TOR

TOR       

Opprinnelig navn Forsikringsselskapet Tor A/S Stiftet 13.02.1941
Kjøpt av A/S Nordengruppen Dato 01.01.1976
Navneendring Storebrand-Norden-Tor Forsikring A/S Dato 01.01.1983
Navneendring Storebrand Nord A/S Dato xx.xx.1986
Fusjonert med Storebrand Trygd A/S Dato 01.09.1988
Navneendring Storebrand Nord A/S Dato 01.09.1988
Status Oppløst som følge av fusjonen Dato  
1940 Kapitalflukt fra og utnyttelse av den nordligste landsdelen var to av de viktigste elementene i den argumentasjonen som ordfører, stortingsmann for Venstre fra de nordnorske byene 1937-1945 og fremtredende kjøpmann i Tromsø, Olaf M. Kolsum (1873-1962), benyttet i sitt arbeid i siste halvdel av 1930-årene for å få opprettet et eget forsikringsselskap for Nord-Norge. Han tok 26.5.1936 initiativet til et møte i Handelens Hus i Tromsø hvor tanken for alvor ble lagt fram. Men det skulle ta flere år og mange diskusjoner før det endelig kom et gjennombrudd for forsikringsselskapstanken. Det var den tyske okkupasjonen av landet fra 9.4. som presset dette fram.  Den nordligste landsdelen ble da avskåret fra de okkuperte områdene i sør, og befolk­ningen var bekymret for sikkerheten til sine eiendeler som alle var forsikret i Norges Brannkasse eller andre selskaper i sør. 9.5. ble det holdt et møte i Tromsø for å drøfte spørsmålet om å danne et nordnorsk forsikringsselskap. Der ble det da nedsatt et arbeidsutvalg på tre personer, hvorav Kolsum selvsagt var en av disse. Kongen, regjeringen og ledelsen i Norges Bank ankom Tromsø i midten av mai. Dette var en helt spesiell situasjon som forkjemperne for et nord-norsk forsikringsselskap sikkert benyttet seg av til å argumentere for sin sak overfor regjeringen. Dette lyktes i den grad at det i kgl. res. 18.5. ble gitt tilsagn om statlig aksjetegning på 500.000 kr., derav 250.000 kr. innbetalt. En viktig begrunnelse var at det var tvil om det fantes var tilstrekkelig privat kapital nordpå. Konsesjon til selskapet ble samtidig gitt.

 

I et møte 25.5. ble så etableringen av Forsikringsselskapet Nord-Norge A/S vedtatt med aksjekapital minimum 1 mill. kr. og finansiert 50 % av Finansdepartementet og 50 % ved offentlig tegning. Innbydelse til aksjetegning ble sendt ut gjennom NRK, aviser og banker og med frist 1.6. Ved fristens utløp var offentlig tegnet 810.000 kr., og konstituerende generalforsamling ble avholdt 7.6. Det var samme dag som regjeringen holdt sitt siste statsråd på norsk jord, og finansminister Oscar Torp rakk å undertegne et dokument som bekreftet statens tegning av aksjer før avreisen til London. Søknad om konsesjon ble deretter sendt til Administrasjonsrådet i Oslo, men dette avslo å gi konsesjon av skjønnsmessige hensyn under henvisning til den i daværende Lov om forsikringsselskapers § 1, som gikk ut på at konsesjon kunne nektes når konsesjon ikke var i overensstemmelse med forsikringstagernes, det offentliges eller allmennhetens interesser. Utbetaling av de 250.000 kr. lyktes det heller ikke å få hverken fra Administrasjonsrådet eller Finansdepartementet i Oslo til å foreta. Dermed ble Regjeringens positive behandling av det nystiftede selskapet Nord-Norge et slag i luften, men den la sikkert bak seg en god porsjon goodwill i kjølvannet av dens ferd mot England om bord i HMS ”Devonshire”.

 

Tegningen av kapital til det lokale forsikringsselskapet viste imidlertid at det var mulig å opprette et selskap også uten statens deltagelse. Etter aktivt forhåndsarbeid 4.12. ble det sendt ut invitasjon til dannelsen av et nytt selskap, basert på kjøp av det hvilende selskap Marine Assurance Co. A/S i Bergen. Det var stiftet i 1922 med aksjekapital 5000 kr., men kom aldri i virksomhet. Det viktigste var at selskapets konsesjon fortsatt var i behold. For å få konsesjon til det nye selskapet måtte likevel Bergens-selskapet oppløses og ny søknad innsendes.

1941 I konstituerende generalforsamling 13.2. ble Forsikringsselskapet Tor A/S vedtatt opprettet med en fullt innbetalt aksjekapital på 1 mill. kr. og med formål å tegne de fleste skadebransjer og indirekte liv. Den drivende kraft Olaf M. Kolsum ble naturligvis valgt til styrets formann, og som adm. direktør ble ansatt dispasjør og sjøkaptein Christian Steenstrup med forsikringserfaring fra firmaet Anth. B. Nilsen & Co. Ltd. A/S i Oslo. Konsesjon ble pussig nok innvilget på ettårsdagen for den tyske okkupasjonen 9. 4. (reg. 27.6), og virksomheten begynte 6.8. i leiede lokaler hos Tromsø Forretningsbank i Bankgt. 11. Angivelig hadde Tor de første årene problemer med avdekning av reassuransen siden de sørnorske selskapene ikke ville samarbeide, og man måtte ty til selskaper i Sverige og Danmark. Det første årsregnskap viste en samlet premieinntekt på 20.000 kr. i brann- og
6 200 kr. i sjøforsikring.
1942 Fra og med dette år tillot ikke de tyske myndigheter utgivelse av årsberetninger og lignende, offisielt for å spare papir, så de foreligger ikke så lenge krigen varte. Dette første året endte med en samlet brutto premieinntekt på kr. 321.000, fordelt med 54 % på sjø og 45 % på brann. Resten var små inntekter i spesialbransjene.
1943 Selskapet flyttet til Storgt. 83, og myndighetene forlangte at selskapet skulle gå over til fast kontortid kl. 9 -16 istedenfor oppdeling med lengre pause for middag, som hittil, for å spare elektrisitet.
1944 Adm. direktør ble arrestert av det tyske sikkerhetspoliti og sendt til fangeleir på Grini utenfor Oslo. Som hans stedfortreder fungerer et styremedlem etter tur som” jourhavende” inntil krigens slutt. De kvinnelige funksjonærer fikk to dagers høstferie til bærplukking.
1945 Adm. direktør. ble løslatt i mai og gjeninntrådte i Tromsø. Kjøpmann Per Krefting Willumsen ble ny styreformann. Forsikrings-Aktieselskapet Norden overtok som første norske selskap en andel av reassuransen.  På grunn av tyskernes bruk av den brente jords taktikk i Nord-Troms og Finnmark mistet selskapet en stor del av sin brannportefølje. Erstatningene til ofrene ble ikke dekket av de ordinære forsikringsselskapene, men ble betalt av den offentlige Krigsskadetrygden for bygninger som ble opprettet i 1940. Til tross for god fremgang i sjøforsikring ble total premieinntekt redusert fra 758.000 kr. året før til 552.000 kr.
1946 Etter en tids uenighet med adm. direktør. bestemte styret seg for å si ham opp og fikk støtte av representantskapet, som deretter gikk ut i markedet og ansatte en mann fra Oslo i stillingen. Imidlertid ble saken tatt opp på generalforsamlingen 13.6. Denne støttet adm. direktør og påla representantskapet å omgjøre sin beslutning. Det gjorde det og kom etter hvert til forlik med den uheldige kandidaten. Konsul Sverre Jebens ble ny styreformann. 
1947 Generalforsamlingen 27.5. diskuterte årsregnskapet, som tilslutt ble godkjent mot ni stemmer etter uenighet om de avsatte reserver var tilstrekkelige. Det foreslåtte utbyttet på 2 % ble sløyfet. Disponent Ole Tenvasaas ble valgt som ny styreformann.
1949 Selskapet begynte tegning av bilforsikring. 
1950 Olaf M. Kolsum ble igjen valgt til styreformann, og selskapet fikk konsesjon til å arbeide med reassuranse i skadeforsikring.
1951 Selskapet fikk konsesjon for ansvars- og ulykkesforsikring. Etter hvert som gjenreisingen ble gjennomført, økte brannporteføljen tilsvarende, men siden krigens slutt hadde sjø – det vil i hovedsak si fiskeflåten – vært største bransje. Samlet premieinntekt dette året ble 2,2 mill. kr. hvorav sjø utgjorde 60 %.
1952 Konsesjon ble gitt for garantiforsikring.
1953 Selskapet flyttet til Storgaten 90.
1954 Adm. direktør gikk av etter fylte 70 år, og kontorsjef Karl Román etterfulgte ham. Han ble ansatt i selskapet i 1941. Samtidig overtok konsul Leiv Gabrielsen som styreformann. etter den da 81 år gamle Kolsum. Yngre krefter fikk endelig slippe til!
1955 Selskapet inngikk avtale med Norsk Kollektiv Pensjonskasse A/S (NKP) i Bergen om å bli avde­lings­kontor for Troms og Finnmark. Det ga også mulighet for å tilby finansiering utover det selskapet selv kunne greie.
1957 Det ble forhandlet med nordnorske banker om opprettelse av et lokalt livsforsikringsselskap uten at det blir noe konkret resultat. I stedet ble det ble inngått samarbeid med Norske Forenede Livsforsikrings­aktieselskap i Trondheim ved siden av det samarbeidet Tor allerede hadde med NKP.
1960 Selskapets styreformann nedla sitt arbeid i desember, og viseformannen, grosserer Ole Tyholdt, overtok, og ble formelt valgt til styreformann året etter.
1962 Selskapet kjøpte eiendommene Skippergt. 30/32/34 for å oppføre eget kontorbygg på tomten.
1963 Styret foreslo å øke aksjekapitalen fra 1 mill.kr. til 2 mill. kr. fullt innbetalt ved offentlig emisjon til pari kurs og med fortrinnsrett for de gamle aksjonærer. Dette ville i så fall vært den første kapitalutvidelsen siden starten, men på generalforsamlingen 31.5. fikk forslaget ikke det nødvendige 2/3 flertall, til tross for at samlet premieinntekt nå var kommet opp i vel 9,9 mill. kr.  Samarbeidet med NKP ble utvidet med ansettelse av felles akkvisitører for de tre nordligste fylkene.
1964 Selskapet hadde lenge hatt for trange kontorlokaler og flytter til Sjøgt. 17. i påvente av nybygget i Skippergaten.  Året ble avsluttet med et underskudd på ca. 328.000 kr., som ble dekket av overførsel fra skadereserven. Bil var nå blitt selskapets største bransje. Med svakt resultat ble intet utbytte utbetalt, og det samme gjaldt året etter.
1966 Aldersgrensen for selskapets tillitsmenn ble fastsatt til 70 år. Det ble nødvendig å styrke skade­reservene, og det ble ikke utdelt utbytte dette året heller.
1967 Selskapet ble havariagent for Lloyd`s i London.  Grosserer Eyvind Nordbye ble ny styre­formann.
1968 Det ble et godt forsikringsår, skadereservene ble ytterligere styrket og utbyttet satt til 7 %. Premieinntekten var kommet opp i 13,4 mill. kr., derav 80 % direkte premie.
1969 I generalforsamling 28.4. ble det i henhold til forslaget fra 1963 vedtatt en fordobling av aksjekapitalen til 2 mill. kr. fullt innbetalt ved offentlig emisjon til pari kurs. Det betydde at Tor dermed fikk konsesjon til å drive kredittforsikring som selskapet lenge hadde ønsket. Året rammet Tromsø by kraftig med en stor konflagrasjonsbrann i trehusbebyggelsen i sentrum og senere brann i Grand Hotell. Tor var godt reassurert og greide seg bra.
1970 Utbyttet ble forhøyet til 8 %.
1972 Etter flere totalhavarier i sjø fikk selskapet et regnskapsmessig underskudd på 228.000. kr. Med svake fonds sto aksjekapitalen i fare etter de siste års svakere forløp og økende omkostninger. Selskapet måtte derfor se seg om etter samarbeidspartnere, og i 1973/74 ble det ført samtaler med Nordengruppen A/S, Samtrygd Norsk Gjensidig Forsikringsforening, Storebrand og Forsikringsaktieselskapet Vesta. 
1975 Med marginalt bedre betingelser og garanti for at Tor fikk fortsette som eget selskap i minst 10 år anbefalte styret 28.2. Nordengruppens tilbud og fikk umiddelbart tilslut­ning fra 91,5 % av aksjonærene. Hver Tor-aksje pålydende 200 kr. ble byttet i fem Nordenaksjer à kr. 100 pluss 100 kr. kontant.  Adm. direktør Gunnar Aasberg og soussjef Olav Sandbeck fra Nordengruppen fikk styreplasser sammen med lokale representanter, hvorav styreformann ble kjøpmann Hans Kolsum. Birger Losvik, som var organisasjonssjef i Norden, ble ansatt som viseadm. direktør med sikte på å overta etter Karl Román når han skulle gå av i mai 1979.

Samarbeidsavtalen med NKP ble sagt opp. Selskapets premieinntekt var kr. 27,9 mill.

1977 Et driftstap på 717.000 kr. ble balansert ved overførsel fra skadereserven.  Selskapet flyttet til Grønnegate 58/60.
1979 Selskapet kjøpte Vestregt. 15 sammen med morselskapet Nordengruppen, og Birger Losvik overtok som adm. direktør som forutsatt.
1980 Nordens portefølje nord for Saltfjellet ble overført til Tor. På grunn av nye solvenskrav og øket premievolum ble aksjekapitalen på ekstraordinær generalforsamling 17.12. vedtatt øket til 5 mill.kr. til pari kurs.
1981 Direktør Odd Simonsen rykket opp som ny styreformann. Året ble avsluttet med en samlet premieinntekt på 64,8 mill. kr., som var en økning på 37 % fra året før, som følge av overtagelsen av Nordens portefølje nord for Saltfjellet.
1982 Med tilbakevirkende kraft fra 1.1. vedtok forsikringskonsernene Nordengruppen A/S og A/S Storebrand-gruppen å fusjonere og konstituertes i ekstraordinær generalforsamling 4.11. det nye konsernet A/S Storebrand-Nordengruppen. Tor ble da datterselskap av konsernets skadeforsikringsselskap Storebrand-Norden Skadeforsikring A/S og skiftet selv navn til Storebrand-Norden-Tor Forsikring A/S (reg. 19.3 1984). Aksjekapitalen ble utvidet til 9 mill. kr. til kurs 180, og overkursen ble tillagt reservefondet.  Samtidig ble også Storebrands nordnorske portefølje overført til Tor, og premieinntekten øket fra 101,5 mill. kr. til 220,0 mill.kr. i 1984.
1984 Disponent Kjell Arnesen blir ny styreformann.
1985 Året ga et kraftig regnskapsmessig underskudd på 19,9 mill. kr. som ble dekket ved konsern­bidrag på 20 mill.kr.
1986 A/S Storebrand-Nordengruppen endret navn til Storebrand A/S, og det ble heftig diskutert i Tromsø om navnet der burde bli Storebrand-Tor A/S eller Storebrand Nord A/S, men sistnevnte ble valgt. Året viser et nytt kraftig underskudd på 18,2 mill. kr., som ble dekket ved overførsel fra sikkerhetsreserven og et nytt konsernbidrag på 17 mill. kr.
1987 Nok en gang ble det regnskapsmessig underskudd, denne gang på 15,5 mill. kr., som ble dekket av overførsel fra sikkerhetsreserven og et konsernbidrag på 13,9 mill. kr. Samlet premieinntekt var dette året 293, 9 mill. kr., hvorav ca. halvparten i bilforsikring. Total egenkapital var redusert til ca. kr. 15,5 mill.
1988 Adm. direktør i morselskapet Storebrand Forsikring A/S, Bjørn Kristoffersen, overtok som ny styreformann. På ekstraordinær generalforsamling 29.8. ble det vedtatt en fusjonsavtale hvorved Storebrand Nord A/S skulle overdra alle rettigheter og forpliktelser til Storebrand Trygd A/S i Ålesund, mot aksjer i det fusjonerte selskap. Deretter ble aksjekapitalen i det fusjonerte selskapet, som overtok navnet Storebrand Nord A/S, forhøyet fra 10 mill. kr. til 19,5 mill. kr. Hovedkontoret ble flyttet til Trondheim, og de tidligere regionselskapenes hovedkontorfunksjoner i Ålesund og Tromsø opphørte. I praksis opphørte da det tidligere Storebrand Nord, som var en videreføring av Tor.
1991 Det daværende Storebrand Nord (tidl. Storebrand Trygd) ble selv innfusjonert i Storebrand Forsikring AS og oppløst.
Tekst utarbeidet av Reidar Lundh Dato 22.05.2006
Publisert på opprinnelig hjemmeside av Kristian Trosdahl Dato 23.01.2008
Rettet opp av Reidar Lundh og Dag Wold Dato 05.02.2013

Kilder:
Arne W. Jensen: Forsikringsselskapet Tor A/S – Et nordnorsk selskap gjennom 35 år. Spredte tilbakeblikk (Kopiert hefte 1993/1994)
Div. protokoller og dokumenter (Storebrands historiske arkiv)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)

Skroll til toppen