NORSK GLAS

NORSK   GLAS

Opprinnelig navn Norsk Glasforsikringsselskab Stiftet xx.xx.1907
Navneendring A/S Norsk Glasforsikringsselskab Dato xx.xx.1912
Navneendring A/S NorskGlasforsikringsselskap Dato xx.xx.1920
Overtatt av Forsikringsaktieselskapet Vesta A/S Dato xx.xx.1954
Navneendring Vesta Reinsurance Company Limited A/S Dato xx.xx.1975
Status Aktiviteten opphørt i 1995 og selskapet solgt i 1999 Dato  
1907

 

Selskapet ble stiftet i 1907 i Tønsberg. Aksjekapitalen var 50.000 kr., hvorav 12.500 kr. var innbetalt. Eneste bransje var   glassforsikring. Adm. direktør var E. Fagerlund Gjersøe. Selskapets virksomhet er lite kjent, men det er helt på det rene at det hadde en meget begrenset aktivitet. Man kan derfor trygt betrakte selskapet som hvilende fram til godt etter 2. verdenskrig.

Norsk Glas var imidlertid i virksomhet i sitt avvikende regnskapsår 1922-1923 med 4.267 kr. i brutto- og nettopremie, men lå veldig   langt bak de tre ledende selskapene i denne bransjen i 1923, nemlig A/S Norske Globus med 122.833 kr., Kristiania gjensidige Glasforsikring (se Oslo Glas) med 117.147 kr. og Norvegia med 54.819 kr. Men også mange andre forsikringsselskap hadde glassforsikring som en av sine dekningstilbud til kundene, som først og fremst var forretningsdrivende, Disse selskapene hadde stort sett høyere premieinntekt enn Norsk Glas. For eksempel hadde Norske Re og Minerva 27.684 kr. og Storebrand 26.985 kr. og de to søsteraksjeselskapene Norske Mercantile og Norske Kjøbmænd hadde henholdsvis 16.826 kr. og 10.889 kr.

Årstallet for de to navneskiftene før Vesta overtok selskapet er usikre.

1935 Omtrent på denne tiden overtok sønnen til H. Fagerlund Gjersøe som adm. direktør, men fortsatt ble ingen premieinntekt registrert.
1948 Ny adm. direktør ble E. Sveinung. Under hans ledelse livnet selskapet så vidt til igjen.
1953 Dette året var selskapets siste som selvstendig selskap. Premieinntekten var bare 7.195 kr. Aksjekapitalen var fortsatt 50.000 kr.,   hvorav 17.500 kr. nå var innbetalt etter små økninger flere ganger etter stiftelsen.

Interessant er at selskapets regnskap for dette året viser at Norske Glas hadde eid en eiendom i Narvik, som nå ble solgt med en   fortjeneste på 3125 kr., og det er også utgiftsført omkostninger for en reise til Narvik, antagelig i forbindelse med salget, samt at det er bokført lønn til Sveinung både i Narvik og i Tønsberg med til sammen ca. 5700 kr.

1954 Selskapet ble overtatt av Forsikringsaktieselskapet Vesta (se dette), og adressen ble deretter den samme som Vesta i Bergen. Ny adm.   direktør ble A. Weltzien fra 29.12.1953. Han hadde vært ansatt i Vesta siden 1920 og var 64 år gammel. Styret ble identisk med Vestas eget styre. Selskapet ble lagt dødt.
1959 Ny adm. direktør ble Hj. Løberg, som fra 1.1. dette året også var ny som ass. direktør i Vesta.
1962 På generalforsamlingene 15.10. i Bergens Brandforsikringsselskap, Vesta og Norsk Forsikringsaksjeselskap Æolus ble det vedtatt å   sammenslutte disse tre selskapene og deres datterselskaper  med Vesta som sentralselskap og med Vestas adm. direktør Nicolay Aarestrup som det sammensluttede selskaps adm. direktør og daglige leder. Etter en flere år lang prosess med ombytting av aksjer,   overføring av portefølje og ansatte til Vesta, samordning av virksomheten etc. ble  flere av de involverte selskapene så besluttet oppløst på generalforsamlingen 25.5.1966 (reg. 4.7) med virkning fra 30.12., mens de øvrige fire ble videreført av ulike grunner. Denne   prosessen omtales som ”Den store Bergensfusjonen”.

Norsk Glas, som hadde vært et datterselskap av Vesta siden 1954, var et av de selskapene som ikke ble besluttet oppløst. Årsaken var nok at man så for seg at det kunne være greit å ha noen konsesjoner til disposisjon senere. Selskapet ble derfor fortsatt liggende dødt.

1967 Ny adm. direktør ble Georg Sibbern, som hadde vært adm. direktør i Bergens Brand før den store fusjonen og for øvrig nå var viseadm.  direktør i nye Vesta og dessuten adm. direktør i et av de andre ikke oppløste selskapet, nemlig A/S Norske Assuranceunion.
1970 Resten av aksjekapitalen ble innbetalt av Vesta.
1975

 

 

Selskapet ble nå hentet fram igjen og aksjekapitalen øket til 15 mill. kr. Selskapet ble så omdannet til Vesta Reinsurance Company   Limited A/S (reg. 26.06.1975), som skulle drive med reassuranse innen non-marin og marine samt livreassuranse. Vestas virksomhet innen reassuranse ble overført til dette selskapet fra 1.1.1976. Administrasjonen av Vestas avdelingskontorer i Paris og Melbourne, samt Vestas engelske datterselskap ble også lagt til Vesta Re.
1977 Aksjekapitalen ble økt til 25 mill. kr. Sibbern gikk av med pensjon, og Einar Falck ble adm. direktør i Vesta Re her som i morselskapet. Han hadde vært sideordnet med Sibbern siden Aarestrup ble pensjonert i 1968. Daglig leder ble den nyansatte Leif Anker Hansen.
1978 Vesta Re ekspanderte i USA i samarbeid med fire andre nordiske selskap gjennom New York-Nordic Union Reinsurance Corporation.   Senere fulgte deltagelse i et asiatisk selskap.
1979 Aksjekapitalen ble økt til 35 mill. kr.
1980 Selskapet hadde en premieinntekt på 578 mill. kr. og et netto overskudd på 378.000 kr.
1983 Ny adm. direktør ble Christian Hesselmann. Aksjekapitalen ble økt til 50 mill. kr.
1990

 

 

Etter Vesta-gruppens økonomiske problemer i slutten av 1980-årene, hadde Skandia fått konsesjon til å kjøpe Vestas skadeforsikrings-virksomhet inklusive reassuranseselskapet. Dette var nå under nedbygging og hadde en premieinntekt på bare 228 mill. kr. etter å ha ligget på et nivå på 8-900 mill. kr. i store deler av 1980-tallet.
1995 Det var ikke lenger løpende premieinntekt i selskapet.
1999 Det døde selskapet ble solgt med gjenværende aktiva og passiva. til Hartford Insurance Group.
Tekst utarbeidet av Thore S. Jordet Dato 01.03.2012
Gjennomgått av Dag Wold Dato 29.03.2012

Kilder:
Fritz W Loy: Vesta i vekst gjennom 100 år. 1880-1980 (1980)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)

Skroll til toppen