STAVANGER

 STAVANGER  

Opprinnelig navn Stavanger nye Sjøforsikringsselskap A/S Stiftet 18.09.1924
Navneendring Stavanger Forsikringsselskap A/S Dato xx.xx.1932
Kjøpt av Skadeforsikringsselskapet Vesta A/S Dato xx.xx.1984
Navneendring Stavanger Vesta Forsikringsselskap A/S Dato xx.xx.1984
Fusjonert med Skadeforsikringsselskapet Vesta Dato 01.01.1989
Status Opphørte som følge av fusjonen Dato  
1924

 

Som det følger av navnet hadde Stavanger tidligere hatt et sjøforsikringsselskap. Opprinnelig ble det stiftet i 1863 med navnet Stavangers Søforsikringsselskab. Dette navnet var før avviklingen i 1924 blitt endret   flere ganger og senest til Stavanger Sjøforsikringsselskap A/S. Det var den vanskelige situasjonen for sjøforsikring etter høykonjunkturen de siste årene av og like etter 1. verdenskrig som førte til at selskapet måtte gå til likvidasjon. Det hadde vært utbetalt både 10 % og 15 % utbytte i de foregående årene, men i   1922 ble det underskudd og følgelig null i utbytte.

Imidlertid startet de samme interessentene opp igjen på ny allerede samme år og stiftet 18.9. etterfølgeren Stavanger nye Sjøforsikringsselskap A/S med aksjekapital 200.000 kr., fullt innbetalt. Forutsetningen var, ifølge en merknad i Forsikringsårboken 1924, ”at det gamle selskap har ret til, inden et bestemt tidspunkt, at overta det nye selskaps aktier, hvis likvidasjonen forløper tilfredsstillende.” I virkeligheten var det vel de gamle aksjonærene som fikk denne fortrinnsretten. Avviklingen av det gamle selskapet gikk etter planen, og det nye selskapet startet opp med sjø- og transportforsikring.

Både formannen i direksjonen konsul Hans L. Falck og to av de øvrige medlemmene av direksjonen var de samme som i det gamle selskapet, men i tillegg hadde eierne nå fått med den kjente forsikringsmann Joh.   Wesmann, som hadde eget selskap og flere agenturer for utenlandske selskap i Kristiania. Derimot ble adm. direktør Chr. Simonsen skiftet ut.

1925 Som adm. direktør ble nemlig ansatt infanterikaptein Sven Nielsen. Han hadde siden 1917 vært adm. direktør i det da nystiftede Forsikringsselskapet Kysten A/S (se Neptun) i Harstad, hvor han blant annet   hadde vært medlem av bystyret og ordfører der i perioden 1923-1925 før han flyttet tilbake til sin fødeby Stavanger. Dette var antagelig et tidlig eksempel på headhunting!
1930 Brutto premieinntekt var 212.000 kr., nettooverskuddet 13.000 kr. og utbetalt utbytte 5 %.
1932 Selskapet skiftet navn til Stavanger Forsikringsselskap A/S, idet nye bransjer som brann-, innbrudds- og automobilforsikring ble tatt opp.
1940

 

Oscar A. Iversen fungerte nå som adm. direktør i Nielsens fravær. Grunnen til fraværet var den tyske okkupasjonen. Han var nemlig allerede i 1933 valgt til stortingsmann for Høyre fra Stavanger og satt fortsatt på Stortinget da krigen kom. Som følge av Elverums-fullmakten fikk han en av de tre nye statsrådspostene og ble noen dager senere under regjeringens flukt av sitt parti utpekt til å følge regjeringen til London. Der ble han tillagt ansvaret for Statens Revisjonskontor.

I 1940 var brutto premieinntekt 520.000 kr. Overskuddet var i likhet med på hele 1930-tallet på 13.000 kr., dvs. det som var nødvendig for å betale 5 % utbytte og nødvendig avsetning til reservefondet.

1945 Nielsen (nå med tittel major) vendte hjem fra London som handelsminister og ble gjenvalgt til Stortinget i 1945. Der ble han formann i forsvarskomiteen. Han gjeninntrådte delvis som adm. direktør, og Iversen fikk   tittelen ass. direktør.
1946 Aksjekapitalen ble utvidet til 1 mill. kr. fullt innbetalt.
1947 På grunn av krevende stortingsmannspost valgte Nielsen å fratre og ble erstattet, ikke av den trofaste Iversen, men fra 16.8. av den betydelig yngre Arne Corneliussen. Nielsen ble for øvrig gjenvalgt også i 1949 for siste gang.
1950

 

Brutto premieinntekt var 3,3 mill. kr. Virksomheten ble etter hvert utvidet til de fleste skadebransjer og fra 1950 ble også tegnet livreassuranse.
1960 Brutto premieinntekt var 8 mill. kr., overskuddet 113.000 kr. og utbytte ble 6 %.
1969 Aksjekapitalen ble utvidet til 2 mill. kr.
1970 Brutto premieinntekt var 18,8 mill. kr. Herav utgjorde mottatt reassuranse 8,3 mill. kr.
1977 Ny adm. direktør ble dispasjør Karl Erik Sirevaag.
1980 Brutto premieinntekt var 62,4 mill. kr. Overskuddet var på   599.000 kr., og det ble betalt hele 12 % utbytte. Aksjekapitalen ble utvidet til 4 mill. kr.
1984 Selskapet ble kjøpt av Skadeforsikringsselskapet Vesta A/S (se Vesta) og nytt navn ble Stavanger Vesta Forsikringsselskap A/S (reg. 2.7.).
1985 Aksjekapitalen ble utvidet til 9 mill. kr.
1988 Selskapet ble fusjonert inn i sin eier Vesta ved at aktiva og passiva ble overført til Vesta og selskapet deretter oppløst med virkning fra 1.1.1989. En lignende fremgangsmåte var benyttet ved den store   Bergensfusjonen som ble vedtatt av de involverte selskap i 1962  og gjennomført i årene etterpå med Vesta som det overtakende selskap.

Brutto premieinntekt i selskapets siste år var 181 mill. kr.

Tekst utarbeidet av Thore S. Jordet Dato 01.03.2012
Gjennomgått av Dag Wold Dato 22.03.2012

Kilder:
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)
Sven Nielsen – lokalhistoriewiki.no

Skroll til toppen