POLARIS – NORSKE SJØ

 

POLARIS – NORSKE SJØ

Opprinnelig navn Forsikrings-Aksjeselskapet Norske Sjø Stiftet 19.04.1951
Fusjonert med Aktieselskapet Polaris Assuranceselskap Dato 12.03.1965
Navneendring Forsikringsaksjeselskapet Polaris-Norske Sjø Dato 01.01.1965
Navneendring A/S Polaris Assuranse Dato 06.11.1981
Solgt til Vesta-gruppen A/S Dato xx.xx.1984
Kjøpt av UNI Forsikring – gjensidig skadeforsikringsselskap Dato xx.xx.1989
Navneendring UNI-Polaris Forsikringsaksjeselskap Dato xx.xx.1989
Fusjonert med UNI Storebrand International Insurance A/S Dato xx.xx.1990
Status Opphørt som følge av fusjonen    
1951 Selskapet ble stiftet hovedsakelig av skipsredere, fordi det norske marked på det daværende tidspunkt hadde for liten kapasitet til å dekke den norske handelsflåten. Formålet var altså å dekke sjø (og luftfart), men selskapet fikk konsesjon i alle skadebransjer og reassuranse. Aksjekapitalen var 1 mill. kr. fullt innbetalt, og stifterne – i alt 15 – tegnet hele kapitalen, enten personlig eller på vegne av sine rederier. Som styreformann ble valgt o.r.sakfører Hans Aasnæs og som adm. direktør ble ansatt Øistein Lae, som også var en av initiativtagerne til opprettelsen. Selskapet overtok samtidig aksjene i Laes meglerfirma A/S Securitas der Lae ble valgt som enestyre. Dette selskapet var opprettet i 1941 som assuranse- og havaribyrå da Lae sluttet i Aktieselskapet Stella Assuranceselskap samme år (se Stella).
1954 På ekstraordinær generalforsamling 11.1. ble aksjekapitalen vedtatt øket til 2 mill. kr. fullt innbetalt til pari kurs. Utvidelsen ble i sin helhet tegnet av de gamle aksjonærene. I ekstraordinær generalforsamling 21.10. ble også aksjekapitalen i A/S Securitas utvidet fra 50.000 kr. til 500.000 kr.
1959 Selskapet flyttet til Haakon VII’s gate 7.
1960 Ny kapitalutvidelse, denne gang til 3 mill. kr. til pari kurs. Aksjonærene tegnet det hele. Premieinntekten var nå kommet opp i kr. 12 mill.
1962 Aksjekapitalen ble utvidet til 4,5 mill. kr. til kurs 140 %. Fremdeles var tegningen begrenset til de eksisterende aksjonærene.
1963 Norske Sjø søkte etter partnere som kunne styrke kapitalen, og det ble ført samtaler med Forsikrings-Aktieselskapet Norden i Oslo, men uten resultat. Storebrand hørte om dette og tok et initiativ, men heller ikke dette ble det noe av. På generalforsamlingen 30.5. ble det derfor vedtatt en ny utvidelse av aksjekapitalen – denne gang til 6 mill. kr. til pari kurs, som ble fulltegnet.  

Adm.direktør Øistein Lae gikk av med pensjon, og hans nestkommanderende Erik L. Flinder overtok.

1964 Den ordinære generalforsamling 12.5. vedtok enda en ny kapitalutvidelse til 9 mill. kr. til pari kurs, som også denne gang ble tegnet av de gamle aksjonærene. På ekstraordinær generalforsamling 8.9.ble det så etter en tids forhandlinger vedtatt utkast til fusjonsavtale med Aktieselskapet Polaris Assuranceselskap, hvor Arendals Forsikringsselskab A/S (se dette) var hovedaksjonær etter å ha overtatt selskapet i 1937. Denne avtalen ble samme dag også vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i Polaris.  

Allerede i oktober vedtok så Norske Sjø – som var det overtagende selskap – å endre selskapets navn til Forsikringsaksjeselskapet Polaris-Norske Sjø med virkning fra 1.1.1965, og overtok driften av Polaris fra samme tidspunkt. Den formelle delen av fusjonen ble utsatt til utpå nyåret 1965.

1965 Fusjonen ble endelig vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 12.3. På samme møte ble det også vedtatt en ytterligere økning av aksjekapitalen i Polaris-Norske Sjø fra 9 til 15 mill. kr. med tegning til pari kurs for å finansiere kjøpet av Polaris, og aksjene ble samtidig splittet fra pålydende 1000 kr. til 250 kr. 50 % av utvidelsen ble brukt til nye aksjer til aksjonærene i Polaris. Disse ble byttet 1 mot 1. De resterende 3 mill. kr. ble forbeholdt aksjonærene i Polaris til nytegning til pari kurs. Som hovedaksjonær i Polaris beholdt Arendals sin forholdsvise aksjepost og deltok også i nytegningen. Polaris hadde på sin side en mindre aksjepost i Arendals som det fikk kjøpt ved kapitalutvidelsen i 1963 for å styrke forbindelsen mellom de to selskapene, og Arendals kjøpte nå denne post tilbake.           

Ved salget av Polaris fulgte ikke datterselskapet A/S Stella Assuranceselskap med. Mot en pris av 1 mill. kr., som tilsvarte bokført verdi, fikk Arendals beholde Stella. Polaris opphørte så med tilbakevirkende kraft fra årsskiftet 1964-1965.

1966 Skipsreder Sigurd Skaugen ble ny styreformann, og det førtes samtaler med det Oslo-baserte A/S Forsikringsselskabet Viking om en mulig sammenslutning, men samtalene førte ikke frem. Isteden havnet Viking i Storebrands hender to år senere.
1973 Det ble lagt vekt på tegning av utenlandsk forretning etter nedgang i premieinntekt fra norsk forsikring, og selskapet overtok andeler i tegningsagenturer for direkte forretning i London og Toronto.
1974 Det ble enighet med Arendal Forsikringsselskab A/S (som nå skrev Arendal uten s i navnet) om å oppheve avtalen om gjensidig styrerepresentasjon, og styret ble deretter redusert fra ni til syv medlemmer. Aksjekapitalen ble i general­forsamlingsmøte 22.5. besluttet øket fra 15 mill. kr. til 18 mill. kr. gjennom en fonds­emisjon på kr. 1,5 mill. og nytegning til pari kurs på kr. 1,5 mill. Aksjenes pålydende ble samtidig splittet i fem med pålydende 50 kr. mot tidligere 250 kr.
1975 Etter Sigurd Skaugens død ble direktør Hans Chr. Henriksen valgt til ny styreformann. 

Det ble besluttet å gå inn med en investering på 10 % tilsvarende 10 mill. kr. i det nystiftede sveitsiske reassuranseselskap Rhein Re.

 

Brutto premieinntekt dette året var 194,8 mill. kr., derav 123,8 mill. kr. (63,6 %) i indirekte forretning. Bruttopremien var litt lavere enn i Arendal, men den indirekte premien var mye høyere som følge av at Arendal hadde en mindre andel sjøforretning i sin portefølje. Overskuddet ble 2,050 mill. kr. og utbetalt utbytte 8 %. Året før var det intet overskudd, men likevel 5 % i utbytte.

1976 Storebrand kjøpte aksjemajoriteten i Arendal Forsikringsselskab A/S og fikk dermed en indirekte eierandel i Polaris-Norske Sjø som dette selskapet var lite fornøyd med. Storebrand gikk med på ikke å kjøpe flere aksjer uten samtykke fra styret i Polaris-Norske Sjø.
1980 Skipsreder Knut Staubo ble ny styreformann etter Henriksen, som falt for aldersgrensen.
1981 Aksjekapitalen ble i generalforsamlingsmøte 25.5. besluttet forhøyet til 24 mill. kr. ved nytegning. Den ekstraordinære generalforsamling 6.11. vedtok navneendring til Polaris Assuranse A/S med virkning fra 1.1.1985. Dette innebar at navnet til det opprinnelige Polaris, som opphørte i 1965 med fusjonen med Norske Sjø,ble hentet frem igjen.
1985 Selskapet flyttet inn i Parkveien 61 i november. Dette nybygget var kjøpt året før.  

Storebrand kjøpte resten av aksjene i Arendal Forsikringselskap, og fikk dermed ytterligere    6 % av aksjekapitalen i Polaris Assuranse. Etter initiativ fra Polaris Assuranse solgte derfor Storebrand en del av aksjene til Sparebanken Oslo-Akershus, som deretter fikk en representant i styret.

1984 Brutto premieinntekt viste sterk økning fra 399 mill. kr. i 1983 til 539 mill. kr. i 1984, herav akseptert reassuranseforretning med hele 313 mill. kr. (58 %). I generalforsamling 28.5. ble  det derfor vedtatt forhøyelse av aksjekapitalen til 36 mill. kr. ved nytegning til kurs 150 %. Etter initiativ fra Polaris Assuranse, som følte seg for liten og var presset av stadig sterkere konkur­ranse, ble A/S Vesta-gruppen (nytt holdingselskap fra 1.1.1984) kontaktet med tilbud om samarbeid. Vesta var interessert og tilbød en Vesta-aksje for to i Polaris, og bytteforholdet ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 5.12. Vesta overtok 98 % av aksjene, og selskapets styreformann Einar Falck ble nytt styremedlem i Polaris Assuranse, mens Flinder gikk inn i Vestas styre. Det var en forutsetning at Polaris skulle opprett­holdes som eget selskap innenfor Vesta-gruppen A/S.
1983 Flinder overtok som arbeidende styreformann, og hans nestkomman­derende Frithjof H. Fredriksen ble ny adm. direktør.
1987 Meglerfirmaet J. Grieg lanserer tanken om et nytt sjøselskap basert på rederiet Bergesens A/S Sjøforsikringsselskapet Edda og foreslo samarbeid med Polaris Assuranse. Vesta var positiv til salg av sine aksjer, men kjøper trakk seg. Frithjof H. Fredriksen trakk seg også som adm. direktør, og Flinder overtok igjen midlertidig.
1988 Aksjekapitalen ble forhøyet til 81 mill. kr. ved nytegning til pari kurs, og Vesta tegnet hele beløpet.  Rolf Tolle fra Storebrand International Insurance A/S ble ansatt som ny adm. direktør og brakte med seg tre av sine nærmeste medarbeidere. Sammen med disse og selskapets allerede eksisterende direktører fikk selskapet dermed hele åtte direktører i tillegg til adm. direktør!  

Det var vanskelig å utvikle den norske delen av forretningen, og det ble derfor besluttet å satse sterkere på internasjonal reassuranse.

1989 Det var vanskelig tider og Vesta-gruppen hadde svake resultater, særlig innen finans- og investeringsvirksomheten, som saneres. Hele konsernet settes i spill, og den opprinnelige grunnpilaren Skadeforsikringsselskapet Vesta A/S ble overtatt av svenske Skandia, Livsforsikringsselskapet Hygea ble fusjonert med Norsk Kollektiv Pensjonskasse A/S til Vital Forsikring A/S (senere overtatt av Den Norske Bank) og Polaris Assuranse ble solgt til UNI Forsikring – gjensidig skadeforsikringsselskap – (tidl. Norges Brannkasse), som døpte selskapet om til UNI-Polaris Forsikringsaksjeselskap.  

Etter redusert brutto premieinntekt til 499 mill. kr. i 1988, økte denne kraftig i 1989 til 749 mill. kr. etter at inngående reassuranse omtrent ble fordoblet til 538 mill. kr.

 

I ekstraordinær generalforsamling 30.10.ble aksjekapitalen besluttet forhøyet til 331 mill. kr.

1990 Konsernene UNI Forsikring og Storebrand fusjonerte og satte i gang arbeidet med å samordne den nye konsernspissen UNI-Storebrand A/S og de enkelte datterselskapene.Dette førte ikke uventet til at Tolle forlot selskapet, og adm. direktør i Storebrand International Insurance A/S, Oddvar Kvan, overtok som adm. direktør inntil videre. Samtidig ble Lloyd Briggs ny styreformann i Polaris. Han var adm. direktør i Storebrand International A/S, som var holdingsselskap for utenlandsvirksomheten i konsernet og morselskap til ovennevnte Storebrand International Insurance A/S. Samme år ble Storebrand International Insurance (SII) fusjonert inn i morselskapet Storebrand International med regnskapsmessig virkning tilbake til fra 1.1.1990. Fra 1.1.1991 tok dette da navnet UNI Storebrand International Insurance A/S. Det ble et par år senere omdøpt til Oslo Reinsurance Company Ltd. A/S og børsnotert etter at UNI Storebrand hadde solgt seg ut – bortsett fra 10 %. Oslo Re ble kjøpt tilbake i 1999, og avviklingenav forretningen fortsatt til etter 2012.

 

Datterselskapet A/S Securitas Assuransemegler og Agentbyrå endret navn til Securitas Assuransemegler A/S. Det ble året etter solgt til A/S Duo, som var eid av UNI Storebrand.

 
Tekst (felles for Polaris og Polaris-Norske Sjø) utarbeidet av Reidar Lundh Dato           2006
Gjennomgått av Dag Wold Dato 08.03.2008
Publisert på opprinnelig hjemmeside av Kristian Trosdahl Dato 01.06.2008
Omredigert (teksten oppdelt i to selskap) av Dag Wold Dato 23.01.2013
Gjennomgått av Reidar Lundh Dato 31.01.2013

Kilder:
Styre- og generalforsamlingsprotokoller, årsberetninger, div. dokumenter (Storebrands  historiske arkiv)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)

Skroll til toppen