ODIN

   ODIN

Opprinnelig navn Det norske Husdyrforsikringsselskab Odin Stiftet 04.02.1897
Navn endret til Odin, norsk gjensidig forsikringsselskap Dato xx.xx.1912
Navn endret til Bøndernes Forsikringsselskap Odin, Gjensidig av 1897 Dato 26.04.1960
Fusjonert med Samtrygd, Gjensidig Norsk Forsikringsforening Dato 01.01.1964
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato  
1897

 

 

 

 

 

 

 

Det var tilløp til organisert husdyrforsikring i Norge allerede rundt 1800, men stiftelse av levedyktige lokale husdyrforsikringsforeninger kom for alvor i gang rundt 1870. Den eldste foreningen vi kjenner til er Fredrikshald Kreaturforsikringsforening stiftet i 1867.

 

Stiftelsen av Odin i 1897 betegner et viktig skritt i husdyrforsikringens utvikling i Norge. På den tid var det etablert en rekke lokale heste- og husdyrkasser, men bare tre av dem arbeidet på fylkesplan. Behovet for et riksdekkende selskap hadde således etter hvert vokst seg sterkt hos landbefolkningen. Markedet var overmodent for et selskap som la opp sin virksomhet etter mere moderne prinsipper, lavere premiesatser, forskuddspremier og obligatorisk veterinærkontroll. Teknikken var basert på forskuddsårspremie og reservefond og etterutligning hvis de ble nødvendig. Opprinnelig var det hester og hornkveg som kunne forsikres, men fra 1904 kunne også svin dekkes og fra 1912 hunder.

 

Innbydelsen til stiftelsen av selskapet ble den 10.12.1896 sendt ut av dr.med. O. Malm, adm. direktør for veterinærvesenet i Norge, og høyesterettsadvokat Einar Rasch. Fremtredende menn innen landbruket og veterinærinstitusjonene nølte ikke med å gi selskapet sin anbefaling. Av 228 underskrivere var det 79 gårdbrukere, 58 dyrleger, 19 stortings-representanter, 12 lensmenn og 11 ordførere. Noe av suksessen bak Odin var den brede oppslutning fra landets veterinærer. Mange av dem ble da også selskapets agenter og sammen med de øvrige fritidsagenter var antall agenter på sitt høyeste oppe i ca. 1000. Selskapet begynte sin virksomhet 1.3.1897.

 

Det sier seg selv at selskapets navn var inspirert av norrøn mytologi. Flere selskaper som ble stiftet mot slutten av dette århundre hadde slike navn som et ledd i å fremme det norske på alle områder. Også den kommende konkurrenten Tyr benyttet et gudenavn,

 

Adm. direktør ble Eivind. Th. Owren. Owren hadde tidligere vært generalagent for Skandinaviska Kreaturförsäkringsbolaget i Stockholm.

1902 Odin fikk en riksdekkende konkurrent, da Gjensidigt forsikringsselskab Tyr (se dette) kom i virksomhet. I 1914 kom enda en konkurrent med Samtrygdelaget Trudvang, men dette opphørte igjen allerede i 1920. For øvrig fantes det etter hvert en mengde lokale husdyr-trygdelag – på det meste mellom 300 og 400 – men bare et par stykker ble funnet verdig til å komme i Forsikringsrådets statistikker.
1903 Odin hadde en bra start og nådde ved utgangen av 1900 en forsikringsbestand på 3 mill. kr. Det forretningsmessige holdt imidlertid ikke følge, og det måtte foretas etterutligning både i 1898 og 1899. 1900 ga også underskudd, og resultatene for 1901-03 var heller ikke gode. Bestanden var i 1903 falt til 2 mill. kr., premieinntekten redusert fra 82.000 til 55.000 kr og reservefondet var tomt.
1904 Owren ble syk, og John Ødegaard ble ny adm. direktør. Han drev sitt eget assuransefirma, som hadde generalagenturet for det danske Aktieselskabet Nye Danske Brandforsikrings-Selskab af 1864. Dette beholdt firmaet hele tiden mens han styrte Odin. Ødegaard var en sentral person i den norske forsikringsverdenen i en årrekke. For nærmere omtale av ham og hans virksomhet, se Nor.

 

Ødegaard reviderte tariff, forsikringsvilkår og akkvisisjonsordning og ikke minst la han opp forretningsgangen med sikte på å forebygge etterutligning. Han utdypet også ytterligere Odins gode forhold til dyrlegene.

1912 Ødegaard flyttet sin virksomhet, inkludert Odin, fra Tollbugt. 15 til kontorer i Drammensvn. 2, som han kjøpte i 1912.
1919 Premieinntekten for egen regning viste en sterk vekst fra 167.000 kr. i 1910 til 1 439 000 kr. i 1919. Erstatningene de samme årene var hhv. 55.000 kr. og 594.000 kr. Siden 1913 var avsatt 200.000 kr. til reservefond.
1923 Også noen få av forsikringsaksjeselskapene forsøkte seg med å tilby husdyrforsikring. Riktignok var Odin dette året desidert størst med 532.000 kr. i brutto premieinntekt, men som nummer to var Norske Globus, Forsikringsaktieselskap (oppløst kort etter) fulgt av Storebrand, som med sine 202.000 kr. hadde nesten dobbelt så høy premieinntekt som spesialselskapet Tyr. I alt 19 selskaper var registret med premieinntekt i husdyrbransjen.

 

10 år senere var situasjonen dramatisk endret med bare sju selskap med mottatt premie. Odin var det dominerende med Tyr på klar andreplass. Storebrand hadde for lengst trukket seg ut av denne bransjen. Den totale premien falt fra nesten 1,8 mill. kr. brutto i 1923 til 367.094 kr. i 1933. Forklaringen på dette er nok todelt: Først og fremst den vanskelige situasjonen i landbruket som førte til at bøndene kuttet ut husdyrforsikring, men nok også en reduksjon av kreaturholdet av samme årsak. Premien fra de mange små lokale husdyrtrygdelag er ikke tatt med i statistikken verken i 1923 eller senere.

 

Langt senere, i 1953, var det 12 selskaper med samlet premie nesten 2,3 mill. kr. Odin var da den desidert største premiemottager med 1,207 mill. kr. – dvs. over halvparten av den samlede premien og fulgt av Tyr med litt over fjerdeparten av denne. Storebrand hadde for lengst nedlagt bransjen.

 

Dette året ble Wiggo Juul ny adm. direktør.

1944 Selskapet holdt fortsatt til i Drammensvn. 2. Nyttårsaften dette året kom fire britiske bombe-fly inn over Oslo og istedenfor å treffe Gestapos hovedkvarter Victoria Terrasse, som var det egentlige målet, ble kontorbygningen bombet til ruiner. Ca. 60 mennesker omkom i gatene og i andre bygg, men siden bombingen skjedde på en fridag, ble ingen av de som til daglig arbeidet i bygningen skadet eller drept, unntatt adm. direktør Juul, som tilfeldigvis var innom kontoret da bombingen skjedde. Selskapets grunnbøker og protokoller var behørig innlåst i et sikkert hvelv og ble funnet uskadde. Odin flyttet så inn i midlertidige lokaler i Rådhusgt. 30.
1945 Thorolf H. Eriksen ble adm. direktør fra 6.6.
1950 Premieinntekten var 1,4 mill. kr. Odins egenkapital var reservefondet, som nå var øket til 500.000 kr. Dessuten hadde selskapet et reguleringsfond på 600.000 kr.
1957 Etter initiativ fra ordfører i Tyr, Guttorm Sollied, ble det nedsatt en felles komité, som utredet samarbeid mellom Tyr og Odin og eventuelt sammenslutning. Komiteen leverte en innstilling på 23 sider og gikk blant annet også inn på en vurdering av de lokale, gjensidige husdyrtrygdelagene. Av dem fantes det mellom 300 og 400 da komiteen gjorde sin evaluering. Det var enighet om at strukturendringer i husdyrbransjen var nødvendig, men det skjedde likevel ikke noe ennå. Det skulle ta 6-7 år før fusjonsprosessen førte til et resultat.
1958 Det største av de lokale husdyrtrygdelagene Hedmark og Oppland Gjensidige Husdyr-forsikringsselskap ble fusjonert med Odin fra årsskiftet. Dette selskapet het opprinnelig Hedemarkes Gjensidige Husdyrforsikringsselskap og var stiftet så tidlig som i 1891.

 

Noe av Odins sterke posisjon skyldtes blant annet en avtale med landets 80 meierier om slakt- og kassasjonsforsikring for dets leverandører. Likeledes hadde man liknende avtaler med 20 slakterier.

1959 Ny adm. direktør ble Thorstein Larsen fra 5.7.
1960 Odin skiftet navn til Bøndernes Forsikringsselskap Odin, Gjensidig av 1897. Odin hadde selv stiftet Bøndernes Forsikringsselskap A/S 11.7.1923 (reg. 4.10.1923), men det hadde ikke drevet noen virksomhet. Hensikten var antagelig å sikre seg navnet og ha et selskap for øvrig skadeforsikring i beredskap. Odin hadde forkjøpsrett til aksjene. Dette selskapet ble registrert nedlagt 31.10.

 

Premieinntekten i Odin var 1,7 mill. kr.

1961 Da Samtrygd, Norsk Gjensidig Forsikringsforening (se Samtrygd) ble fullforsikringsselskap i 1958 og inngikk samarbeidsavtale med Norges Bondelag, var selskapet også inne på tanken om å etablere seg innen husdyrforsikring, og i sin strategiske plan gikk Samtrygd inn for å fusjonere inn Odin og konkurrenten Tyr. Det var en viss kontakt mellom Samtrygd og de to selskapene, men det førte ikke til noe. Først våren 1961 tok imidlertid Tyr kontakt med Samtrygd for å drøfte et mulig samarbeid. Dette førte til at også Odin gikk i tenkeboksen.

 

Odin flyttet 27.3. til Nationens nybygg i Arbeidergt. 4.

1962 Det ble ført fusjonsforhandlinger mellom Odin og Tyr, men disse førte heller ikke fram.
1963 Det ble ført reelle fusjonsdrøftelser mellom Tyr og Samtrygd. En slik sammenslåing ville gi Odin klare strukturproblemer, og det ble derfor også innledet parallelle forhandlinger mellom Odin og Samtrygd. Da forhandlingene mellom Tyr og Samtrygd endte med enighet, kom også Odin raskt ned fra gjerdet. Begge avtalene med Samtrygd ble inngått i løpet av våren og sommeren.
1964 Odin fusjonerte med Samtrygd med virkning fra 1.1. (reg. 16.9.1963). Overføringen av Odins portefølje skjedde fra samme tidspunkt. Tilsvarende foregikk fusjonen og overføringen av portefølje for Tyrs vedkommende.

 

Odins adm. direktør, Thorstein Larsen, ble ass. direktør i Samtrygd under selskapets adm. direktør Jæger Dokk, mens Tyrs E. Vigeland ble pensjonist.

Tekst påbegynt av Thorolf Berg Dato xx.xx.2004
Bearbeidet og fullført av Thore S. Jordet Dato 15.12.2011
Gjennomgått av Dag Wold Dato 20.03.2012

Kilder:
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)
Protokoller Odin  (Gjensidiges arkiv)
K. Færden: Forsikringsvesenets historie i Norge 1814-1914 (1967)

 

Skroll til toppen