STELLA

STELLA

Opprinnelig navn A/ S Stella Assuranseselskap Stiftet 04.12.1935
Navneendring Arendal Forsikringsselskab A/S Dato xx.xx.1987
Fusjonert med Storebrand Sør A/S Dato 01.01.1988
Status Opphørt som følge av fusjonen    
1935 Forløperen til dette ganske ubetydelige forsikringsselskapet var forsikringsmeglerfirmaet A/S Stella. Det ble etablert av A/S Polaris Assuranceselskap i 1931 som et forsøk på å skaffe seg tilgang til mer forretning. Aksjekapitalen var 10.000 kr. Resultatene lot vente på seg, og det var også tvil om firmaet ville få tillatelse til fortsatt å drive forsikringsmegling. Stella ble derfor på slutten av 1935 omgjort til et forsikringsselskap under navnet A/S Stella Assuranseselskap med 500.000 kr. i aksjekapital. Det ble startet som et rent sjø- og transportforsikringsselskap, men også med adgang til å dekke reassuranse i alle bransjer. Valget av sjøforsikring skyldtes en antagelse om at det nå ville være et marked for et slikt selskap etter at antall sjøforsikringsselskaper i Norge i løpet av 15 år var redusert til 19 og med 40 % av de norske rederinteressene dekket ute.  

 

Formelt var Stella et datterselskap som skulle arbeide i nøye tilknytning til morselskapet. Det fikk således samme ledelse og administrasjon som Polaris, det vil si adm. direktør Ragnar Poulsson og styreformann Thor Thoresen.

1937 Arendals Forsikringsselskab A/S overtok 98,2 % av aksjekapitalen i Polaris med Stella til kurs 200 %. Dermed overtok Arendals adm. direktør Kr. Lindqvist etter Poulsson og Arendals styreformann N. B. Herlofson etter Poulsson og Thoresen i begge selskap i både Polaris og Stella.
1939 Utviklingen av den direkte portefølje ble ikke som forventet, og det ble derfor uten resultat diskutert med interessenter om eventuell flytning til Kristiansand og samarbeid med redere på Sørlandet – først og fremst Torrey Mosvold senior i Farsund.
1941 Ass. direktør Øistein Lae fratrådte etter uenighet med ledelsen og ser ut til å ha startet A/S Securitas Assuransemegler og Agentbyrå. Dette ble senere overtatt av Polaris og endte opp med å bli solgt til Storebrand-eide A/S Duo i 1991.

 

Brutto premieinntekt var 262.500 kr. og avgitt reassuransepremie i sjø var 147.700 kr., dvs. nettopremie 115.000 kr. Også dette året var det som alle år siden starten null i overskudd og null i utbytte.

1943 En tanke om å flytte til Stavanger og der samarbeide med A/S Stavanger Forsikringsselskap (se dette) ble heller ikke noe av.
1946 Lindqvist døde i november 1945 og ble etterfulgt av Bjarne Holst som adm. direktør i Arendals, Polaris og Stella. Omtrent samtidig rykket grosserer Peter Fløystad opp som styreformann etter Herlofson i de tre selskapene.
1949 Direktør Christian Holst ble ny styreformann etter Fløystad i Polaris og Stella, mens o.r.sakfører Tore Herlofson ble styreformann i Arendals.

 

Det ble fremsatt nye planer om flytting av selskapet til Kristiansand og det ble innledet samtaler med Mosvold-familien og deres rederier. Mosvold valgte imidlertid å kjøpe det sovende Forsikringsselskapet Kysten A/S i Harstad og gjenopplivet det i Kristiansand fra 1.1.1949. Det skiftet så kort etter til navn til Forsikringsselskapet Neptun A/S (se dette).

 

Selskapets forretning besto nå så å si bare av retrosesjoner og reassuranse fra Polaris og Arendals. Etter at håpet om forretning fra Mosvold brast, ble det så bestemt at selskapets sjø- og transportforretning skulle avvikles og utenlandsforretningen i brannforsikring overtas av Arendals.

1952 Det ble bestemt at alle valg i Stella skulle følge beslutninger tatt i generalforsamling i morselskapet, det vil si i Polaris.
1953 Brutto premieinntekt var 804.200 kr. og netto 487.800 kr., for det aller meste sjøforsikring, men også litt brann og spesial. Overskuddet ble 23.000 kr. og som vanlig intet utbytte. I alt var det nå bygget opp 882.000 kr. i skade- og premiereserver.
1954 Polaris gikk 50/50 sammen med Arendals om å kjøpe Stortingsgt. 18 for 2,2 mill. kr. Der hadde Polaris leiet kontorer siden 1932, og Stella hadde følgelig også holdt til der siden sin stiftelse. Arendals hadde tidligere leiet kontor flere steder til sitt avdelingskontor, men flyttet nå inn i Stortingsgt. 18.
1963 10 år senere var brutto premieinntekt 1 149 000 kr., derav nesten 100 % indirekte premie, og netto 562.000 kr. Overskuddet var 35.000 kr. og fortsatt null i utbytte. Reservene var øket til 1.031 mill. kr., det aller meste var erstatningsreserver.
1965 Polaris ble fusjonert inn i Forsikrings-Aksjeselskapet Norske Sjø (se Polaris Assuranse), og selskapet tok deretter navnet Forsikrings-Aksjeselskapet Polaris-Norske Sjø. Arendals valgte imidlertid å beholde Stella og kjøpte det for bokført verdi 1 mill. kr. av de tidligere aksjonærene. Stella på sin side overtok en aksjepost i Arendals på 350.000 kr.

 

Bjarne Holst fortsatte som adm. direktør, og styreformann ble nå Arendals styreformann siden 1949 o.r.sakfører Tore Herlofson etter Christian Holst.

1969 Direktør Jens T. Thommesen ble ny styreformann etter at Herlofson døde. Sistnevnte hadde også før sin død overtatt etter Holst som adm. direktør i Arendals, mens Holst fortsatt beholdt stillingen som adm. direktør tross sine fylte 75 år. Nicolai B. Herlofson ble nå ny adm. direktør i Arendals og dermed også i Stella.
1970 Stellas hovedkontor ble formelt flyttet til Arendal.
1971 Brutto premieinntekt var 866.000 kr., derav hovedsakelig indirekte premie. Netto var 733.000 kr. Overskuddet var 17.000 kr. og utbytte null. Reservene var 986.000 kr.
1973 Skipsreder Rudolf Marcussen rykket opp til styreformann i selskapene etter Thommesen..
1976 Arendal med Stella ble kjøpt av Storebrand , og dette selskaps styreformann Gustav Aarestrup ble da selvsagt valgt inn i styrene.
1979 Viseadm. direktør Bernhard Samuelsen ble ny adm. direktør etter erHerlofsonHerlofson, som valgte å konsentrere seg om stillingene som adm. direktør i Assuranseforeningen Gard og i den fusjonerte Skibsassuranceforeningen i Arendal og Christiania.
1981 Aksjekapitalen hadde helt fra starten i 1935 vært 500.000 kr. På grunn av fallende kroneverdi og økende aktivitet ble det vedtatt en kraftig økning til 5 mill. kr., som i sin helhet ble tegnet av morselskapet Arendal.
1983 Direktør Per Klykken jr. overtok som styreformann.
1985 Storebrands nye adm. direktør Jan Erik Langangen gikk inn i styret etter Aarestrups pensjonering.
1986 Viseadm. direktør Ove Oland ble ny adm. direktør ved Samuelsens pensjonering
1987 Etter at morselskapet hadde skiftet navn til Storebrand-Arendal A/S, overtok Stella det gamle navnet Arendal Forsikringsselskab A/S.
1988 I generalforsamling 3.5. ble selskapet med regnskapsmessig virkning fra 1.1. vedtatt innfusjonert i Storebrand Sør A/S og deretter oppløst. Storbrand Sør A/S var det nye navnet på Storebrand-Arendal A/S som trådte i kraft fra 1.6.1988. Dette selskapet ble fusjonert inn i Storebrand Forsikring A/S fra 1.1.1990 sammen med de øvrige regionale skdeforsikringsselskapene.
Tekst utarbeidet av Reidar Lundh Dato           2005
Publisert på opprinnelig hjemmeside Kristian Trosdahl Dato 13.03.2008
Rettet opp av Dag Wold Dato 25.01.2013

           

Kilder:
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)

 

Skroll til toppen