POLARIS

POLARIS

Opprinnelig navn Aktieselskapet Polaris, Assuranceselskap Dato 20.6.1917
Navneendring A/S Polaris Assuranceselskap Dato xx.xx.1919
Fusjonert med Forsikrings-Aksjeselskapet Norske Sjø Dato 12.03.1965
Navneendring Forsikrings-Aksjeselskapet Polaris-Norske Sjø Dato 01.01.1965
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato  
1917 Dette forsikringsselskapet er et av de 68 som ble stiftet under 1. verdenskrig. Bare to av disse var livsforsikringsselskaper, mens de aller fleste av de øvrige arbeidet innen sjø- og krigsforsikring og reassuranse. Særlig i de siste par årene av krigen da den uinnskrenkede ubåtkrigen skapte stor etterspørsel etter sjøforsikring og tilhørende reassuranse, var tilgangen på nye selskaper stor. Premiene ble etter hvert meget høye, og de selskapene som var heldige, fikk stor fortjeneste. Men gleden ble kortvarig, for etter at krigen sluttet i november 1918, snudde konjunkturene ganske raskt og flere selskap gikk konkurs.

 

Også flere redere gikk aktivt inn for å etablere egne forsikringsselskap for sine skip eller de ønsket også å delta i boomen. Dette var tilfelle da skipsrederne Johan L. Mowinkel Müller, Otto og Thor Thoresen og direktør Gustav Henriksen uten tegningsinnbydelse overtok

25 % av aksjekapitalen hver. Den lød på 2 mill.kr. nominelt, med 50 % innbetalt og forbehold om videresalg av 1/5 av postene.

 

Konstituerende generalforsamling holdtes 20.6. under navnet “A/S Norske Ocean Assuranceselskap”, men før registreringen 28.7. ble navnet forandret til Aktieselskapet Polaris, Assuranceselskap, av hensyn til mulig forveksling med andre norske selskaper og kanskje særlig rederier, som hadde valgt ordet Ocean i sitt navn. Det ble tatt sikte på kun å tegne sjø- og krigsforsikring. Thor Thoresen ble styreformann med Ragnar Poulsson som adm. direktør. Selskapets logo – en polarstjerne – var tegnet av maleren Gerhard Munthe.

 

På stiftelsestidspunktet var det registrert 119 norske og 86 utenlandske forsikringsselskaper i Norge.

1918 Brutto premieinntekt var allerede kommet opp i 13,7 mill kr. Tilsvarende tall ble ikke nådd før en god stund etter 1945, dvs. etter 2. verdenskrig.  Reassuranseandelen var høy, slik at netto premie (for egen regning) bare var 1,6 mill. kr., dvs. 11,7 %.

 

Det ble utdelt “Nytaarsgratiale” på en måneds gasje til funksjonærene og en halv måned til avdelingssjefene.

 

Selskapet presterte i løpet av året – etter sterk intern uenighet – å melde seg ut av og senere inn igjen i Cefor. En ny utmelding senere i året ble det intet av.

 

Selskapet leide nye lokaler i “Poseidongaarden” i Prinsensgt. 5, som eides av Forsikrings-Aktieselskabet Poseidon.

1919 Ny utmeldelse av Cefor ble foretatt.

 

Bruttopremie var nå sunket til 9,1 mill. kr. og med konservativ egenregningspolitikk var nettopremien bare kr. 1,1 mill. kr. Årets overskudd ble likevel hele kr. 400.000.

1922 Selskapet gikk sammen med A/S Wikborgs Assuranceselskap (se Vega) om felleskontor og felles reassuranse for tegning av brannforsikring.
1927 Etter at premieinntekten nå var redusert til 4.0 mill kr. brutto, ble aksjekapitalen nedskrevet til 1 mill. kr. fullt innbetalt. Etter overførsel fra disposisjonsfondet var reservefondet kommet opp i lovens krav på 500.000 kr.

 

For å redusere omkostningene ble gasjene til funksjonærene redusert med 5 %.   

1930 Selskapet vurderte samarbeid med Christiania Søforsikringsselskab og husverten Poseidon, men det bortfalt.
1931 Selskapet begynte å tegne bilforsikring og stiftet dessuten forsikringsmeglerfirmaet A/S Stella. Aksjekapitalen i dette ble 10.000 kr. finansiert ved rentefritt lån fra selskapet.
1932 Selskapet flyttet til Stortingsgaten 18.
1935 Det viste seg etter hvert at forutsetningene for stiftelsen av Stella ikke lenger holdt, og det oppsto også tvil om selskapet ville få tillatelse til fortsatt å drive forsikrings­megling. I ekstraordinær generalforsamling 4.12. ble derfor Stella besluttet omgjort til A/S Stella Assuranceselskap (se Stella) med en fullt innbetalt aksjekapital på kr. 500.000. Stella fikk felles ledelse og administrasjon med Polaris som det ”arbeider i nøye tilknytning til”. Formelt var det et datterselskap. Stella ble et rent sjøforsikringsselskap og ble opprettet fordi antallet av denne type selskaper i Norge i løpet av 15 år var redusert til 19 og med 40 % av de norske rederiinteressene dekket ute.
1937 Arendals Forsikringsselskab A/S (se Arendal) overtok 98,2 % av aksjekapitalen i Polaris med Stella til kurs 200 %. Dette selskaps sjef, Kristian Lindqvist overtok som adm. direktør med direktør Nicolai B. Herlofson som ny styreformann i begge disse selskapene.
1939 Selskapet opprettet Oslo Hypotekselskap A/S med formål kjøp og drift av eiendommer og formidling av lån. Aksjekapital ble fastsatt til 25.000 kr.
1940 Netto premieinntekt var 1,748 mill. kr. Dette var fjerde år på rad uten overskudd og utbytte.
1944 Selskapets aksjekapital ble økt til 1,5 mill kr. fullt innbetalt.
1945 Direktør Bjarne Holst rykker opp som adm. direktør, og grosserer Peter Fløystad overtok som styreformann.

 

2.500 Polarisaksjer (pål.625.000 kr.) ble solgt til Arendals egne aksjonærer, som derved ble direkte eiere av Polaris. Derigjennom ble de også eiere av Stella

1946 Lindqvist døde og ble etterfulgt av Bjarne Holst, som også overtok sjefsstolen i Arendals og Stella.
1948 Direktør Christian Holst ble ny styreformann.
1953 Brutto premieinntekt var 12,183 mill. kr. til sammen i sjø-, brann- og spesialforsikring. Netto premieinntekt var bare 3,443 mill. kr., så reassuranseandelen var høy – over70 % i sjø. Dette premienivået var ca. 3 mill. kr. lavere enn Arendals samlede bruttopremie og ca. 4,5 mill. lavere enn Arendals samlede nettopremie. Nettooverskuddet på 271.000 kr. ga grunnlag for 6 ½ % utbytte.
1954 Selskapet gikk 50/50 med Arendals om kjøp av gårdselskapet Stortingsgt. 18.
1959 Skipsreder Fred. Olsen meldte sin interesse for å kjøpe datterselskapet Stella, men forhandlingene strandet, og isteden opprettet Fred. Olsen assuransemeglerfirmaet Fred. Olsen Brokers A/S.
1963 Brutto premieinntekt var 14,107 mill. kr., derav nesten halvparten indirekte premie. Overskuddet var nå 250.000 kr. og 10 % utbytte. Aksjekapitalen ble doblet til 3 mill. kr.
1964 Det ble innledet fusjonsforhandlinger med Forsikrings-Aksjeselskapet Norske Sjø (se Polaris-Norske Sjø). Disse munnet ut i et utkast til fusjonsavtale, som ble vedtatt i ordinær generalforsamling i begge selskaper 12.5. Allerede i oktober vedtok det overtagende selskap Norske Sjø å endre sitt navn fra 1.1.1965 til Forsikrings-Aksjeselskapet Polaris-Norske Sjø, selv om den endelige fusjonsavtalen ennå ikke var i havn.
1965 Fusjonsavtalen ble endelig vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 12.3. i Norske Sjø og Polaris. Samtidig vedtok Norske Sjø å forhøye sin aksjekapital fra 9 mill. kr. til 15 mill. og kjøpte aksjene i Polaris med aksjebytte 1 for 1. Siden Norske Sjø var overtagende selskap, ble Polaris slettet i etterkant av fusjonen. Gjennom denne transaksjonen ble Arendals aksjepost i Polaris byttet i aksjer i Polaris-Norske Sjø, og dessuten kjøpte Arendals tilsvarende antall aksjer i Norske Sjøs kapitalutvidelse. En fusjon med Arendals ble faktisk også diskutert, men kravene derfra ble for stive.

 

Stella fulgte ikke med på kjøpet av Polaris, men ble overtatt direkte av Arendals til en bokført verdi av 1 mill. kr. Premieinntekten lå da på ca. 1,2 mill. kr.

 

Norske Sjøs sjef Erik L. Flinder ble adm. direktør, og advokat Hans Aasnes fra Norske Sjø overtok som styreformann. De to selskapene var noenlunde jevnstore: Polaris hadde en brutto premieinntekt på ca. 14 mill.kr. og Norske Sjø ca. 17 mill. kr. Begge hadde ca. 70 % sjøforretning.

 

Polaris som enenavn på et forsikringsselskap dukket opp igjen da Polaris-Norske Sjø (se dette) i 1981 valgte å kvitte seg med siste del av sitt fusjonsnavn.”Nye” Polaris ble så kjøpt av Vesta-gruppen A/S og deretter av UNI Forsikring – gjensidig skadeforsikringsselskap –  og kom dermed inn i UNI Storebrand- konsernet etter UNIs fusjon med Storebrand i 1991, hvoretter det ble fusjonert inn i Storebrand International Insurance A/S og oppløst.

Tekst (felles for Polaris og Polaris-Norske Sjø) utarbeidet av Reidar Lundh Dato

 

           2004
Gjennomgått av Dag Wold Dato  28.01.2005
Publisert på opprinnelig hjemmeside av Kristian Trosdahl Dato  15.01.2008
Omredigert (teksten oppdelt i to selskap) av Dag Wold Dato  23.01.2013
Gjennomgått av Reidar Lundh Dato  31.01.2013

 Kilder:
Div. protokoller og dokumenter (Storebrands historiske arkiv)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)

Skroll til toppen