ØRNEN

ØRNEN

Opprinnelig navn Forsikringsaktieselskapet Ørnen Stiftet 19.02.1936
Fusjonert med Forsikringsaktieselskapet Eidsvoll Dato 26.10.1973
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato  
1933 Forsikringsagenturfirmaet Løken & Co A/S med Alfred Løken som mangeårig innehaver og adm. direktør var generalagent for to av de 70 utenlandske selskapene som opererte i Norge dette året og som hadde innbetalt det lovbestemte depositum. I tillegg kom 19 selskaper som hadde gått i likvidasjon, men fremdeles var i ferd med å avvikle sin norske forretning. Løken & Co.’s selskaper var Brand- och Lifförsäkrings Aktiebolaget Skåne og Försäkringsaktie-bolaget Malmö med hhv. brann- og innbruddsforsikring som bransjer. Begge holdt til i Malmø og var gamle forbindelser. Firmaet var også forretningsfører for det i 1884 stiftede lille gjensidige spesialselskapet Oslo gjensidige Glasforsikringsselskab (se Oslo Glas), som derfor hadde samme adresse som Løken & Co. i Prinsensgt. 3b.

 

De to svenske selskapenes brutto premieinntekt i dette året var hhv. 177.322 kr. (for egen regning 44.401) for Skåne og 4.307 kr. (for egen regning 3.784 kr.) for Malmö. Løken fikk antagelig provisjon både av bruttopremien og av reassuransepremien.

1936

 

De svenske selskapenes aktivitet var så vidt liten at de antagelig vurderte å trekke seg ut av Norge. Alfred Løken stiftet derfor Forsikringsaktieselskapet Ørnen for eventuelt å kunne få porteføljen over dit. Selskapet ble stiftet 19.2. (reg.26.3) med en aksjekapital på 1 mill. kr., men bare halvparten var innbetalt. Selskapet fikk konsesjon for flere skadeforsikringsarter enn bare brann og innbrudd. 1.5 samme år ble så den norske porteføljen til de to selskapene faktisk overført til Ørnen. Agenturet til Skåne ble likevel opprettholdt uten aktivitet til etter krigen, bortsett fra en liten premieinntekt – kanskje reassuranse. Derimot opphørte Malmös agentur fullstendig. De to selskapene fusjonerte rundt 1950 og gikk senere inn i den svenske storfusjonen med Skandia i førersetet.
1940 Ørnens brutto premieinntekt var 603.000 kr., derav omtrent halvparten hver fra norsk direkte forretning og svensk reassuranse fra Skåne. Egenregningen ble bare 46.000 kr., som ga 3.000 kr. i overskudd og som vanlig intet utbytte.
1946

 

Alfred Løkens sønn h.r.adv. Johan Løken ble adm. direktør i selskapet etter sin far: Han hadde tidligere vært viseadm. direktør i selskapet. Han satt i stillingen som adm. direktør ut selskapets levetid.
1953 Premieinntekten i Ørnen var ca. 1,3 mill. kr. brutto, derav ca. 1,1 mill. kr. avgitt som reassuransepremie. Egenregningspremien var bare 159.000 kr. og overskuddet 5.000 kr., som fortsatt ikke ga grunnlag for utbytte. I det hele tatt ser det ut til at Ørnen var et selskap som nesten ikke mottok direkte premie og ikke var noen inntektskilde for Løken & Co.

 

I Forsikringsrådets oversikt fremgår også at Løken & Co. hadde et brannforsikringsagentur for det nylig fusjonerte Försäkringsaktiebolaget Skåne-Malmö. Dette ga ingen premieinntekt, men forvaltningsomkostninger på 2.207 kr. Dette ble oppgitt i Beretning fra Forsikrings-rådet, men ble ikke omtalt i Forsikringsårboken for 1954. Generalagenturet var antagelig en videreføring av Skåne-agenturet fra før krigen. Depositum 100.000 kr. var betalt for det svenske selskapets agentur.

1960 Skandia startet den store svenske fusjonsprosessen som skulle komme til å slå sammen 23 selskap til et stort konsern. I tur og orden gikk Svea-gruppen med sine selskap sammen med Skandia i 1960, deretter fulgte Skåne-gruppen og Öresund-gruppen i 1961 og til slutt i 1963 Thule-gruppen. Senere ble de enkelte selskapene innen konsernet fusjonert med hverandre og til slutt gjensto Skandia som det dominerende selskap. Strategen bak denne prosessen var Pehr Gyllenhammar, som opprinnelig kom fra Svea. Disse fusjonene kom selvfølgelig også til å påvirke de norske generalagenturene.

 

Ørnens brutto premieinntekt var ca.1,3 mill.kr., derav 1,1 mill. direkte premie, men bare 139.000 kr. ble beholdt for egen regning. Nettooverskuddet var konstant 5.000 kr. i årene rundt 1960 og intet utbytte ble gitt i denne perioden.

1963 Aksjekapitalen ble utvidet til 2 mill. kr. fullt innbetalt og senere øket med 10.000 kr.
1967 En kortere periode etter Skandia-fusjonen beholdt Otto Kierulf sitt Skandia-agentur og Ivar Arnesen sitt Svea-agentur. I siste halvdel av 1960-tallet ble imidlertid generalagenturet i brann- og kombinert forsikring for Skandia i Norge og i en kort tid også for Svea, overtatt av Løken & Co. – antagelig som kompensasjon for at deres eget Skåne-Malmö-agentur etter de svenske fusjonene nå ble nedlagt. Med Skandia-agenturet fulgte også sjøforretning, som ble tatt hånd om av generalagenturene til Arvid Bergvall A/S, som tidligere hadde vært generalagent for Öresund, av Joh. Wesmanns Assurancebureau A/S og av A/S Wikborg & Sons Ltd.

 

I styret for Ørnen satt i denne perioden fortsatt A. V. Heiberg som formann, Pehr Gyllenhammar som ny viseformann (senere erstattet av Arne Lundeborg) og Otto Kierulf jr. sammen med adm. direktør Løken. Dette viser at Skandia var sterkt inne i bildet for å sikre sine interesser i Norge. Skandia hadde også gått inn som 50 % eier av Ørnen – kanskje ved kapitalutvidelsen i 1963 eller muligens så sent som ved overførselen av Skandia-agenturet til Løken. Det ble antagelig heleid ca. 1970.

1970 Ørnens brutto premieinntekt var nesten 6,4 mill. kr., det aller meste direkte premie, hvorav omtrent halvparten for egen regning. Nettooverskuddet var 57.000 kr., og for første gang på lenge ble utbetalt utbytte – hele 2,5 %! Ørnen hørte på dette tidspunkt klart til de minste selskapene i landet og hadde bare litt høyere bruttopremie enn Storebrands spesialselskaper Europeiske og Kreditt-Atlas.
1973

 

Ørnens eier Skandia inngikk en avtale med Eidsvolls danske eier Nordisk Genforsikringsselskab om at Ørnen skulle fusjoneres inn i Eidsvoll i henhold til generalforsamlingsbeslutning 26.10., men med regnskapsmessig virkning fra årets begynnelse. Ørnen ble samtidig oppløst (reg. 5.11.). Eidsvoll ble deretter eid 50-50 av de to utenlandske selskapene.

 

Eidsvoll ble to år senere fusjonert inn i Forsikringsselskapet Norge (se dette) i Drammen.

Tekst utarbeidet av Thore S. Jordet Dato 22.12.2011
Gjennomgått av Dag Wold Dato 09.01.2012

Kilder:
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)
Karl Engelund: Försäkring och fusioner (1982)

 

Skroll til toppen