NORSK KAUSJON

NORSK  KAUSJON

Opprinnelig navn Kreditt-Kausjon, Norsk Forsikringsaksjeselskap Stiftet 20.04.1956
Navneendring Norsk Kausjon – Forsikringsaksjeselskap Dato 03.05.1977
Kjøpt av Chr. Bank & Kreditkasse Dato xx.xx.1982
Solgt til UNI Forsikring Dato xx.xx.1990
Overført til  Storebrand Kredittforsikring A/S Dato 01.01.1991
Fusjonert med UNI Storebrand Kredittforsikring AS Dato 01.01.1995
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato  
1956 Formålet med etableringen av Kreditt-Kausjon, Norsk Forsikringsaksjeselskap, var tegning av direkte kredittforretning og inngående reassuranse både i skade og liv. Initiativtager var Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna (se dette). Konstituerende generalforsamling ble avholdt 20.4., og hver av de nedennevnte stiftende selskaper tegnet og innbetalte sin andel av aksjekapitalen på 2 mill. kr. fordelt på 400 aksjer á 5000 kr.:

            Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna, Oslo    27,5 %

            Försäkringsaktiebolaget Skandia, Stockholm           25,0 %  

            Det norske Garantiselskab A/S, Oslo                       13,5 %

            Återförsäkringsaktiebolaget Atlas, Stockholm         12,5 %

            Assurance-Compagniet Baltica, København             12,5 %

I tillegg til ovennevnte deltok også noen få norske personlige aksjonærer tilknyttet de to norske selskapene med meget små poster (i alt 9,5 %). Selskapene forbeholdt seg en andel av reassuransen i forhold til sin aksjesits.

 

Det norske Garantiselskab (se Garantiselskabet), som opprinnelig var et søsterselskap av Det gjensidige norske livsforsikringsselskap Glitne (se dette), påtok seg oppgaven med å utføre det forberedende arbeide med stiftelsen og stilte lokaler til disposisjon i Glitnes gård i Drammensv. 4. Bortsett fra at Norske Fortuna fikk et styremedlem, ble styret, ledelsen og staben for øvrig de første årene identisk med Garantiselskabets. Derfor ble generalkonsul Hans P. Børsting styrets formann og Thorbjørn Thorstensen adm. direktør også i Kreditt-Kausjon.

1957 Det første fulle årsregnskap viste en premieinntekt på 23.000 kr., med i alt 65 % fra mottatt reassuranse, men denne delen av forretningen ble etter hvert betydelig mindre.
1959 Avdelingssjef Bjarne Nissen overtok som styreformann.
1965 Selskapet gikk inn med en mindre andel i en lånegarantipool med solidaransvar for finansieringsselskapet Norinvest A/S.

 

Etter ti års drift og 25 % premieøkning siste år var samlet premieinntekt kommet opp i
761. 000 kr., derav 300.000 kr. for egen regning. Resultatene hadde hittil vært tilfredsstillende.

1969 På ekstraordinær generalforsamling 18.11. ble det vedtatt å forhøye aksjekapitalen til 6,7 mill. kr. Først fra 2 mill. til 4 mill. kr. til pari kurs med fortrinnsrett for selskapets daværende aksjonærer, og deretter ytterligere 2,7 mill. kr. til kurs 130 i en rettet emisjon til i alt 10 norske banker og forsikringsselskaper. De to største av disse, Andresens Bank og Forsikrings-Aktieselskapet Norden, tegnet seg for hhv. 750.000 kr. og 500.000 kr. Dette ble innledningen til et nært samarbeid med Andresens Bank, og banksjef H. P. Schnitler ble valgt til ny styreformann. Styret for øvrig ble også fornyet og ble ikke lenger identisk med Garantiselskabets styre.
1971 Glitne sa opp leieforholdet både for Garantiselskabet – hvor Arendal Forsikringsselskap A/S nå hadde overtatt aksjemajoriteten – og for Kreditt-Kausjon. De flyttet da til Stortorvet 5.
1972 Garantiselskabet sa opp samarbeidet med Kreditt-Kausjon, som måtte skaffe seg sin egen bemanning. Siviløkonom Paal Thyholdt ble ny adm. direktør etter den pensjonerte Th. Thorstensen.
1976 Banksjef Kaare Gundersen i Andresens Bank overtok som styreformann, og i ekstraordinær generalforsamling 21.10. ble aksjekapitalen vedtatt fordoblet fra 6,7 mill. til 13,4 mill. kr. til pari kurs. Premieinntekten var nå kommet opp i 8,6 mill. kr.
1977 Selskapet flyttet i januar til nye lokaler i Karl Johansgt. 27.

 

På generalforsamlingen 3.5. skiftet det navn til Norsk Kausjon – Forsikringsaksjeselskap.

Premieinntekten dette året var 11 mill. kr. med en egenregningspremie som var øket med 38 % til 2 mill. kr. Det skyldes en kraftig økning i den indirekte forretning.

1978 Selskapets andel i lånegarantipoolen for Norinvest hadde etter hvert økt til 23,5 % som følge av at flere av de øvrige garantistene var gått ut, fordi de var blitt kjøpt opp av andre selskap. Andelen ga et ansvar på kr. 78 mill. som ikke var reassurert. Norinvest hadde nå hatt store tap, og Norsk Kausjon tegnet seg derfor for 3 181 000 kr. som del av en nødvendig frisk aksjekapital på 69,5 mill. kr. I tillegg ga selskapet ytterligere garantier sammen med de gjenværende poolpartisipanter. Et av disse var for øvrig Forsikrings-aksjeselskapet Dovre (se dette), som blant annet pga. sitt engasjement i Norinvest gikk i likvidasjon senere samme år. Den kriserammede Andresens Bank (senere overtatt av Christiania Bank & Kreditkasse), som på dette tidspunkt var blitt selskapets hovedaksjonær med 45 % av kapitalen, garanterte tilførsel av den nødvendige kapital for den endelige avvikling av Norinvest. Det følgende tap som nå måtte avskrives i Norsk Kausjons bøker var ca. 6,8 mill. kr., og regnskapet ble avsluttet med et underskudd på 4,3 mill. kr. 

 

Selskapet overtok administrasjonen av selskapet Skipsgaranti Norsk Kredittforsikrings-selskap A/S i Bergen.

1979 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 21.8. hvor det ble vedtatt en økning av aksjekapitalen fra 13,4 mill. kr. til 20,1 mill. kr. til pari kurs. Den andel som Andresens Bank hittil hadde hatt ble fordelt med 50 % på hver av Nordengruppen A/S og Gjensidige Norsk Skadeforsikring. Ytterligere 2 mill. kr. i nye aksjer ble stilt til styrets disposisjon, og fem nye aksjonærer tegnet seg, blant dem tre utenlandske selskaper.

 

Etter nye tap på fire av selskapets største kunder ble året avsluttet med et regnskapsmessig underskudd på ca. 8,5 mill. kr. som ble overført til neste år. Selskapets fire største aksjonærer sikret likviditet for den videre drift.

1980 I ekstraordinær generalforsamling 22.12. ble aksjekapitalen vedtatt nedskrevet til null til dekning av de oppståtte tap, og ny kapital på 20 mill. kr. ble tegnet til pari kurs av 11 aksjonærer med Kreditkassen på topp med 38,4 %. Premieinntekten var redusert til 10,4 mill. kr., og regnskapet viste et stort underskudd på 14,6 mill. kr. etter svikt i skadereservene. Adm. dir. Paal Thyholdt ble erstattes av siviløkonom Christen H. Solem, og h. r. advokat Thomas Idsøe overtok som ny styreformann.
1981 I generalforsamling 22.6. ble fjorårets tap vedtatt dekket av ny nedskrivning av aksjekapitalen med 45 % til 11 mill. kr. og deretter nytegning av kr.11 mill til kurs 110 %.

 

Årets regnskap ble oppgjort med nytt underskudd på 9,2 mill. kr. etter premiereduksjon på 10 % og ny økning av sviktende reserver. Etter styrets oppfatning var omkostningene til administrasjon for høye – og selskapet så seg nå om etter samarbeidspartnere.

1982 Kreditkassen ble i årets løp selskapets eneaksjonær, og bankens viseadm. direktør Stein Bergh-Jacobsen overtok som ny styreformann.
1983 For å spare omkostninger flyttet selskapet til Karl Johansgt. 16 med kontorfelleskap med det Kreditkassen-eide Det Norske Forsikringsaktieselskab Heimdal (se dette), som også var et spesialselskap for kreditt. De to selskapene fikk også felles styre og ledelse. Heimdals adm. direktør Ole Haakenstad overtok dermed også samme stilling i Norsk Kausjon.
1986 Viseadm. direktør Jan H. C. Endresen overtok etter Haakenstad, som gikk av med pensjon. Norges Brannkasse (fra 1.1.1987 UNI Forsikring – gjensidig skadeforsikringsselskap) og finansieringsselskapet Lefac (Norsk Leasing og Factoring) overtok hver sin tredjedel av aksjene. Lefac og Brannkassen overførte sine garantiporteføljer til Norsk Kausjon og Heimdal (som da hadde skiftet navn til Forsikringsaksjeselskapet Heimdal). Sistnevnte ble så innfusjonert i Norsk Kausjon med virkning fra 1.1.86 etter vedtak i ekstraordinær generalforsamling 27.5. Det ble gjort med aksjebytte 4 aksjer à 2.500 kr. i Heimdal mot 10 aksjer à 1000 kr. i Norsk Kausjon. Aksjekapitalen ble samtidig forhøyet til. 43 mill. kr. til pari kurs.

 

Premieinntekten i det fusjonerte selskap kom opp i 44 mill. kr. grunnet de nye aksjonærers overførte kredittporteføljer og en ikke ubetydelig utvikling av egen forretning. Regnskapet ble gjort opp med et beskjedent overskudd. Banksjef Eilif Bjerke ble ny styreformann.

1987 På generalforsamlingen 31.3. ble det vedtatt en fondsemisjon på 2 mill. kr. etter overførsel fra disposisjonsfondet. Antall aksjer ble da 18.000 á 2500 kr. likt fordelt på de tre eierne.

 

Selskapet flyttet i mai til Kreditkassens kontorer i Kirkegaten 1-3.

 

På ekstraordinær generalforsamling 15.12. ble det besluttet å overta selskapet Østlandske Autokredittforsikring A/S på Hamar og innfusjonere dette i Kreditt-Kausjon. Selskapet var på dette tidspunkt eid av UNI Forsikring Skade, men var opprinnelig et datterselskap av Forsikringsselskapet Østlandet, gjensidig, (se dette) som var overtatt av UNI Forsikring Skades forløper Norges Brannkasse (se denne) og fusjonert inn i den i 1983. Østlandske Autokredittforsikring hadde en beskjeden premieinntekt på ca. 300.000 kr. Norsk Kreditt betalte likevel 990.000 kr. som ble oppgjort i 396 nyutstedte aksjer.

1988 Skadeprosenten økte, og selskapet viste et ubetydelig overskudd (18.000 kr.) med en premie-inntekt på ca. 67 mill. kr.

 

Lefac overdro sin aksjepost til de to andre aksjonærene slik at Kreditkassen og UNI Forsikring Skade nå eide 50 % hver.

1989 Dette året ga et meget svakt resultat med regnskapsmessig underskudd på ca. 50,6 mill. kr., som i sin helhet ble dekket av fluktuasjonsfondet, som dermed var redusert til 3,8 mill. kr.
1990 Som følge av den inngåtte fusjonsavtale mellom UNI Forsikring og Storebrand solgte Kreditkassen sin andel til UNI Forsikring.

 

Det ble nytt underskudd på 12,4 mill. kr. som ble dekket ved overførsel fra disposisjons- og fluktuasjonsfond. Egenkapitalen var deretter redusert fra 85,9 til 76,7 mill. kr.

1991 Som ledd i gjennomføringen av fusjonen ble Norsk Kausjon med virkning fra 1.1. registrert som datterselskap av Storebrand Kredittforsikring A/S. Dette ble så omdøpt til UNI Storebrand Kredittforsikring AS og var et datterselskap av UNI Storebrand Skadeforsikring A/S. Den løpende næringslivsporteføljen i Norsk Kausjon ble overført til morselskapet, mens privatporteføljen fortsatt ble administrert av Norsk Kausjon. Adm. direktør i UNI Storebrand Kredittforsikring, Hjalte Lyhmann, ble ny styreformann, og Jarle Amundsen fra samme selskap overtok som adm. direktør.

 

Driftsresultatet ble minus 50,3 mill. kr. på grunn av svakt forløp og kraftig styrkning av skadereservene. Udekket underskudd på 20,6 mill. kr. ble overført til neste år, og egenkapitalen var da redusert til 25,4 mill. kr. En konsekvens av denne utvikling var at all nytegning ble stoppet og selskapet flyttet til sitt morselskap i Haakon VII’s gt. 5.

1993 Arnfinn Evjen fra morselskapet overtok som adm. direktør etter at Amundsen var gått over i annen stilling. Selskapets portefølje av finansgarantier ble gradvis avviklet.
1995 Med virkning fra 1.1. ble selskapet innfusjonert i morselskapet. Premieinntekten var siste året 7,7 mill. kr. og gjenværende egenkapital 14,1 mill. kr. – dvs. et tap på 11 mill. kr. siden fusjonen mellom UNI Forsikring og Storebrand.    

 

Sluttstrek for den tapsrammede kredittforsikring i Storebrand ble satt sent samme år da det ble fremforhandlet en avtale med det tyske Gerling Konzern om salg av den gjenværende kredittforsikringsvirksomheten med virkning fra 1.7.1996.

Tekst utarbeidet av Reidar Lundh Dato

        2006

Gjennomgått av Dag Wold Dato 11.03.2008
Publisert på opprinnelig hjemmeside av Kristian Trosdahl Dato 01.06.2008
Rettet opp av Reidar Lundh og Dag Wold Dato 04.02.2013

Kilder:
Div. dokumenter, generalforsamlingsprotokoller 1956-1995, styreprotokoller 1973-1995, årsberetninger 1956-1990 (Storebrands historiske arkiv)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)         

 

Skroll til toppen