NORSKE KREDITT

NORSKE KREDITT

Opprinnelig navn Det Norske Kredittforsikringsselskap A/S Stiftet 01.11.1948
Fusjonert med Forsikringsselskapet Vesta-Garanti  A/S Dato 23.07.1992
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato  
1956 Selskapet ble stiftet i 1.11.1948 som et datterselskap av Forsikringsaktieselskapet Vesta med en aksjekapital på 2 mill. kr. Selskapet ble imidlertid først registrert 15.2.1956 og startet virksomheten samme høst. Norske Kreditt tegnet bare hypotekforsikring, dvs. direkte kredittforsikring mot pant i fast eiendom. Med denne snevre rammen for virksomheten godkjente Forsikringsrådet at norske livs- og pensjonsforsikrings-selskaper kunne båndlegge også 2.-, 3.- og til og med 4.prioritetslån når Norske Kreditt hadde garantert for lånene.

 

Adm. direktør ble Nicolay Aarestrup, som var adm. direktør i eierselskapet Vesta.

1960 Selskapet hadde en brutto premieinntekt på 79.000 kr. – i sin helhet direkte forsikring.
1962 På generalforsamlingene 15.10. i Bergens Brandforsikringsselskap, Vesta og Norsk Forsikringsaksjeselskap Æolus ble det vedtatt å sammenslutte disse tre selskapene og deres datterselskaper med Vesta som sentralselskap og med Vestas adm. direktør Nicolay Aarestrup som det sammensluttede selskaps adm. direktør og daglige leder. Etter en flere år lang prosess med ombytting av aksjer, overføring av portefølje og ansatte til Vesta, samordning av virksomheten etc. ble  flere av de involverte selskapene så besluttet oppløst på generalforsamlingen 25.5.1966 (reg. 4.7) med virkning fra 30.12., mens de øvrige fire ble videreført av ulike grunner. Denne prosessen omtales som ”Den store Bergensfusjonen”.

 

Norske Kreditt, som helt fra stiftelsen hadde vært et datterselskap av Vesta, ble videreført som datterselskap med Aarestrup fortsatt som adm. direktør. Dette selskapet ble lagt dødt en periode, men fra 1967 ble det mer aktivt igjen. Også søsterselskapet Forsikringsselskapet Kreditt-Garanti A/S (se dette) ble videreført som datterselskap av Vesta og med viseadm. direktør Georg Sibbern (tidl. adm. direktør i Bergens Brand) som adm. direktør.

1968 Ved Aarestrups fratreden ble Einar Falck utnevnt til adm. direktør i Vesta, men sideordnet med Sibbern som fikk samme tittel. Falck ble samtidig adm. direktør både i Norske Kreditt og søsterselskapet Kreditt-Garanti.
1970

 

Selskapet hadde en brutto premieinntekt på 213.000 kr., alt direkte premie. Overskuddet var i forhold til dette var svært høyt, hele 154.000 kr., og 5 % utbytte ble betalt. Premien var betydelig lavere enn i Kreditt-Garanti, som hadde 931.000 kr. i premie, derav var 620.000 kr. direkte forretning. Likevel var overskuddet lavere med 103.000 kr. og intet utbytte.
1977 Olaf Christophersen overtok etter Sibbern som sideordnet adm. direktør med Falck i Vesta og etterfulgte Falck som adm. direktør i både Kreditt-Garanti og Norske Kreditt.
1980 Selskapet hadde en brutto premieinntekt på 166.000 kr.
1984 Aksjekapitalen ble utvidet til 3 mill. kr.
1986 Ny adm. direktør i begge selskapene ble Lars Petter Tveterås.
1987 Aksjekapitalen ble utvidet til 6,5 mill. kr.
1990 Opptjent brutto premie utgjorde 461.000 kr., men det ble null i overskudd.
1991 Harald Mowinckel Troye overtok som i adm. direktør i begge selskapene.
1992 Selskapet fusjonerte med ”storesøster” Forsikringsselskapet Vesta-Garanti A/S, som var det nye navnet til Kreditt-Garanti. Deretter ble selskapet oppløst.
Tekst utarbeidet av Thore S. Jordet Dato 01.03.2012
Gjennomgått av Dag Wold Dato 26.03.2012

 Kilder:
Fritz W Loy: Vesta i vekst gjennom 100 år. 1880-1980 (1980)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)

 

Skroll til toppen