslo, med en beskjeden aksjekapital på 68.000 kr., var tidligere kjøpt av Æolus for 75.000 kr., og en arbeidsgruppe i Ålesund hadde en stund arbeidet for å få dette selskapet dit som basis for utviklingen av et lokalt forsikringsselskap. Nå ble imidlertid Trygd betraktet som en bedre kandidat, og 14.1. ble avtalen om flytting av selskapet dit undertegnet og med fortsatt avdelingskontor i Oslo. Fordi ålesunderne var redde for at selskapet skulle bli for dominert av eierne i Bergen, ble det avtalt at 60 % av aksjene måtte plasseres hos eiere i Møre og Romsdal. Styret i Oslo fikk så i oppdrag å foreta underhåndssalg til private aksjonærer i samarbeid med arbeidsutvalgets ledelse i Ålesund. Salget ble fullført i løpet av året. Deretter ble flytting til Storgt. 12 i Ålesund gjennomført, og Bjarne Høilund fulgte med som adm. direktør. Nytt styre ble valgt med arbeidsutvalgets tidligere leder og Æolus’ stedlige representant, direktør Fr. Møller-Christensen, som formann.
  1952 Elektra ble isteden solgt til en investorgruppe på Sørlandet med rederfamilien Mosvold i spissen og omdøpt til Forsikringsselskapet Norrøna A/S (se dette). Det ble der drevet i nært samarbeid med det tidligere innkjøpte Forsikringsselskapet Kysten A/S, som ble omdøpt til Forsikringsselskapet Neptun A/S (se dette).
  1955 Selskapet flyttet til Notenesgt. 2. Det ble et regnskapsmessig svakt år og intet utbytte
  1960 Aldersgrense på 70 år for tillitsvalgte ble innført.  

Det ble intet utbytte for dette året og de derpå følgende fire år etter resultater som så vidt var i balanse.

  1964 Bjarne Høilund falt for den nye aldersgrensen, og kontorsjef, og sønn av styrets formann, Stein Møller-Christensen, ble ny adm. direktør. I generalforsamling 9.6. ble det vedtatt å forhøye aksjekapitalen til 1,125 mill. kr. ved offentlig tegning av 375.000 kr. til pari kurs. Aksjene ble splittet i to med pålydende 500 kr. Brutto premieinntekt oversteg akkurat 1 mill. kr.
  1965 Konsul Karsten Larsen overtok som styreformann.
  1966 Æolus ble innfusjonert i Forsikringsaktieselskapet Vesta som et resultat av ”den store Bergens-fusjonen”, og Vesta ble følgelig ny hoved­aksjonær i Trygd.
  1970 Trygd tegnet en bitteliten andel på 50.000 kr. (0,625 %) i Nordkap, Kredit- og Garantiforsikringsselskap, etter innbydelse fra hovedaksjonæren Forretningsbanken i Trondheim.
  1972 Oslo-kontoret ble nedlagt og representasjonen overtatt av assuransefirmaet Peter Thr. Duborgh.
  1973 Trygd kjøpte Kongensgt. 32B i Ålesund for 2,5 mill. kr., og bygger det om for 1,5 mill. kr. før det flyttet inn året etter.
  1975 Disponent Helge Berset ble valgt til ny styreformann. Æolus, og senere Vesta, hadde holdt ord og overlatt Trygd til seg selv, uten hovedaksjonærens representasjon i dets styrende organer. Etter hvert hadde imidlertid konkurransen mellom dem øket, og Vesta forlangte nå represen­tasjon i styret. Trygd avslo under henvisning til den opprinnelige avtalen og foreslo å kjøpe ut Vesta ved neste kapitalforhøyelse. Der ble saken liggende, og Vesta aksepterte i realiteten Trygds ønske om frikjøp av Vestas eierinteresse.

 

Oslo-kontoret ble gjenopprettet med lokaler i Kronprinsensgt. 9.

  1977 Det var kraftig økning i premieinntekten fra 36,9 mill. kr. i 1976 til 48.8 mill. kr i 1977, eller med vel 30 %. Disse årene ga et resultat på hhv. 129.000 kr. og 130.000 kr. og 8 % i utbytte.
  1978 Dette året derimot ga et meget svakt regnskap med null i overskudd og utbytte etter sterk reduksjon i sjøforretningen på grunn av redusert portefølje i utenlands­forretningen etter store avviklingstap.  

Antall ansatte var 45.

  1979 Selskapet så seg om etter en eventuell partner og fant den i Nordengruppen A.S. i Oslo. Norden tilbød selskapet opprettholdt som selvstendig selskap med fortsatt sete i Ålesund og med egen bedriftsforsamling og eget styre med flertall av medlemmene fra Nordvestlandet, mens Vesta ønsket full sammenslutning med konsernet i Bergen. Nordengruppen utvidet aksjekapitalen fra 24 mill. kr. til 64 mill. kr. pluss 4,5 mill. kr. avsatt til ombytte med Trygds aksjer. Bytteforholdet ble 1 aksje i Trygd pålydende 500 kr. mot 20 aksjer i Norden á 100 kr. pluss et kontantbeløp på 100 kr. for hver innbyttet aksje.

 

Premieinntekten ble dette året redusert med 7 % brutto og 15 % for egen regning etter en kraftig reduksjon i utenlandsporteføljen. Denne reduksjonen ble nesten kompensert med god økning i den direkte premieinntekten. Som året før ble det null både i resultatet og i utbytte.

  1980 Kjøpsavtalen gjaldt fra 1.1.1980. Administrasjon og ledelse fortsatte som før, bortsett fra at Nordengruppen fikk to medlemmer i styret. I generalforsamling 14.1. ble det så vedtatt å utvide aksjekapitalen fra 1,125 mill. kr. til 5 mill. kr. til pari kurs. Utvidelsen på 3,875 mill. kr. ble i sin helhet tegnet av Norden, som også kjøpte Vestas aksjer og de lokale aksjonærenes aksjer. I alt 10.000 aksjer á 500 kr. ble nå eid av Nordengruppen (5500 aksjer) og deres datterselskap (4500 aksjer).
  1982 Med regnskapsmessig tilbakevirkning fra 1.1. vedtok generalforsamlingene i A/S Storebrand-gruppen og Norden-gruppen A.S. 9.6. å fusjonere og den nye A/S Storebrand-Norden-gruppen ble konstituert i ekstraordinær generalforsamling 4.11. I den omfattende samordningsprosessen skiftet Trygd navn til Storebrand-Norden-Trygd Forsikring A/S fra 1.1.1983 og ble datterselskap av Storebrand-Norden Skadeforsikring A/S, som var konsernets holdingsselskap for skadeforsikring. I ekstra­ordinær generalforsamling i Trygd 29.11. ble aksjekapitalen vedtatt utvidet i 1983 fra 5 mill. kr. til 9,5 mill. kr. til kurs 150 hvor overkursen skulle tillegges reservefondet. Utvidelsen ble begrunnet med at selskapet allerede hadde overtatt Nordens regionale portefølje og ville etter fusjonen også overta Storebrands regionale portefølje, samtidig som gruppens maksimaler ble hevet kraftig med tilsvarende følger for premien for egen regning.
  1983 Skipsreder Sverre Farstad ble ny styreformann..

 

Etter de mange underskuddsårene ble det overskudd på hhv. 246.000 kr. i 1982 og 698.000 kr. i 1983, men fortsatt ikke utbetalt utbytte.

  1984 Dette året var brutto premieinntekt så å si fordoblet i forhold til 1983-premien. Nesten all premie var direkte både dette og de foregående årene. Bil var blitt største bransje.
  1985 Viseadm. direktør Harald Thunem overtok etter Møller-Christensen som adm. direktør.
  1986 Storebrand-Norden gruppen sløyfet Norden-navnet og selskapet ble følgelig omdøpt til Storebrand Trygd A/S
  1987 Adm. direktør i morselskapet Storebrand Forsikring A/S, Bjørn Kristoffersen, ble valgt til ny styreformann.
  1988 Storebrand Nord A/S i Tromsø (tidligere Tor A/S) ble innfusjonert i Trygd, som etter en kapitalutvidelse til 19,5 mill. kr. overtok fusjonspartnerens navn Storebrand Nord A/S, idet det tidligere Storebrand Nord ble oppløst som følge av fusjonen. Hovedkontoret flyttet til Trondheim med kontor i Kongensgt. 16, og Thunem fulgte med .
  1991 Selskapet ble innfusjonert i morselskapet Storebrand Forsikring AS og deretter oppløst.
  Tekst utarbeidet av Reidar Lundh Dato 22.05.2006
  Publisert på opprinnelig hjemmeside av Kristian Trosdahl Dato 23.01.2008
  Rettet opp av Reidar Lundh og Dag Wold Dato 05.02.2013

Kilder:
Forsikringstidende (1/1946)
Div. dokumenter (Storebrands historiske arkiv)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)

 

 

 

Skroll til toppen