POSEIDON

POSEIDON

Opprinnelig navn Søforsikringsselskabet Poseidon Stiftet 07.03.1871
Navneendring Forsikrings-Aktieselskabet Poseidon Dato xx.xx.1911
Fusjonert med Christiania Søforsikringsselskab Dato xx.xx.1964
Navneendring Christiania Sjø og Poseidon Dato xx.xx.1964
Status Opphørt som følge av fusjonen    
1871 Tegningsinnbydelsen til opprettelse av et nytt sjøforsikringsselskap ble sendt ut i februar. Den ble mottatt med stor interesse, og kapitalen ble overtegnet, i Christiania bare etter få timer. Stiftelsesmøtet holdtes på Oslo børs allerede 7.3. Den nominelle aksjekapitalen var på 500 000 Spd., som tilsvarte kr. 2 000 000 etter konvertering til kronemynt etter myntreformen i 1876, men bare 10 % ble innbetalt. Blant innbyderne var Eger & Co. og Steen & Strøm i Oslo, samt And. H. Kiær og J. Thiis & Co. i Fredrikstad. De største

aksjonærene var Johan H. Andresen, Thorvald Meyer og Daniel Steen. Forstanderskapet (representantskapet) ble ledet av Thomas Heftye og Johan H. Andresen.  Som selskapets styreformann ble valgt advokat Jacob Ihlen, og som adm. direktør ble dispasjør Carl Noble Stibolt ansatt. I begynnelsen ble Stibolts kontorlokaler i Tollbodgd. 3 brukt, men selskapet flyttet snart til Kirkegd 17.

 

Selskapet tok i begynnelsen først og fremst sikte på frakt av trelast, som var blitt en betydelig eksportartikkel. Det var på dette tidspunkt hele 12 aksjeselskaper som tegnet sjøforsik­ring i Norge, men bare ett i Christiania, nemlig Christiania Søforsikringsselskab.

1872 Selskapet hadde allerede agenter i 21 norske kystbyer, og de tegnet hele 60 % av premie­inntekten.
1875 Med stor optimisme hadde man opprettet agenturer i flere europeiske havnebyer, men etter svake resultater ble antallet nå sterkt redusert. I 1880-årene ble agenturer igjen opprettet, men med varierende resultater, og fra 1928 ble det igjen slutt.
1884 Hans August Finchenhagen overtok som adm. direktør.
1887 Selskapet hadde bare tegnet vareforretning i seilskutetiden, men siden dampskipene var kommet, og tonnasjen var i rask vekst fra 1885, bestemte man nå også å tegne kasko.
1889 Poseidon gikk sammen med 11 andre skandinaviske selskaper i opprettelsen av et kaskoagentur i London under navnet The United Marine Insurance Companies. Det ble raskt klart at resultatene og kontrollen med virksomheten var dårlig, og selskapet trakk seg ut allerede i 1891.
1893 Som ny adm. direktør ble Hans Christian Stephensen ansatt.
1896 Ved selskapets 25-års jubileum kunne man konstatere at markedet etter svake resultater i 1880-årene nå var redusert til syv aksjeselskaper.
1904 Skipsreder W.P. Lorentzen overtok som styreformann.
1910 Direktør Oswald Berentzen ble ny styreformann.   

Premieinntekten var 1 367 000 kr. for en forsikringssum på 144 mill. kr.

1911 Det ble vedtatt å utvide virksomheten til å omfatte brannforsikring og spesialbransjene – som i praksis ikke kom i gang før i 1927 – og de nye vedtekter endret navnet til Forsikrings-Aktieselskabet “Poseidon”. Samtidig flyttet selskapet til sin nyinnkjøpte gård i Prinsensgt. 5. Grunnfond­forskrivelse på kr. 300 000 ble frigitt, og samme beløp ble overført som innbetalt aksjekapital fra selskapets disposisjonsfond, slik at innbetalt aksjekapital dermed økte fra opprinnelig 200.000 kr. til 500.000 kr.
1916 Selskapet ble med på dannelsen av Scandinavian American Assurance Corporation sammen med 7 norske og 2 danske sjøforsikringsselskaper. Aksjekapitalen var kr. 250 000 kr. og hovedkontoret lå i Kristiania. Det ble også besluttet å utvide virksomheten til å omfatte brannforsikring., men dessverre ble det snart klart at det lå an til betydelige tap, og denne virksomheten ble derfor innstilt allerede i 1920.

I 1918 var brutto premieinntekt kommet opp i 10 mill. kr., men det viste seg at det skulle ta lang tid før man i etterkrigstidens lavkonjunktur kom tilbake til dette høye nivået.

1919 Grosserer Hans P. Krag ble ny styreformann. Igjen ble den nominelle aksje­­­kapitalen øket, denne gang med 500 000 kr., etter overførsel fra disposisjonsfondet, og samlet innbetalt aksjekapital var nå 1 mill. kr.
1926 Etterkrigstiden hadde vært vanskelig for sjøforsikringsselskapene og brutto premieinntekt passerte bunnivået på 1,8 mill. kr.
1930 Christiania Almindelige Forsikrings-Aktieselskap (Storebrand) kjøpte aksjemajoriteten i de tre forsikringsselskapene Poseidon, Christiania Søforsikringsselskap (se dette) og Forsikrings-Aktieselskapet Norske Atlas (se Kreditt-Atlas) for først og fremst å styrke sin sjøforretning. Selskapene fortsatte imidlertid sin selvstendige forsikringsvirksomhet i eget navn under Storebrand-paraplyen.
1931 I 1921 hadde Storebrand kjøpt Fearnleys Assuranceselskab AS (stiftet 1918) av rederiet Fearnley & Eger og døpt dette om til Forsikringsselskapet DUO A/S. Det lille selskapet hadde hatt en nokså turbulent tilværelse med beskyldninger om uregelmessighet og underslag. Storebrand besluttet nå å avvikle selskapet, og Poseidon overtok sjøporteføljen og fra kommende årsskifte også brannporteføljen. Norske Atlas ble også forberedt for avvikling (men gjenopplivet i 1938), i det sjøporteføljen ble avviklet og de øvrige bransjer overført til Storebrand. Poseidon-gården ble solgt for 275 000 kr., og selskapet flyttet til Storebrands gård i Prinsensgt. 11 i tilknytning til hovedkontoret i Kirkegt. 24. Christiania Sø flyttet også dit.

 

UNOs tidligere adm. direktør Peder Carl Hansson, bror av Storebrands adm. direktør Christian Hansson, overtok som adm. direktør i Poseidon etter Stephensen og fikk da ved Storebrands overtagelse av selskapet sin bror som ny styreformann i Poseidon. Den tidligere adm. direktør P. A. Iversen i Norske Atlas ble satt til å forestå avviklingen av dette selskapet under ledelse av Storebrand.

1933 For å forenkle driften ble det opprettet enkelte felles funksjoner med Christiania Sø.
1934 Selskapets funksjonærer ble meldt inn i Storebrands pensjonskasse.  

P. C. Hansson fratrådte som adm. direktør i Poseidon. P. A. Iversen overtok, idet mesteparten av ryddejobben nå var gjort i Norske Atlas.

1935 Som tegn på at et nærmere samarbeid var etablert mellom Poseidon og Christiania Sø ble Iversen og Christiania Søs adm. direktør Michael Krohn utnevnt til ass. direktører i hverandres selskaper.
1937 Direktør O.K. Norderhaug i Storebrand ble ny styreformann.
1941 Direktør Bjarne Ødegaard i Storebrand overtok som styreformann.
1945 Storebrands adm. direktør Per M. Hansson ble styreformann, og selskapet fikk felles regn­skapsavdeling med Christiania Sø. 

P.A. Iversen fratrådte med pensjon og Michael Krohn ble adm. direktør også i Poseidon.

1950 Bjarne Ødegård ble ny adm. direktør i begge selskapene ved Krohns pensjonering.
1952 Selskapet fikk felles reassuranseordning med Christiania Sø og felles styre.
1955 Brutto premieinntekt var kommet opp i 17,5 mill. kr., Aksjekapitalen ble økt til 3 mill. kr.
1957 Ødegaard ble pensjonert og h.r.advokat Hans Chr. Bugge ble ny adm. direktør i selskapene.
1960 Aksjekapitalen ble økt til kr. 5 mill, og brutto premie var kr. 26 mill.
1963 Poseidons brutto premieinntekt dette året var 29,1 mill. kr., derav18,0 mill. kr. indirekte forretning. Premie for egen regning var 11,6 mill. kr. Overskuddet ble 431.000 kr. og det ble utbetalt 6 % utbytte, som var det normale. Søsterselskapet Christiania Sø hadde brutto 27,4 mill. kr., indirekte 20,1 mill. kr. og nøyaktig samme beløp 11,6 mill. kr. for egen regning. Overskudd ble 396.000 kr. og samme utbytte 6 %. Også aksjekapitalen på 5 mill. kr. var identisk. Stort likere kunne de to selskapene ikke være.
1964 I generalforsamling 21.5. ble det vedtatt å overdra selskapets eiendeler til Christiania Søforsikringsselskab med regnskapsmessig virkning fra årets begynnelse. Christiania Sø endret da navn til Forsikringsaksjeselskapet Christiania Sø og Poseidon for å markere at begge selskapers virksomhet ble videreført i dette selskapet, som populært ble kalt Chripos.  Bugge ledet dette selskapet videre. Poseidon ble deretter oppløst. Se videre Christiania Sø. 
Tekst utarbeidet av Reidar Lundh            2005
Gjennomgått av Dag Wold 15.02.2008
Publisert på opprinnelig hjemmeside av Kristian Trosdahl 04.05.2008
Rettet opp av Reidar Lundh og Dag Wold 25.01.2013

 Kilder:
Div. protokoller og dokumenter (Storebrands historiske arkiv)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)                                           

 

 

Skroll til toppen